22/11/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
02-12-2011
Hora:
10:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 4 de novembre de 2011.
  Aprovat
 • 0002.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, que no admet el recurs PO núm. 699/07, sobre concessió de llicència d'obres per a rehabilitació d'edifici situat al carrer de Vitòria, i quedar assabentada igualment de la dita sentència en tant que desestima el recurs PO núm. 666/08, interposat contra la concessió de llicència per a primera utilització del dit edifici.
  Expediente .- E 00501 2007 000566 00 - Quedar assabentat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que estima el recurs d'apel·lació interposat contra la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6 en el recurs PO núm. 317/09, sobre prescripció del dret al reconeixement de l'obligació de pagament d'una quantitat per treballs efectuats al passatge del Doctor Serra.
  Expediente .- E 00501 2009 000288 00 - Quedar assabentat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, que declara acabat el Recurs PO núm. 328/11, interposat contra denegació de llicència ambiental per a activitat de bar cafeteria en un local del carrer de la Vall d'Aiora.
  Expediente .- E 00501 2011 000353 00 - Quedar assabentat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòria parcial del recurs contenciós administratiu PO núm. 3/1143/05, interposat contra acord del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa que va establir el preu just d'una parcel·la expropiada amb motiu de l'execució del projecte per a l'ampliació de l'Institut d'Educació Secundària Ramón Llull; tenint en compte que el Tribunal Suprem ha emés sentència per a declarar que no pertoca el recurs de cassació seguit contra la sentència d'instància.
  Expediente .- E 00501 2005 000476 00 - Aprovat
 • 0006.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament al personal que figura en els expedients següents: Expedient núm. 2000/10.
  Expediente .- E 01101 2010 002000 00 - Aprovat
 • 0007.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament al personal que figura en els expedients següents: Expedient núm. 2239/09.
  Expediente .- E 01101 2009 002239 00 - Aprovat
 • 0008.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament al personal que figura en els expedients següents: Expedient núm. 2820/11.
  Expediente .- E 00901 2011 002820 00 - Aprovat
 • 0009.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa autoritzar i disposar el gasto dels agents d'ocupació i desenvolupament local.
  Expediente .- E 01101 2010 002294 00 - Aprovat
 • 0010.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa contractar un tècnic mitjà amb destinació al projecte 'Life plus seducció ambiental'.
  Expediente .- E 01101 2009 000050 00 - Aprovat
 • 0011.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa abonar la indemnització corresponent per finalització de contracte al personal destinat al projecte 'València Integracció 2011'.
  Expediente .- E 01101 2011 000794 00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa abonar la indemnització corresponent per finalització de contracte al personal pertanyent als següents plans de formació i ocupació local VLC 2011: 'Pintura'.
  Expediente .- E 01101 2011 001334 00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa abonar la indemnització corresponent per finalització de contracte al personal pertanyent als següents plans de formació i ocupació local VLC 2011: 'Logística dependències d'ocupació'.
  Expediente .- E 01101 2011 000599 00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa abonar la indemnització corresponent per finalització de contracte al personal docent destinat al taller d'ocupació 'Adequació Castella'.
  Expediente .- E 01101 2010 002454 00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa convocar procediment obert per a contractar les obres de rehabilitació integral del mercat del Grau, finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E 04101 2011 000107 00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa resoldre per mutu acord de les parts el contracte per a la prestació del servici d'informació i assessorament per a jóvens relatiu a l'accés a vivendes de lloguer o propietat.
  Expediente .- E 04101 2008 000160 00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa acceptar la cessió obligatòria i gratuïta de dos parcel·les amb destinació a viaris, en benefici de la llicència d'obres per a construcció d'un edifici de nova planta al carrer de Campoamor.
  Expediente .- E 05301 1989 000068 00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa acceptar la cessió d'una parcel·la destinada integrament a viaris de l'avinguda Joan XXIII, efectuada per Actividades Inmobiliarias Mercantiles, SA.
  Expediente .- E 05301 1998 000480 00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI DE TECNOLOGIA DE LA INNOVACIÓ.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Oesia Networks, SL, en concepte de servicis informàtics d'operació de l'ordinador central prestats durant els mesos de juliol i agost de 2011.
  Expediente .- E 00801 2011 000084 00 - Aprovat
 • 0020.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2009 156504.
  Expediente .- E 01305 2009 000583 00 - Aprovat
 • 0021.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00107 2009 6142.
  Expediente .- E 01305 2009 000835 00 - Aprovat
 • 0022.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa executar la sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9 en el Procediment Abreviat núm. 155/11, així com aprovar el gasto corresponent.
  Expediente .- E 01305 2007 000182 00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa no admetre el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 74-W, de 29 de juny de 2011, d'imposició de sanció.
  Expediente .- E 01306 2011 001793 00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2011 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 1268-W, de 13 de setembre.
  Expediente .- E 01306 2011 004432 00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2011 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 1960-W, de 6 d'octubre.
  Expediente .- E 01306 2011 004691 00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2011 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 2241-W, de 19 d'octubre.
  Expediente .- E 01306 2011 005300 00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 1819-W, de 5 de maig de 2010, sobre imposició de sanció.
  Expediente .- E 01306 2010 000550 00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de Dos Rodes Rent, SL i del Banco Santander, SA, corresponents al lloguer de vehicles per a la Policia Local.
  Expediente .- E 01401 2011 000237 00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa distribuir el nombre més gran de places de l'aparcament públic Hospital-Vinatea entre les distintes modalitats d'ús, en la mateixa proporció a les oferides pel concessionari en la fase de licitació.
  Expediente .- E 01801 2007 005240 09 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa alliberar part del crèdit autoritzat per a la concessió de subvencions destinades a clubs esportius d'alt nivell.
  Expediente .- E 01903 2010 000427 00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra un acord de la Junta de Govern Local de 29 de juliol de 2011.
  Expediente .- E 01903 2011 000266 00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de Fray 7 Imagen Global, SL, pel disseny, realització i muntatge dels tapissos de flors de les següents festivitats de 2011: Mare de Déu dels Desemparats.
  Expediente .- E 01904 2011 000210 00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de Fray 7 Imagen Global, SL, pel disseny, realització i muntatge dels tapissos de flors de les següents festivitats de 2011: Corpus Christi.
  Expediente .- E 01904 2011 000211 00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor de determinats proveïdors, en concepte de servicis prestats amb motiu de la celebració de diversos actes enguany.
  Expediente .- E 01904 2011 000574 00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa excloure del procés selectiu de les beques de catalogació i informatització de la Biblioteca Municipal Central les persones que no s'ajusten a les bases i aprovar la composició de la Comissió Qualificadora de les dites beques.
  Expediente .- E 01905 2011 000104 00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa excloure del concurs als Premis Literaris 'Ciutat de València' XXIX edició, les obres que no s'ajusten a les bases.
  Expediente .- E 01905 2011 000138 00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI DE PUBLICACIONS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament corresponents a l'edició dels llibres que s'indiquen a continuació: 'La Albufera Viva'.
  Expediente .- E 02000 2011 000031 00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI DE PUBLICACIONS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament corresponents a l'edició dels llibres que s'indiquen a continuació: 'Privilegios reales, órdenes y donaciones'.
  Expediente .- E 02000 2011 000032 00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa estimar un recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 13 de maig de 2011, relatiu al xec escolar.
  Expediente .- E 02101 2011 002065 00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa actualitzar els preus dels productes que se servixen en els centres municipals d'activitats per a persones majors, en virtut del contracte administratiu especial de prestació del servici de bar-cafeteria i menjador.
  Expediente .- E 02201 2009 002579 00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI DE PEDANIES.- Proposa no admetre un recurs de reposició.
  Expediente .- E 02310 2011 000180 00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI DE SANITAT (OFICINA MUNICIPAL D'INFORMACIÓ I DEFENSA DEL CONSUMIDOR).- Proposa acceptar la subvenció concedida per la Conselleria d'Economia, Indústria i Comerç per al desenvolupament d'accions bàsiques en matèria de consum.
  Expediente .- E 02402 2011 000002 00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI DE PLANEJAMENT.- Proposa aprovar les corresponents justificacions de les bestretes transferides a la societat municipal Aumsa a càrrec dels Pressupostos del 2009 i 2010.
  Expediente .- E 03001 2011 000140 00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI DE PROJECTES SINGULARS.- Proposa aprovar tècnicament el projecte de 'Consolidació i rehabilitació estructural de l'antiga Farinera per a infraestructura sociocultural'.
  Expediente .- E 03202 2009 000004 00 - Aprovat
 • 0045.-SERVICI DE PROJECTES SINGULARS.- Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació el reajustament d'anualitats corresponents als projectes que s'indiquen a continuació, finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana: 'Infraestructura d'urbanització d'equipament sociocultural en la plaça del Pilar connexió amb Guillem de Castro, núm. 38'.
  Expediente .- E 03202 2009 000005 00 - Aprovat
 • 0046.-SERVICI DE PROJECTES SINGULARS.- Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació el reajustament d'anualitats corresponents als projectes que s'indiquen a continuació, finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana: 'Infraestructures per a ús sociocultural a la UE7 PEPRI entorn de la muralla musulmana del barri del Carme'.
  Expediente .- E 03202 2009 000006 00 - Aprovat
 • 0047.-SERVICI DE PROJECTES SINGULARS.- Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació el reajustament d'anualitats corresponents als projectes que s'indiquen a continuació, finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana: 'Consolidació i rehabilitació estructural de l'antiga Farinera per a infraestructura sociocultural'.
  Expediente .- E 03202 2010 000004 00 - Aprovat
 • 0048.-SERVICI DE PROJECTES SINGULARS.- Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació el reajustament d'anualitats corresponents als projectes que s'indiquen a continuació, finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana: 'Infraestructures per a ús sociocultural en l'àmbit de la UE 8 PEPRI entorn de la muralla musulmana del barri del Carme'.
  Expediente .- E 03202 2010 000005 00 - Aprovat
 • 0049.-SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D'OBRES D'EDIFICACIÓ.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 175-I, de 21 de juliol de 2011, per la qual es denega una llicència d'edificació al carrer de l'Enginyer Aubán.
  Expediente .- E 03501 2008 001142 00 - Aprovat
 • 0050.-SERVICI DEVESA-ALBUFERA.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Enerfibra, SLU, en concepte de subministrament de bol·lards, rotllos de bruc i pals.
  Expediente .- E 03602 2011 000151 00 - Aprovat
 • 0051.-SERVICI DE COORDINACIÓ D'OBRES EN VIA PÚBLICA I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar i abonar una transferència a favor d'Aumsa destinada als gastos de funcionament d'Ocoval, AIE, corresponent al quart trimestre de 2011.
  Expediente .- E 03701 2011 002515 00 - Aprovat
 • 0052.-SERVICI DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.- Proposa reajustar el crèdit del contracte d'obres de demolició, reforma i reparació d'edificis de propietat privada i d'edificis de propietat municipal.
  Expediente .- E 03801 2010 000096 00 - Aprovat
 • 0053.-SERVICI DE VIVENDES.- Proposa concedir subvencions a càrrec de la XII Campanya municipal del pla de vivenda jove en conjunts històrics protegits i àrees de rehabilitació, per l'adquisició de vivenda en els emplaçaments següents: Carrer d'Arolas.
  Expediente .- E 03910 2011 000109 00 - Aprovat
 • 0054.-SERVICI DE VIVENDES.- Proposa concedir subvencions a càrrec de la XII Campanya municipal del pla de vivenda jove en conjunts històrics protegits i àrees de rehabilitació, per l'adquisició de vivenda en els emplaçaments següents: Carrer de Moret.
  Expediente .- E 03910 2011 000112 00 - Aprovat
 • 0055.-SERVICI DE VIVENDES.- Proposa concedir subvencions a càrrec de la XII Campanya municipal del pla de vivenda jove en conjunts històrics protegits i àrees de rehabilitació, per l'adquisició de vivenda en els emplaçaments següents: Carrer de l'Àngel Custodi.
  Expediente .- E 03910 2011 000125 00 - Aprovat
 • 0056.-SERVICI DE VIVENDES.- Proposa concedir subvencions a càrrec de la XII Campanya municipal del pla de vivenda jove en conjunts històrics protegits i àrees de rehabilitació, per l'adquisició de vivenda en els emplaçaments següents: Carrer d'Arolas.
  Expediente .- E 03910 2011 000128 00 - Aprovat
 • 0057.-SERVICI DE VIVENDES.- Proposa no admetre, per extemporània, la sol·licitud de subvenció sol·licitada a càrrec de la XII Campanya municipal del pla de vivenda jove en conjunts històrics protegits i àrees de rehabilitació, per a l'adquisició d'una vivenda situada al carrer de Sant Donís.
  Expediente .- E 03910 2011 000131 00 - Aprovat
 • 0058.-SERVICI DE VIVENDES.- Proposa denegar les subvencions sol·licitades a càrrec de la XII Campanya municipal del pla de vivenda jove en conjunts històrics protegits i àrees de rehabilitació, per l'adquisició de vivendes situades en els emplaçaments següents: Carrer de la Rambla.
  Expediente .- E 03910 2011 000067 00 - Aprovat
 • 0059.-SERVICI DE VIVENDES.- Proposa denegar les subvencions sol·licitades a càrrec de la XII Campanya municipal del pla de vivenda jove en conjunts històrics protegits i àrees de rehabilitació, per l'adquisició de vivendes situades en els emplaçaments següents: Carrer del Literat Azorín.
  Expediente .- E 03910 2011 000087 00 - Aprovat
 • 0060.-OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor de diverses empreses derivada d'insercions de publicitat, subscripcions de premsa i subministraments en diversos mitjans publicitaris realitzats durant l'any 2011.
  Expediente .- E 04103 2011 000045 00 - Aprovat
 • 0061.-MOCIÓ de la regidora delegada d'Ocupació i Projectes Emprenedors.- Proposa que es considere prorrogada la vigència per un any més del conveni per a la implantació de la 'Finestreta Única Empresarial'.
  Expediente .- E 02902 2011 000622 00 - Aprovat
 • 0062(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa sancionar un agent de la Policia Local.
  Expediente .- E 01401 2011 000118 00 - Aprovat
 • 0063(E).-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Inserai Servicios, SL.
  Expediente .- E 01902 2011 000292 00 - Aprovat
 • 0064(E).-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa ratificar l'acta dels premis del concurs de cartells anunciadors de les Falles de València 2012.
  Expediente .- E 01904 2011 000417 00 - Aprovat
 • 0065(E).-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa abonar una factura a favor de l'empresa Internet Xpress, SL.
  Expediente .- E 02001 2011 000608 00 - Aprovat
 • 0066(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa concedir una subvenció destinada al manteniment dels clubs de jubilats i pensionistes dependents de l'Associació Democràtica de Jubilats i Pensionistes (UDP).
  Expediente .- E 02201 2011 000475 00 - Aprovat
 • 0067(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la tercera pròrroga del conveni de col·laboració firmat amb l'Associació Ames de Casa Tyrius, per al desenvolupament de programes d'acollida a dones immigrants i dones en situació de risc.
  Expediente .- E 02201 2008 000939 00 - Aprovat
 • 0068(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar l'increment de l'IPC corresponent a la tercera pròrroga del conveni de col·laboració firmat amb l'Alberg Juvenil Col·legi Major La Paz, per al desenvolupament d'un programa d'acollida i atenció a persones immigrants.
  Expediente .- E 02201 2008 004185 00 - Aprovat
 • 0069(E).-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa aprovar la inclusió d'una nova unitat d'obra en el quadre de preus del projecte 'Ampliació de la línia de tractament de fangs en la planta potabilitzadora de la Presa a Manises'.
  Expediente .- E 02701 2010 000128 00 - Aprovat
 • 0070(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa abonar al Servef interessos de demora per devolució de quantitat transferida i no gastada de la subvenció del projecte taller d'ocupació 'Servicis a la Comunitat II'.
  Expediente .- E 02902 2011 000091 00 - Aprovat
 • 0071(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa anul·lar i deixar sense efecte una ajuda concedida una ajuda concedida en concepte d'Ajuda municipal a la Contractació empresarial, València Emprén 2011.
  Expediente .- E 02902 2011 000191 00 - Aprovat
 • 0072(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa disposar i reconéixer l'obligació, en concepte d'Ajuda municipal a la Consolidació empresarial, València Emprén 2011, corresponent al tercer procediment.
  Expediente .- E 02902 2011 000599 00 - Aprovat
 • 0073(E).-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa iniciar expedient d'expropiació d'una parcel·la situada a la partida de les Carolines.
  Expediente .- E 03103 2006 000092 00 - Aprovat
 • 0074(E).-MESA DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar el requeriment previ a l'adjudicació del contracte de subministrament de combustible (gasoil C) per als col·legis i centres educatius municipals.
  Expediente .- E 04101 2011 000070 00 - Aprovat
 • 0075(E).-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa convocar procediment obert per a contractar el servici de gestió integral del centre de dia per a persones majors 'Tres Forques'.
  Expediente .- E 04101 2011 000119 00 - Aprovat
 • 0076(E).-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Dóna compte del canvi de denominació social de la mercantil Mapfre Quavitae, SA que passa a denominar-se Quavitae Servicios Asistenciales, SAU.
  Expediente .- E 04101 2011 000171 00 - Aprovat
 • 0077(E).-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar la modificació de contracte d'obres de substitució i integració dels vials i infraestructures de la Devesa-Sud, adjudicat per la Junta de Govern Local l'1 d'abril de 2011.
  Expediente .- E 04101 2011 000172 00 - Aprovat
 • 0078(E).-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa concedir a Olympia Metropolitana, SA, una ajuda econòmica destinada a la 'Campanya de teatre infantil i familiar Nadal de 2011'.
  Expediente .- E 01905 2011 000167 00 - Aprovat
 • 0079(E).-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar les bases i la composició del jurat que ha de regir la concessió de subvencions a empreses del teatre, circ i dansa.
  Expediente .- E 01905 2011 000180 00 - Aprovat
 • 0080(E).-SERVICI DE TRESORERIA.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de Martínez Centre de Gestió, SL, per les factures dels mesos de 2011 que s'indiquen a continuació: Juny.
  Expediente .- E 04901 2011 000028 00 - Aprovat
 • 0081(E).-SERVICI DE TRESORERIA.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de Martínez Centre de Gestió, SL, per les factures dels mesos de 2011 que s'indiquen a continuació: Juliol.
  Expediente .- E 04901 2011 000029 00 - Aprovat
 • 0082(E).-SERVICI DE TRESORERIA.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de Martínez Centre de Gestió, SL, per les factures dels mesos de 2011 que s'indiquen a continuació: Agost.
  Expediente .- E 04901 2011 000037 00 - Aprovat
 • 0083(E).-SERVICI DE TRESORERIA.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de Martínez Centre de Gestió, SL, per les factures dels mesos de 2011 que s'indiquen a continuació: Setembre.
  Expediente .- E 04901 2011 000041 00 - Aprovat
 • 0084(E).-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa abonar factures de l'any 2011.
  Expediente .- E 01201 2011 000206 00 - Aprovat
 • 0085(E).-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa ajustar gasto del contracte d'assegurances de vehicles.
  Expediente .- E 01301 2006 000192 00 - Aprovat
 • 0086(E).-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar la 53ª modificació per transferència de crèdits interna del servici.
  Expediente .- E 01201 2011 000212 00 - Aprovat
 • 0087(E).-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar la 54ª modificació per transferència de crèdits interna del servici.
  Expediente .- E 01201 2011 000222 00 - Aprovat
 • 0088(E).-SERVICI PROJECTES URBANS.- Proposa en execució a l'encàrrec a la Societat Anònima Municipal Actuacions Urbanes de València (Aumsa), produït en data 11 de juny de 2010, per a la gestió de totes les actuacions tècniques i jurídiques que siguen necessàries per a dur a terme l'ampliació dels 'Estudis analítics i assistència tècnica', del Monestir de Sant Vicent de la Roqueta, quant al 'Projecte d'intervenció arqueològica', ampliar el pressupost.
  Expediente .- E 03201 2010 000009 00 - Aprovat
 • 0089(E).-SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor de Talher, SA, corresponent als treballs de poda i sanejament de l'arbratge públic realitzats durant el passat mes de setembre.
  Expediente .- E 04001 2011 000831 00 - Aprovat
 • 0090(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar una modificació de crèdits interna entre aplicacions pressupostàries del Capítol I.
  Expediente .- E 01101 2011 002081 00 - Aprovat
 • 0091(E).-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del servici.
  Expediente .- E 01903 2011 000369 00 - Aprovat
 • 0092(E).-MOCIÓ impulsora del tinent d'alcalde delegat, coordinador de l'Àrea d'Administració Electrònica, Personal, Descentralització i Participació.- Proposa abonar, en la pròxima nòmina del mes de desembre, una quantitat en concepte de productivitat.
  Expediente .- E 00615 2011 000055 00 - Aprovat
 • 0093(E).-MOCIÓ 'in voce' del vicealcalde.- Proposa traslladar a la Direcció General de València Plataforma Intermodal i Logística, SA, la voluntat de l'Ajuntament de renunciar al dret de subscripció preferent en l'ampliació de capital de la referida societat.
  Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI