Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
06-06-2014
Hora:
10:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 23 de maig de 2014.
  Aprovat
 • ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació:
 • 0002.-Recurs PO núm. 662/08, interposat contra la concessió d'una llicència d'obres, activitat i obertura de restaurant.
  Expediente .- E 00501 2008 000573 00 - Quedar assabentat
 • 0003.-Recurs PO núm. 510/11, interposat contra resolució del Jurat Tributari dictada en reclamació contra una liquidació de l'impost sobre activitats econòmiques, exercici 2010.
  Expediente .- E 00501 2011 000511 00 - Quedar assabentat
 • 0004.-Recurs PA núm. 124/13, sobre denegació de llicència per a la col·locació d'un suport publicitari.
  Expediente .- E 00501 2013 000131 00 - Quedar assabentat
 • 0005.-Recurs PA núm. 273/13, en matèria de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E 00501 2013 000252 00 - Quedar assabentat
 • ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte dels actes, dictats pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, que declaren acabats els recursos que s'indiquen a continuació:
 • 0006.-Recurs PA núm. 161/13, interposat tres multes per infracció de la Llei de Drogodependències i altres Trastorns Addictius.
  Expediente .- E 00501 2013 000200 00 - Quedar assabentat
 • 0007.-Recurs PO núm. 506/13, interposat contra orde de restauració de la realitat alterada al seu estat inicial d'una estació base de telefonia mòbil.
  Expediente .- E 00501 2014 000016 00 - Quedar assabentat
 • 0008.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, que declara acabat el Recurs PA núm. 474/12, sobre imposició d'una multa per infracció lleu tipificada en la Llei de Drogodependències i altres Trastorns Addictius.
  Expediente .- E 00501 2012 000419 00 - Quedar assabentat
 • 0009.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que estima parcialment l'apel·lació seguida i confirma la sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, dictada en el procediment per a la protecció dels drets fonamentals núm. 358/12, interposat contra l'aprovació del text de l'addenda de modificació del IV Pacte per a l'Ocupació en la ciutat de València 2011/2013.
  Expediente .- E 00501 2012 000381 00 - Aprovat
 • 0010.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Mercantil núm. 3, recaiguda en l'Incident Concursal 31/13 dimanant del Concurs Voluntari Ordinari núm. 235/12, per la qual es classifica els crèdits comunicats per l'Ajuntament de València corresponents a deutes tributaris de la mercantil Urbicity, SL.
  Expediente .- E 00501 2014 000138 00 - Aprovat
 • SERVICI DE PERSONAL.- Proposa regularitzar i modificar els subfactors específics N i F, en relació amb els expedients següents:
 • 0011.-Expedient núm. 327/14.
  Expediente .- E 01002 2014 000327 00 - Aprovat
 • 0012.-Expedient núm. 357/14.
  Expediente .- E 01002 2014 000357 00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa contractar una tècnica mitjana professora d'anglés a temps parcial amb destinació al taller d'ocupació 'Promoció turística'.
  Expediente .- E 01101 2013 001550 00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa adjudicar els servicis informàtics d'una plataforma de ciutat intel·ligent (Plataforma VLCi) i determinats servicis municipals.
  Expediente .- E 04101 2013 000112 00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar el projecte 'Ampliació de la xarxa de distribució davant de noves sol·licituds de servici-Aprovació per extensió de xarxa-Exercici 2014' i encarregar-ne l'execució a l'Empresa Mixta Valenciana de l'Aigua (Emivasa).
  Expediente .- E 04101 2014 000052 00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa desestimar les al·legacions presentades i resoldre el contracte per a l'execució d'obres, prestació i manteniment del servici públic esportiu en la seua modalitat de natació i servicis annexos a desenvolupar en l'immoble municipal Piscina de València, per incompliment imputable al contractista.
  Expediente .- E 04101 2014 000009 00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa iniciar actuacions amb vista a la resolució del contracte per a la gestió i explotació del 'Teatre Musical', per incompliment imputable al contractista.
  Expediente .- E 04101 2014 000044 00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar l'addenda al conveni de col·laboració firmat amb Encom Games, SL, per al desenvolupament del festival internacional Dreamhack 2014.
  Expediente .- E 00202 2014 000027 00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar el conveni marc de col·laboració a subscriure amb la Universitat Europea de València.
  Expediente .- E 00202 2014 000030 00 - Aprovat
 • SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa ajustar el gasto dels contractes següents:
 • 0020.-Servici de telefonia mòbil.
  Expediente .- E 01201 2010 000169 00 - Aprovat
 • 0021.-Servici de neteja de les dependències municipals.
  Expediente .- E 01201 2012 000016 00 - Aprovat
 • 0022.-Subministrament de gasolina per al Parc Mòbil.
  Expediente .- E 04101 2012 000116 00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa el reconeixement de l'obligació continguda en l'expedient 01201/2014/85, a favor de Ricoh España, SLU.
  Expediente .- E 01201 2014 000085 00 - Aprovat
 • 0024.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb número de registre 00113 2013 2003.
  Expediente .- E 01305 2013 000035 00 - Aprovat
 • 0025.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4 en el Procediment Abreviat núm. 508/12 i aprovar el gasto corresponent.
  Expediente .- E 01305 2011 000425 00 - Aprovat
 • SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa no admetre, per extemporanis, els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2014 que s'indiquen a continuació, sobre imposició de sancions:
 • 0026.-Resolució núm. 565-W, de 4 de febrer.
  Expediente .- E 01306 2013 004853 00 - Aprovat
 • 0027.-Resolució núm. 652-W, de 6 de febrer.
  Expediente .- E 01306 2013 004495 00 - Aprovat
 • 0028.-Resolució núm. 1234-W, de 10 de març.
  Expediente .- E 01306 2013 007199 00 - Aprovat
 • SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2014 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions:
 • 0029.-Resolució núm. 1217-W, de 6 de març.
  Expediente .- E 01306 2013 007101 00 - Aprovat
 • 0030.-Resolució núm. 1246-W, de 10 de març.
  Expediente .- E 01306 2014 000638 00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa estimar parcialment el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 3575-W, de 17 d'octubre de 2008, sobre imposició de sanció.
  Expediente .- E 01306 2008 004431 00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 5723-W, de 31 d'octubre de 2013, d'imposició de sanció.
  Expediente .- E 01306 2013 005322 00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa aprovar la quarta pròrroga del contracte de lloguer del terrat d'un immoble situat a l'avinguda de França.
  Expediente .- E 01401 2005 000025 00 - Aprovat
 • SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar i reconéixer unes obligacions de pagament a favor de les entitats següents:
 • 0034.-UTE Applus Norcontrol SLU-Gecival, SL i Etra, SA i UTE Idom-Edypsa.
  Expediente .- E 01801 2013 004359 00 - Aprovat
 • 0035.-Consulting de Ingeniería ICA, SL.
  Expediente .- E 01801 2013 004361 00 - Aprovat
 • SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar i reconéixer les obligacions de pagament a favor de Dornier, SA, corresponents a les certificacions dels mesos de 2014 que s'indiquen a continuació del contracte de gestió del servici públic d'estacionament de vehicles en la via pública davall control a la ciutat de València (ORA):
 • 0036.-Gener, febrer i març.
  Expediente .- E 01801 2014 000389 00 - Aprovat
 • 0037.-Abril.
  Expediente .- E 01801 2014 001835 00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar el gasto derivat de la realització de les distintes activitats i servicis que es duen a terme en el Pla Jove de la ciutat de València.
  Expediente .- E 01902 2014 000130 00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb la Societat Esportiva Correcamins, l'objecte del qual és recolzar la referida societat en l'organització de la 'XXXIV Marató de València'.
  Expediente .- E 01903 2014 000032 00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI D'ESPORTS.- Dóna compte de la decisió del jurat sobre la concessió dels Premis al Mèrit Esportiu de la Ciutat de València, any 2013.
  Expediente .- E 01903 2014 000083 00 - Quedar assabentat
 • 0041.-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa declarar disponible la reserva de crèdit autoritzat en fase A per a atendre els gastos de les Falles 2014.
  Expediente .- E 01904 2014 000219 00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb la Diputació Provincial de València per a la realització dels castells de focs artificials de la Fira de Juliol 2014.
  Expediente .- E 01904 2014 000251 00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar la celebració, el programa d'actes i el gasto de la festivitat del Corpus Christi 2014.
  Expediente .- E 01904 2014 000396 00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar l'addenda per a l'any 2014 al conveni de col·laboració firmat amb la Junta Major de la Setmana Santa Marinera de València, aprovat per acord de la Junta de Govern Local de 29 de juliol de 2005.
  Expediente .- E 01904 2014 000297 00 - Aprovat
 • SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar la justificació dels fons concedits en l'exercici 2013 a favor de les entitats següents:
 • 0045.-Fundació Valenciana d'Estudis Avançats.
  Expediente .- E 01905 2013 000014 00 - Aprovat
 • 0046.-Ateneu Marítim de València.
  Expediente .- E 01905 2013 000019 00 - Aprovat
 • 0047.-Universitat Internacional Menéndez Pelayo.
  Expediente .- E 01905 2013 000046 00 - Aprovat
 • 0048.-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa aprovar el conveni a subscriure amb la Generalitat Valenciana per al manteniment amb fons públics dels centres docents de titularitat municipal per a l'any 2014.
  Expediente .- E 02101 2014 000507 01 - Aprovat
 • 0049.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la cancel·lació de l'ús d'una targeta d'estacionament per a vehicles que transporten persones amb mobilitat reduïda.
  Expediente .- E 02201 2013 008410 00 - Aprovat
 • 0050.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el reconeixement de l'obligació de pagament per l'import incorporat al Pressupost de 2014 que correspon a part del mes de desembre de 2013 de l'aportació municipal del conveni de col·laboració firmat amb la parròquia Sant Joan de la Ribera.
  Expediente .- E 02201 2012 005160 01 - Aprovat
 • 0051.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la segona pròrroga del contracte de servici d'execució de mesures judicials en medi obert amb menors.
  Expediente .- E 02201 2010 000223 00 - Aprovat
 • SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la justificació dels fons rebuts per les següents entitats:
 • 0052.-Càritas Diocesana de València.
  Expediente .- E 02201 2012 001930 00 - Aprovat
 • 0053.-Associació Iniciatives Solidàries.
  Expediente .- E 02201 2012 004444 00 - Aprovat
 • 0054.-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa autoritzar, disposar I reconéixer l'obligació de pagament a favor de la Fundació de la Comunitat Valenciana del Pacte per a l'Ocupació en la ciutat de València, en concepte d'aportació municipal corresponent a l'exercici 2014.
  Expediente .- E 02902 2014 000052 00 - Aprovat
 • 0055.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa desestimar la sol·licitud d'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de Bernabé Garcia.
  Expediente .- E 03103 2012 000006 00 - Aprovat
 • 0056.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 28 de març de 2014, relatiu a l'expropiació d'una parcel·la situada en la confluència dels carrers del Nou d'Octubre i de Castán Tobeñas.
  Expediente .- E 03103 2012 000032 00 - Aprovat
 • 0057.-SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D'OBRES D'EDIFICACIÓ.- Proposa estimar parcialment el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 85-I, de 5 de febrer de 2014, sobre denegació de renovació de llicència d'estació base de telefonia mòbil.
  Expediente .- E 03501 2007 000540 00 - Aprovat
 • 0058.-SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D'OBRES D'EDIFICACIÓ.- Proposa iniciar el procediment de revisió d'ofici per a declarar nul·la la llicència concedida per Resolució núm. 568-I, de 15 de novembre de 2011, per a construcció de magatzem per a ús agrícola.
  Expediente .- E 03501 2009 000222 00 - Aprovat
 • 0059.-OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor de diverses empreses derivada d'insercions de publicitat en diversos mitjans publicitaris.
  Expediente .- E 04103 2014 000056 00 - Aprovat
 • 0060.-SERVICI DE VICETRESORERIA.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació del gasto generat pels servicis prestats per Gestión Tributaria Territorial, SAU, relatius a la prestació del servici d'Oficina de Coordinació Tributària.
  Expediente .- E 04908 2014 000004 00 - Aprovat
 • 0061(E).-GABINET D'ALCALDIA.- Proposa concedir una subvenció a l'Associació de Lesionats Medul·lars i Grans Minusvàlids Físics de la Comunitat Valenciana (Aspaym).
  Expediente .- E 00201 2014 000003 00 - Aprovat
 • 0062(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa incoar expedient disciplinari a un agent de la Policia Local.
  Expediente .- E 01401 2014 000124 00 - Aprovat
 • (E)SERVICI DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES.- Proposa aprovar la pròrroga dels contractes d'arrendament dels terrats dels edificis que s'indiquen a continuació, situats a l'avinguda de la Gola del Pujol:
 • 0063(E).-Edifici Siena.
  Expediente .- E 01501 2006 000061 00 - Aprovat
 • 0064(E).-Edifici Torres Collverd.
  Expediente .- E 01501 2006 000062 00 - Aprovat
 • (E)SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar uns reconeixements d'obligació a favor de les entitats següents:
 • 0065(E).-Transvía, SL.
  Expediente .- E 01902 2014 000120 00 - Aprovat
 • 0066(E).-Eurest Colectividades, SL.
  Expediente .- E 01902 2014 000127 00 - Aprovat
 • 0067(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar una subvenció a favor de la Fundació de la Comunitat Valenciana del Pacte per a l'Ocupació, per a desenvolupar el programa 'Atenció integral a dones víctimes de violència de gènere, filles i fills i familiars'.
  Expediente .- E 02201 2014 000815 00 - Aprovat
 • 0068(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la pròrroga del contracte d'obres de 'Construcció del centre municipal d'activitats per a persones majors Montolivet', finançat amb càrrec al Pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E 02201 2011 001753 00 - Aprovat
 • 0069(E).-SERVICI DE PLATGES.- Proposa aprovar el reajustament de crèdits pressupostaris contrets en el conveni de col·laboració firmat amb Creu Roja Espanyola per a salvament i socorrisme en les platges.
  Expediente .- E 02410 2014 000027 00 - Aprovat
 • 0070(E).-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa aprovar el preu contradictori d'una nova unitat de l'obra 'Renovació i millora de la xarxa de distribució d'aigua potable i baixa pressió. Exercici 2013'.
  Expediente .- E 02701 2013 000047 00 - Aprovat
 • 0071(E).-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer i liquidar l'obligació a favor de la Comunitat General d'Usuaris del Canal Xúquer-Túria, en concepte de quota 2014.
  Expediente .- E 02701 2014 000241 00 - Aprovat
 • 0072(E).-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació una ajuda destinada a l'execució del projecte 'Nova ubicació refrigeradora i adequacions per a la climatització del Mercat Central de València'.
  Expediente .- E 02901 2014 000914 00 - Aprovat
 • 0073(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa rectificar un error de transcripció existent en l'acord de la Junta de Govern Local de 30 de maig de 2014, relatiu al pla d'ocupació 'Treball Ciutat de València 2014'.
  Expediente .- E 02902 2014 000072 00 - Aprovat
 • 0074(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa modificar la base quarta, paràgraf primer, de les bases de selecció de participants en el programa 'La Dipu et Beca 2014'.
  Expediente .- E 02902 2014 000120 00 - Aprovat
 • 0075(E).-SERVICI DE PROJECTES URBANS.- Proposa aprovar la justificació de la subvenció presentada per Rain Forest Valencia, SA, i reconéixer l'obligació econòmica a favor de l'esmentada entitat.
  Expediente .- E 03201 2014 000003 00 - Aprovat
 • 0076(E).-MOCIÓ del regidor delegat d'Hisenda, Pressupostos i Política Tributària i Fiscal.- Proposa la modificació de les condicions financeres de les operacions d'endeutament firmades en virtut del Reial Decret Llei 4/2012, segons Resolució de 13 de maig de 2014 de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local.
  Expediente .- E 05201 2014 000025 00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI