14/11/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
05-05-2017
Hora:
09:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 28 d'abril de 2017.
  Aprovat
 • 0002.-SECRETARIA GENERAL I DEL PLE. Proposa designar vocal suplent de l'administració local en la Junta Local de Seguretat de València.
  Expediente .- E-00401-2017-000019-00 - Aprovat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 8, estimatòria del procediment especial per a la protecció de drets fonamentals núm. 178/16.
  Expediente .- E-00501-2017-000127-00 - Quedar assabentat
 • 0004.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar els errors materials continguts en l'acord de la Junta de Govern Local de 16 de febrer de 2017.
  Expediente .- E-01101-2016-001867-00 - Aprovat
 • 0005.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a subaltern.
  Expediente .- E-01101-2017-000592-00 - Aprovat
 • 0006.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a auxiliar administrativa.
  Expediente .- E-01101-2017-000681-00 - Aprovat
 • 0007.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament per millora d'ocupació d'una psicòloga per al Servici d'Educació.
  Expediente .- E-01101-2017-000191-00 - Aprovat
 • 0008.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament provisional d'una administrativa per millora d'ocupació.
  Expediente .- E-01101-2017-000651-00 - Aprovat
 • 0009.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'un tècnic mitjà de treball social per al Servici de Cooperació al Desenvolupament i Migració.
  Expediente .- E-01101-2017-000464-00 - Aprovat
 • 0010.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una tècnica de participació ciutadana i transparència per al Servici de Joventut.
  Expediente .- E-01101-2017-000478-00 - Aprovat
 • 0011.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de personal administratiu en el Servici de Policia Local.
  Expediente .- E-01101-2017-000489-00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de personal subaltern en el Servici Palau de la Música i Congressos.
  Expediente .- E-01101-2017-000662-00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la pròrroga de l'adscripció en comissió de servicis a lloc de cap de secció (TD) en el Servici de Transparència i Govern Obert.
  Expediente .- E-01101-2017-000501-00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la pròrroga de l'adscripció en comissió de servicis a lloc de cap de secció (TD) en el Servici de Planejament.
  Expediente .- E-01101-2017-000621-00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació del lloc de treball de personal tècnic auxiliar servicis socials, referència núm. 4386, a lloc de personal tècnic auxiliar servicis socials (JP1).
  Expediente .- E-01101-2017-000426-00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació del lloc de treball de professor banda saxòfon (PM), referència núm. 1210, a lloc de professor banda ajuda solista saxòfon (PM).
  Expediente .- E-01101-2017-000490-00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació del lloc de treball de professor banda ajuda solista saxòfon (PM), referència núm. 8069, a lloc de professor banda saxòfon (PM).
  Expediente .- E-01101-2017-000491-00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació del lloc de treball de professor banda clarinet (PM), referència núm. 1147, a lloc de professor banda ajuda solista clarinet (PM).
  Expediente .- E-01101-2017-000492-00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra el plec de clàusules administratives particulars del contracte del servici de manteniment de l'equip d'intervenció (jaqueta, pantaló i arnés de seient incorporat) del personal del Servici de Bombers, Prevenció, Intervenció en Emergències i Protecció Civil.
  Expediente .- E-04101-2016-000133-00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar els preus a aplicar per a la regularització de les parcel·les procedents de concessió a les platges de Llevant i la Malva-rosa.
  Expediente .- E-05307-2017-000004-00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar la modificació de l'Annex II de l'acord de la Junta de Govern Local de 23 de desembre de 2016.
  Expediente .- E-00202-2016-000033-00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i aprovar el reconeixement d'obligació de diverses factures emeses per International Business Machines, SA, en concepte de prestació de servicis informàtics.
  Expediente .- E-00801-2017-000045-00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura emesa per International Business Machines, SA, en concepte de prestació de servicis informàtics.
  Expediente .- E-00801-2017-000046-00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa reconéixer l'obligació de pagament corresponent a la segona anualitat del conveni de col·laboració firmat amb la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori per a l'entrega i explotació de l'aparcament subterrani situat a la plaça de la Ciutat de Bruges.
  Expediente .- E-01801-2016-000667-00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa reconéixer una obligació de pagament a favor de l'Empresa Municipal de Transports (EMT).
  Expediente .- E-01801-2016-005379-00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar la justificació de l'aportació econòmica realitzada a favor de la Universidad Europea de Valencia, en virtut del conveni de col·laboració firmat amb l'esmentada entitat.
  Expediente .- E-01902-2016-000063-00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de la Fundació Amigó, corresponent a la prestació del servici de gestió, informació i animació i a la realització d'un taller sala d'estudis nocturna en els centres municipals de Joventut durant els proppassats mesos de març i gener, respectivament.
  Expediente .- E-01902-2017-000080-00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI DE JOVENTUT. Proposa acceptar l'ingrés efectuat per l'Associació Mediare Comunitaria, en concepte de reintegrament total de la subvenció concedida per acord de la Junta de Govern Local de 13 de gener de 2017.
  Expediente .- E-01902-2017-000083-00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació i el pagament de la resta de diverses subvencions concedides per al desenvolupament de projectes esportius de la temporada 2015-2016.
  Expediente .- E-01903-2017-000114-00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gravació i realització en HD de la Cavalcada de Reis de 2017.
  Expediente .- E-01904-2017-000376-00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Dóna compte de la decisió dels Comités de Selecció de projectes per a la realització i muntatge de les falles gran i infantil de l'Ajuntament per a l'any 2018.
  Expediente .- E-01904-2017-000467-00 - Quedar assabentat
 • 0032.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la composició de la Comissió Avaluadora en la convocatòria d'ajudes a la realització de festivals i circuits 2017.
  Expediente .- E-01905-2017-000044-00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la composició de la Comissió Avaluadora en la convocatòria d'ajudes a la producció escènica 2017.
  Expediente .- E-01905-2017-000045-00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la composició de la Comissió Avaluadora en la convocatòria d'ajudes a projectes d'especial interés 2017.
  Expediente .- E-01905-2017-000046-00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la composició de la Comissió Avaluadora en la convocatòria d'ajudes a residències de creació 2017.
  Expediente .- E-01905-2017-000047-00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa acceptar la donació de dos escultures.
  Expediente .- E-02001-2017-000364-00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura emesa en concepte de treballs realitzats en les obres de reparació en el refugi antiaeri del carrer dels Serrans.
  Expediente .- E-02001-2016-000560-00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la segona factura emesa per Etralux, SA, en concepte de nova instal·lació elèctrica en les obres de tancament de Vivers.
  Expediente .- E-02001-2016-001181-00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de quatre factures de diversos proveïdors.
  Expediente .- E-02001-2017-000267-00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació a favor de Prosegur Soluciones Integrales de Seguridad España, SL, corresponent a factures del proppassat mes de febrer emeses en concepte de seguretat en museus.
  Expediente .- E-02001-2017-000381-00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de quatre factures de gastos corrents.
  Expediente .- E-02001-2017-000395-00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de la factura del proppassat mes de març del servici d'informació, mediació i assessorament en matèria de vivenda.
  Expediente .- E-02201-2013-003299-00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la primera pròrroga del conveni de col·laboració firmat amb l'Associació Ciutat de l'Esperança per al desenvolupament del programa d'inserció social dirigit a persones sense llar i la resta de punts continguts en la proposta.
  Expediente .- E-02201-2014-007929-00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la reformulació sol·licitada per l'Associació Jarit del projecte subvencionat en la convocatòria d'acció social de l'any 2015.
  Expediente .- E-02201-2015-000117-00 - Aprovat
 • 0045.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a favor de les associacions de mares i pares de l'alumnat dels centres ocupacionals municipals.
  Expediente .- E-02201-2015-000550-00 - Aprovat
 • 0046.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la factura del proppassat mes de març del servici de tallers d'autoestima i desenvolupament personal.
  Expediente .- E-02201-2017-000138-00 - Aprovat
 • 0047.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de la factura del proppassat mes de març del contracte de gestió integral de la residència i centre de dia de persones amb discapacitat intel·lectual 'La Nostra Casa-Vall de la Ballestera'.
  Expediente .- E-02201-2017-000141-00 - Aprovat
 • 0048.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de les factures del proppassat mes de març del contracte de prestació del servici d'ajuda a domicili, lots 1, 2 i 3.
  Expediente .- E-02201-2017-000142-00 - Aprovat
 • 0049.-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la convocatòria i el gasto del 'I Concurs de relats curts, Xarxa puja el to contra el racisme'.
  Expediente .- E-02227-2017-000009-00 - Aprovat
 • 0050.-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa modificar el punt quart 'Terminis' de la convocatòria del 'I Concurs de vídeos de curta duració, Xarxa puja el to contra el racisme'.
  Expediente .- E-02227-2017-000010-00 - Aprovat
 • 0051.-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar el règim jurídic específic aplicable a la concessió d'una subvenció a favor de la Fundació UNICEF Comité Espanyol, per al desenvolupament del projecte d'ajuda humanitària d'emergència: 'Sudan del Sud, resposta a la crisi nutricional'.
  Expediente .- E-02227-2017-000024-00 - Aprovat
 • 0052.-SERVICI DE QUALITAT I ANÀLISI MEDIAMBIENTAL, CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I PLATGES. Proposa aprovar la pròrroga del contracte subscrit amb Creu Roja Espanyola per a la prestació del servici d'assistència sanitària, salvament i socorrisme i ajuda al bany a les persones amb discapacitat a les platges de València.
  Expediente .- E-02410-2014-000095-00 - Aprovat
 • 0053.-SERVICI DE QUALITAT I ANÀLISI MEDIAMBIENTAL, CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I PLATGES. Proposa acceptar el donatiu de l'Obra Social 'la Caixa' per al desenvolupament del projecte 'El sentir del sol' 2017.
  Expediente .- E-02410-2017-000026-00 - Aprovat
 • 0054.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-1109, de 27 de febrer de 2017, per la qual es va resoldre extingir un permís per a l'exercici de la venda no sedentària al passeig Marítim de la Malva-rosa durant la temporada estival 2016.
  Expediente .- E-02901-2017-000121-00 - Aprovat
 • 0055.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-1560, de 16 de març de 2017, per la qual es va resoldre extingir un permís per a l'exercici de la venda no sedentària al passeig Marítim de la Malva-rosa durant la temporada estival 2016.
  Expediente .- E-02901-2017-000115-00 - Aprovat
 • 0056.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-1625, de 23 de març de 2017, per la qual es va resoldre extingir un permís per a l'exercici de la venda no sedentària al passeig Marítim de la Malva-rosa durant la temporada estival 2016.
  Expediente .- E-02901-2017-000148-00 - Aprovat
 • 0057.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar la convocatòria de les ajudes València Activa Ocupa 2017.
  Expediente .- E-02902-2017-000091-00 - Aprovat
 • 0058.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a les quotes municipals 3 i 4 de la reparcel·lació de 'Músic Chapí'.
  Expediente .- E-03102-2011-000013-00 - Aprovat
 • 0059.-SERVICI DEVESA-ALBUFERA. Proposa donar d'alta a l'Ajuntament de València com a soci de l'Associació Valenciana d'Aficionats a la Meteorologia 'Josep Peinado' (AVAMET) i aprovar el conveni de col·laboració amb l'esmentada entitat per a l'obtenció, monitorització i divulgació de la informació meteorològica obtinguda al Racó de l'Olla.
  Expediente .- E-03602-2017-000038-00 - Retirat
 • 0060.-SERVICI DEVESA-ALBUFERA. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de les factures corresponents a la certificació del proppassat mes de gener del servici de protecció del medi natural de la Devesa de l'Albufera.
  Expediente .- E-03602-2017-000070-00 - Aprovat
 • 0060.-PRECS I PREGUNTES
 • 0061(E).-SERVICI DE PROTOCOL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Novaterra Catering, SL, corresponent a la prestació del servici de coffee break en la Trobada de Ciutats Educadores.
  Expediente .- E-8RE05-2016-000049-00 - Aprovat
 • 0062(E).-SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits per a l'execució de l'Estratègia DUSI.
  Expediente .- E-00202-2017-000030-00 - Aprovat
 • 0063(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a un agent de la Policia Local.
  Expediente .- E-01404-2017-000051-00 - Aprovat
 • 0064(E).-SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar la realització de l'activitat 'XXV Fòrum Universitari Joan Lluís Vives' i el gasto corresponent.
  Expediente .- E-01902-2017-000092-00 - Aprovat
 • 0065(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Imprenta Romeu, SL, corresponent a diversos treballs d'impressió.
  Expediente .- E-01904-2016-000514-00 - Aprovat
 • 0066(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de diversos proveïdors amb motiu de les festes de Nadal 2016.
  Expediente .- E-01904-2016-000578-00 - Aprovat
 • 0067(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa sol·licitar de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives una subvenció per al desenvolupament de programes d'atenció de necessitats i inclusió social a menors i les seues famílies en període estival per a l'any 2017.
  Expediente .- E-02201-2017-000156-00 - Aprovat
 • 0068(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari d'Ocupació i Emprenedoria.
  Expediente .- E-02902-2017-000075-00 - Aprovat
 • 0069(E).-SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa aprovar la resolució d'informe ambiental i territorial estratègic pel procediment simplificat de l'estudi de detall en l'illa de cases situada a l'avinguda dels Germans Maristes amb el carrer del General Urrutia.
  Expediente .- E-03001-2017-000029-00 - Aprovat
 • 0070(E).-SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció a usuaris del Bioparc València i el reconeixement de l'obligació econòmica a favor de Rain Forest Valencia, SA, corresponent al quart trimestre de l'any 2016.
  Expediente .- E-03201-2014-000003-00 - Aprovat
 • 0071(E).-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar la prestació del servici de transport, muntatge, desmuntatge i assegurances d'obres d'art del Servici de Patrimoni Històric i Artístic.
  Expediente .- E-04101-2016-000174-00 - Aprovat
 • 0072(E).-SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa aprovar la modificació dels preus públics per entrada al Teatre 'El Musical'.
  Expediente .- E-H4969-2017-000005-00 - Aprovat
 • 0073(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de quatre subalterns/es per a diversos servicis municipals.
  Expediente .- E-01101-2017-000239-00 - Aprovat
 • 0074(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de tres subalternes per a diversos servicis municipals.
  Expediente .- E-01101-2017-000547-00 - Aprovat
 • 0075(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una tècnica auxiliar de servicis socials per al Servici de Benestar Social i Integració.
  Expediente .- E-01101-2017-000538-00 - Aprovat
 • 0076(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis en lloc de treball de cap de secció mitjana (TD) en el Servici d'Inspecció Municipal, Secció I.
  Expediente .- E-01101-2017-000542-00 - Aprovat
 • 0077(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de lloc de treball d'arxiver copista al Servici Palau de la Música i Congressos.
  Expediente .- E-01101-2017-000573-00 - Aprovat
 • 0078(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adjudicació definitiva de cinc llocs de treball de lliure designació.
  Expediente .- E-01101-2017-000249-00 - Aprovat
 • 0079(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa resoldre un expedient de diligències prèvies.
  Expediente .- E-01101-2016-000736-00 - Aprovat
 • 0080(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'una auxiliar administrativa en el Servici de Tresoreria.
  Expediente .- E-01101-2017-000639-00 - Aprovat
 • 0081(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa el nomenament de l'òrgan selectiu de la borsa de treball de professor/a de música, especialitat llenguatge musical, per a futurs nomenaments per millora d'ocupació i interins.
  Expediente .- E-01101-2017-000161-00 - Aprovat
 • 0082(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa el nomenament de l'òrgan selectiu de la borsa de treball de professor/a de música, especialitat violí, per a futurs nomenaments per millora d'ocupació i interins.
  Expediente .- E-01101-2017-000162-00 - Aprovat
 • 0083(E).-SERVICI DE SERVICIS GENERALS. Proposa acceptar les subvencions concedides per resolucions del conseller d'Hisenda i Model Econòmic en el marc del Pla Confiança.
  Expediente .- E-00601-2016-000021-00 - Aprovat
 • 0084(E).-SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar la realització de la campanya de promoció de la 'Setmana Bicifest 2017'.
  Expediente .- E-01801-2017-001518-00 - Aprovat
 • 0085(E).-MOCIÓ de la regidora delegada d'Educació. Proposa regular les propostes educatives que constituïsquen el nostre projecte educatiu de ciutat.
  Expediente .- E-02101-2017-000243-00 - Aprovat
 • 0086(E).-ALCALDIA. Proposa modificar el representant del Grup Municipal Ciutadans en la Universitat Popular.
  Expediente .- E-00601-2015-000071-00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI