Servicios de la web

Hall

Plens

Data:
31-05-2018
Hora:
10:00
Òrgan:
Ple
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 31 MAYO 2018

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de les actes de la sessió ordinària de 26 d'abril i de la sessió extraordinària d'11 de maig de 2018.
  Aprovat
 • PART RESOLUTIVA
 • 0002.-ALCALDIA. Dóna compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 d'abril i el 15 de maig de 2018, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  Quedar assabentat
 • 0003.-ALCALDIA. Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 20 i 27 d'abril i 4, 11 i 18 de maig de 2018, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  Quedar assabentat
 • 0004.-SECRETARIA GENERAL I DEL PLE. Dóna compte de l'entrada en vigor del Reglament Orgànic del Ple.
  Expediente .- E-00401-2017-000036-00 - Quedar assabentat
 • 0005.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament la correcció d'errades en les parcel·les 5D i 5G, blocs C i E, de l'Estudi de Detall de la UE-1 del Pla Parcial, Sector NPR-7 Quatre Carreres.
  Expediente .- E-03001-2018-000071-00 - Aprovat
 • 0006.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa iniciar el procés de consulta i sotmetiment a informació pública de la Modificació Puntual del PGOU en l'àrea dotacional privada ocupada per la Residència Llar Santa Teresa de Jornet.
  Expediente .- E-03001-2014-000075-00 - Aprovat
 • 0007.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar provisionalment el Pla Especial de Protecció dels Entorns BIC Jardí Botànic, Temple de Sant Miquel i Sant Sebastià i Porta de Quart (PEP-EBIC 03).
  Expediente .- E-03502-2016-000009-00 - Aprovat
 • 0008.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa manifestar el suport al consorci europeu MaaRe (Mobility as a Right for Europe).
  Expediente .- E-01801-2018-002105-00 - Aprovat
 • 0009.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'Informe de l'interventor general, sobre l'execució del Pla d'Ajust previst en l'article 7 del Reial decret-llei 4/2012, de 24 de febrer, corresponent al primer trimestre de 2018.
  Expediente .- E-00407-2018-000010-00 - Quedar assabentat
 • 0010.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'informe de compliment, en l'exercici 2017, del Pla de Reducció del Deute 2015-2019.
  Expediente .- E-00407-2018-000011-00 - Quedar assabentat
 • 0011.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 4a Relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i obligacions 2018.
  Expediente .- E-05501-2018-000015-00 - Aprovat
 • 0012.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 4ª Modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost 2018.
  Expediente .- E-05501-2018-000014-00 - Aprovat
 • 0013.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS, I CULTURA. Proposa establir el règim jurídic del Comissionat Especial Centre Mundial per a l'Alimentació Sostenible (World Sustainable Food Centre).
  Expediente .- E-00400-2018-000005-00 - Aprovat
 • 0014.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS, I CULTURA. Proposa aprovar la determinació y règim jurídic d'un òrgan denominat Comissionat Especial per a la Mostra de València Cinema del Mediterrani.
  Expediente .- E-00400-2018-000002-00 - Aprovat
 • 0015.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa solicitar la regularització de la situació del museu del Corpus-Casa de les Roques com a museu.
  Expediente .- O-C1513-2018-000070-00 - Aprovat
 • 0016.-MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC. Proposa aprovar inicialment l'organigrama i la plantilla de l'OAM de Parcs i Jardins Singulars i Escola Municipal de Jardineria i Paisatge de l'Ajuntament de València.
  Expediente .- E-70010-2018-000046-00 - Aprovat
 • 0017.-GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar la modificació de Plantilla de Personal de 2018.
  Expediente .- E-01101-2018-001327-00 - Aprovat
 • PROCEDIMENTS DE CONTROL I INICIATIVES
 • MOCIONS
 • 0018.-Moció subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre places de Policia Local i Bombers.
  Expediente .- O-89POP-2018-000043-00 - Rebutjat
 • 0019.-Moció subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el calendari de cremes agrícoles.
  Expediente .- O-89POP-2018-000043-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0020.-Moció subscrita pel Sr. Bravo, del Grup Ciutadans, sobre la situació en el Nucli Zoològic de Benimàmet.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000126-00 - Rebutjat
 • 0021.-Moció subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el Barco d'Estibadors del Saler.
  Expediente .- O-89POP-2018-000043-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0022.-Moció subscrita conjuntament pels Srs. Giner i Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el compliment de les funcions de l'Autoritat del Transport Metropolità i la planificació del transport metropolità.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000127-00 - Rebutjat
 • 0023.-Moció subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el Centre de Salut de Malilla.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000127-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0024.-Moció subscrita conjuntament pel i per les portaveus dels grups que conformen l'equip de govern sobre la gratuïtat de l'Autopista del Mediterrani, AP-7.
  Expediente .- O-C1502-2018-000282-00 - Aprovat
 • 0025.-Moció subscrita conjuntament pel i per les portaveus dels grups que conformen l'equip de govern per una llei electoral més justa, igualitària, democràtica i participativa.
  Expediente .- O-C1513-2018-000085-00 - Aprovat
 • 0026.-Moció subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, per a posar en marxa actuacions concretes per a evitar la degradació i la inseguretat de zones concretes de la ciutat.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000128-00 - Rebutjat
 • 0027.-Moció subscrita conjuntament per l'alcalde i pel i per les portaveus dels grups que conformen l'equip de govern sobre la millora dels intervals de pas dels servicis de Metrovalència.
  Expediente .- O-00201-2018-000012-00 - Aprovat
 • 0028.-Moció subscrita conjuntament per la delegada de Cooperació al Desenvolupament i Migració, i pel i per les portaveus dels grups que conformen l'equip de govern, de suport a la causa del poble palestí.
  Expediente .- O-C1517-2018-000164-00 - Aprovat amb esmenes
 • PREGUNTES
 • 0029.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'oferta de serveis de podologia per a persones majors en el Centre Municipal d'Atenció a Persones Majors Arniches.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000105-00 - Contestada
 • 0030.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'oferta de serveis de podologia per a persones majors en el Centre Municipal d'Atenció a Persones Majors Arrancapins.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000105-00 - Contestada
 • 0031.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'oferta de serveis de podologia per a persones majors en el Centre Municipal d'Atenció a Persones Majors Benicalap.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000105-00 - Contestada
 • 0032.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'oferta de serveis de podologia per a persones majors en el Centre Municipal d'Atenció a Persones Majors Benifaraig.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000105-00 - Contestada
 • 0033.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'oferta de serveis de podologia per a persones majors en el Centre Municipal d'Atenció a Persones Majors Beniferri.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000105-00 - Contestada
 • 0034.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'oferta de serveis de podologia per a persones majors en el Centre Municipal d'Atenció a Persones Majors Benimaclet.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000105-00 - Contestada
 • 0035.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'oferta de serveis de podologia per a persones majors en el Centre Municipal d'Atenció a Persones Majors Benimàmet.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000105-00 - Contestada
 • 0036.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'oferta de serveis de podologia per a persones majors en el Centre Municipal d'Atenció a Persones Majors el Calvari.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000105-00 - Contestada
 • 0037.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'oferta de serveis de podologia per a persones majors en el Centre Municipal d'Atenció a Persones Majors Borbotó.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000105-00 - Contestada
 • 0038.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'oferta de serveis de podologia per a persones majors en el Centre Municipal d'Atenció a Persones Majors Campanar.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000105-00 - Contestada
 • 0039.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'oferta de serveis de podologia per a persones majors en el Centre Municipal d'Atenció a Persones Majors Castellar-l'Oliverar.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000105-00 - Contestada
 • 0040.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'oferta de serveis de podologia per a persones majors en el Centre Municipal d'Atenció a Persones Majors Creu Coberta.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000105-00 - Contestada
 • 0041.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'oferta de serveis de podologia per a persones majors en el Centre Municipal d'Atenció a Persones Majors el Carme.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000105-00 - Contestada
 • 0042.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'oferta de serveis de podologia per a persones majors en el Centre Municipal d'Atenció a Persones Majors el Palmar.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000105-00 - Contestada
 • 0043.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'oferta de serveis de podologia per a persones majors en el Centre Municipal d'Atenció a Persones Majors el Perellonet.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000105-00 - Contestada
 • 0044.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'oferta de serveis de podologia per a persones majors en el Centre Municipal d'Atenció a Persones Majors el Saler.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000105-00 - Contestada
 • 0045.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'oferta de serveis de podologia per a persones majors en el Centre Municipal d'Atenció a Persones Majors la Fontsanta.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000105-00 - Contestada
 • 0046.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'oferta de serveis de podologia per a persones majors en el Centre Municipal d'Atenció a Persones Majors la Font de Sant Lluís.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000105-00 - Contestada
 • 0047.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'oferta de serveis de podologia per a persones majors en el Centre Municipal d'Atenció a Persones Majors Giorgeta-Carmen Gracia.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000105-00 - Contestada
 • 0048.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'oferta de serveis de podologia per a persones majors en el Centre Municipal d'Atenció a Persones Majors Forn d'Alcedo.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000105-00 - Contestada
 • 0049.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'oferta de serveis de podologia per a persones majors en el Centre Municipal d'Atenció a Persones Majors i Centre de Dia per a Persones Majors Dependents l'Amistat.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000105-00 - Contestada
 • 0050.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'oferta de serveis de podologia per a persones majors en el Centre Municipal d'Atenció a Persones Majors la Torre.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000105-00 - Contestada
 • 0051.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'oferta de serveis de podologia per a persones majors en el Centre Municipal d'Atenció a Persones Majors la Llum.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000105-00 - Contestada
 • 0052.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'oferta de serveis de podologia per a persones majors en el Centre Municipal d'Atenció a Persones Majors Malilla.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000105-00 - Contestada
 • 0053.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'oferta de serveis de podologia per a persones majors en el Centre Municipal d'Atenció a Persones Majors la Malva-rosa.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000105-00 - Contestada
 • 0054.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'oferta de serveis de podologia per a persones majors en el Centre Municipal d'Atenció a Persones Majors Marxalenes.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000105-00 - Contestada
 • 0055.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'oferta de serveis de podologia per a persones majors en el Centre Municipal d'Atenció a Persones Majors Massarrojos.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000105-00 - Contestada
 • 0056.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'oferta de serveis de podologia per a persones majors en el Centre Municipal d'Atenció a Persones Majors Montolivet.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000105-00 - Contestada
 • 0057.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'oferta de serveis de podologia per a persones majors en el Centre Municipal d'Atenció a Persones Majors Natzaret.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000105-00 - Contestada
 • 0058.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'oferta de serveis de podologia per a persones majors en el Centre Municipal d'Atenció a Persones Majors Nou Benicalap.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000105-00 - Contestada
 • 0059.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'oferta de serveis de podologia per a persones majors en el Centre Municipal d'Atenció a Persones Majors Nou Moles.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000105-00 - Contestada
 • 0060.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'oferta de serveis de podologia per a persones majors en el Centre Municipal d'Atenció a Persones Majors Orriols.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000105-00 - Contestada
 • 0061.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'oferta de serveis de podologia per a persones majors en el Centre Municipal d'Atenció a Persones Majors Patraix.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000105-00 - Contestada
 • 0062.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'oferta de serveis de podologia per a persones majors en el Centre Municipal d'Atenció a Persones Majors Pinedo.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000105-00 - Contestada
 • 0063.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'oferta de serveis de podologia per a persones majors en el Centre Municipal d'Atenció a Persones Majors Poble Nou.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000105-00 - Contestada
 • 0064.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'oferta de serveis de podologia per a persones majors en el Centre Municipal d'Atenció a Persones Majors Regne de València.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000105-00 - Contestada
 • 0065.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'oferta de serveis de podologia per a persones majors en el Centre Municipal d'Atenció a Persones Majors Russafa.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000105-00 - Contestada
 • 0066.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'oferta de serveis de podologia per a persones majors en el Centre Municipal d'Atenció a Persones Majors Salvador Allende.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000105-00 - Contestada
 • 0067.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'oferta de serveis de podologia per a persones majors en el Centre Municipal d'Atenció a Persones Majors Sant Isidre.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000105-00 - Contestada
 • 0068.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'oferta de serveis de podologia per a persones majors en el Centre Municipal d'Atenció a Persones Majors Sant Josep.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000105-00 - Contestada
 • 0069.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'oferta de serveis de podologia per a persones majors en el Centre Municipal d'Atenció a Persones Majors Sant Marcel·lí.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000105-00 - Contestada
 • 0070.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'oferta de serveis de podologia per a persones majors en el Centre Municipal d'Atenció a Persones Majors Sant Pau.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000105-00 - Contestada
 • 0071.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'oferta de serveis de podologia per a persones majors en el Centre Municipal d'Atenció a Persones Majors Tendetes.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000105-00 - Contestada
 • 0072.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'oferta de serveis de podologia per a persones majors en el Centre Municipal d'Atenció a Persones Majors Trafalgar.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000105-00 - Contestada
 • 0073.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'oferta de serveis de podologia per a persones majors en el Centre Municipal d'Atenció a Persones Majors Trinitat.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000105-00 - Contestada
 • 0074.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'oferta de serveis de podologia per a persones majors en el Centre Municipal d'Atenció a Persones Majors Mare de Déu dels Desemparats.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000105-00 - Contestada
 • 0075.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'oferta de serveis de podologia per a persones majors en el Centre Municipal d'Atenció a Persones Majors Vivers.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000105-00 - Contestada
 • 0076.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'oferta de serveis de podologia per a persones majors en el Centre Municipal d'Atenció a Persones Majors el Canyamelar-el Cabanyal.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000105-00 - Contestada
 • 0077.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'oferta de serveis de podologia per a persones majors en el Centre de Dia per a Persones Majors Dependents la Puríssima.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000105-00 - Contestada
 • 0078.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'oferta de serveis de podologia per a persones majors en el Centre de Dia per a Persones Majors Dependents Tres Forques.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000105-00 - Contestada
 • 0079.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els socis dels programes de turisme.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000115-00 - Contestada
 • 0080.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa de turisme mèdic/wellness.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000115-00 - Contestada
 • 0081.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa de turisme idiomàtic.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000115-00 - Contestada
 • 0082.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa de turisme Naturalesa.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000115-00 - Contestada
 • 0083.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa de turisme València Film Office.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000115-00 - Contestada
 • 0084.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa de turisme de compres.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000115-00 - Contestada
 • 0085.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa de turisme Creuers.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000115-00 - Contestada
 • 0086.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa de turisme Excellence.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000115-00 - Contestada
 • 0087.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa de turisme Gastronomia.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000115-00 - Contestada
 • 0088.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa de turisme Cultura.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000115-00 - Contestada
 • 0089.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa de turisme Esports.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000115-00 - Contestada
 • 0090.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa de turisme Convention Bureau.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000115-00 - Contestada
 • 0091.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el mercat de Mossén Sorell.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000115-00 - Contestada
 • 0092.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el mercat de Benicalap.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000115-00 - Contestada
 • 0093.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre l'abonament de les subvencions sanitàries.
  Expediente .- O-89POP-2018-000038-00 - Contestada
 • 0094.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre dos locals al carrer del Montdúver.
  Expediente .- O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
 • 0095.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la grua municipal.
  Expediente .- O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
 • 0096.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre accidents en l'av. del Cid.
  Expediente .- O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
 • 0097.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre els servicis X-24.
  Expediente .- O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
 • 0098.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre els apartaments turístics.
  Expediente .- O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
 • 0099.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre un basar al carrer d'Alboraia.
  Expediente .- O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
 • 0100.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre l'abonament dels interessos de demora.
  Expediente .- O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
 • 0101.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre els plecs de contractes d'obres de Servicis Centrals Tècnics en el primer trimestre del 2018.
  Expediente .- O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
 • 0102.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre despeses de subministraments postals durant el primer trimestre de 2018.
  Expediente .- O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
 • 0103.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre despeses pel servici alié de prevenció de riscos laborals durant el primer trimestre de 2018.
  Expediente .- O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
 • 0104.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre el temps d'espera en el servici de atenció ciutadana 010.
  Expediente .- O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
 • 0105.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre un edifici per a oficines del Pla Cabanyal-Canyamelar, en el carrer d'Empar Guillem, 4.
  Expediente .- O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
 • 0106.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre entitats col·laboradores per a la tramitació de les llicències.
  Expediente .- O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
 • 0107.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre informe urbanístic per a vivendes turístiques.
  Expediente .- O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
 • 0108.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre els immobles de Poblasts Marítims inclosos en el programa europeu MatchUp.
  Expediente .- O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
 • 0109.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la llicència d'un hotel a l'av. d'Aragó.
  Expediente .- O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
 • 0110.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre una llicència d'obres de reforma.
  Expediente .- O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
 • 0111.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les llicències d'obres en tramitació.
  Expediente .- O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
 • 0112.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les parcel·les dotacionals al carrer d'Alboraia.
  Expediente .- O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
 • 0113.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el Pla Especial de Natzaret Est.
  Expediente .- O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
 • 0114.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el projecte de rehabilitació de la Casa del Rellotger.
  Expediente .- O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
 • 0115.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el projecte de rehabilitació per a Centre Veïnal Llamosí-Remonta al carrer d'Antonio Juan, 19.
  Expediente .- O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
 • 0116.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre els resultats de la campanya d'informació sobre els informes d'avaluació d'edificis.
  Expediente .- O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
 • 0117.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre els treballs arqueològics en Sant Vicent de la Roqueta.
  Expediente .- O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
 • 0118.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre el concurs per al personal de la Gran Fira de Juliol 2018.
  Expediente .- O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
 • 0119.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el servici de podologia en centres de majors.
  Expediente .- O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
 • 0120.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la gestió de les xarxes socials del Servici de Comerç.
  Expediente .- O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
 • 0121.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la informació, contractació i pagament dels cartells de les Falles 2017.
  Expediente .- O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
 • 0122.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la política de vivenda.
  Expediente .- O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
 • 0123.-Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre els correus electrònics de la instal·lació de les grades en Vivers el 2017.
  Expediente .- O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
 • 0124.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la passarel·la per a vianants de Falles 2017 i 2018.
  Expediente .- O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
 • 0125.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el Centre d'Acollida Casal d'Esplai de Rocafort.
  Expediente .- O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
 • 0126.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la tramitació municipal de la renda valenciana d'inclusió.
  Expediente .- O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
 • 0127.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre les ajudes d'atenció social a menors en el període estival.
  Expediente .- O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
 • 0128.-Pregunta subscrita pel Sr. Bravo, del Grup Ciutadans, sobre la xarxa de clavegueram en la ronda interior.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000122-00 - Contestada
 • 0129.-Pregunta subscrita pel Sr. Bravo, del Grup Ciutadans, sobre la Campanya 'Tovalletes, no saps el que hi ha allà baix'.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000122-00 - Contestada
 • 0130.-Pregunta subscrita pel Sr. Bravo, del Grup Ciutadans, sobre l'Observatori del Canvi Climàtic.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000122-00 - Contestada
 • 0131.-Pregunta subscrita pel Sr. Bravo, del Grup Ciutadans, sobre actuacions en parcs d'oci infantil i accessibilitat.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000122-00 - Contestada
 • 0132.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'ampliació del Jardí Botànic.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000123-00 - Contestada
 • 0133.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'hotel previst per la permuta del solar de Jesuïtes.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000123-00 - Contestada
 • 0134.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les mesures per al foment de l'edificació.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000123-00 - Contestada
 • 0135.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la Marina de València.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000123-00 - Contestada
 • 0136.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el mur de San Miquel dels Reis.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000123-00 - Contestada
 • 0137.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la reurbanització de l'Eixample.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000123-00 - Contestada
 • 0138.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la reurbanització de la plaça de la Reina.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000123-00 - Contestada
 • 0139.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la línia especial de l'EMT per a persones amb diversitat funcional.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000123-00 - Contestada
 • 0140.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la subestació de Patraix.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000123-00 - Contestada
 • 0141.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els apartaments turístics.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000123-00 - Contestada
 • 0142.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els intercanviadors de la Justícia i Porta de la Mar i el pla de línies de l'EMT.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000123-00 - Contestada
 • 0143.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el balanç de llicències de 2017 i 2018.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000123-00 - Contestada
 • 0144.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'aparcament de Bruges i el disseny final de la plaça Ciutat de Bruges i l'avinguda de l'Oest.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000123-00 - Contestada
 • 0145.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el funcionament dels últims serveis de les línies de l'EMT.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000123-00 - Contestada
 • 0146.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre Decidim VLC 2018-2019.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000123-00 - Contestada
 • 0147.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'accessibilitat i supressió de barreres en edificis municipals i uns altres.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000123-00 - Contestada
 • 0148.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la situació de la contracta de la grua.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000121-00 - Contestada
 • 0149.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre les inscripcions pendents en el Registre de la Propietat.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000121-00 - Contestada
 • 0150.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la despesa en el sopar de la nit de Cap d'Any.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000121-00 - Contestada
 • 0151.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la despesa en manteniment de la FDM.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000121-00 - Contestada
 • 0152.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la Mostra de València-Cinema del Mediterrani.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000121-00 - Contestada
 • 0153.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el concert celebrat el 15 de març per l'Orquestra de València.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000121-00 - Contestada
 • 0154.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'Institut de Medicina Esportiva.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000121-00 - Contestada
 • 0155.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el Pla Estratègic de l'Esport de València.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000121-00 - Contestada
 • 0156.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el cicle de música electrònica celebrat en el Palau de la Música.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000121-00 - Contestada
 • 0157.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el centre de majors de Borbotó.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000121-00 - Contestada
 • 0158.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el mode accessible de la pàgina web de l'Ajuntament de València.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000121-00 - Contestada
 • 0159.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'acte de Compromís el dia 17 de maig en el mercat de Russafa.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000121-00 - Contestada
 • 0160.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la Carta de la Capitalitat de València
  Expediente .- O-89CIU-2018-000121-00 - Contestada
 • 0161.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la regularització laboral en Mercavalència.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000121-00 - Contestada
 • 0162.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Biblioteca Municipal Azorín.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000118-00 - Contestada
 • 0163.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Biblioteca Municipal Carles Ros.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000118-00 - Contestada
 • 0164.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Biblioteca Municipal Casa de la Reina.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000118-00 - Contestada
 • 0165.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Biblioteca Municipal Carmelina Sánchez-Cutillas.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000118-00 - Contestada
 • 0166.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Biblioteca Municipal Carola Reig Salvà.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000118-00 - Contestada
 • 0167.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Biblioteca Municipal Clara Santiró i Font.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000118-00 - Contestada
 • 0168.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Biblioteca Municipal Constantí Llombart.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000118-00 - Contestada
 • 0169.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Biblioteca Municipal de la Petxina.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000118-00 - Contestada
 • 0170.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Biblioteca Municipal del Mar.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000118-00 - Contestada
 • 0171.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Biblioteca Municipal Eduard Escalante.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000118-00 - Contestada
 • 0172.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Biblioteca Municipal Francesc Almela i Vives.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000118-00 - Contestada
 • 0173.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Biblioteca Municipal Germana de Foix.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000118-00 - Contestada
 • 0174.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Biblioteca Municipal Isabel de Villena.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000118-00 - Contestada
 • 0175.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Biblioteca Municipal Churat i Saurí.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000118-00 - Contestada
 • 0176.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Biblioteca Municipal Joan de Timoneda.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000118-00 - Contestada
 • 0177.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Biblioteca Municipal Joanot Martorell.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000118-00 - Contestada
 • 0178.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Biblioteca Municipal Joaquim Martí.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000118-00 - Contestada
 • 0179.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Biblioteca Municipal Josep María Bayarri.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000118-00 - Contestada
 • 0180.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Biblioteca Municipal Lluís Fullana.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000118-00 - Contestada
 • 0181.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el local destinat a l'atenció social en el carrer dels Pescadors.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000118-00 - Contestada
 • 0182.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Gran Fira de València.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000118-00 - Contestada
 • 0183.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el tapís a la Mare de Déu dels Desemparats.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000118-00 - Contestada
 • 0184.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre els preus dels concerts en Vivers.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000118-00 - Contestada
 • 0185.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'equip ambulant de Servicis Socials.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000118-00 - Contestada
 • 0186.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la interpretació de l'himne d'Espanya en la festivitat de la Mare de Déu dels Desemparats.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000118-00 - Contestada
 • 0187.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la celebració del Dia d'Europa.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000118-00 - Contestada
 • 0188.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Roqueta.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000118-00 - Contestada
 • 0189.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les publicacions de la Universitat Popular.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000118-00 - Contestada
 • 0190.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les restes arqueològiques trobades en el pont de la Trinitat.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000118-00 - Contestada
 • 0191.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Biblioteca de Castellar-l'Oliverar.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000118-00 - Contestada
 • 0192.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre un hostal de València que cobra més per pernoctar a les dones.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000118-00 - Contestada
 • 0193.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Fundació Castellano Comenge.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000118-00 - Contestada
 • 0194.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Biblioteca Municipal Vicent Tortosa.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000118-00 - Contestada
 • 0195.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Biblioteca Municipal Vicent Casp.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000118-00 - Contestada
 • 0196.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Biblioteca Municipal Vicent Boix i Ricarte.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000118-00 - Contestada
 • 0197.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Biblioteca Municipal Tomás Vicent Tosca.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000118-00 - Contestada
 • 0198.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Biblioteca Municipal Teodor Llorente.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000118-00 - Contestada
 • 0199.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Biblioteca Municipal Serrano Morales.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000118-00 - Contestada
 • 0200.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Biblioteca Municipal Roís de Corella.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000118-00 - Contestada
 • 0201.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Biblioteca Municipal Palau de l'Exposició.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000118-00 - Contestada
 • 0202.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Biblioteca Municipal Nova al Russafi.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000118-00 - Contestada
 • 0203.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Biblioteca Municipal Matilde Ramos.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000118-00 - Contestada
 • 0204.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Biblioteca Municipal María Moliner.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000118-00 - Contestada
 • 0205.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre l'adquisició de desfibril·ladors per a la PLV.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000119-00 - Contestada
 • 0206.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la distribució de desfibril·ladors en les unitats de districte de la PLV.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000119-00 - Contestada
 • 0207.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la formació de personal de PLV per a la utilització de desfibril·ladors.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000119-00 - Contestada
 • 0208.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la Unitat de Cavalleria de la PLV.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000119-00 - Contestada
 • 0209.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el cost del manteniment de la Unitat de Cavalleria.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000119-00 - Contestada
 • 0210.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les condicions que reunix el picador de la Unitat de Cavalleria.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000119-00 - Contestada
 • 0211.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les mesures addicionals que s'han prés en l'av. del Cid com a consequència de l'increment del nombre d'accidents.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000119-00 - Contestada
 • 0212.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els controls realitzats en la Creu Coberta pel botellot.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000119-00 - Contestada
 • 0213.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els controls als mercats extraordinaris.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000119-00 - Contestada
 • 0214.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre mesures especials davant l'augment de venedors irregulars en els mercats extraordinaris.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000119-00 - Contestada
 • 0215.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre l'augment d'estacionament de caravanes en la Malva-rosa i el Saler.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000119-00 - Contestada
 • 0216.-Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre la falta de professorat en el CEIP Manuel González Martí, de Benifaraig.
  Expediente .- O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
 • 0217.-Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre la subrogació dels treballadors de les escoles infantils municipals.
  Expediente .- O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
 • 0218.-Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre els abalisaments la temporada estival 2018.
  Expediente .- O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
 • 0219.-Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre l'ampliació del Pla Edificant.
  Expediente .- O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
 • 0220.-Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre els protocols informatius per canvi de denominació de vies publiques.
  Expediente .- O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
 • 0221.-Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre les noves instal·lacions de rugbi.
  Expediente .- O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
 • 0222.-Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre la parcel·la escolar del carrer de Sant Miquel de Soternes.
  Expediente .- O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
 • 0223.-Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre l'admisió del passaport per a la sol·licitud del xec escolar.
  Expediente .- O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
 • 0224.-Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre la Memòria anual de Joventut de 2017.
  Expediente .- O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
 • 0225.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre els actes del Dia de Sant Isidre 2018.
  Expediente .- O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
 • 0226.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el botellot al barri de Favara.
  Expediente .- O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
 • 0227.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el Conveni amb la Unió de Llauradors.
  Expediente .- O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
 • 0228.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les papereres del centre de la ciutat.
  Expediente .- O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
 • 0229.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la recollida de residus al carrer de Totana.
  Expediente .- O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
 • 0230.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre recollida del fem porta a porta.
  Expediente .- O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
 • 0231.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja en Russafa.
  Expediente .- O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
 • 0232.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la poda en el Saler.
  Expediente .- O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
 • 0233.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el reciclatge en edificis municipals.
  Expediente .- O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
 • 0234.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'oli usat i vessat al clavegueram.
  Expediente .- O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
 • 0235.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre accidents en l'avinguda del Cid.
  Expediente .- O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
 • 0236.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la prohibició d'aparcar en el carril bus.
  Expediente .- O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
 • 0237.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el XV Congrés Ibèric La bicicleta i la Ciutat.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000123-00 - Contestada
 • 0238.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la reutilització de bicicletes abandonades.
  Expediente .- O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
 • 0239.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la confecció del 'mapathon' ciclista.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000123-00 - Contestada
 • 0240.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre les rutes escolars segures.
  Expediente .- O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
 • 0241.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el Pla municipal d'actuacions en alqueries en la ciutat de València i pobles de València en 2018.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000123-00 - Contestada
 • 0242.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el baròmetre municipal pròxim.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000123-00 - Contestada
 • 0243.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'afectació del PATIVEL en la ciutat i pobles de València.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000123-00 - Contestada
 • 0244.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les crítiques de València en Comú a l'alcalde Joan Ribó per la V-21.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000123-00 - Contestada
 • 0245.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el Conveni amb la Fundació Aigües de València.
  Expediente .- O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
 • 0246.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el Conveni amb el Col·legi Oficial d'Enginyers Agrònoms en relació amb el Banc de Terres.
  Expediente .- O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
 • 0247.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la recollida de vidre.
  Expediente .- O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
 • 0248.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja en el Cabanyal-el Canyamelar.
  Expediente .- O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
 • 0249.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja en Torrefiel.
  Expediente .- O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
 • 0250.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre els contenidors nous de recollida de matèria orgànica.
  Expediente .- O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
 • 0251.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la reunió Ajuntament-Confederació Hidrogràfica del Xúquer.
  Expediente .- O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
 • 0252.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la protesta per la canalització de l'aigua en l'horta de Campanar.
  Expediente .- O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
 • 0253.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre els residus al carrer de Sant Ignasi de Loiola.
  Expediente .- O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
 • 0254.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les runes i fem al costat de Sant Miquel dels Reis.
  Expediente .- O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
 • 0255.-Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre els impostos municipals.
  Expediente .- O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
 • 0256.-Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre el refinançament del deute.
  Expediente .- O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
 • 0257.-Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre les inversions en els barris i districtes.
  Expediente .- O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
 • 0258.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les subvencions per a projectes de participació ciutadana en Exposició per al 2018.
  Expediente .- O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
 • 0259.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les subvencions per a projectes de participació ciutadana en Marítim per al 2018.
  Expediente .- O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
 • 0260.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les subvencions per a projectes de participació ciutadana en Patraix per al 2018.
  Expediente .- O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
 • 0261.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les subvencions per a projectes de participació ciutadana en les pedanies del Nord, de l'Oest i del Sud per al 2018.
  Expediente .- O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
 • 0262.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les subvencions per a projectes de participació ciutadana en Russafa per al 2018.
  Expediente .- O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
 • 0263.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les subvencions per a projectes de participació ciutadana en Trànsits per al 2018.
  Expediente .- O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
 • 0264.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el seguiment dels projectes d'inversió de la tercera consulta ciutadana.
  Expediente .- O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
 • 0265.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre els tallers de participació ciutadana de 2018.
  Expediente .- O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
 • 0266.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre els centres civics.
  Expediente .- O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
 • 0267.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les subvencions dels projectes de participació ciutadana, Abastos de 2018.
  Expediente .- O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
 • 0268.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les subvencions dels projectes de participació ciutadana, Ciutat Vella 2018.
  Expediente .- O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
 • 0269.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'Ordenança de tinença d'animals.
  Expediente .- O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
 • 0270.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'Ordenança de contaminació acústica.
  Expediente .- O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
 • 0271.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la regulació del toc manual de campanes i la seua tramitació com a BIC.
  Expediente .- O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
 • 0272.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les obres que necessiten els col·legis.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000115-00 - Contestada
 • 0273.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el Pla Edificant.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000115-00 - Contestada
 • 0274.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les dades de turisme.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000115-00 - Contestada
 • 0275.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el desbrossament en la plaça del Tossal del Rei.
  Expediente .- O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
 • 0276.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la neteja dels escocells en el passeig de la Petxina.
  Expediente .- O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
 • 0277.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el manteniment i neteja en el jardí de la plaça de Santa Mònica.
  Expediente .- O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
 • 0278.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la neteja dels escocells en el carrer de l'Entitat Casa Santapau.
  Expediente .- O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
 • 0279.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el Conveni Col·lectiu de l'OAM Parcs i Jardins.
  Expediente .- O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
 • 0280.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la cessió dels locals municipals en els jardins a entitats privades.
  Expediente .- O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
 • 0281.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'afecció del morrut roig.
  Expediente .- O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
 • 0282.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre platges noves per a gossos.
  Expediente .- O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
 • 0283.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les novetats del Contracte de Salvament i Socorrisme en Platges el 2018.
  Expediente .- O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
 • 0284.-Pregunta formulada in voce en la sessió plenària ordinària del mes d'abril pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre la renda garantida de ciutadania.
  Expediente .- O-00606-2018-000002-00 - Contestada
 • DECLARACIONS INSTITUCIONALS
 • 0285.-Declaració institucional amb motiu del Dia d'Europa.
  Aprovat
 • PRECS I PREGUNTES
 • 0286.-Prec formulat in voce per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la Policia Local.
  Quedar assabentat
 • 0287.-Pregunta formulada in voce pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el poliesportiu de Nou Moles.
  Contestada
 • 0288.-Prec formulat in voce per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la zona de pescateria del mercat de Russafa.
  Quedar assabentat
 • 0289.-Pregunta formulada in voce per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la confiscació de marihuana en una vivenda municipal.
  A contestar en pròxima sessió
 • 0290.-Prec formulat in voce pel Sr. Galiana, delegat de Comerç, sobre Mercavalència.
  Quedar assabentat
(Informació publicada: 06/01/2018 10:47:48 AM)


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI