15/11/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
06-04-2018
Hora:
09:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 6 DE ABRIL DE 2018

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 29 de març de 2018.
  Aprovat
 • 0002.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, desestimatòria del Recurs PA núm. 369/17, interposat contra la imposició de sanció per infracció de l'Ordenança sobre l'exercici de la prostitució a la via pública.
  Expediente .- E-00501-2018-000108-00 - Quedar assabentat
 • 0003.-INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL. Dóna compte dels informes de fiscalització posterior relatius a les nòmines de gener a juny de 2016.
  Expediente .- E-04404-2018-000002-00 - Quedar assabentat
 • 0004.-JURAT TRIBUTARI. Dóna compte de la Memòria d'Activitats corresponent a l'exercici 2017.
  Expediente .- E-00408-2018-000321-00 - Quedar assabentat
 • 0005.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de cap de servici (TD), referència núm. 1066, en el Servici d'Arquitectura i de Servicis Centrals Tècnics.
  Expediente .- E-01101-2018-000911-00 - Aprovat
 • 0006.-MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte de subministrament d'un vehicle autoescala de 18 metres amb destinació al Departament de Bombers, Prevenció, Intervenció en Emergències i Protecció Civil.
  Expediente .- E-04101-2017-000063-00 - Aprovat
 • 0007.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa alienar, per raó de contigüitat, una parcel·la municipal situada al carrer d'Agustina d'Aragó.
  Expediente .- E-05305-2017-000025-00 - Aprovat
 • 0008.-SERVICI DE FORMACIÓ, AVALUACIÓ I CARRERA. Proposa aprovar el document denominat 'Pla de Formació municipal de l'Ajuntament de València per a l'any 2018' i declarar l'inici d'este.
  Expediente .- E-00208-2018-000005-00 - Aprovat
 • 0009.-SERVICI DE SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de servici d'atenció ciutadana Telèfon Ajuntament de València 010.
  Expediente .- E-00910-2018-000004-00 - Aprovat
 • 0010.-SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa prorrogar el contracte de gestió de l'enllumenat públic de la ciutat de València.
  Expediente .- E-03303-2008-000158-01 - Aprovat
 • 0011.-SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al manteniment d'impressores OKI i d'equips multifunció.
  Expediente .- E-01201-2018-000201-00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la reparació del tancament del pati del CEIP 'Rafael Mateu Cámara'.
  Expediente .- E-01201-2018-000233-00 - Aprovat
 • 0013.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa no admetre la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb número de registre 00110 2018 7463.
  Expediente .- E-01305-2018-000080-00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament en concepte de 'Condicionament del pas inferior de vianants a la Gran Via de les Germanies i a la Gran Via de Ramón y Cajal'.
  Expediente .- E-01801-2018-001030-00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar la primera pròrroga del contracte per a la prestació del servici de gestió, informació i animació juvenil als centres municipals de Joventut.
  Expediente .- E-01902-2015-000331-00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura del contracte de manteniment d'edificis i instal·lacions esportives de la Fundació Esportiva Municipal.
  Expediente .- E-01903-2018-000083-00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 15 de desembre de 2017, de concessió de subvencions a les comissions falleres per a la il·luminació decorativa dels carrers de la seua demarcació en l'exercici 2017.
  Expediente .- E-01904-2017-000337-00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la realització i subministrament d'una estructura mòbil per a la bústia reial de la Cavalcada de Reis.
  Expediente .- E-01904-2017-000614-00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de diverses factures de 2017.
  Expediente .- E-02000-2017-000143-00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació d'un gasto corresponent a una factura del servici de monitors de menjador escolar en els col·legis municipals.
  Expediente .- E-02101-2016-000548-00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa resoldre la convocatòria d'ajudes de material escolar per al segon cicle d'educació infantil, curs 2017/2018.
  Expediente .- E-02101-2017-000416-00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport una subvenció per al manteniment del Gabinet Psicopedagògic Municipal durant l'exercici 2018.
  Expediente .- E-02101-2017-000426-00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar la convocatòria del xec escolar per al curs 2018-2019.
  Expediente .- E-02101-2018-000061-00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura del servici d'informació, mediació i assessorament en matèria de vivenda.
  Expediente .- E-02201-2013-003299-00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la modificació sol·licitada per AREAV (Ajuda i Rehabilitació de Malalts Alcohòlics Valencians) del projecte subvencionat en la convocatòria d'acció social de l'any 2016.
  Expediente .- E-02201-2016-000362-00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a favor de les associacions de mares i pares de l'alumnat dels centres ocupacionals municipals.
  Expediente .- E-02201-2017-000047-00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de la certificació final dels treballs de redistribució dels despatxos de la planta baixa del centre municipal de servicis socials Quatre Carreres.
  Expediente .- E-02201-2017-000217-00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió integral del centre de dia per a persones majors dependents 'Arniches'.
  Expediente .- E-02224-2018-000149-00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'associació Alanna en la convocatòria de projectes de foment de la igualtat entre dones i hòmens i la lluita contra la discriminació per raó d'orientació sexual o identitat de gènere i la igualtat del col·lectiu LGTBI 2016.
  Expediente .- E-02230-2016-000027-00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa resoldre el procediment de reintegrament de la subvenció concedida a l'associació Dones Sordes de València en la convocatòria de projectes de foment de la igualtat entre dones i hòmens, la lluita contra la discriminació per raó d'orientació sexual o identitat de gènere i la igualtat del col·lectiu LGTBI per a l'any 2016.
  Expediente .- E-02230-2017-000075-00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de treballs de serigrafia.
  Expediente .- E-02250-2017-000012-00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al gasto derivat del microbús encarregat dels desplaçaments dels participants de la passantia de Cartagena de Indias i de Manizales.
  Expediente .- E-02250-2017-000166-00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de servicis prestats amb motiu de la celebració de la festa de Reis Mags.
  Expediente .- E-02310-2017-000326-00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI DE QUALITAT I ANÀLISI MEDIAMBIENTAL, CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I PLATGES. Proposa aprovar la modificació de l'Òrgan Gestor de Platges.
  Expediente .- E-02410-2018-000037-00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa retornar al Servef la quantitat transferida i no gastada i abonar els interessos de demora de la subvenció concedida per al programa d'incentius a la contractació de persones jóvens qualificades per entitats locals en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
  Expediente .- E-02902-2017-000123-00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa autoritzar i disposar el gasto del cost empresarial de la Seguritat Social de les persones becades dins del projecte 'Activa Jove VLC 2017-2018'.
  Expediente .- E-02902-2017-001374-00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa desestimar la sol·licitud d'expropiar una parcel·la situada entre els carrers del Pare Ferrís, del Cuirassat i de Ramón Porta Carrasco.
  Expediente .- E-03103-2016-000002-00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa desestimar la sol·licitud d'expropiar una parcel·la situada entre els carrers del Pare Ferrís, del Cuirassat i de Ramón Porta Carrasco.
  Expediente .- E-03103-2016-000003-00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de prestació de servicis d'assessorament, mediació i intermediació per a persones en risc residencial per execucions hipotecàries o de lloguer.
  Expediente .- O-03910-2018-000008-00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de prestació de servicis d'assessorament, mediació i intermediació per a persones en risc residencial per execucions hipotecàries o de lloguer.
  Expediente .- E-03910-2017-000584-00 - Aprovat
 • 0040.-PRECS I PREGUNTES
 • 0041(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa el canvi d'instructor en l'expedient disciplinari incoat a un agent de la Policia Local.
  Expediente .- E-01404-2016-000187-00 - Aprovat
 • 0042(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar l'arxiu de l'expedient disciplinari incoat a un agent de la Policia Local.
  Expediente .- E-01404-2017-000113-00 - Aprovat
 • 0043(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar una agent de la Policia Local responsable en concepte d'autora d'una infracció disciplinària de caràcter lleu.
  Expediente .- E-01404-2017-000037-00 - Aprovat
 • 0044(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar un agent de la Policia Local responsable en concepte d'autor d'una infracció disciplinària de caràcter lleu.
  Expediente .- E-01404-2018-000018-00 - Aprovat
 • 0045(E).-SERVICI D'ESPORTS. Proposa iniciar el procediment de reintegrament de la subvenció concedida al Club Esportiu Malilla i concedir termini d'al·legacions.
  Expediente .- E-01903-2017-000142-00 - Aprovat
 • 0046(E).-SERVICI D'ESPORTS. Proposa iniciar el procediment de reintegrament de la subvenció concedida al Club Bàsquet Campanar i concedir termini d'al·legacions.
  Expediente .- E-01903-2017-000157-00 - Aprovat
 • 0047(E).-SERVICI D'ESPORTS. Proposa iniciar el procediment de reintegrament de la subvenció concedida a Discòbol la Torre Atlètic Club i concedir termini d'al·legacions.
  Expediente .- E-01903-2017-000167-00 - Aprovat
 • 0048(E).-SERVICI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, INTERNACIONALITZACIÓ I TURISME. Proposa modificar el Pla Estratègic de Subvencions 2017-2019.
  Expediente .- E-01909-2018-000043-00 - Aprovat
 • 0049(E).-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació relatiu a la celebració de la VIII edició del Divercinema.
  Expediente .- E-02250-2017-000147-00 - Aprovat
 • 0050(E).-SERVICI DE TRESORERIA. Proposa aprovar la factura núm. 15 emesa per Martínez Centro de Gestión, SL, corresponent a desembre de 2017.
  Expediente .- E-04909-2018-000073-00 - Aprovat
 • 0051(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament provisional per millora d'ocupació com a tècnic d'administració general.
  Expediente .- E-01101-2018-001015-00 - Aprovat
 • 0052(E).-MOCIÓ de la regidora delegada d'Esports. Proposa la col·laboració de l'Ajuntament en l'organització de l'esdeveniment esportiu 'Final de la Copa del Rei de Rugbi' de 2018.
  Expediente .- E-01903-2018-000102-00 - Aprovat
 • 0053(E).-SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. Proposa modificar el Pla Estratègic de Subvencions 2017-2019.
  Expediente .- E-00703-2018-000007-00 - Aprovat
 • 0054(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa deixar sense efecte el nomenament interí d'una auxiliar administrativa en el lloc de treball referència núm. 8902.
  Expediente .- E-01101-2018-000292-00 - Aprovat
 • 0055(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a auxiliar administrativa.
  Expediente .- E-01101-2018-001054-00 - Aprovat
 • 0056(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció definitiva per concurs de mèrits de diversos llocs de cap de secció.
  Expediente .- E-01101-2017-001441-00 - Aprovat
(Informació publicada: 04/10/2018 09:49:48 AM)


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI