21/11/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
15-04-2016
Hora:
09:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 8 d'abril de 2016.
  Aprovat
 • 0002.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, que declara conclús el Recurs PO núm. 457/15, sobre desestimació d'una sol·licitud d'ampliació d'activitat en unes parades del mercat de Russafa.
  Expediente .- E-00501-2016-000079-00 - Quedar assabentat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, desestimatòria del Recurs PO núm. 39/10, interposat contra resolucions per les quals es va deixar sense efecte la llicència d'ocupació d'una parada del mercat de Castella i d'una parada del mercat de Sant Pere Nolasc.
  Expediente .- E-00501-2010-000102-00 - Quedar assabentat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, desestimatòria del Recurs PO núm. 339/13, interposat contra l'aprovació del programa per al desenvolupament de l'actuació aïllada corresponent a l'àrea de repartiment de la parcel·la situada a la confluència de l'avinguda dels Tarongers i el carrer del Doctor Álvaro López.
  Expediente .- E-00501-2013-000319-00 - Quedar assabentat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, desestimatòria del Recurs PO núm. 378/15, interposat contra acord del Jurat Tributari que va desestimar una reclamació contra díhuit liquidacions girades per concepte de taxa d'entrada de vehicles, exercici 2015.
  Expediente .- E-00501-2016-000078-00 - Quedar assabentat
 • 0006.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòria del Recurs PA núm. 12/16, en matèria de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2016-000082-00 - Quedar assabentat
 • 0007.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència i Interlocutòria aclaridora del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòria parcial del recurs d'apel·lació seguit contra sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, dictada en el Recurs PO núm. 28/10, sobre exempció de l'impost sobre béns immobles.
  Expediente .- E-00501-2010-000082-00 - Quedar assabentat
 • 0008.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, estimatòria del Recurs PO núm. 344/13, interposat contra denegació de llicència per a estació de telefonia mòbil.
  Expediente .- E-00501-2013-000302-00 - Quedar assabentat
 • 0009.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, estimatòria del Recurs PO núm. 56/15, interposat contra resolució del Jurat Tributari dictada en reclamació seguida contra liquidació girada pel concepte d'impost sobre béns immobles, exercici 2014.
  Expediente .- E-00501-2016-000075-00 - Quedar assabentat
 • 0010.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, estimatòria del Recurs PA núm. 366/15, interposat contra la cancel·lació per un any d'una autorització d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda.
  Expediente .- E-00501-2016-000081-00 - Quedar assabentat
 • 0011.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada per la Sala de la Jurisdicció Social del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, desestimatòria del recurs de suplicació interposat contra Interlocutòria del Jutjat de la Jurisdicció Social núm. 13, que va desestimar la reposició seguida contra anterior Interlocutòria que va declarar la incompetència de l'orde social per a conéixer la demanda d'acomiadament interposada, Interlocutòries núm. 172/15.
  Expediente .- E-00501-2016-000076-00 - Quedar assabentat
 • 0012.-INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS. Dóna compte dels estats d'execució pressupostària i de situació de Tresoreria a 31 de març de 2016.
  Expediente .- E-04302-2016-000008-00 - Quedar assabentat
 • 0013.-JURADO TRIBUTARIO. Dóna compte de la memòria d'activitats corresponent a l'exercici 2015.
  Expediente .- E-00408-2016-000219-00 - Quedar assabentat
 • 0014.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'autorització i disposició del gasto derivat d'un reingrés al servici actiu amb efectes d'1 de març de 2016.
  Expediente .- E-01002-2015-000293-00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball de cap de secció (TD) en el Servici de Transparència i Govern Obert.
  Expediente .- E-01002-2016-000090-00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'auxiliar administrativa, referència núm. 8630, en el Servici de Gestió Tributària Integral.
  Expediente .- E-01101-2015-001033-00 - Retirat
 • 0017.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció provisional en lloc de cap bombers (DEB-PH-NFB), referència núm. 2657, en el Servici de Bombers, Prevenció i Intervenció en Emergències i Protecció Civil.
  Expediente .- E-01101-2016-000308-00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc d'auxiliar administrativa, referència núm. 5824, en no inclosos en unitats orgàniques.
  Expediente .- E-01101-2016-000350-00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de personal tècnic mitjà, referència núm. 5726, en el Servici de Projectes Urbans.
  Expediente .- E-01101-2016-000359-00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de personal tècnic mitjà, referència núm. 8225, en el Servici de Planejament.
  Expediente .- E-01101-2016-000530-00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de personal tècnic mitjà, referència núm. 7520, en el Servici d'Ocupació del Domini Públic Municipal.
  Expediente .- E-01101-2016-000531-00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adaptació de lloc de treball de personal tècnic mitjà (JP1), referència núm. 1495, en el Servici d'Educació, Secció Centres Educatius.
  Expediente .- E-01101-2015-001034-00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adaptació de lloc de treball de personal tècnic mitjà (JP1), referència núm. 1409, en el Servici d'Educació, Secció Centres Educatius.
  Expediente .- E-01101-2015-001472-00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adaptació de lloc de treball de personal tècnic mitjà, referència núm. 6959, en el Servici de Benestar Social i Integració, Secció de Servicis Socials Generals, CMSS Sant Marcel·lí.
  Expediente .- E-01101-2015-001473-00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adaptació de lloc de treball de personal tècnic mitjà, referència núm. 6651, en el Servici de Benestar Social i Integració.
  Expediente .- E-01101-2016-000229-00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adaptació del lloc de treball de personal tècnic auxiliar turisme, referència núm. 1546, en el Servici de Patrimoni Històric i Artístic, Secció Museus i Monuments.
  Expediente .- E-01101-2016-000353-00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa modificar l'adscripció orgànica de diversos llocs de TAE informàtics.
  Expediente .- E-01101-2016-000143-00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa la regularització de retribucions del lloc de treball de personal tècnic mitjà (JP1), referència núm. 7415.
  Expediente .- E-01101-2016-000329-00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació del lloc de treball referència núm. 8637, a lloc de treball de cos oficial servicis genèrics en el Servici de Comerç i Abastiment.
  Expediente .- E-01101-2016-000335-00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs d'alçada interposat contra l'acord de la Comissió de Valoració de 10 de febrer de 2016.
  Expediente .- E-01101-2016-000480-00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar un nomenament interí com a subalterna en el Servici d'Educació.
  Expediente .- E-01101-2016-000483-00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia als nomenaments interins com a subalternes d'esta Corporació.
  Expediente .- E-01101-2016-000528-00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar un recurs de reposició.
  Expediente .- E-01101-2016-000453-00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa acceptar i declarar la renúncia a l'adjudicació d'una vivenda situada al barri de Sant Pau.
  Expediente .- E-05302-2015-000477-00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament del local destinat a dependències del Jurat Tributari situat al carrer de l'Antiga Senda d'en Senent.
  Expediente .- E-05302-2016-000136-00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns l'aparcament públic de vehicles situat al subsòl de la plaça de Roma.
  Expediente .- E-05303-2012-000123-00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa regularitzar en l'Inventari Municipal de Béns els codis 1.A3.07.012- plaça enjardinada en la plaça de Roma, 1.S3.07.145- xarxa viària en el carrer de Salvador Ferrandis Lluna, i 1.S3.07.844- xarxa viària en el carrer de Burgos i adjacents.
  Expediente .- E-05303-2015-000131-00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa acceptar l'ajuda concedida per l'Institut per a la Diversificació i l'Estalvi d'Energia per a la renovació de les instal·lacions de l'enllumenat exterior municipal.
  Expediente .- E-01201-2016-000079-00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR. Proposa prorrogar el contracte per a la prestació del servici de col·laboració en la gestió integral administrativa dels expedients sancionadors per infraccions de les normes reguladores del trànsit en les vies públiques urbanes i de l'ORA, així com la col·laboració en la gestió del cobrament de la sanció corresponent.
  Expediente .- E-01307-2016-000057-00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa concedir una pròrroga en l'execució del contracte d'obres de construcció de dos naus auxiliars en el recinte de l'actual Parc Central de Bombers.
  Expediente .- E-01501-2014-000263-00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb l'Autoritat Portuària de València.
  Expediente .- E-01501-2016-000097-00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES. Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament a favor de diversos proveïdors corresponent a certificacions de desembre de 2015.
  Expediente .- E-01801-2016-000087-00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Penya Ciclista Campanar per a l'organització del XX Ciclocròs Internacional Ciutat de València.
  Expediente .- E-01903-2015-000048-00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació presentada pel Club de Tenis València corresponent a la subvenció concedida per a la temporada 14/15.
  Expediente .- E-01903-2015-000253-00 - Aprovat
 • 0045.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de factures de l'exercici 2015 derivades de diversos contractes.
  Expediente .- E-01903-2016-000056-00 - Aprovat
 • 0046.-SERVICI D' ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a diversos clubs esportius de la ciutat de València per a la temporada 2014/2015.
  Expediente .- E-01903-2016-000090-00 - Aprovat
 • 0047.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar el procés de selecció de projectes (Falla gran i infantil 2017) de l'Ajuntament i la seua realització i muntatge.
  Expediente .- E-01904-2016-000426-00 - Aprovat
 • 0048.-SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar la justificació de la col·laboració amb la Diputació Provincial per a la dotació del V Premi del Concurs Internacional de Piano 'José Iturbi'.
  Expediente .- E-01905-2015-000019-00 - Aprovat
 • 0049.-SERVICIO DE RECURSOS CULTURALES. Proposa aprovar la justificació de la subvenció de 2015 concedida a la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles.
  Expediente .- E-01905-2015-000039-00 - Aprovat
 • 0050.-SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar la justificació de l'addenda per a l'any 2015 al conveni de col·laboració firmat amb l'Ateneu Mercantil de València.
  Expediente .- E-01905-2015-000057-00 - Aprovat
 • 0051.-SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció de 2015 concedida a la Reial Acadèmia de Cultura Valenciana.
  Expediente .- E-01905-2015-000069-00 - Aprovat
 • 0052.-SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar les bases dels premis literaris Ciutat de València, XXXIV edició.
  Expediente .- E-02000-2016-000029-00 - Aprovat
 • 0053.-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa el canvi de titularitat del contracte d'arrendament d'un local situat al carrer de l'Enginyer Joaquim Benlloch.
  Expediente .- E-02101-2016-000064-00 - Aprovat
 • 0054.-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa resoldre el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer de Xiva.
  Expediente .- E-02101-2016-000153-00 - Aprovat
 • 0055.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les justificacions presentades per diverses entitats corresponents a les ajudes per a la intervenció en l'àmbit d'acció social en el municipi de València.
  Expediente .- E-02201-2013-009237-00 - Aprovat
 • 0056.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les reformulacions de projectes d'intervenció en l'àmbit d'acció social en el municipi de València de la convocatòria 2013-14.
  Expediente .- E-02201-2013-009237-00 - Aprovat
 • 0057.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement de l'obligació i el pagament en execució de sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3 estimatòria del Recurs PA núm. 408/14.
  Expediente .- E-02201-2013-009822-00 - Aprovat
 • 0058.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les reformulacions de projectes d'intervenció en l'àmbit d'acció social en el municipi de València de la convocatòria 2015.
  Expediente .- E-02201-2015-000117-00 - Aprovat
 • 0059.-SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar la tercera revisió de preus del contracte de prestació del servici de visites culturals per a persones majors de la ciutat de València.
  Expediente .- E-02201-2011-003616-00 - Aprovat
 • 0060.-SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar la tercera revisió de preus del contracte de servici per a la gestió integral del centre de dia per a persones majors 'Tres Forques'.
  Expediente .- E-02201-2011-004933-00 - Aprovat
 • 0061.-SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a favor de l'Associació Democràtica de Jubilats i Pensionistes de València destinada al manteniment dels clubs de jubilats i pensionistes, exercici 2015.
  Expediente .- E-02201-2015-000166-00 - Aprovat
 • 0062.-SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb l'Associació Jovesolides per a la realització d'accions de formació en l'ús de noves tecnologies dirigides a les persones majors.
  Expediente .- E-02224-2016-000003-00 - Aprovat
 • 0063.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent al lloguer d'un saló d'actes.
  Expediente .- E-02303-2015-000323-00 - Aprovat
 • 0064.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de diverses factures.
  Expediente .- E-02305-2015-001738-00 - Aprovat
 • 0065.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa deixar sense efecte l'acord de la Junta de Govern Local de data 24 de juliol de 2014 pel qual es va atorgar a Aumsa la concessió demanial del mercat del Grau.
  Expediente .- E-02901-2013-000718-00 - Aprovat
 • 0066.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar la justificació de les ajudes municipals a la contractació corresponents al tercer procediment de 2014.
  Expediente .- E-02902-2014-000421-00 - Aprovat
 • 0067.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de la factura emesa pels servicis d'assistència en les accions formatives del programa Aula Exprés.
  Expediente .- E-02902-2015-000015-00 - Aprovat
 • 0068.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar la justificació de l'aportació municipal per a l'exercici 2015 concedida a la Fundació de la Comunitat Valenciana del Pacte per a l'Ocupació en la ciutat de València.
  Expediente .- E-02902-2015-000360-00 - Aprovat
 • 0069.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa iniciar el procediment de reintegrament parcial d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals a la contractació 2015.
  Expediente .- E-02902-2016-000087-00 - Aprovat
 • 0070.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació de les reserves d'aprofitament urbanístic corresponents a unes parcel·les situades a la partida del Pla de Sant Bernat.
  Expediente .- E-03103-2011-000034-00 - Aprovat
 • 0071.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de 12 de febrer de 2016, en el sentit de portar a efecte l'expropiació d'una parcel·la situada als carrers del Palància i de Rubén Darío.
  Expediente .- E-03103-2012-000003-00 - Aprovat
 • 0072.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació de les reserves d'aprofitament urbanístic corresponents a unes finques situades a la partida del Forn d'Alcedo.
  Expediente .- E-03103-2013-000015-00 - Aprovat
 • 0073.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació de tres parcel·les amb reserva d'aprofitament situades a la partida dels Orriols.
  Expediente .- E-03103-2013-000022-00 - Aprovat
 • 0074.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa formular requeriment davant de la resolució de la Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori, en relació amb l'expropiació de la planta baixa amb corral contigu d'un immoble situat al carrer de Palomino.
  Expediente .- E-03103-2013-000023-00 - Aprovat
 • 0075.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa formular requeriment davant de la resolució de la Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori, en relació amb l'expropiació d'unes parcel·les situades al carrer de Baix.
  Expediente .- E-03103-2015-000028-00 - Aprovat
 • 0076.-SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa aprovar el 'Projecte refós del parc urbà de la UE-1 del Sector Malilla Nord'.
  Expediente .- E-03201-2011-000034-00 - Aprovat
 • 0077.-SERVICI DE JARDINERIA. Proposa sol·licitar a la Intervenció General de la Generalitat Valenciana la designació de representant per a la verificació de les obres d'infraestructures per a la conservació, protecció i millora dels espais mediambientals al jardí de la plaça de Santiago Suárez 'Santi', finançades amb càrrec al pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E-04001-2012-000715-00 - Aprovat
 • 0078.-SERVICI DE JARDINERIA. Proposa sol·licitar a la Intervenció General de la Generalitat Valenciana la designació de representant per a la verificació de les obres d'infraestructures conservació, protecció i millora d'espais mediambientals jocs infantils DM 7 (l'Olivereta) i DM 12 (Camins del Grau), finançades amb càrrec al pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E-04001-2014-001200-00 - Aprovat
 • 0079.-SERVICI DE JARDINERIA. Proposa sol·licitar a la Intervenció General de la Generalitat Valenciana la designació de representant per a la verificació de les obres d'infraestructures, conservació, protecció i millora d'espais mediambientals de l'espai enjardinat situat al carrer de Miguel Servet-General Avilés, finançades amb càrrec al pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E-04001-2014-001231-00 - Aprovat
 • 0080.-SERVICI DE JARDINERIA. Proposa renunciar a subscriure el contracte d'obres de remodelació de l'enjardinament a la plaça de Manuel Granero.
  Expediente .- E-04001-2016-000132-00 - Aprovat
 • 0080.-PRECS I PREGUNTES
 • 0081(E).-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Secopsa Servicios, SA, corresponent a la certificació del servici de neteja del proppassat mes de març.
  Expediente .- E-01201-2016-000225-00 - Aprovat
 • 0082(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa desestimar la sol·licitud de reequilibri econòmic de contracte presentada per la UTE Pavapark-Auplasa.
  Expediente .- E-01404-2016-000015-00 - Aprovat
 • 0083(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra acord de la Junta de Govern Local de 12 de febrer de 2016, sobre expedient disciplinari incoat a un agent de la Policia Local.
  Expediente .- E-01404-2015-000117-00 - Aprovat
 • 0084(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a una oficiala de la Policia Local.
  Expediente .- E-01404-2016-000088-00 - Aprovat
 • 0085(E).-SERVICI D'ESPORTS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació a favor d'Imesapi, SA, corresponent a la factura del proppassat mes de febrer del contracte de manteniment integral d'edificis i instal·lacions de la Fundació Esportiva Municipal.
  Expediente .- E-01903-2016-000078-00 - Aprovat
 • 0086(E).-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de tres factures emeses per Art i Clar, SLL, i per Imprenta Romeu, SL.
  Expediente .- E-02001-2016-000297-00 - Aprovat
 • 0087(E).-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació d'un gasto a favor de Regesmit, SLU, per la prestació del servici de monitors de menjador escolar en els col·legis municipals.
  Expediente .- E-02101-2015-000623-00 - Aprovat
 • 0088(E).-GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de l'Agència EFE, SA, corresponent a la prestació del servici de notícies.
  Expediente .- E-04103-2015-000076-00 - Aprovat
 • 0089(E).-SERVICI D'INSPECCIÓ DE TRIBUTS I RENDES. Proposa aprovar el Pla de Control Tributari-Pla d'Inspecció Tributària per a l'any 2016.
  Expediente .- E-H4979-2016-000002-00 - Aprovat
 • 0090(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar una quantitat a favor de determinat personal destinat al Servici de Policia Local, en concepte de gratificacions pels servicis extraordinaris prestats amb motiu de les Eleccions Generals del dia 20 de desembre de 2015.
  Expediente .- E-01002-2016-000039-00 - Aprovat
 • 0091(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de dos tècniques mitjanes de treball social en els llocs de treball referències núm. 4360 i núm. 6233.
  Expediente .- E-01101-2016-000510-00 - Aprovat
 • 0092(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de cap de secció (TD), referència núm. 4350, en el Servici de Persones Majors.
  Expediente .- E-01101-2016-000511-00 - Aprovat
 • 0093(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de cap de secció (TD), referència núm. 6255, en el Servici de Sanitat, Secció Promoció de la Salut i Vivendes.
  Expediente .- E-01101-2016-000512-00 - Aprovat
 • 0094(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'un tècnic d'administració general en el lloc de treball referència núm. 134.
  Expediente .- E-01101-2016-000533-00 - Aprovat
 • 0095(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball de cap de secció (TD) en el Servici de Planejament.
  Expediente .- E-01101-2016-000507-00 - Aprovat
 • 0096(E).-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa aprovar els aspectes socials, clàusules relatives a la capacitat de les persones o empreses adjudicatàries dels contractes de l'Ajuntament de València i clàusula lingüística a fi de la seua introducció en els plecs de clàusules administratives.
  Expediente .- E-04101-2016-000038-00 - Aprovat
 • 0097(E).-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar la prestació del servici de neteja de centres i dependències municipals, dividit en tres lots, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
  Expediente .- E-04101-2016-000017-00 - Aprovat
 • 0098(E).-MOCIÓ del regidor delegat d'Innovació i Gestió del Coneixement. Proposa crear la Comissió Municipal Estratègica de Ciutat Intel·ligent.
  Expediente .- E-00202-2016-000026-00 - Aprovat
 • 0099(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar un nomenament de personal eventual.
  Expediente .- E-01101-2016-000534-00 - Aprovat
 • 0100(E).-SECRETARIA GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL. Dóna compte de la Resolució d'Alcaldia núm. 58, de 15 d'abril de 2016, relativa a l'elecció d'òrgan responsable de subministrar la informació que exigix la Llei General de Subvencions a la base de dades.
  Expediente .- E-00400-2016-000006-00 - Quedar assabentat
 • 0101(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal del lloc de treball de personal tècnic superior AG, referència núm. 5728, en l'Oficina Coordinadora de Subvencions.
  Expediente .- E-01101-2016-000572-00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI