12/11/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
29-04-2016
Hora:
09:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 22 d'abril de 2016.
  Aprovat
 • 0002.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa iniciar el procés de consultes i sotmetre a informació pública l'estudi de detall a l'illa de cases núm. 16 del sector PRR-3 'Orriols', en la confluència de l'avinguda dels Germans Machado i el carrer de Santa Genoveva Torres (25-4-2016).
  Expediente .- E-03001-2015-000183-00 - Aprovat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, desestimatòria del Recurs PA núm. 19/16, interposat contra acord del Jurat Tributari que va desestimar una reclamació contra la denegació de les sol·licituds de rectificació de sis autoliquidacions de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana i de devolució dels corresponents ingressos indeguts.
  Expediente .- E-00501-2016-000089-00 - Quedar assabentat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, estimatòria parcial del Recurs PA núm. 444/13, en matèria de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2013-000412-00 - Quedar assabentat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, estimatòria parcial del Recurs PA núm. 432/15, sobre responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2016-000090-00 - Quedar assabentat
 • 0006.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, estimatòria del Recurs PA núm. 286/15, en matèria de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2016-000094-00 - Quedar assabentat
 • 0007.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa la permuta de llocs de treball d'auxiliar patrimoni històric i cultural (JP3), referència núm. 7753, i auxiliar patrimoni històric i cultural (PH-F3), referència núm. 6676.
  Expediente .- E-01101-2015-001162-00 - Aprovat
 • 0008.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació del lloc de treball referència núm. 8081 en lloc d'oficial servicis genèrics (F1) en el Servici de Comerç i Abastiment.
  Expediente .- E-01101-2016-000336-00 - Aprovat
 • 0009.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis en lloc de cap de servici (TD), referència núm. 7462, en el Departament de Bombers, Prevenció i Intervenció en Emergències i Protecció Civil.
  Expediente .- E-01101-2016-000532-00 - Aprovat
 • 0010.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis en lloc de cap de servici (TD), referència núm. 8383, en el Departament de Bombers, Prevenció i Intervenció en Emergències i Protecció Civil.
  Expediente .- E-01101-2016-000536-00 - Aprovat
 • 0011.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis en lloc de cap de servici (TD), referència núm. 8661, en el Departament de Bombers, Prevenció i Intervenció en Emergències i Protecció Civil.
  Expediente .- E-01101-2016-000537-00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa el nomenament interí com a auxiliar administrativa en el lloc de treball referència núm. 8582.
  Expediente .- E-01101-2016-000314-00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar un nomenament de personal eventual.
  Expediente .- E-01101-2016-000595-00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa ampliar la contractació laboral temporal del personal amb destinació al pla d'ocupació 'Treball ciutat de València II 2015'.
  Expediente .- E-01101-2015-001302-00 - Aprovat
 • 0015.-MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar l'execució de les obres d'adequació de la urbanització al carrer d'Alcalà de Xivert, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
  Expediente .- E-04101-2014-000121-00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Dóna compte de la fusió per absorció per part de l'empresa Mapfre Familiar Compañía de Seguros y Reaseguros, SA, de l'empresa Mapfre Seguros de Empresas, Compañía de Seguros y Reaseguros, SA, i del canvi de denominació social com Mapfre España, Compañía de Seguros y Reaseguros, SA.
  Expediente .- E-04101-2016-000026-00 - Quedar assabentat
 • 0017.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Aumsa corresponent a la renda dels proppassats mesos de gener a març dels locals destinats a oficines del Jurat Tributari.
  Expediente .- E-05302-2016-000136-00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per la Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Promoció Estratègica, el Desenvolupament i la Innovació Urbana (Fundació InnDea), en el marc de l'aportació municipal de l'exercici 2015.
  Expediente .- E-00202-2015-000015-00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor del Banc de Santander, SA, corresponent al lloguer de vehicles.
  Expediente .- E-01401-2016-002433-00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar la justificació de l'aportació econòmica realitzada a favor de la Universitat Catòlica de València Sant Vicent Màrtir, en virtut del conveni de col·laboració firmat amb l'esmentada entitat.
  Expediente .- E-01902-2015-000063-00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar la convocatòria i les bases reguladores per a la concessió de subvencions 2016 i el gasto corresponent.
  Expediente .- E-01902-2016-000048-00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb la Universitat Europea de València, SLU.
  Expediente .- E-01902-2016-000063-00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa declarar la no existència de l'obligació de pagament de la subvenció concedida a favor d'Estudiants Rugbi Club Atlètic València.
  Expediente .- E-01903-2015-000171-00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar les justificacions presentades per diversos clubs esportius corresponents a les subvencions concedides per a sufragar els gastos derivats de la temporada 2014-2015.
  Expediente .- E-01903-2016-000082-00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació a favor de diversos proveïdors amb motiu de les festes nadalenques 2015.
  Expediente .- E-01904-2015-000631-00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al lloguer de divers material i trages amb motiu de la festivitat de Sant Vicent Màrtir de 2016.
  Expediente .- E-01904-2016-000292-00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de pagament a favor de diversos proveïdors d'Expojove 2015-2016.
  Expediente .- E-01904-2016-000331-00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció per a l'exercici 2015 concedida a favor de la Institució per al Foment de les Arts, les Ciències i la Cultura.
  Expediente .- E-02000-2015-000048-00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de diverses factures del proppassat mes de gener en concepte de seguretat en els museus i monuments.
  Expediente .- E-02001-2016-000148-00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa autoritzar el gasto per a l'abonament de la renda 2016 de diversos locals arrendats.
  Expediente .- O-02101-2016-000018-00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa autoritzar el gasto per a l'abonament de la renda 2016 de diversos locals arrendats per a la Universitat Popular.
  Expediente .- O-02101-2016-000029-00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del servici.
  Expediente .- E-02101-2016-000154-00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de la factura del proppassat mes de març del contracte de prestació del servici d'urgències socials en la ciutat de València.
  Expediente .- E-02201-2013-001391-00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar una orde de pagament a justificar per a atendre el pagament de les ajudes d'emergència social de maig i juny de 2016.
  Expediente .- E-02201-2015-000547-00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el conveni marc de col·laboració a subscriure amb la fundació bancària 'la Caixa' per a realitzar programes amb menors.
  Expediente .- E-02201-2016-000068-00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les ajudes per al Programa d'Atenció a l'Exclusió Social (PAES).
  Expediente .- E-02201-2016-000082-00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de la factura del proppassat mes de març del contracte de gestió integral de trenta places en centre de dia per a atenció a persones majors dependents en la ciutat de València (lots 1, 2 i 3).
  Expediente .- E-02224-2016-000033-00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIES. Proposa aprovar el Pla Municipal sobre Trastorns Addictius 2016-2021.
  Expediente .- E-02501-2016-000007-00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l'obligació a favor de la Junta de Desaigüe de l'Albufera, en concepte d'aportació de l'any 2016.
  Expediente .- E-02701-1998-000660-00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa concedir una pròrroga en el termini d'execució del projecte 'Tercer mòdul de 50.000 m3 a la planta potabilitzadora del Realó'.
  Expediente .- E-02701-2014-000030-00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del servici.
  Expediente .- E-02701-2016-000100-00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-237, de 18 de gener de 2016, per la qual es va resoldre extingir la llicència d'explotació de diverses parades del mercat de Castella.
  Expediente .- E-02901-2015-001528-00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa no admetre, per extemporani, el recurs de reposició interposat pels interessats en l'expropiació d'una alqueria situada a la plaça de Sant Doménec de Guzmán.
  Expediente .- E-03103-2014-000047-00 - Aprovat
 • 0044.-GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 22 d'abril de 2016, sobre la realització d'una campanya de publicitat sobre el període de pagament en voluntària dels tributs posats al cobrament el primer semestre de 2016.
  Expediente .- E-04103-2016-000026-00 - Aprovat
 • 0044.-PRECS I PREGUNTES
 • 0045(E).-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa reconéixer l'obligació de pagament dels interessos de demora derivats de la sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9 en el Procediment Ordinari núm. 670/12.
  Expediente .- E-01305-2012-000251-00 - Aprovat
 • 0046(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del servici.
  Expediente .- E-01401-2016-002556-00 - Aprovat
 • 0047(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar la pròrroga del termini d'execució de les obres de sistema de videovigilància i comunicació per veu en els jardins del riu Túria (sistema de seguretat del jardí del Túria), finançades amb càrrec al Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E-01401-2013-000110-00 - Aprovat
 • 0048(E).-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar el segon pagament de la convocatòria de Xarxa Llibres 2015-2016.
  Expediente .- E-02101-2015-000574-00 - Aprovat
 • 0049(E).-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar les bases i la convocatòria del xec escolar per al curs 2016-2017.
  Expediente .- E-02101-2016-000172-00 - Aprovat
 • 0050(E).-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa executar la sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6 desestimatòria del recurs interposat contra resolucions per les quals es va deixar sense efecte la llicència d'ocupació d'una parada del mercat de Castella i d'una parada del mercat de Sant Pere Nolasc.
  Expediente .- E-02901-2009-000563-00 - Aprovat
 • 0051(E).-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar les bases per a determinar els venedors que seran autoritzats per a exercir la venda no sedentària al passeig Marítim de la Malva-rosa durant la temporada estival 2016.
  Expediente .- O-02901-2016-000015-00 - Aprovat
 • 0052(E).-SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa aprovar la certificació final de les obres de renovació d'infraestructures del carrer del Comte de Salvatierra, finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E-03301-2014-000137-00 - Aprovat
 • 0053(E).-SERVICI DE VIVENDA. Proposa rectificar les bases de les ajudes municipals al lloguer social aprovades per acord de la Junta de Govern Local de 8 d'abril de 2016.
  Expediente .- E-03910-2016-000003-00 - Aprovat
 • 0054(E).-GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de 20 Minutos Editora, SL.
  Expediente .- E-04103-2015-000081-00 - Aprovat
 • 0055(E).-GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa aprovar la realització d'una campanya de publicitat sobre les noves bonificacions fiscals.
  Expediente .- E-04103-2016-000027-00 - Aprovat
 • 0056(E).-SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar la 1a modificació de crèdits per incorporació de romanents al Pressupost 2016.
  Expediente .- E-05501-2016-000015-00 - Aprovat
 • 0057(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una tècnica d'administració general per al Servici d'Activitats.
  Expediente .- E-01101-2016-000550-00 - Aprovat
 • 0058(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de tres tècniques mitjanes d'infermeria.
  Expediente .- E-01101-2016-000589-00 - Aprovat
 • 0059(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de personal tècnic auxiliar de servicis socials, referència núm. 6612, en el Servici de Persones Majors.
  Expediente .- E-01101-2016-000611-00 - Aprovat
 • 0060(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local d'1 d'abril de 2016.
  Expediente .- E-01101-2016-000296-00 - Aprovat
 • 0061(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases específiques per a proveir diversos llocs de treball de lliure designació.
  Expediente .- E-01101-2016-000588-00 - Aprovat
 • 0062(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases de la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball d'auxiliars administratius/ives per a futurs nomenaments per millora d'ocupació.
  Expediente .- E-01101-2016-000633-00 - Aprovat
 • 0063(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció provisional a lloc de cap de secció (TD) en el Servici d'Emissions i Recaptació.
  Expediente .- E-01101-2016-000576-00 - Aprovat
 • 0064(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis en lloc de cap de servici (TD) en el Servici de Patrimoni Històric i Artístic.
  Expediente .- E-01101-2016-000577-00 - Aprovat
 • 0065(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis en lloc de treball de cap de secció mitjana (TD) en el Servici de Circulació, Transports i Infraestructures, Secció de Senyalització.
  Expediente .- E-01101-2016-000606-00 - Aprovat
 • 0066(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis en lloc de treball de cap de secció mitjana (TD) en el Servici de Circulació, Transports i Infraestructures, Secció Afeccions i Ocupacions Via Pública.
  Expediente .- E-01101-2016-000607-00 - Aprovat
 • 0067(E).-SERVICI DE TRESORERIA. Proposa aprovar part de les propostes de millora presentades per l'empresa adjudicatària, Martínez Centro de Gestión, SL, per a implementar canvis en la web de multes que faciliten l'accés a les persones usuàries per a la gestió telemàtica del pagament.
  Expediente .- E-01306-2016-001174-00 - Aprovat
 • 0068(E).-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar les bases del Concurs d'Art Floral a realitzar en la Junta Municipal d'Abastos i el gasto corresponent.
  Expediente .- E-02301-2016-000098-00 - Aprovat
 • 0069(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar la proposta continguda en l'acta de la Comissió Avaluadora de les beques: La meua primera experiència laboral 2016.
  Expediente .- E-02902-2016-000011-00 - Aprovat
 • 0070(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits per al desenvolupament de diversos projectes del servici.
  Expediente .- E-02902-2016-000075-00 - Aprovat
 • 0071(E).-MOCIÓ impulsora del regidor delegat de Formació i Ocupació. Proposa iniciar actuacions per a la creació de l'Observatori d'Ocupació i Formació de la ciutat de València.
  Expediente .- E-02902-2016-000123-00 - Aprovat
 • 0072(E).-MOCIÓ del regidor delegat de Cultura Festiva. Proposa crear la Comissió Municipal Estratègica de la Ciutat de l'Artista Faller.
  Expediente .- E-01904-2016-000444-00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI