Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
12-01-2018
Hora:
09:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 12 DE ENERO DE 2018

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 5 de gener de 2018.
  Aprovat
 • 0002.-ALCALDIA. Proposa modificar els vocals suplents en la Junta Rectora de l'OAM Fundació Esportiva Municipal pel Grup municipal Compromís.
  Expediente .- E-00601-2015-000071-00 - Aprovat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que estima el recurs d'apel·lació seguit i revoca la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1 dictada en el Recurs PO núm. 556/07, interposat contra la denegació d'una llicència municipal d'activitat de campament turístic al Parc Natural de l'Albufera.
  Expediente .- E-00501-2007-000529-00 - Quedar assabentat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, desestimatòria del Recurs PO núm. 640/11, sobre denegació de llicència d'instal·lació d'estació base de telefonia mòbil.
  Expediente .- E-00501-2011-000590-00 - Quedar assabentat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, desestimatòria del Recurs PA núm. 204/17, en matèria de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2017-000367-00 - Quedar assabentat
 • 0006.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòria del Recurs PA núm. 366/17, sobre responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2017-000368-00 - Quedar assabentat
 • 0007.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, estimatòria parcial del Recurs PO núm. 115/13, interposat contra l'aprovació del projecte de reparcel·lació forçosa corresponent al PAI de la unitat d'execució única del sector de sòl urbanitzable no programat 'Font de Sant Lluís'.
  Expediente .- E-00501-2013-000117-00 - Quedar assabentat
 • 0008.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència del Jutjat de Primera Instància núm. 16, dictada en el Juí Verbal núm. 543/17, estimatòria de la demanda presentada per l'Ajuntament per danys a béns municipals.
  Expediente .- E-00501-2018-000003-00 - Quedar assabentat
 • 0009.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana que declara finalitzat el PO núm. 4/391/17, seguit contra acord del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa que va establir el preu just per expropiació d'una finca.
  Expediente .- E-00501-2018-000001-00 - Quedar assabentat
 • 0010.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, que no admet el Recurs PA núm. 343/17, seguit contra desestimació de sol·licitud de devolució d'ingressos dimanants d'una liquidació de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
  Expediente .- E-00501-2018-000002-00 - Quedar assabentat
 • 0011.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, que declara acabat el Recurs PO núm. 419/16, interposat contra la devolució de factures relatives al contracte per a la gestió del servici públic de retirada de vehicles de la via pública.
  Expediente .- E-00501-2017-000349-00 - Quedar assabentat
 • 0012.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 28 d'abril de 2017, de constitució d'una borsa de treball d'oficial/a de bombers/es.
  Expediente .- E-01101-2017-000459-00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 28 d'abril de 2017, de constitució d'una borsa de treball d'oficial/a de bombers/es.
  Expediente .- E-01101-2017-000459-00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar la sol·licitud formulada per un agent de la Policia Local respecte de l'abonament d'una indemnització per danys patits amb motiu d'intervenció en l'exercici de les seues funcions.
  Expediente .- E-01101-2016-000911-00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor d'un agent de la Policia Local en concepte d'indemnització per danys patits amb motiu d'intervenció en l'exercici de les seues funcions.
  Expediente .- E-01101-2017-000920-00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor d'un agent de la Policia Local en concepte d'indemnització per danys patits amb motiu d'intervenció en l'exercici de les seues funcions.
  Expediente .- E-01101-2017-001335-00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor d'un agent de la Policia Local en concepte d'indemnització per danys patits amb motiu d'intervenció en l'exercici de les seues funcions.
  Expediente .- E-01101-2017-001336-00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor d'un oficial de la Policia Local en concepte d'indemnització per danys patits amb motiu d'intervenció en l'exercici de les seues funcions.
  Expediente .- E-01101-2017-001337-00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor d'un agent de la Policia Local en concepte d'indemnització per danys patits amb motiu d'intervenció en l'exercici de les seues funcions.
  Expediente .- E-01101-2017-001338-00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor d'un agent de la Policia Local en concepte d'indemnització per danys patits amb motiu d'intervenció en l'exercici de les seues funcions.
  Expediente .- E-01101-2017-001339-00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor d'un agent de la Policia Local en concepte d'indemnització per danys patits amb motiu d'intervenció en l'exercici de les seues funcions.
  Expediente .- E-01101-2017-001343-00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor d'un agent de la Policia Local en concepte d'indemnització per danys patits amb motiu d'intervenció en l'exercici de les seues funcions.
  Expediente .- E-01101-2017-001346-00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor d'un agent de la Policia Local en concepte d'indemnització per danys patits amb motiu d'intervenció en l'exercici de les seues funcions.
  Expediente .- E-01101-2017-001347-00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor d'un oficial de la Policia Local en concepte d'indemnització per danys patits amb motiu d'intervenció en l'exercici de les seues funcions.
  Expediente .- E-01101-2017-001573-00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor d'un agent de la Policia Local en concepte d'indemnització per danys patits amb motiu d'intervenció en l'exercici de les seues funcions.
  Expediente .- E-01101-2017-001574-00 - Aprovat
 • 0026.-MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa rectificar un error material detectat en l'annex I del plec de clàusules administratives particulars que regix la contractació de l'adquisició de la llicència d'un sistema d'informació per a la gestió, recaptació i inspecció dels ingressos municipals de l'Ajuntament de València.
  Expediente .- E-04101-2017-000095-00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar la prestació del servici de gestió del centre de dia municipal per a jóvens 'Malva-rosa', convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
  Expediente .- E-04101-2017-000039-00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns un edifici situat als carrers de la Reina i de la Barraca.
  Expediente .- E-05303-2017-000194-00 - Aprovat
 • 0029.-GABINET DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA. Proposa acceptar l'ajuda econòmica concedida per la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per a la promoció del valencià.
  Expediente .- E-01304-2016-000007-00 - Aprovat
 • 0030.-DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa alliberar crèdit de la proposta de gasto núm. 2017/4584.
  Expediente .- E-01501-2017-000426-00 - Aprovat
 • 0031.-DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa aprovar el reconeixement de l'obligació a favor de l'instructor addicional necessari per a impartir la segona edició del curs de rescat en altura-nivell avançat.
  Expediente .- E-01501-2017-000527-00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar la concessió dels premis del 'Programa de residències per a artistes locals'.
  Expediente .- E-01902-2017-000128-00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva a projectes esportius presentats per diverses entitats sense ànim de lucre per a la temporada 2016-2017.
  Expediente .- E-01903-2017-000076-00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva a projectes esportius presentats per diverses entitats sense ànim de lucre per a la temporada 2016-2017.
  Expediente .- E-01903-2017-000076-00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa concedir una subvenció a l'associació Iniciatives Solidàries per a col·laborar en el programa de formació i ocupació per a jóvens amb dificultats d'accés a esta.
  Expediente .- E-02201-2017-000281-00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a l'estudi per a la redacció d'un projecte de rehabilitació i adequació de l'immoble municipal situat al conjunt de l'Alqueria de Ricós.
  Expediente .- E-02250-2017-000199-00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa declarar a les persones beneficiàries en el Concurs de Pintura Ràpida de la Junta Municipal de Ciutat Vella 2017.
  Expediente .- E-02301-2017-000529-00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI DE QUALITAT I ANÀLISI MEDIAMBIENTAL, CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I PLATGES. Proposa sotmetre a informació pública la proposta d'actualització del Mapa Estratègic de Soroll 2017 del terme municipal de València.
  Expediente .- E-02610-2017-000591-00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI DE CEMENTERIS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la certificació del proppassat mes de novembre del servici de manteniment, conservació i explotació dels forns crematoris.
  Expediente .- E-02802-2017-000456-00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI DE CEMENTERIS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la certificació del proppassat mes de desembre del servici de manteniment, conservació i explotació dels forns crematoris.
  Expediente .- E-02802-2017-000469-00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa reconéixer drets i minorar el compromís d'ingrés en l'estat d'ingressos del Pressupost municipal corresponent a la subvenció del projecte EMCORP 2016 AJ VLC: Col·laboració desenvolupament local València.
  Expediente .- E-02902-2016-000217-00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar la convocatòria de l'XI edició dels premis 'València Emprén'.
  Expediente .- E-02902-2017-000090-00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa acceptar les subvencions concedides per a la pròrroga dels contractes de huit agents d'ocupació i desenvolupament local i aprovar la corresponent modificació de crèdits.
  Expediente .- E-02902-2017-000894-00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar la concessió de les ajudes municipals 'València Activa Crea 2017'.
  Expediente .- E-02902-2017-000946-00 - Aprovat
 • 0045.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de diverses factures del servici.
  Expediente .- E-02902-2017-001391-00 - Aprovat
 • 0046.-SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar la concessió de les ajudes municipals al lloguer social 2017.
  Expediente .- E-03910-2017-000497-00 - Aprovat
 • 0047.-GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures corresponents a la campanya de publicitat sobre la Setmana dels Majors.
  Expediente .- E-04103-2017-000078-00 - Aprovat
 • 0048.-GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures corresponents a la campanya de publicitat sobre la Setmana dels Majors.
  Expediente .- E-04103-2017-000078-00 - Aprovat
 • 0048.-PRECS I PREGUNTES
 • 0049(E).-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de prestació de servicis informàtics.
  Expediente .- E-00801-2017-000201-00 - Aprovat
 • 0050(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar la factura i reconéixer l'obligació de pagament corresponent a l'adquisició de guants antitall.
  Expediente .- E-01401-2017-005749-00 - Aprovat
 • 0051(E).-SERVICI DE JOVENTUT. Proposa disposar i reconéixer l'obligació del gasto per al pagament de vint-i-quatre beques concedides en virtut del conveni de col·laboració firmat amb la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per al desenvolupament de dos projectes de Formació Professional Dual del Sistema Educatiu a la Comunitat Valenciana, corresponent al proppassat mes de desembre.
  Expediente .- E-01902-2016-000156-00 - Aprovat
 • 0052(E).-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures de l'any 2017.
  Expediente .- E-01905-2017-000212-00 - Aprovat
 • 0053(E).-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa acceptar l'aportació de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per al manteniment amb fons públics dels centres docents de titularitat municipal.
  Expediente .- E-02101-2017-000047-00 - Aprovat
 • 0054(E).-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar la justificació del xec escolar, del perìode de gener a juny de 2017.
  Expediente .- E-02101-2017-000051-00 - Aprovat
 • 0055(E).-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures corresponents a la celebració del Dia Internacional de la Ciutat Educadora.
  Expediente .- E-02101-2017-000571-00 - Aprovat
 • 0056(E).-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la concessió d'una subvenció a l'associació Pro Fundación Escuelas con Alma per al desenvolupament del projecte 'Ajuda humanitària d'emergència per a persones refugiades a Sèrbia'.
  Expediente .- E-02250-2017-000167-00 - Aprovat
 • 0057(E).-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació pel servici d'assistència, recepció i acollida d'usuaris del casal d'esplai de Rocafort.
  Expediente .- E-02250-2017-000198-00 - Aprovat
 • 0058(E).-SERVICI DE CEMENTERIS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció de 2017 concedida a la Fundación de Cementerios Británicos en España.
  Expediente .- E-02802-2017-000267-00 - Aprovat
 • 0059(E).-SERVICI DE CEMENTERIS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció de 2017 concedida a l'Arquebisbat de València (Comunitat Catòlica de València).
  Expediente .- E-02802-2017-000295-00 - Aprovat
 • 0060(E).-SERVICI DE CEMENTERIS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció de 2017 concedida a la Comunitat Islàmica de València.
  Expediente .- E-02802-2017-000296-00 - Aprovat
 • 0061(E).-SERVICI DE CEMENTERIS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció de 2017 concedida a la Comunitat Israelita de València.
  Expediente .- E-02802-2017-000297-00 - Aprovat
 • 0062(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa reconéixer drets i minorar el compromís d'ingrés en l'estat d'ingressos del Pressupost municipal corresponent a la subvenció EMCOLD Orientadors 2016-2017.
  Expediente .- E-02902-2016-000290-00 - Aprovat
 • 0063(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar la concessió de les ajudes municipals 'València Activa Jove: formació anglés'.
  Expediente .- E-02902-2017-000818-00 - Aprovat
 • 0064(E).-SERVICI DE TRESORERIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Martínez Centro de Gestión, SL, corresponent a la factura de desembre de 2017.
  Expediente .- E-04901-2017-000462-00 - Aprovat
 • 0065(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació i concessió a determinades comissions falleres de les ajudes econòmiques per a la contractació d'agrupacions musicals amb motiu de les Falles 2016.
  Expediente .- E-01904-2017-000512-00 - Aprovat
 • 0066(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la concessió de subvencions a les comissions falleres per a la insonorització dels seus casals fallers.
  Expediente .- E-01904-2017-000517-00 - Aprovat
 • 0067(E).-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de diverses factures del contracte de neteja de les dependències municipals.
  Expediente .- E-01201-2017-000505-00 - Aprovat
 • 0068(E).-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura del contracte de manteniment de mercats, centres educatius, cementeris i edificis municipals.
  Expediente .- E-01201-2017-000731-00 - Aprovat
 • 0069(E).-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura de subministrament d'electricitat en baixa tensió en enllumenat públic.
  Expediente .- E-01201-2017-000732-00 - Aprovat
 • 0070(E).-DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa alliberar crèdit de la proposta de gasto núm. 2016/2297.
  Expediente .- E-01501-2016-000168-00 - Aprovat
 • 0071(E).-SERVICI DE JARDINERIA. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent als treballs d'avaria en la xarxa de reg.
  Expediente .- E-04001-2017-001191-00 - Aprovat
 • 0072(E).-SERVICI DE JARDINERIA. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de diverses factures corresponents a treballs de manteniment de jardins i poda de l'arbratge a les zones Nord i Sud de la ciutat.
  Expediente .- E-04001-2017-001218-00 - Aprovat
 • 0073(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar una substitució en la contractació laboral temporal del personal amb destinació al taller d'ocupació 'T'Atenem'.
  Expediente .- E-01101-2017-001970-00 - Aprovat
 • 0074(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la convocatòria de quatre places d'agent d'igualtat.
  Expediente .- E-01101-2018-000045-00 - Aprovat
 • 0075(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la convocatòria de quatre places de tècnic/a d'igualtat.
  Expediente .- E-01101-2018-000046-00 - Aprovat
 • 0076(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la convocatòria de sis places de tècnic/a gestió ambiental.
  Expediente .- E-01101-2018-000047-00 - Aprovat
 • 0077(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la convocatòria de cinc places de tècnic/a turisme.
  Expediente .- E-01101-2018-000048-00 - Aprovat
 • 0078(E).-MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar la prestació del servici de control sanitari i poblacional de coloms urbans i estornells a la ciutat de València i requerir l'única oferta i, per tant, l'econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
  Expediente .- E-04101-2017-000031-00 - Aprovat
 • 0079(E).-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la reformulació del projecte 'La nostra ciutat el teu refugi' II fase, sol·licitada per ACCEM, CEAR i Creu Roja.
  Expediente .- E-02250-2017-000030-00 - Aprovat
 • 0080(E).-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa corregir un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 29 de desembre de 2017.
  Expediente .- E-02250-2017-000030-00 - Aprovat
 • 0081(E).-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la realització de l'activitat cultural 'Escoltisme per a tots'.
  Expediente .- E-02301-2017-000896-00 - Aprovat
 • 0082(E).-SERVICI LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES D'EDIFICACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Arquitectura y Urbanismo Singularq, SLP, i Vareser 96, SL.
  Expediente .- E-03501-2017-001851-00 - Aprovat
 • 0083(E).-SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa sol·licitar a les Conselleries d'Hisenda i Model Econòmic i de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori el reajustament d'anualitats corresponents al 'Projecte d'intervenció en els edificis protegits de l'entorn de la Llotja de la Seda, plaça del Doctor Collado, núm. 2 i 3', finançat amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E-03201-2018-000002-00 - Aprovat
 • 0084(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Direcció General de Formació i Ocupació destinada a la contractació de persones desocupades d'almenys 30 anys d'edat, per a la realització d'obres o servicis d'interés general (EMCORP 2017).
  Expediente .- E-02902-2017-000913-00 - Aprovat
 • 0085(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Direcció General de Formació i Ocupació destinada a la contractació de persones en situació de desocupació de llarga duració per a la realització d'obres o servicis d'interés general (EMCORD 2017).
  Expediente .- E-02902-2017-000914-00 - Aprovat
 • 0086(E).-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de diverses entitats.
  Expediente .- E-02701-2017-000605-00 - Aprovat
 • 0087(E).-SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació corresponent a la prestació d'un servici de catering.
  Expediente .- E-00702-2017-000074-00 - Aprovat
 • 0088(E).-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la reposició de llibres en els centres docents de titularitat municipal dins del programa Xarxa de Llibres.
  Expediente .- E-02101-2017-000327-00 - Aprovat
 • 0089(E).-SERVICI D'ESPORTS. Proposa concedir una subvenció al Reial Club Nàutic de València.
  Expediente .- E-01903-2017-000139-00 - Aprovat
 • 0090(E).-SERVICI D'ESPORTS. Proposa concedir una subvenció a la Federació d'Atletisme de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E-01903-2017-000046-00 - Aprovat
 • 0091(E).-SERVICI D'ESPORTS. Proposa concedir una subvenció a la Federació d'Handbol de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E-01903-2017-000068-00 - Aprovat
 • 0092(E).-SERVICI D'ESPORTS. Proposa concedir una subvenció a l'Escuderia Bengala.
  Expediente .- E-01903-2017-000364-00 - Aprovat
 • 0093(E).-MOCIÓ del regidor delegat d'Hisenda. Proposa aprovar la continuació de tràmits per a l'aprovació de reconeixement d'obligacions, compromisos de gastos i anul·lació de drets a càrrec de l'exercici comptable 2017.
  Expediente .- E-00407-2018-000001-00 - Aprovat
 • 0094(E).-MOCIÓ del regidor delegat d'Hisenda. Proposa deixar sense efecte l'acord de la Junta de Govern Local de 29 desembre 2017, sobre augment salarial de personal de les entitats de l'Administració perifèrica de l'Ajuntament de València.
  Expediente .- E-C1512-2018-000002-00 - Aprovat
(Informació publicada: 01/12/2018 02:04:30 PM)


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI