Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
31-05-2019
Hora:
09:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 31 DE MAYO DE 2019

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 24 de maig de 2019.
  Aprovat
 • 0002.-GABINET D'ALCALDIA. Proposa concedir una subvenció a la Junta Mayor de la Semana Santa Marinera.
  Expediente .- E-00201-2019-000010-00 - Aprovat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, desestimatòria del Recurs PA núm. 256/18, en matèria de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2019-000160-00 - Quedar assabentat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, desestimatòria del Recurs PA núm. 408/18, sobre responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2019-000165-00 - Quedar assabentat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del Recurs PA núm. 550/18, interposat contra concessió de llicències de legalització d'obres i intervenció en un edifici catalogat amb nivell ambiental.
  Expediente .- E-00501-2019-000169-00 - Quedar assabentat
 • 0006.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòria del Recurs PA núm. 27/19, de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2019-000161-00 - Quedar assabentat
 • 0007.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa ampliar la jornada laboral de personal docent del taller d'ocupació 'T'Atenem II'.
  Expediente .- E-01101-2018-004338-00 - Aprovat
 • 0008.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa ampliar la jornada laboral de personal docent del taller d'ocupació 'Activitats per a la ciutadania'.
  Expediente .- E-01101-2018-004399-00 - Aprovat
 • 0009.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa ampliar la jornada laboral de personal docent del taller d'ocupació 'Gastronomia i restauració'.
  Expediente .- E-01101-2018-004790-00 - Aprovat
 • 0010.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura corresponent al servici d'elaboració i correcció de la prova psicotècnica de l'oposició d'agents de Policia Local.
  Expediente .- E-01101-2019-002389-00 - Aprovat
 • 0011.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis en lloc de treball de sergent/a bombers/eres especialitat Brigada Canina (DEB-PH-NFB), referència núm. 8515, en el Departament de Bombers, Prevenció i Intervenció en Emergències i Protecció Civil.
  Expediente .- E-01101-2019-002582-00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis en lloc de treball de bomber/a especialitat Brigada Canina (DEB-PH-NFB), referència núm. 2903, en el Departament de Bombers, Prevenció i Intervenció en Emergències i Protecció Civil.
  Expediente .- E-01101-2019-002584-00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis en lloc de treball de bomber/a especialitat Brigada Canina (DEB-PH-NFB), referència núm. 2904, en el Departament de Bombers, Prevenció i Intervenció en Emergències i Protecció Civil.
  Expediente .- E-01101-2019-002585-00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis en lloc de treball de bomber/a especialitat Brigada Canina (DEB-PH-NFB), referència núm. 2914, en el Departament de Bombers, Prevenció i Intervenció en Emergències i Protecció Civil.
  Expediente .- E-01101-2019-002586-00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis en lloc de treball de bomber/a especialitat Brigada Canina (DEB-PH-NFB), referència núm. 2915, en el Departament de Bombers, Prevenció i Intervenció en Emergències i Protecció Civil.
  Expediente .- E-01101-2019-002587-00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis en lloc de treball de bomber/a especialitat Brigada Canina (DEB-PH-NFB), referència núm. 2916, en el Departament de Bombers, Prevenció i Intervenció en Emergències i Protecció Civil.
  Expediente .- E-01101-2019-002588-00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis en lloc de treball de bomber/a especialitat Brigada Canina (DEB-PH-NFB), referència núm. 2922, en el Departament de Bombers, Prevenció i Intervenció en Emergències i Protecció Civil.
  Expediente .- E-01101-2019-002590-00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa declarar la disponibilitat de crèdits d'economies de llocs de treball vacants d'abril de 2019.
  Expediente .- E-01101-2019-002619-00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. CF-652, de 26 de març de 2019.
  Expediente .- E-04101-2018-000111-00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte d'execució de les obres de zones de socialització de gossos als barris de Torrefiel, Malva-rosa i Magúncia (dividit en 3 lots).
  Expediente .- E-04101-2018-000171-00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar l'execució de les obres de rehabilitació de l'edifici situat al camí d'Albors, 4, Alqueria d'Albors, per a centre cultural, actuació cofinançada per la Unió Europea a través del Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2014-2020, convocar procediment obert simplificat i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
  Expediente .- E-04101-2019-000066-00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa regularitzar en l'Inventari Municipal de Béns el codi 1.S3.11.561 corresponent a una parcel·la situada al carrer de Santa Pola.
  Expediente .- E-05303-2014-000008-00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 10 de maig de 2019.
  Expediente .- E-05304-2017-000048-00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar la modificació del Pla Estratègic de Subvencions.
  Expediente .- E-00202-2019-000064-00 - Aprovat
 • 0025.-OFICINA DE CIUTAT INTEL·LIGENT. Proposa convalidar l'acord de la Junta de Govern Local de 3 de maig de 2019.
  Expediente .- E-00805-2019-000001-00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la coordinació de seguretat i salut en fase d'execució de diverses obres.
  Expediente .- E-01201-2019-000390-00 - Aprovat
 • 0027.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2015 120892 01.
  Expediente .- E-01305-2015-000596-00 - Aprovat
 • 0028.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00165 2016 7.
  Expediente .- E-01305-2016-000212-00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en execució de sentències.
  Expediente .- E-01401-2019-001450-00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de diverses factures de 2019.
  Expediente .- E-01401-2019-001870-00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 17 de maig de 2019.
  Expediente .- E-01801-2019-002153-00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI DE JOVENTUT. Proposa acceptar l'ingrés efectuat per l'Asociación Juvenil Viento del Pueblo de la Comunidad Valenciana en concepte de reintegrament parcial de la subvenció concedida per acord de la Junta de Govern Local de 15 de febrer de 2019.
  Expediente .- E-01902-2019-000122-00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI DE JOVENTUT. Proposa acceptar l'ingrés efectuat per Cruz Roja Española en concepte de reintegrament parcial de la subvenció concedida per acord de la Junta de Govern Local de 15 de febrer de 2019.
  Expediente .- E-01902-2019-000123-00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar el nomenament de les persones autoritzades per a contractar amb Iberdrola Distribució, SAU, o amb l'empresa distribuïdora competent, en els supòsits previstos en l'acord de la Junta de Govern Local de 25 de setembre de 2008.
  Expediente .- E-01903-2008-000371-00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament en execució de la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1 en el Procediment Ordinari 314/14, en concepte d'interessos.
  Expediente .- E-01903-2013-000429-00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a Discóbolo-La Torre AC.
  Expediente .- E-01903-2018-000257-00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de factures de diversos proveïdors.
  Expediente .- E-01905-2019-000153-00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb l'Ateneo Mercantil de Valencia.
  Expediente .- E-02000-2019-000036-00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les justificacions presentades per diverses entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'acció social de l'any 2017.
  Expediente .- E-02201-2017-000196-00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per l'Asociación Parkinson Valencia del projecte subvencionat en la convocatòria d'acció social de l'any 2018.
  Expediente .- E-02201-2018-000134-00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Fundació Asindown.
  Expediente .- E-02221-2019-000435-00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió integral del centre de dia per a persones majors 'Tres Forques'.
  Expediente .- E-02224-2019-000293-00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'associació Plena Inclusión de la Comunidad Valenciana.
  Expediente .- E-02230-2018-000064-00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa denegar la sol·licitud presentada per Fontilles, Fundació de la Comunitat Valenciana, d'ampliació del termini de justificació del projecte subvencionat en la convocatòria de cooperació internacional per al desenvolupament 2017.
  Expediente .- E-02250-2017-000006-00 - Aprovat
 • 0045.-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la segona pròrroga del conveni de col·laboració amb la Coordinadora Valenciana de ONGD.
  Expediente .- E-02250-2017-000036-00 - Aprovat
 • 0046.-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Asociación Valenciana de Caridad.
  Expediente .- E-02250-2018-000015-00 - Aprovat
 • 0047.-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la posada en marxa de la Xarxa VLC Antirumors.
  Expediente .- E-02250-2018-000329-00 - Aprovat
 • 0048.-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb ACCEM (Asociación Comisión Católica de Migración) y CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado) per a desenvolupar el projecte conjunt 'La nostra ciutat, el teu refugi'.
  Expediente .- E-02250-2019-000090-00 - Aprovat
 • 0049.-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar noves unitats d'obra i preus del projecte 'Desdoblament canonada xarxa arterial entre Pinedo i el Perellonet (València). Tram Plexi-Devesa'.
  Expediente .- E-02701-2015-000716-00 - Aprovat
 • 0050.-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa autoritzar l'inici d'expedient de modificació del projecte de les obres d'adequació d'accesos al Col·lector Nord I, II, III, en el seu tram III des de pk 0+000 al 0+750.
  Expediente .- E-02701-2018-000396-00 - Aprovat
 • 0051.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa reconéixer drets i minorar el compromís d'ingrés pendent de realitzar de l'estat d'ingressos del Pressupost corresponent a la subvenció per a desenvolupar el projecte denominat T'Avalem 'Dinamitzant la ciutat'.
  Expediente .- E-02902-2016-001014-00 - Aprovat
 • 0052.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa reconéixer drets i minorar el compromís d'ingrés pendent de realitzar de l'estat d'ingressos del Pressupost corresponent a la subvenció per a desenvolupar el projecte denominat T'Avalem 'Atenció a la ciutadania'.
  Expediente .- E-02902-2016-001016-00 - Aprovat
 • 0053.-SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa aprovar la memòria justificativa relativa a la revisió detallada del PGOU de la ciutat de València.
  Expediente .- E-03001-2016-000011-00 - Aprovat
 • 0054.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 14 de setembre de 2018.
  Expediente .- E-03103-2016-000101-00 - Aprovat
 • 0055.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa desestimar la sol·licitud d'iniciar expedient de preu just d'una parcel·la situada a l'avinguda del Primat Reig.
  Expediente .- E-03103-2018-000037-00 - Aprovat
 • 0056.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa desestimar la sol·licitud d'iniciar expedient de preu just d'una parcel·la situada a l'avinguda del Primat Reig.
  Expediente .- E-03103-2019-000013-00 - Aprovat
 • 0057.-SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció a usuaris d'accés al Bioparc València corresponent al primer trimestre de 2019.
  Expediente .- E-03201-2017-000098-00 - Aprovat
 • 0058.-SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa aprovar tècnicament el projecte denominat 'Millora de la pavimentació a la plaça grup del Marqués de Vallterra (Perellonet)'.
  Expediente .- E-03301-2018-000199-00 - Aprovat
 • 0059.-SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa aprovar tècnicament el projecte denominat 'Condicionament de paviment en zona per als vianants al camí de la Venta del Moro (Benifaraig)'.
  Expediente .- E-03301-2018-000200-00 - Aprovat
 • 0060.-SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa aprovar tècnicament el projecte denominat 'Repavimentació parcial del carrer de l'Anguilera (el Saler)'.
  Expediente .- E-03301-2018-000201-00 - Aprovat
 • 0061.-SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa aprovar tècnicament el projecte denominat 'Entubat de séquia al camí de la Perrina (la Torre)'.
  Expediente .- E-03301-2018-000202-00 - Aprovat
 • 0062.-SERVICI DISCIPLINA URBANÍSTICA. Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. SM-951 de 19 de febrer de 2019.
  Expediente .- E-03803-2018-003667-00 - Aprovat
 • 0063.-MOCIÓ de la regidora delegada de Servicis Socials sobre l'equipament sociocultural del carrer de Guillem de Castro, 38.
  Expediente .- E-C1504-2019-000006-00 - Aprovat
 • 0064.-PRECS I PREGUNTES
 • 0064(E).-VICESECRETARIA GENERAL. Dóna compte de la Resolució del director general d'Administració local de la Conselleria de Presidència relativa a l'adscripció en comissió de servicis en lloc de secretari general i del Ple.
  Expediente .- E-00413-2019-000001-00 - Quedar assabentat
 • 0065(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació derivada del reintegrament total d'una ajuda concedida en concepte de subvenció per a la construcció de monuments fallers amb motiu de les Falles de 2018.
  Expediente .- E-01904-2017-000541-00 - Aprovat
 • 0066(E).-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar l'ampliació de terminis per a l'execució de les obres de rehabilitació i ampliació de l'edifici denominat 'l'Escorxador' situat al barri del Cabanyal, finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E-02001-2017-001510-00 - Aprovat
 • 0067(E).-SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa concedir una subvenció destinada al manteniment dels clubs de persones jubilades i pensionistes dependents de l'Asociación Democrática de Jubilados y Pensionistas.
  Expediente .- E-02224-2019-000098-00 - Aprovat
 • 0068(E).-SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa no acceptar la subvenció concedida per la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives per al finançament del programa Xarxa Valenciana d'Igualtat.
  Expediente .- E-02230-2019-000024-00 - Aprovat
 • 0069(E).-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud de l'associació Cesal de reformulació tècnica i econòmica del projecte subvencionat en la convocatòria de cooperació internacional per al desenvolupament 2018.
  Expediente .- E-02250-2018-000040-00 - Aprovat
 • 0070(E).-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives per al desenvolupament d'un programa d'acollida i atenció a persones immigrants.
  Expediente .- E-02250-2019-000079-00 - Aprovat
 • 0071(E).-SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar la 27a modificació per transferència de crèdits.
  Expediente .- E-02310-2019-000172-00 - Aprovat
 • 0072(E).-SERVICI DE SANITAT. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'associació Mesura.
  Expediente .- E-02401-2018-000748-00 - Aprovat
 • 0073(E).-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar el reconeixement de drets corresponent a la subvenció concedida per al manteniment de les Agències per al Foment de la Innovació Comercial: eines de gestió i per a la realització d'accions promocionals del comerç i l'artesania.
  Expediente .- E-02901-2018-000991-00 - Aprovat
 • 0074(E).-SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa sotmetre a informació pública la modificació núm. 2 del pla parcial 'Font de Sant Lluís'.
  Expediente .- E-03001-2019-000010-00 - Aprovat
 • 0075(E).-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa desestimar la sol·licitud d'iniciar expedient d'expropiació d'una parcel·la situada a l'avinguda de l'Estació.
  Expediente .- E-03103-2016-000094-00 - Aprovat
 • 0076(E).-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa desestimar la sol·licitud d'iniciar expedient d'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de Felipe Valls.
  Expediente .- E-03103-2016-000095-00 - Aprovat
 • 0077(E).-SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa rectificar un error de fet i convalidar l'acord de la Junta de Govern Local de 17 de maig de 2019, pel qual es va acceptar el finançament concedit per la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport destinada a la construcció de l'IES Peset Aleixandre al barri de Patraix.
  Expediente .- E-03201-2019-000039-00 - Aprovat
 • 0078(E).-SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa donar trasllat a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana dels informes emesos pels Servicis municipals competents amb la finalitat de coordinar l'execució de les obres d'urbanització contingudes en el projecte de construcció de la infraestructura corresponent al tram carrer d'Amat Granell-parada dels Germans Maristes de la nova línia 10 del metro de València.
  Expediente .- E-03301-2018-000150-00 - Aprovat
 • 0079(E).-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa adscriure a la Delegació de Participació Ciutadana, Acció Veïnal, Transparència, Govern Obert i Auditoria Ciutadana un local municipal situat a l'avinguda de la Mediterrània.
  Expediente .- E-05304-2019-000026-00 - Aprovat
 • 0080(E).-SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar el quart expedient de modificació de crèdits per incorporació de romanents de crèdit i el seu finançament al Pressupost de 2019.
  Expediente .- E-05501-2019-000018-00 - Aprovat
 • 0081(E).-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar la prestació dels servicis d'assistència sanitària, salvament, socorrisme i ajuda al bany de persones amb diferents capacitats i altres actuacions per a les platges de València, classificar l'única proposició presentada i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
  Expediente .- E-04101-2018-000193-00 - Aprovat
 • 0082(E).-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa aprovar la modificació del contracte d'execució de les obres de renovació d'infraestructures viàries i millores mediambientals i d'accessibilitat amb paviment fonoabsorbent a l'avinguda de la Mediterrània i als carrers de les Columbretes, del Millars, d'Escalante, del Progrés, de Josep Benlliure, dels Àngels i del Pare Lluís Navarro, finançades a càrrec del Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E-04101-2019-000039-00 - Aprovat
 • 0083(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de 12 d'abril de 2019.
  Expediente .- E-01101-2019-001823-00 - Aprovat
 • 0084(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de 12 d'abril de 2019.
  Expediente .- E-01101-2019-001824-00 - Aprovat
 • 0085(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la designació de la Comissió de Valoració de la convocatòria per a la provisió definitiva de huit llocs de treball de secretari/ària Junta Municipal de Districte (TD) pel sistema de concurs de mèrits.
  Expediente .- E-01101-2019-001824-00 - Aprovat
 • 0086(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la designació de la Comissió de Valoració de la convocatòria per a la provisió definitiva d'un lloc de coordinació servicis administratius (TD), díhuit llocs de cap de secció adjunta a cap de servici (TD), sis llocs de cap de secció (TD) i un lloc de cap d'oficina (TD) pel sistema de concurs de mèrits.
  Expediente .- E-01101-2019-001825-00 - Aprovat
 • 0087(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la designació de la Comissió de Valoració de la convocatòria per a la provisió definitiva de tres llocs de treball de cap secció mitjana (TD) amb categoria d'enginyer/a tècnic/a agrícola pel sistema de concurs de mèrits.
  Expediente .- E-01101-2018-004026-00 - Aprovat
 • 0088(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la designació del Tribunal Selectiu de la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball de tècnic/a gestió de patrimoni històric i cultura per a futurs nomenaments per millora d'ocupació i interinitats.
  Expediente .- E-01101-2018-002659-00 - Aprovat
 • 0089(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 23 de novembre de 2018.
  Expediente .- E-01101-2018-003950-00 - Aprovat
 • 0090(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 23 de novembre de 2018.
  Expediente .- E-01101-2018-003951-00 - Aprovat
 • 0091(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa incoar expedient disciplinari a un funcionari.
  Expediente .- E-01101-2019-002691-00 - Aprovat
 • 0092(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la convocatòria i el plec de condicions de l'autorització demanial per a la instal·lació de cadires amb motiu de la festivitat del Corpus Christi 2019.
  Expediente .- E-01904-2019-000602-00 - Aprovat
 • 0093(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa accedir a la sol·licitud presentada per l'Associació Cultural Falla Fray J. Rodríguez-Pintor Cortina relativa a la cancel·lació de la hipoteca constituïda a favor de l'Ajuntament sobre el local adquirit i condicionat per a casal faller.
  Expediente .- E-01904-2019-000515-00 - Aprovat
 • 0094(E).-SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar la continuïtat del servici de gestió de l'enllumenat públic de la ciutat de València.
  Expediente .- E-01201-2019-000430-00 - Aprovat
 • 0095(E).-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura del contracte de manteniment de la font de l'Almoina.
  Expediente .- E-02001-2019-000709-00 - Aprovat
 • 0096(E).-SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. Proposa donar la conformitat per a la tramitació de la tercera pròrroga del conveni de col·laboració amb la Universitat Politècnica de València per a la creació i funcionament de la Càtedra de Govern Obert.
  Expediente .- E-00703-2019-000010-00 - Aprovat
 • 0097(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa donar per finalitzada l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball d'agent de la Policia Local.
  Expediente .- E-01101-2018-002181-00 - Aprovat
 • 0098(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de 12 d'abril de 2019.
  Expediente .- E-01101-2019-001825-00 - Aprovat
 • 0099(E).-SECRETARIA GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL. Dona compte de l'avís núm. 4/2019, sobre tancament de llibres de resolucions i última Junta de Govern Local de la corporació 2015/2019.
  Quedar assabentat
(Informació publicada: 06/03/2019 10:15:30 AM)


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI