Servicios de la web

Hall

Plens

Data:
29-07-2011
Hora:
10:30
Òrgan:
Ple
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
Sessión ordinaria julio (E 00606 2011 20)

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'acta de les sessions extraordinàries d'11 i 28 de juny de 2011.
  Aprovat
 • 0002.-ALCALDIA.- Dóna compte de les Resolucions núm. 2 al 16, 465-G al 1163-G, 131-S al 182-S, 2466-H al 6740-H, 699-P al 1350-P, 639-U al 1258-U, 223-C al 478-C, 1651-M al 3258-M, 357-T al 710-T, 285-X al 605-X, 120-O al 450-O, 23-B al 58-B, 1394-W al 2723-W, 35-R al 80-R, 40-A al 109-A, 111-J al 206-J, 17-D al 41-D, 11-F al 22-F, 333-L al 554-L i 13-E al 27-E, corresponents als mesos d'abril, maig i juny (fins al dia 11, data de constitució de la nova Corporació municipal resultant de les eleccions de 22 de maig de 2011). Així mateix, dóna compte de les Resolucions núm. 1 al 106, 1-X al 32-X, 1-W al 183-W, 1-U al 10-U, 1-T i 2-T, 1-S al 4-S, 1-Q a l'11-Q, 1-P al 45-P, 1-O al 7-O, 1-L, 1-K, 1-J, 1-I al 44-I, 1-H al 150-H, 1-G al 31-G, 1-F i 2-F, 1-E, 1-B i 2-B i 1-Ñ al 7-Ñ, corresponents al mes de juny de 2011 (des del dia 11). Tot això, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
  Quedar assabentat
 • 0003.-ALCALDIA.- Dóna compte de les seues Resolucions núm. 107, de 17 de juny de 2011, sobre designació de la vicepresidència del Patronat de la Fundació de la Comunitat Valenciana Observatori Valencià del Canvi Climàtic, i núm. 110, de 21 de juliol del 2011, sobre designació de vocal i suplent en la Comissió d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives de la Comunitat Valenciana.
  Quedar assabentat
 • 0004.-ALCALDIA.- Proposa ratificar la seua Resolució núm. 109, de 21 de juliol de 2011, per la qual es nomenen vocals en el Consell Rector del Consorci València 2007.
  Aprovat
 • 0005.-ALCALDIA.- Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions de data 1, 8, 15 i 29 d'abril, 6, 13, 20 i 27 de maig, i 3, 8, 22 i 24 de juny de 2011, als efectes del que estableix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  Quedar assabentat
 • 0006.-ALCALDIA.- Dóna compte dels membres de les Comissions del Ple, del nomenament de presidents i vicepresidents i del seu règim de sessions.
  Expediente .- E 00401 2011 000019 00 - Quedar assabentat
 • 0007.-ALCALDIA.- Moció subscrita conjuntament per l'Alcaldia-Presidència i els portaveus dels Grups Polítics municipals pel que fa a la convocatòria per mitjans telemàtics del Plenari municipal.
  Aprovat
 • 0008.-ALCALDIA.- Moció subscrita per l'Alcaldia-Presidència a l'objecte de mostrar el condol de la corporació per la defunció de qui va ser Advocat de la Ciutat, Sr. Néstor Ramírez Gómez.
  Aprovat
 • 0009.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa aprovar provisionalment la Modificació del PGOU pel que fa a la parcel.la ubicada entre els carrers Rafael Alberti, Serra Calderona, Metge Pediatre Jorge Comín i Pío Baroja, en el barri de Campanar. (25/07/2011)
  Expediente .- E 03001 2011 000037 00 - Aprovat
 • 0010.-URBANISME, QUALITAT URBANA Y VIVENDA.- Proposa aprovar definitivament la Modificació núm. 1 del Pla de Reforma Interior de Millora Camí Fondo del Grau. (25/07/2011)
  Expediente .- E 03001 2010 000074 00 - Aprovat
 • 0011.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa imposar a la mercantil Firmus, SL, urbanitzador del Programa d'Actuació Integrada de la Unitat d'Execució Brasil-Navarro Cabanes, la penalitat per la demora en l'acreditació de l'abonament de les indemnitzacions corresponents. (25/07/2011)
  Expediente .- E 03001 2010 000017 00 - Aprovat
 • 0012.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa no admetre el recurs de reposició interposat contra l'acord plenari de 30 de novembre de 2007 d'aprovació del Programa d'Actuació Integrada i el Pla de Reforma Interior Castellar-Benicàssim. (25/07/2011)
  Expediente .- E 03001 2004 000031 00 - Aprovat
 • 0013.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord plenari de 30 de novembre de 2007 d'aprovació del Programa d'Actuació Integrada i el Pla de Reforma Interior Castellar-Benicàssim. (25/07/2011)
  Expediente .- E 03001 2004 000031 01 - Aprovat
 • 0014.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa autoritzar a la mercantil Actuacions Urbanes de València, Societat Anònima Municipal (AUMSA), la realització de totes les actuacions previstes en el projecte del Nou Pont de Fusta que s'emmarquen en l'entorn de la palmera washingtonia robusta, amb subjecció a les consideracions del Servici de Jardineria. (25/07/2011)
  Expediente .- E 01801 2009 002477 00 - Aprovat
 • 0015.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa aprovar el Pla Tècnic d'Implantació (PTI) per a una xarxa wifi en les pedanies de Castellar-l'Oliverar i Forn d'Alcedo, proposat per l'entitat mercantil Vadovice Interactiva, SL, amb una previsió de huit emplaçaments en sòl urbà. (25/07/2011)
  Expediente .- E 03501 2011 000240 00 - Aprovat
 • 0016.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar inicialment la modificació del Reglament Orgànic del Plenari, amb les esmenes dictaminades favorablement. (26/07/2011)
  Expediente .- E 00401 2011 000018 00 - Aprovat
 • 0017.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte de l'informe corresponent al segon trimestre de 2011 pel que fa al compliment de terminis per al pagament de les obligacions municipals previst en els articles 4 i 5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol. (26/07/2011)
  Expediente .- E 04906 2011 000013 00 - Quedar assabentat
 • 0018.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte dels estats de situació de Tresoreria i d'execució pressupostària a 30 de juny de 2011. (26/07/2011)
  Expediente .- E 04301 2011 000016 00 - Quedar assabentat
 • 0019.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la 5a relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits de 2011. (26/07/2011)
  Expediente .- E 05501 2011 000048 00 - Aprovat
 • 0020.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la 3a Modificació del tipus suplement de crèdit finançat amb el remanent líquid de Tresoreria de l'exercici 2010 de l'Organisme Autònom Consell Agrari Municipal de València. (26/07/2011)
  Expediente .- E 05101 2011 000018 00 - Aprovat
 • 0021.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa que la corporació consenta i complisca la Sentència, dictada pel Tribunal Suprem, que declara haver-hi lloc al recurs de cassació interposat per Hogarval, SL, contra Sentència de la Sala de València dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 2/465/03, que anul.la i estima en part el contenciós que declara la nul.litat de l'acord plenari que va refusar l'Alternativa Tècnica presentada per la recurrent per al desenvolupament d'una actuació integrada en l'àmbit del camí de Montcada. ( 26/07/2011)
  Expediente .- E 00501 2003 000266 00 - Aprovat
 • 0022.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa que la corporació consenta i complisca la Sentència, dictada per la Sala de València, estimatòria del recurs contenciós administratiu núm 1/1139/06, interposat per Expogrupo, SA, i Gran Hotel Crystal Palace, SA, contra Decret del Consell núm. 134/06, que va declarar Bé d'Interés Cultural -amb categoria de jardí històric- el Jardí Botànic de la Universitat; i quede assabentada de la mateixa en tant que desestima el contenciós núm. 1/1171/06, interposat per la Coordinadora Cívica Salvem el Botànic, tenint en compte que la Sentència de la Sala ha sigut confirmada pel Tribunal Suprem. (26/07/2011)
  Expediente .- E 00501 2007 000305 00 - Aprovat
 • 0023.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa que la corporació quede assabentada de la Sentència, dictada per la Sala de València, que acorda no admetre el recurs contenciós administratiu núm. 1/1605/05, interposat per la Federació d'Associacions de Veïns de València contra Resolució del conseller de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge per la qual es va aprovar definitivament la Modificació del PGOU de València, Dotacions Esportives. (26/07/2011)
  Expediente .- E 00501 2010 000686 00 - Quedar assabentat
 • 0024.-ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL, DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ.- Proposa desestimar la sol.licitud d'autorització de comptabilitat per a activitat privada. (21/07/2011)
  Expediente .- E 01101 2011 000842 00 - Aprovat
 • 0025.-ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL, DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra acord plenari de 25 de març de 2011, desestimatori de sol.licitud de compatibilitat. (21/07/2011)
  Expediente .- E 01101 2011 000221 00 - Aprovat
 • 0026.-MEDI AMBIENT I DESENROTLLAMENT SOSTENIBLE.- Proposa modificar els Estatuts de la Fundació de la Comunitat Valenciana Observatori Valencià del Canvi Climàtic. (25/07/2011)
  Expediente .- E 08001 2011 000008 00 - Aprovat
 • 0027.-CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa la substitució de membres del Consell Escolar Municipal de València. (25/07/2011)
  Expediente .- E 02101 2011 000946 00 - Aprovat
 • 0028.-CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa aprovar les festes locals per a l'any 2012, que seran el dia 5 d'abril, Dijous Sant, en substitució del 22 de gener, Sant Vicent Màrtir, patró de la ciutat de València, i 16 d'abril, Sant Vicent Ferrer, patró de la Comunitat Valenciana. (25/07/2011)
  Expediente .- E 01904 2011 000432 00 - Aprovat
 • 0029.-CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir el nomenament de Fill Adoptiu de la Ciutat de València a favor del torero Sr. Enrique Ponce Martínez.
  Expediente .- E 01905 2010 000107 00 - Aprovat
 • 0030.-CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir la Medalla d'Or de la Ciutat a favor del Reial Col.legi del Corpus Christi.
  Expediente .- E 01905 2011 000136 00 - Aprovat
 • 0031.-MOCIONS.- Moció subscrita conjuntament pels Srs. Calabuig i Estrela, del Grup Socialista, sobre adhesió al manifest Sí al valencià.
  Rebutjat
 • 0032.-MOCIONS.- Moció subscrita conjuntament pel Sr. Calabuig i la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre restitució de l'antic Hospital La Fe.
  Rebutjat
 • 0033.-MOCIONS.- Moció subscrita conjuntament pels Srs. Calabuig i Broseta, del Grup Socialista, sobre el 5t aniversari de l'accident del Metro de València.
  Expediente .- E 00606 2011 000023 00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0034.-MOCIONS.- Moció subscrita conjuntament pels Srs. Calabuig i Estrela, del Grup Socialista, sobre escolarització del curs 2011-2012.
  Rebutjat
 • 0035.-MOCIONS.- Moció subscrita pel Sr. Estrela, del Grup Socialista, sobre l'ús de les instal.lacions escolars de la ciutat per a la conciliació laboral i familiar.
  Rebutjat
 • 0036.-MOCIONS.- Moció subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre projecte de recuperació de l'espai públic de l'entorn de La Llotja.
  Expediente .- E 00606 2011 000022 00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0037.-MOCIONS.- Moció subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, que proposa retirar el títol d'alcalde honorari de la ciutat de València a Francisco Franco.
  Rebutjat
 • 0038.-MOCIONS.- Moció subscrita per la Sra. Albert, del Grup Esquerra Unida del País Valencià, sobre utilització dels cotxes oficials.
  Rebutjat
 • 0039.-MOCIONS.- Moció subscrita per la Sra. Albert, del Grup Esquerra Unida del País Valencià, sobre accés a la informació i noves tecnologies.
  Retirat
 • 0040.-MOCIONS.- Moció subscrita pel Sr. Sanchis, portaveu del Grup Esquerra Unida del País Valencià, sobre el Pla Horitzó 2010 i la seguretat en el Metro.
  Expediente .- E 00606 2011 000023 00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0041.-MOCIONS.- Moció subscrita pel Sr. Sanchis, del Grup Esquerra Unida del País Valencià, que proposa sol.licitar al Govern d'Espanya la modificació de la Llei Hipotecària.
  Rebutjat
 • 0042.-MOCIONS.- Moció subscrita pel Sr. Sanchis, del Grup Esquerra Unida del País Valencià, sobre educació plurilingüe.
  Rebutjat
 • 0043.-MOCIONS.- Moció subscrita per la delegada de Benestar Social i Integració, Sra. Torrado, que proposa sol.licitar la participació de l'Ajuntament de València en la convocatòria dels Premis Reina Sofía.
  Expediente .- E 02201 2011 006077 00 - Aprovat
 • 0044.-MOCIONS.- Moció subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre compliment del Reglament sobre l'ús del valencià.
  Rebutjat
 • 0045.-MOCIONS.- Moció subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre commemoració del 5è aniversari de l'accident de Metro de València i compliment de les conclusions de la comissió parlamentària especial d'investigació de l'accident de Metro de 3 de juliol de 2006.
  Expediente .- E 00606 2011 000023 00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0046.-MOCIONS.- Moció subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, per mitjà de la qual proposa que el Ple municipal es posicione a favor de la laïcitat en l'Estat espanyol.
  Rebutjat
 • 0047.-MOCIONS.- Moció subscrita pel portaveu del Grup Socialista, Sr. Calabuig, per mitjà de la qual proposa l'adopció d'un Pla d'estímul de creació d'empreses de base tecnològica.
  Rebutjat
 • 0048.-MOCIONS.- Moció conjunta subscrita pels portaveus dels Grups Popular i Socialista, Srs. Grau i Calabuig, per mitjà de la qual proposen sol.licitar a l'Ajuntament de Madrid que designe la ciutat de València com a subseu en la modalitat de Vela dels Jocs Olímpics i Paralímpics de l'any 2020.
  Expediente .- E 00606 2011 000024 00 - Aprovat
 • 0049.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre la situació de l'entorn del Jardí Botànic.
  Contestada
 • 0050.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre la plantilla de la Policia Local.
  Contestada
 • 0051.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre la data d'obertura del Centre de Dia per a Persones Majors Dependents, ubicat en l'Alqueria de la Puríssima.
  Contestada
 • 0052.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre l'Hotel d'Associacions Juvenils.
  Contestada
 • 0053.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre la paralització de les obres de l'estació de bombeig de Cantarranas.
  Contestada
 • 0054.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre l'apuntalament de la nau industrial de la Farinera.
  Contestada
 • 0055.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre les obres a càrrec d'agents urbanitzadors finançades per l'Ajuntament a càrrec dels Plans E del Govern Central.
  Contestada
 • 0056.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre el Gran Premi d'Europa de Fórmula 1.
  Contestada
 • 0057.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre l'aplicació de la Llei d'Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència.
  Contestada
 • 0058.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre la Finestreta Única Empresarial.
  Contestada
 • 0059.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre el programa La Dipu et Beca.
  Contestada
 • 0060.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre els plans integrals d'ocupació.
  Contestada
 • 0061.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre els plans especials de protecció dels béns d'interés cultural i els seus entorns.
  Contestada
 • 0062.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre la concessió d'ajudes de l'Agència Valenciana de l'Energia.
  Contestada
 • 0063.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre les factures pendents de cobrament.
  Contestada
 • 0064.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre la liquidació d'imposts de la Generalitat Valenciana, els seus organismes i entitats mercantils.
  Contestada
 • 0065.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre l'Oficina de Vivenda Jove.
  Contestada
 • 0066.-DECLARACIONS INSTITUCIONALS.- Declaració Institucional sobre la violència contra les dones.
  Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI