Servicios de la web

Hall

Plens

Data:
23-11-2012
Hora:
10:45
Òrgan:
Ple
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
Sesión ordinaria noviembre (Exp 36/2012)

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 26 d'octubre de 2012 i sessió extraordinària de 2 de novembre de 2012.
  Aprovat
 • 0002.-ALCALDIA.- Dóna compte de les resolucions núm. 1308 al 1337, 718-X al 813-X, 5729-W al 6529-W, 1-V a l'11-V, 754-U al 825-U, 749-T al 782-T, 275-S al 325-S, 238-R al 266-R, 413-Q al 444-Q, 976-P al 1091-P, 487-O al 524-O, 1-N al 9-N, 86-M al 109-M, 837-L al 943-L, 40-K al 69-K, 195-J al 204-J, 1114-I al 1224-I, 7071-H al 8107-H, 1797-G al 2031-G, 116-E al 150-E, 89-D al 102-D, 712-C al 818-C, 184-B al 219-B, 228-A al 285-A i 4189-Ñ al 4588-Ñ, corresponents al període comprés entre el 16 d'octubre de 2012 i el 15 de novembre de 2012, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
  Quedar assabentat
 • 0003.-ALCALDIA.- Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions de 28 de setembre, 5, 19 i 26 d'octubre, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
  Quedar assabentat
 • 0004.-ALCALDIA.- Dóna compte de la modificació en la composició de les comissions permanents d'Urbanisme, Qualitat Urbana i Vivenda, i de Cultura i Educació.
  Expediente .- E 00401 2012 000027 00 - Quedar assabentat
 • 0005.-ALCALDIA.- Proposa el nomenament de representants en el Consell Rector del Consorci València 2007.
  Expediente .- E 00401 2012 000029 00 - Aprovat
 • 0006.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa sotmetre a informació pública la Modificació Puntual del PGOU Carrer de Russafa, 16. (19/11/2012)
  Expediente .- E 03001 2012 000155 00 - Aprovat
 • 0007.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa que la corporació consenta i complisca, quan siga ferma, la Sentència, dictada per la Sala de València, estimatòria del recurs PO 1/458/08 interposat contra inadmissió del recurs de reposició contra aprovació del PAI de la Unitat d'Execució NPR-9 Massarrojos Nord, i Resolució del conseller de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge d'aprovació de l'Homologació i PP de Millora del Sector citat. (20/11/2012)
  Expediente .- E 00501 2009 000184 00 - Aprovat
 • 0008.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa facultar l'Alcaldia per a l'atorgament de poders de representació processal a favor dels lletrats i procurador municipal, i procuradors de València i Madrid. (20/11/2012)
  Expediente .- E 00501 2012 000495 00 - Aprovat
 • 0009.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar el marc pressupostari 2012-2015, el límit de gasto no financer i el fons de contingència (Llei Orgànica 2/2012). (20/11/2012)
  Expediente .- E 04302 2012 000008 00 - Aprovat
 • 0010.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ, I ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL, DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ.- Proposen aprovar inicialment el Pressupost Municipal i la Plantilla de Personal per a l'exercici 2013. (20/11/2012) (i E 01101 2012 001708 00)
  Expediente .- E 05501 2012 000073 00 - Aprovat
 • 0011.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte de l'Informe de l'interventor general municipal relatiu al compliment del principi d'estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i regla de gasto en el Pressupost inicial consolidat de l'exercici 2013 de l'Ajuntament de València, organismes, entitats i empreses dependents. (20/11/2012)
  Expediente .- E 05201 2012 000033 00 - Quedar assabentat
 • 0012.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la 8a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost 2012. (20/11/2012)
  Expediente .- E 05501 2012 000074 00 - Aprovat
 • 0013.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la 7a Relació d'expedients de reconeixements extrajudicial de crèdits i obligacions de 2012. (20/11/2012)
  Expediente .- E 05501 2012 000069 00 - Aprovat
 • 0014.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte de l'elevació a definitiu de l'acord plenari de modificació del Reglament Orgànic del Jurat Tributari. (20(11/2012)
  Expediente .- E 00408 2012 000158 00 - Quedar assabentat
 • 0015.-ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL, DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ.- Proposa accedir a la sol·licitud d'autorització de compatibilitat per a activitat pública de professor associat a temps parcial. (20/11/2012)
  Expediente .- E 01101 2012 001542 00 - Aprovat
 • 0016.-ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL, DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ.- Proposa accedir a la sol·licitud d'autorització de compatibilitat per a activitat pública de professor associat a temps parcial. (20/11/2012)
  Expediente .- E 01101 2012 001537 00 - Aprovat
 • 0017.-PROGRÉS HUMÀ I SEGURETAT CIUTADANA.- Proposa acceptar la inclusió de la ciutat de València en el procés de selecció de la subseu de vela de la candidatura de Madrid per a l'organització dels Jocs Olímpics de 2020 i presentar les garanties que exigix el Comité Olímpic Internacional. (20/11/2012)
  Expediente .- E 01903 2012 000402 00 - Aprovat
 • 0018.-CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa autoritzar l'excepció del punt 2 de l'article 11 de la Llei 4/2006, que permet Emivasa executar el projecte d'Instal·lació de vàlvules reguladores en la xarxa arterial d'aigua potable de València.
  Expediente .- E 02701 2012 000064 00 - Aprovat
 • 0019.-MOCIONS.- Moció subscrita pels portaveus dels Grups Socialista i EUPV, Srs. Calabuig i Sanchis, sobre modificació de reglaments per a millorar les mesures de transparència i participació a València.
  Rebutjat
 • 0020.-MOCIONS.- Moció subscrita pels Srs. Calabuig i Estrela, del Grup Socialista, sobre denúncia de la situació de seguretat, sanitària i de l'habitabilitat de les instal·lacions dedicades a Educació Infantil i Primària en el CEIP 103 de València.
  Expediente .- E 00606 2012 000037 00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0021.-MOCIONS.- Moció subscrita conjuntament pels Srs. Calabuig i Sánchez, del Grup Socialista, sobre el projecte de Pressupostos Generals de la Generalitat Valenciana per al 2013.
  Rebutjat
 • 0022.-MOCIONS.- Moció subscrita pel Sr. Calabuig i la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre habitatges de lloguer social.
  Rebutjat
 • 0023.-MOCIONS.- Moció subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre la creació d'un càmping municipal.
  Rebutjat
 • 0024.-MOCIONS.- Moció subscrita pel portaveu del Grup EUPV, Sr. Sanchis, sobre modificació de la Llei Hipotecària i implantació de polítiques municipals de vivenda.
  Rebutjat
 • 0025.-MOCIONS.- Moció subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre un pla de gestió municipal de solars per a ús temporal i amb finalitats socials.
  Rebutjat
 • 0026.-MOCIONS.- Moció subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre participació de la Policia Local en els desnonaments.
  Rebutjat
 • 0027.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el viver d'empreses.
  Contestada
 • 0028.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre pàgines web als museus de la ciutat de València.
  Contestada
 • 0029.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre tasques assignades a la Policia Local.
  Contestada
 • 0030.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre edificis amb sobreelevacions en el planejament de l'Eixample.
  Contestada
 • 0031.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre estat de compliment de l'acord plenari de 27 de gener de 2012 de adhesió al sistema arbitral de consum.
  Contestada
 • 0032.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre supressió de les línies 61 i 17 de l'EMT.
  Contestada
 • 0033.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre excés de velocitat i sancions de trànsit.
  Contestada
 • 0034.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre quantia dels serveis de traducció del valencià.
  Contestada
 • 0035.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre desnonaments i impostos municipals.
  Contestada
 • 0036.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre convocatòria de beca de catalogació i informatització dels fons de la Biblioteca Municipal Central.
  Contestada
 • 0037.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre la plaça Miquel Adlert Noguerol.
  Contestada
 • 0038.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre psicòlegs dels Centres Municipals de Servicis Socials (CMSS).
  Contestada
 • 0039.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre regulació de semàfors.
  Contestada
 • 0040.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre equips de busseig de bombers.
  Contestada
 • 0041.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre sancions en zones 30.
  Contestada
 • 0042.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre falta de contracte.
  Contestada
 • 0043.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre projecte de diagnòstic de contaminació atmosfèrica de València.
  Contestada
 • 0044.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre noves adhesions a la Declaració del Parc Natural de l'Albufera com a Reserva de la Biosfera.
  Contestada
 • 0045.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre elaboració de document de síntesi del Pla Acústic Municipal.
  Contestada
 • 0046.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre autoocupació a València.
  Contestada
 • 0047.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre ocupació i fracàs escolar.
  Contestada
 • 0048.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre la Fórmula 1.
  Contestada
 • 0049.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre èxode laboral.
  Contestada
 • 0050.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre estat d'actuacions incloses en plans d'acció contra la contaminació acústica.
  Contestada
 • 0051.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre licitació segona fase del Pla de Mobilitat.
  Contestada
 • 0052.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre transport escolar a Benifaraig.
  Contestada
 • 0053.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre gestió del control de trànsit.
  Contestada
 • 0054.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre la Marató Divina Pastora.
  Contestada
 • 0055.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el Conservatori Municipal de Música José Iturbi.
  Contestada
 • 0056.-PRECS I PREGUNTES.- Pregunta formulada in voce per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, en relació amb el ban sobre la violència contra les dones.
  Contestada
 • 0057.-PRECS I PREGUNTES.- Pregunta formulada in voce pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre els quadres dels alcaldes de la ciutat.
  Contestada
 • 0058.-PRECS I PREGUNTES.- Prec formulat in voce per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre devolució de la taxa Tàmer corresponent al 2011.
  Contestada
 • 0059(E).-DESPATX EXTRAORDINARI.- CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa ratificar l'acord del Consell d'Administració d'Emivasa de 12 de novembre de 2012 i aprovar la tarifa d'aigua potable per a l'exercici 2013.
  Expediente .- E 02701 2012 000570 00 - Aprovat
 • 0060(E).-DESPATX EXTRAORDINARI.- CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa aprovar la tarifa d'aportació, la quota de conservació de manteniment integral de comptadors i la quota de connexió per altes en el servici, corresponents a l'exercici 2013.
  Expediente .- E 02701 2012 000571 00 - Aprovat
 • 0061(E).-DESPATX EXTRAORDINARI.- CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa aprovar el Pla d'inversions de la xarxa de distribució d'aigua potable per a l'exercici 2013.
  Expediente .- E 02701 2012 000572 00 - Aprovat
 • 0062(E).-MOCIONS URGENTS.- Moció subscrita conjuntament per l'Alcaldia i els portaveus dels Grups Polítics Municipals que proposen modificar l'acord plenari de 28 de juny de 2011 a l'objecte de reduir les assignacions econòmiques dels grups polítics municipals.
  Expediente .- E 00606 2012 000039 00 -
Hemicicle

Retransmisions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe del plenari i accés a plens anteriors (Canal GVA) Retransmissió en directe del plenari (versió html5)

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dijous 28 de gener de 2020

VideoActes digitals

Enllaç a VideoActes digitals Plens municipals 2015-2019.


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI