21/11/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
30-04-2015
Hora:
10:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 17 d'abril de 2015.
  Aprovat
 • 0002.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que declara la inadmissibilitat parcial i desestima el recurs PO núm. 3/1952/12, interposat contra la modificació de l'article 6t de l'Ordenança reguladora de les taxes del servici municipal d'ajuda a domicili.
  Expediente .- E-00501-2012-000066-00 - Quedar assabentat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del Recurs PA núm. 311/14, en matèria de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2015-000028-00 - Quedar assabentat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de l’Acte, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, que declara acabat el Recurs PA núm. 35/15, interposat contra diligència d'embargament per impagament de l'impost de vehicles.
  Expediente .- E-00501-2015-000032-00 - Quedar assabentat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que estima l'apel·lació seguida, revoca la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, dictada en el Recurs PO núm. 774/08 i decreta la caducitat de la llicència concedida a un pub.
  Expediente .- E-00501-2009-000048-00 - Aprovat
 • 0006.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa desestimar un recurs de reposició sobre incompliment de l'horari.
  Expediente .- E-01001-2015-000133-00 - Aprovat
 • 0007.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la finalització de la comissió de servicis en el Servici de Sanitat, Secció Vigilància Alimentària I.
  Expediente .- E-01101-2015-000001-00 - Aprovat
 • 0008.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la finalització de la comissió de servicis en el lloc de treball referència núm. 4359.
  Expediente .- E-01101-2015-000267-00 - Aprovat
 • 0009.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la finalització de la comissió de servicis en el lloc de treball referència núm. 7816.
  Expediente .- E-01101-2015-000119-00 - Aprovat
 • 0010.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l’adscripció en el lloc de treball referència núm. 4371.
  Expediente .- E-01101-2015-000120-00 - Aprovat
 • 0011.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció en comissió de servicis en el lloc de treball referència núm. 4359.
  Expediente .- E-01101-2015-000417-00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció temporal en el Servici d’Acció Cultural.
  Expediente .- E-01101-2015-000369-00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'aplicació en les nòmines de l'exercici 2015 del punt 6 de la Relació de Llocs de Treball en el Servici de Policia Local.
  Expediente .- E-01101-2015-000353-00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa adjudicar els servicis d'impressió en modalitat de pagament per ús en l'Ajuntament de València.
  Expediente .- E-04101-2014-000084-00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa contractar el subministrament d'un vehicle auto escala giratòria automàtica per al Servici de Bombers, Prevenció i Intervenció en Emergències, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
  Expediente .- E-04101-2015-000032-00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar la concessió de l'ajuda ‘SEED VLCemprén 2014’ per renúncia d'un dels beneficiaris.
  Expediente .- E-00202-2014-000249-00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa el reconeixement d'obligació de les factures contingudes en l'expedient 01201/2015/66.
  Expediente .- E-01201-2015-000066-00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa el reconeixement de l'obligació continguda en l'expedient 01201/2015/70.
  Expediente .- E-01201-2015-000070-00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució sancionadora núm. 4470-W, de 25 de setembre de 2014.
  Expediente .- E-01306-2014-003019-00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució sancionadora núm. 660-W, de 18 de febrer de 2015.
  Expediente .- E-01306-2014-005647-00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució sancionadora núm. 893-W, de 12 de març de 2015.
  Expediente .- E-01306-2014-005566-00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa aprovar la participació de l'Ajuntament en el projecte ‘FORENSOR’.
  Expediente .- E-01404-2015-000015-00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar un reconeixement d’obligació a favor d’Alos Centro Europeo de Idiomas, SL, corresponent a la factura emesa per la realització de l'activitat ‘English Weekend II’.
  Expediente .- E-01902-2015-000131-00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar la justificació de les subvencions per a monuments fallers 2014 concedides mitjançant l’acord de la Junta de Govern Local de 14 de març de 2014 a favor de set comissions falleres.
  Expediente .- E-01904-2013-000684-00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa ratificar la decisió del jurat del Concurs d'Esbossos de Falles de l'Ajuntament de València 2016 (Gran i Infantil).
  Expediente .- E-01904-2015-000418-00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar la justificació de l'aportació de 2014 concedida a la Fundació Valenciana d'Estudis Avançats.
  Expediente .- E-01905-2014-000050-00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar un pagament a justificar en relació amb els premis literaris 'Ciutat de València', XXXIII edició.
  Expediente .- E-01905-2015-000070-00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la pròrroga d’execució del contracte d'obres de ‘Construcció del centre municipal d’activitats per a persones majors Montolivet’, finançat amb càrrec al Pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E-02201-2011-001753-00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la segona pròrroga del contracte per a la prestació del servici especialitzat d’atenció a la família i infància (SEAFI).
  Expediente .- E-02201-2011-006389-00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament a favor de l'organisme autònom municipal Parcs i Jardins Singulars i Escola Municipal de Jardineria i Paisatge corresponent a la minuta del quart trimestre del curs 2014/2015 d'art floral i jardineria per a persones majors.
  Expediente .- E-02201-2014-005186-00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar una orde de pagament a justificar per a atendre el pagament de les ajudes d'emergència social durant els mesos de maig i juny de 2015.
  Expediente .- E-02201-2014-008051-00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar les bases de la convocatòria de subvencions a entitats per a la intervenció en l'àmbit de l'acció social en el municipi de València per a l'any 2015.
  Expediente .- E-02201-2015-000117-00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb la Conselleria de Benestar Social per al manteniment del Punt de Trobada Familiar de València.
  Expediente .- E-02201-2015-000118-00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar les bases i la convocatòria de les subvencions a entitats pertanyents a les Meses de Solidaritat per a l'any 2015.
  Expediente .- E-02201-2015-000122-00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIES.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb la Fundació d’Ajuda contra la Drogadicció (FAD).
  Expediente .- E-02501-2015-000013-00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIES.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb la Universitat de València (Estudi General).
  Expediente .- E-02501-2015-000014-00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA.- Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l’obligació a favor de la Junta de Desaigüe de l’Albufera, en concepte d'aportació de l'any 2015.
  Expediente .- E-02701-1998-000660-00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa rectificar la programació anual per al 2015 del servici de neteja i conservació del sistema municipal de sanejament.
  Expediente .- E-02701-2014-000479-00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer i liquidar l'obligació a favor d’Obremo, SA, i de Servicios de Infraestructura de Levante, SL.
  Expediente .- E-02701-2015-000153-00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa aprovar la pròrroga del contracte dels forns crematoris de la ciutat de València.
  Expediente .- E-02802-2015-000129-00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament a favor de Trenasa, SA.
  Expediente .- E-02901-2015-000533-00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en relació amb el projecte Urbact II ‘My Generation at Work’.
  Expediente .- E-02902-2015-000105-00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa estimar parcialment el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 732-H, de 2 de febrer de 2015.
  Expediente .- E-03103-2009-000019-00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D'OBRES D'EDIFICACIÓ.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 1147-I, d’11 de novembre de 2014.
  Expediente .- E-03501-2006-000671-00 - Aprovat
 • 0045.-SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D’OBRES D’EDIFICACIÓ.- Proposa estimar parcialment el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 1250-I, de 26 de novembre de 2014.
  Expediente .- E-03501-2006-000019-00 - Aprovat
 • 0046.-SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa aprovar uns reconeixements d'obligació a favor de Fomento de Construcciones y Contratas, SA, i de Sociedad de Agricultores de la Vega, SA.
  Expediente .- E-04001-2015-000261-00 - Aprovat
 • 0047.-OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la inserció d'un banner publicitari en el diari digital VLC Notícies.
  Expediente .- E-04103-2014-000030-00 - Aprovat
 • 0048.-OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Televisió Popular del Mediterrani, SA.
  Expediente .- E-04103-2014-000112-00 - Aprovat
 • 0049.-SERVICI DE VICETRESORERIA.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació del gasto generat pels servicis prestats per Gestión Tributaria Territorial, SAU, relatius a la prestació del servici d'Oficina de Coordinació Tributària en el passat mes de març.
  Expediente .- E-04908-2015-000006-00 - Aprovat
 • 0050.-MOCIÓ conjunta del regidor delegat d'Urbanisme i del regidor delegat de Coordinació Jurídica, Ordenances, Llicències i Inspecció.- Proposen instar el Servici de Planejament a la modificació del Pla General d'Ordenació Urbana en el sentit de revisar la regulació relativa a les peces habitables en planta soterrani.
  Aprovat
 • 0050.-PRECS I PREGUNTES
 • 0051(E).-SERVICI DE SANITAT.- Proposa el suport a la ‘Investigació científica sobre la fibromialgia i síndrome de fatiga crònica’.
  Expediente .- E-02401-2015-000881-00 - Aprovat
 • 0052(E).-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa aprovar el projecte de reparcel·lació forçosa de la fase 1 zona A ‘Antic Mestalla' i el compte de liquidació provisional, formulat per ‘València Club de Futbol, SAD'.
  Expediente .- E-03107-2014-000020-00 - Aprovat
 • 0053(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la modificació del nomenament de Comissió de Valoració.
  Expediente .- E-01101-2015-000145-00 - Aprovat
 • 0054(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la designació dels membres del tribunal de la convocatòria de catorze places de sergent/a bomber/a.
  Expediente .- E-01101-2014-001323-00 - Aprovat
 • 0055(E).-SERVICI DE TURISME.- Proposa abonar a la Fundació Turisme València Convention Bureau l’aportació econòmica corresponent a l'any 2015.
  Expediente .- E-01909-2015-000019-00 - Aprovat
 • 0056(E).-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa donar d'alta diversos articles en el contracte de subministrament d'impresos i formularis.
  Expediente .- E-01201-2015-000096-00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI