Servicios de la web

Hall

Plens

Data:
27-07-2012
Hora:
10:45
Òrgan:
Ple
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
Sesión ordinaria julio (Exp 22/2012)

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 29 de juny de 2012.
  Aprovat
 • 0002.-ALCALDIA.- Dóna compte de les resolucions núm. 47, 1216-G al 1435-G, 190-S al 221-S, 4264-H al 5258-H, 662-P al 752-P, 2805-Ñ al 3300-Ñ, 473-U al 560-U, 457-C al 537-C, 76-M al 79-M, 494-T al 581-T, 26-K al 30-K, 466-X al 535-X, 309-O al 356-O, 128-B al 153-B, 3573-W al 4355-W, 141-R al 163-R, 147-A al 166-A, 166-J al 188-J, 49-D al 55-D, 14-F al 16-F, 525-L al 646-L, 82-E al 99-E, 316-Q al 342-Q i 795-I al 897-I, corresponents al període comprés entre el 16 de juny i el 15 de juliol, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
  Quedar assabentat
 • 0003.-ALCALDIA.- Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions de 8, 15, 22 i 29 de juny, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
  Quedar assabentat
 • 0004.-ALCALDIA.- Dóna compte de l'acord de la Junta de Govern Local de 6 de juliol de 2012, de modificació de facultats resolutòries delegades en el quint tinent d'alcalde.
  Quedar assabentat
 • 0005.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa ratificar l'acord de la Junta de Govern Local de 15 de juny del 2012, en el seu apartat 2, adoptat pel que fa a l'expedient relatiu a llicència de nova planta en el carrer de Llíria, 6, pel qual no s'admet a tràmit la petició de declaració de nul·litat de determinades normes urbanístiques del PEPRI del barri del Carme. (23/07/2012)
  Expediente .- E 03502 2012 000014 00 - Aprovat
 • 0006.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa aprovar definitivament la Modificació puntual del PGOU de València, illa de cases delimitada pels carrers del Riu Tajo, d'Álvaro López i l'av. dels Tarongers. (23/07/2012)
  Expediente .- E 03001 2010 000162 00 - Aprovat
 • 0007.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa aprovar provisionalment la Modificació del PGOU, àmbit PRR-1 Ademús, reordenació parcel·la dotacional Palau de Congressos. (23/07/2012)
  Expediente .- E 03001 2011 000264 00 - Aprovat
 • 0008.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte de l'Informe de Compliment del Principi d'Estabilitat en l'exercici 2011 per les societats i entitats dependents de l'Ajuntament de València que no formen part del sector Administracions Públiques. (24/07/2012)
  Expediente .- E 05201 2012 000022 00 - Quedar assabentat
 • 0009.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la proposta del Pla Econòmic Financer 2013 de l'Ajuntament de València. (24/07/2012)
  Expediente .- E 05201 2010 000014 00 - Aprovat
 • 0010.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte de l'Informe d'Intervenció General sobre l'execució del Pla d'Ajust, previst en l'art. 7 del Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, corresponent al període comprés entre el 30 de març i el 30 de juny de 2012. (24/07/2012)
  Expediente .- E 00407 2012 000002 00 - Quedar assabentat
 • 0011.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte de l'informe corresponent al segon trimestre de 2012 sobre compliment de terminis per al pagament d'obligacions municipals previst en els articles 4 i 5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol. (24/07/2012)
  Expediente .- E 04906 2012 000010 00 - Quedar assabentat
 • 0012.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa ratificar l'Acta de la Comissió Liquidadora del Patronat de Vivendes per a Funcionaris/àries de l'Ajuntament de València. (24/07/2012)
  Aprovat
 • 0013.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte de la Resolució d'aprovació de la liquidació del presssupost provisional de la Fundació Municipal de l'Escola de Jardineria i Paisatge habilitat per al mes de gener de 2012. (24/07/2012)
  Expediente .- E 05101 2012 000015 00 - Quedar assabentat
 • 0014.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte dels estats de situació de tresoreria i d'execució pressupostària a 30 de juny de 2012. (24/07/2012)
  Expediente .- E 04301 2012 000024 00 - Quedar assabentat
 • 0015.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la 5a relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdit i obligació 2012. (24/07/2012)
  Expediente .- E 05501 2012 000054 00 - Aprovat
 • 0016.-ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL, DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ.- Proposa acceptar la subvenció de la Diputació Provincial destinada al Pla de Nuclis 2012, aprovar la 15a Modificació de Crèdits generats per ingressos de l'any 2012 i acceptar la delegació de la contractació de les obres. (19/07/2012)
  Expediente .- E 02310 2012 000014 00 - Aprovat
 • 0017.-FUNDACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL.- Proposa ratificar l'acord de la Junta Rectora de la Fundació Esportiva Municipal que aprova el Conveni Col·lectiu que ha de regir les condicions de treball del personal de l'Organisme Autònom durant el període 2012-2015.
  Expediente .- E 70002 2012 000166 00 - Aprovat
 • 0018.-MOCIONS.- Moció subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre periodicitat quinzenal en les sessions ordinàries del Ple de l'Ajuntament de València.
  Rebutjat
 • 0019.-MOCIONS.- Moció subscrita pel portaveu del Grup Socialista, sobre derogació del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.
  Retirat
 • 0020.-MOCIONS.- Moció subscrita pels Srs. Calabuig i Broseta, del Grup Socialista, sobre mesures per a la protecció i el desenvolupament del turisme i la cultura a València.
  Aprovada proposta alternativa
 • 0021.-MOCIONS.- Moció subscrita pel portaveu del Grup EUPV, sobre la situació del Museu d'Història Natural.
  Rebutjat
 • 0022.-MOCIONS.- Moció subscrita pel portaveu del Grup Compromís, sobre l'IBI d'entitats financeres procedent de desnonaments.
  Rebutjat
 • 0023.-MOCIONS.- Moció subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre persones majors de 65 anys.
  Rebutjat
 • 0024.-MOCIONS.- Moció subscrita pels portaveus dels Grups Socialista, Compromís i EUPV, sobre el Pla de Retallades i Modificació de la Llei de Règim Local.
  Rebutjat
 • 0025.-MOCIONS.- Moció subscrita pels Srs. Calabuig i Sarrià, del Grup Socialista, sobre compliment de Sentència de l'Audiència Nacional i Pla Municipal del Cabanyal.
  Rebutjat
 • 0026.-MOCIONS.- Moció subscrita conjuntament pels portaveus dels Grups Socialista i EUPV i per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre l'ERO de l'empresa Teletech.
  Rebutjat
 • 0027.-INTERPEL·LACIONS.- Interpel·lació subscrita pel portaveu del Grup Compromís, sobre contaminació lumínica.
  Contestada
 • 0028.-INTERPEL·LACIONS.- Interpel·lació subscrita pel portaveu del Grup Socialista, en relació amb els criteris generals de control dels organismes municipals o metropolitans.
  Contestada
 • 0029.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre contaminació per fum i cendres d'incendis.
  Contestada
 • 0030.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre protecció de les escultures a l'aire lliure a València.
  Contestada
 • 0031.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre baixos comercials d'Aumsa.
  Contestada
 • 0032.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre places d'aparcament reservades per a l'Església Catòlica.
  Contestada
 • 0033.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre faroles enceses a Blasco Ibáñez.
  Contestada
 • 0034.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre cessió en precari a entitats d'immobles municipals.
  Contestada
 • 0035.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico (TESTRA).
  Contestada
 • 0036.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el Programa de formació i ocupació local.
  Contestada
 • 0037.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el Pla 'Treball Ciutat de València'.
  Contestada
 • 0038.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre activitats de la Fira de Juliol.
  Contestada
 • 0039.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre el control d'alcoholèmia.
  Contestada
 • 0040.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre dades generals sobre l'enllumenat públic.
  Contestada
 • 0041.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre urinaris químics a la Fira de Juliol.
  Contestada
 • 0042.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre empreses externalització EMT.
  Contestada
 • 0043.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre factures extraordinàries relatives a la neteja viària.
  Contestada
 • 0044.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre la crema de mobiliari públic.
  Contestada
 • 0045.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre el Mercat de les Flors de Goerlich.
  Contestada
 • 0046.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre el carrer del Bidasoa.
  Contestada
 • 0047.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre el camp de golf del Saler.
  Contestada
 • 0048.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre prestació del servei de monitors educadors de menjador escolar.
  Contestada
 • 0049.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre sancions per infraccions comeses per l'ús de bicicletes.
  Contestada
 • 0050.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre xifra total de vehicles de diferents contractes municipals.
  Contestada
 • 0051.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre l'acord de l'EMSHI sobre dissolució d'EMARSA.
  Contestada
 • 0052.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre la xifra total de vehicles del parc mòbil municipal.
  Contestada
 • 0053.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre les despeses de neteja per celebració del gran premi de Fórmula 1.
  Contestada
 • 0054.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre les despeses en Policia i Bombers per celebració del gran premi de Fórmula 1.
  Contestada
 • 0055.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre les despeses de la Regidoria de Circulació i Transports per celebració del gran premi de Fórmula 1.
  Contestada
 • 0056.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el 'Servici Especialitzat d'Atenció a la Família i Infància' (SEAFI).
  Contestada
 • 0057.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el curs per a emprenedors "Internet Startut Camp'.
  Contestada
 • 0058.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre el retorn econòmic de la celebració de la Fórmula 1 per a València.
  Contestada
 • 0059.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre l'ascensor del Centre Arqueològic de l'Almoina.
  Contestada
 • 0060.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre l'Escola Laboral de Joves.
  Contestada
 • 0061.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre gestió d'ofertes en matèria d'ocupació.
  Contestada
 • 0062.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre 'Internet Startup Camp'.
  Contestada
 • 0063.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre el Pla d'Informació i Orientació Laboral.
  Contestada
 • 0064.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre l'eliminació de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic.
  Contestada
 • 0065.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre el Portal d'Emprenedors.
  Contestada
 • 0066.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre la gestió de subvencions europees.
  Contestada
 • 0067.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre la liquidació d'impostos de la Generalitat Valenciana, els seus organismes i les seues entitats mercantils.
  Contestada
 • 0068.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre els regals de l'empresa EMARSA.
  Contestada
 • 0069.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre el personal de confiança a l'Ajuntament.
  Contestada
 • 0070.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre l'Institut Noós i la Fundació València Turisme.
  Contestada
 • 0071.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre prevenció d'incendis a la Nova Fe.
  Contestada
 • 0072.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre l'aparcament de la Nova Fe.
  Contestada
 • 0073.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre el PEPRI el Cabanyal-el Canyamelar.
  Contestada
 • 0074.-PRECS I PREGUNTES.- Prec del Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre accions judicials contra la Generalitat per incompliment del conveni de la plaça Redona.
  Quedar assabentat
 • 0075.-PRECS I PREGUNTES.- Pregunta 'in voce' de la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre la situació de centres i residències d'atenció a persones discapacitades.
  Contestada
 • 0076.-PRECS I PREGUNTES.- Pregunta 'in voce' del Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre els cotxes oficials.
  Contestada


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI