Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
07-11-2014
Hora:
10:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 24 d'octubre de 2014.
  Aprovat
 • 0002.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del Recurs PO núm. 364/09, interposat contra el requeriment d'abonament de gastos per demolició d'un immoble.
  Expediente .- E-00501-2009-000323-00 - Quedar assabentat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del Recurs PA núm. 615/12, en matèria de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2012-000536-00 - Quedar assabentat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del Recurs PA núm. 647/12, interposat contra el requeriment del pagament de gastos en un edifici.
  Expediente .- E-00501-2012-000507-00 - Quedar assabentat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, desestimatòria del Recurs PA núm. 31/14, interposat contra denegació de concessió d'ajuda d'emergència.
  Expediente .- E-00501-2014-000114-00 - Quedar assabentat
 • 0006.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, estimatòria parcial del Recurs PA núm. 91/14, sobre responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2014-000155-00 - Aprovat
 • 0007.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa desestimar una sol·licitud d'adscripció en comissió de servicis.
  Expediente .- E-01002-2014-000651-00 - Aprovat
 • 0008.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa anul·lar la reserva del lloc de treball referència núm. 6575.
  Expediente .- E-01101-2003-001769-00 - Aprovat
 • 0009.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa anul·lar la reserva del lloc de treball referència núm. 10.
  Expediente .- E-01101-2003-002279-00 - Aprovat
 • 0010.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa anul·lar la reserva del lloc de treball referència núm. 7344.
  Expediente .- E-01101-2004-002969-00 - Aprovat
 • 0011.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa anul·lar la reserva del lloc de treball referència núm. 6902.
  Expediente .- E-01101-2005-001615-00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa anul·lar la reserva del lloc de treball referència núm. 7330.
  Expediente .- E-01101-2006-001223-00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa anul·lar la reserva del lloc de treball referència núm. 5728.
  Expediente .- E-01101-2006-002638-00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció definitiva corresponent al concurs de mèrits de personal mèdic direcció Salut Laboral (TD).
  Expediente .- E-01101-2014-000344-00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa abonar la indemnització per finalització de contracte al personal que va prestar servicis en el pla d'ocupació ‘Treball ciutat de València 2014’.
  Expediente .- E-01101-2014-000558-00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa acceptar diverses renúncies i aprovar un canvi de vivenda adjudicada en l'edifici municipal situat al carrer del Marqués de Sant Joan.
  Expediente .- E-05302-2005-000483-00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa regularitzar el codi 1.S5.08.313 i donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns el jardí situat al carrer de Franco Tormo.
  Expediente .- E-05303-2014-000070-00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar la primera pròrroga del conveni de col·laboració firmat amb la Fundació València Crea per a la gestió de l'espai de creació contemporània ‘Les Naus'.
  Expediente .- E-00202-2014-000075-00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar la modificació per renúncia de la resolució de les ajudes municipals a les iniciatives empresarials “VLC Emprén Jove 2014”.
  Expediente .- E-00202-2014-000028-00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar la selecció realitzada per la comissió de valoració de l'Itinerari Consolidació d’Startups 2014.
  Expediente .- E-00202-2014-000266-00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar la continuïtat del servici contingut en l’expedient 01201/2011/14.
  Expediente .- E-01201-2011-000014-00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar el reconeixement de l'obligació continguda en l'expedient 01201/2014/174.
  Expediente .- E-01201-2014-000174-00 - Aprovat
 • 0023.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa estimar parcialment la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb número de registre 00110 2013 41397.
  Expediente .- E-01305-2013-000151-00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució sancionadora núm. 3234-W, de 25 de juny de 2014.
  Expediente .- E-01306-2014-002002-00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa aprovar un reconeixement d’obligació a favor del Banc de Santander, SA, corresponent al lloguer de vehicles C-14 per a la Policia Local durant els passats mesos de gener a agost.
  Expediente .- E-01401-2014-000646-00 - Aprovat
 • 0026.-BANDA MUNICIPAL.- Proposa acceptar la subvenció concedida per la Conselleria de Cultura i Esport per a finançar diverses activitats culturals.
  Expediente .- E-01601-2014-000007-00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar i reconéixer l'obligació de pagament a favor de Dornier, SA, corresponent a la certificació del proppassat mes de juliol del servici de gestió del servici públic d'estacionament de vehicles en via pública davall control a la ciutat de València (ORA).
  Expediente .- E-01801-2014-002843-00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les Resolucions núm. 1145-H, 1150-H i 1151-H, de 6 de febrer de 2013, per les quals es van aprovar els preus i tarifes aplicables en l’exercici 2013 en els aparcaments públics subterranis situats al carrer de l'Heroi Romeu i a les avingudes de les Tres Creus i del Primat Reig.
  Expediente .- E-01801-2012-003974-00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra les Resolucions núm. 5958-H, 5961-H i 5962-H, de 10 de juliol de 2013, per les quals es van aprovar el cànon i l'actualització de la fiança corresponents a l'exercici 2013 en els aparcaments públics subterranis situats al carrer de l'Heroi Romeu i a les avingudes de les Tres Creus i del Primat Reig.
  Expediente .- E-01801-2013-000019-00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 71-T, de 30 de gener de 2014, d'imposició de penalitat.
  Expediente .- E-01801-2010-002753-00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 75-T, de 30 de gener de 2014, en matèria d’imposició de penalitat.
  Expediente .- E-01801-2011-003905-00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les Resolucions núm. 4410-H, 4413-H i 4414-H, de 13 de juny de 2014, per les quals es van aprovar el cànon i l'actualització de la fiança corresponents a l'exercici 2014 en els aparcaments públics subterranis situats al carrer de l'Heroi Romeu i a les avingudes de les Tres Creus i del Primat Reig.
  Expediente .- E-01801-2013-004079-00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa concedir a la Federació d'Hoquei de la Comunitat Valenciana una subvenció destinada a sufragar els gastos derivats de l'organització i realització del I Trofeu Internacional d'Hoquei Platja València 2014.
  Expediente .- E-01903-2014-000075-00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa acceptar l’ajuda concedida per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per a finançar l'adquisició de col·leccions bibliogràfiques publicades per editorials valencianes en les biblioteques i agències de lectura públiques municipals.
  Expediente .- E-01905-2014-000075-00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Agrupación Mediterránea de Ingeniería, SA, corresponent a la prestació del servici de gestió del Banc del Temps durant el proppassat mes de setembre.
  Expediente .- E-02201-2013-000524-00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa acceptar l'aportació de la Conselleria de Benestar Social per al desenvolupament del ‘Programa d'acollida i atenció a persones immigrants' l'any 2014.
  Expediente .- E-02201-2014-000360-00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa acceptar la subvenció concedida per la Conselleria de Benestar Social per al finançament dels gastos corrents de les agències AMICS 2014.
  Expediente .- E-02201-2014-000365-00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la concessió d'una subvenció a favor de l'Associació Intercultural Candombe per al desenvolupament del projecte Mih Salut.
  Expediente .- E-02201-2014-007961-00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar les bases del I concurs de cartells ‘Dibuixa els teus drets'.
  Expediente .- E-02201-2014-007972-00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa consentir la Resolució del Jurat Provincial d’Expropiacions i portar a efecte l’expropiació d’una parcel·la situada al carrer de la Casa de la Misericòrdia.
  Expediente .- E-03103-2010-000047-00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor del Col·legi Oficial d'Arquitectes de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E-03801-2014-000489-00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa aprovar un reconeixement d’obligació a favor de Fomento de Construcciones y Contratas, SA.
  Expediente .- E-04001-2014-000796-00 - Aprovat
 • 0043.-OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor de diverses empreses derivada d'insercions de publicitat, subscripcions i subministrament de premsa.
  Expediente .- E-04103-2014-000087-00 - Aprovat
 • 0043.-PRECS I PREGUNTES
 • 0044(E).-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Penal núm. 3 en el PA núm. 388/13.
  Expediente .- E-00501-2014-000289-00 - Quedar assabentat
 • 0045(E).-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ.- Dóna compte de la supressió legal de l'entitat Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV), de manera que se subroga en la seua posició l'Institut Valencià de Finances.
  Expediente .- E-00801-2012-000012-00 - Quedar assabentat
 • 0046(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa designar la Comissió de Valoració per a la provisió de llocs de treball de direcció de Secció (TD) (TAG).
  Expediente .- E-01101-2014-000918-00 - Aprovat
 • 0047(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa designar la Comissió de Valoració per a la provisió de llocs de treball de direcció de Secció (TD) i assimilats (economistes).
  Expediente .- E-01101-2014-000920-00 - Aprovat
 • 0048(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la contractació laboral temporal del personal amb destinació al Pla d'Ocupació Conjunt de les Administracions Públiques Valencianes 2014 Ajuntament de València.
  Expediente .- E-01101-2014-001218-00 - Aprovat
 • 0049(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa declarar un agent de la Policia Local responsable de dos infraccions greus.
  Expediente .- E-01401-2012-000157-00 - Aprovat
 • 0050(E).-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa convalidar l'acord de la Junta de Govern Local de 31 d'octubre de 2014, d'aprovació d'una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del Servici.
  Expediente .- E-01903-2014-000349-00 - Aprovat
 • 0051(E).-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament a favor de Secopsa Servicios, SA.
  Expediente .- E-01905-2014-000115-00 - Aprovat
 • 0052(E).-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar la justificació de l’aportació de 2013 a favor de la Fundació Chirivella Soriano.
  Expediente .- E-01905-2013-000131-00 - Aprovat
 • 0053(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament a favor de les persones participants en les diverses especialitats formatives del programa de formació professional per a l'ocupació, en concepte de beca assistencial corresponent al proppassat mes de setembre.
  Expediente .- E-02902-2014-000447-00 - Aprovat
 • 0054(E).-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acte de comunicació de l'Administració competent per a tramitar l'expropiació per ministeri de la llei d'un immoble situat al carrer de les Salines.
  Expediente .- E-03103-2012-000028-00 - Aprovat
 • 0055(E).-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l’acord de la Junta de Govern Local de 27 de juny de 2014, sobre expropiació d'uns terrenys situats al carrer de l’Arquitecte Rodríguez.
  Expediente .- E-03103-2013-000081-00 - Aprovat
 • 0056(E).-SERVICI D’ENLLUMENAT I FONTS ORNAMENTALS.- Proposa aprovar un reconeixement d’obligació a favor d’Imesapi, SA.
  Expediente .- E-03303-2014-000229-00 - Aprovat
 • 0057(E).-SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa aprovar tècnicament el projecte d’obres jocs infantils DM 4.
  Expediente .- E-04001-2012-000719-00 - Aprovat
 • 0058(E).-SERVICI DE VICETRESORERIA.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació del gasto generat pels servicis prestats per Gestión Tributaria Territorial, SAU, relatius a la prestació del servici d'Oficina de Coordinació Tributària, en el passat mes d'agost.
  Expediente .- E-04908-2014-000009-00 - Aprovat
 • 0059(E).-SERVICI DE VICETRESORERIA.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació del gasto generat pels servicis prestats per Gestión Tributaria Territorial, SAU, relatius a la prestació del servici d'Oficina de Coordinació Tributària en el proppassat mes de setembre.
  Expediente .- E-04908-2014-000010-00 - Aprovat
 • 0060(E).-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa aprovar la segregació de l'immoble propietat municipal conegut com ‘Piscina València'.
  Expediente .- E-05302-2014-000404-00 - Aprovat
 • 0061(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa donar la conformitat a la concessió de subvencions en el marc de la convocatòria d'acció social, a favor de diverses entitats.
  Expediente .- E-02201-2013-009237-00 - Aprovat
 • 0062(E).-MOCIÓ del vicealcalde i primer tinent d'alcalde coordinador de l'Àrea de Dinamització Econòmica i Ocupació en relació amb el tendal de cobriment de la plaça de la Mare de Déu.
  Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI