14/11/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
30-10-2015
Hora:
09:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 30 DE OCTUBRE DE 2015

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 16 d'octubre de 2015.
  Aprovat
 • 0002.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, que declara acabat el Recurs PA núm. 125/14, interposat contra la denegació d'ajudes d'emergència sol·licitades.
  Expediente .- E-00501-2015-000102-00 - Quedar assabentat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa quedar assabentada de la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòria del Recurs PO núm. 396/13, interposat contra revisió del cànon 2012 del contracte de concessió de l'aparcament públic subterrani de la plaça de Sant Agustí i actualització de la fiança.
  Expediente .- E-00501-2013-000347-00 - Quedar assabentat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa quedar assabentada de la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòria del Recurs PO núm. 102/14, interposat contra revisió del cànon 2013 de les concessions dels aparcaments públics subterranis situats al carrer de l'Heroi Romeu i a les avingudes de les Tres Creus i del Primat Reig.
  Expediente .- E-00501-2014-000161-00 - Quedar assabentat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, desestimatòria del Recurs PA núm. 123/14, sobre denegació d'ajudes d'emergència i indemnitzacions sol·licitades.
  Expediente .- E-00501-2014-000189-00 - Quedar assabentat
 • 0006.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, desestimatòria del Recurs PA núm. 263/14, interposat contra denegació d'ajudes.
  Expediente .- E-00501-2014-000272-00 - Quedar assabentat
 • 0007.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, desestimatòria del Recurs PA núm. 306/14, en matèria de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2014-000284-00 - Quedar assabentat
 • 0008.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del Recurs PA núm. 432/14, interposat contra desestimació de recurs de revisió respecte d'una diligència d'embargament.
  Expediente .- E-00501-2015-000105-00 - Quedar assabentat
 • 0009.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que estima el recurs d'apel·lació, revoca la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7 i estima parcialment el Recurs PO núm. 277/11, sobre reclamació de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2011-000407-00 - Quedar assabentat
 • 0010.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa quedar assabentada de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòria del Recurs Contenciós Administratiu PO núm. 55/12, interposat contra resolució del Tribunal Economicoadministratiu Regional dictada en reclamació seguida contra una negativa a suportar la repercussió de l'IVA.
  Expediente .- E-00501-2012-000160-00 - Quedar assabentat
 • 0011.-JURAT TRIBUTARI.- Dóna compte de l'informe de la Presidència del Jurat Tributari en relació amb els acords resolutoris de reclamacions econòmicoadministratives adoptats en el tercer trimestre de 2015.
  Expediente .- E-00408-2015-000593-00 - Quedar assabentat
 • 0012.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la correcció d'un error material en l'autorització del gasto de l'adscripció provisional al lloc de treball referència núm. 7332.
  Expediente .- E-01101-2015-000653-00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa el nomenament interí com a professora de música, solfeig.
  Expediente .- E-01101-2015-001131-00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa el nomenament interí com a economista en el lloc de treball referència núm. 8386.
  Expediente .- E-01101-2015-001144-00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa el nomenament interí com a economista en el lloc de treball referència núm. 7614.
  Expediente .- E-01101-2015-001145-00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa el nomenament interí com a economista en el lloc de treball referència núm. 7331
  Expediente .- E-01101-2015-001146-00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa el nomenament interí com a economista en el lloc de treball referència núm. 8727.
  Expediente .- E-01101-2015-001147-00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa el trasllat d'un lloc de treball.
  Expediente .- E-01101-2015-001148-00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció provisional en el lloc de treball de cap de secció (TD), referència núm. 8768, en el Servici d'Ocupació i Emprenedoria, Oficina d'Orientació Laboral.
  Expediente .- E-01101-2015-001186-00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció en el lloc de treball de cap de secció (TD), referència núm. 1076, en el Servici del Cicle Integral de l'Aigua, Secció Explotació Sanejament Integral.
  Expediente .- E-01101-2015-001195-00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció en comissió de servicis en lloc de treball de cap de servici (TD), referència núm. 1222, en el Servici d'Ocupació i Emprenedoria.
  Expediente .- E-01101-2015-001187-00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció en comissió de servicis en lloc de treball de cap de servici (TD), referència núm. 1076, en el Servici de Circulació, Transports i Infraestructures.
  Expediente .- E-01101-2015-001198-00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la contractació laboral temporal del personal amb destinació al programa 'Eurodisea 2015'.
  Expediente .- E-01101-2015-001197-00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa adjudicar la concessió demanial per a l'explotació del bar-cafeteria, dels lavabos públics i del llac de propietat municipal situats al Parc de Capçalera.
  Expediente .- E-04101-2015-000060-00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa modificar el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la licitació del servici d'ajuda a domicili, en la seua modalitat d'atenció de caràcter personal, activitats domèstiques i de tasques especialitzades i educacionals al terme municipal de València.
  Expediente .- E-04101-2015-000064-00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Dóna compte de l'escissió parcial de la societat Prosegur España, SL, a favor de Prosegur Soluciones Integrales de Seguridad España, SL.
  Expediente .- E-04101-2015-000105-00 - Quedar assabentat
 • 0027.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar el projecte de 'Canonada arterial DN800/600 pel passeig de la Petxina entre el carrer de Torres i el carrer del Racó d'Ademús' i encarregar-ne l'execució a l'Empresa Mixta Valenciana d'Aigües (Emivasa)
  Expediente .- E-04101-2015-000125-00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa la subrogació en la titularitat de la concessió administrativa per a ocupar subsòl públic per a aparcament privat a la plaça de l'Arbre.
  Expediente .- E-05302-2005-000347-00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa desestimar la sol·licitud de compra per contigüitat d'una parcel·la municipal procedent de la senda de la Capelleta.
  Expediente .- E-05305-2007-000019-00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns el jardí situat al carrer de Carolina Àlvarez i la xarxa viària dels carrers circumdants.
  Expediente .- E-05303-2009-000105-00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa deixar sense efecte l'adscripció a la Delegació de Benestar Social de l'immoble denominat 'Fàbrica d'olis Barrinto', situat al parc de Marxalenes, i adscriure'l a la Delegació de Persones Majors.
  Expediente .- E-05304-2015-000098-00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa aprovar l'adscripció a la Delegació de Persones Majors de l'antiga sala de màquines de l'antiga Fàbrica de Tabac.
  Expediente .- E-05304-2015-000099-00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa alliberar part de la reserva de crèdit del contracte del servici de telefonia mòbil digital.
  Expediente .- E-01201-2010-000169-00 - Aprovat
 • 0034.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2 en el Procediment Abreviat núm. 118/14 i aprovar el gasto corresponent.
  Expediente .- E-01305-2013-000350-00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Fila Cero Producciones, SL.
  Expediente .- E-01401-2015-005722-00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Centro Psicomédicos Frau, SL.
  Expediente .- E-01501-2015-000354-00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa retirar la reserva de crèdit efectuada en la proposta de gasto 2015/392, ítem 2015/23490.
  Expediente .- E-01801-2014-003317-00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament corresponent a la certificació final de juliol de 2015 del contracte d'obres de 'Remodelació d'illetes al carrer del General Elío-Pla del Real'.
  Expediente .- E-01801-2015-002045-00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a favor de la Federació de Natació de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E-01903-2014-000397-00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar la concessió directa d'una subvenció a favor del Comité Paralímpic Espanyol.
  Expediente .- E-01903-2015-000049-00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de 23 d'octubre de 2015, pel qual es va aprovar una modificació per transferència de crèdits.
  Expediente .- E-01905-2015-000092-00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI DE RECURSOS CULTURALS.- Proposa aprovar l'aportació de 2015 a favor de la Fundació Valenciana d'Estudis Avançats.
  Expediente .- E-01905-2015-000084-00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa procedir al canvi de titularitat dels locals situats al carrer del Músic Ginés.
  Expediente .- E-02101-2015-000455-00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa sol·licitar l'autorització per a impartir el grau elemental de Dolçaina en el Conservatori Municipal de Música 'José Iturbi'.
  Expediente .- E-02101-2015-000527-00 - Aprovat
 • 0045.-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport una subvenció per al finançament del programa 'Xarxa de Llibres de Text' per al curs 2015/2016.
  Expediente .- E-02101-2015-000574-00 - Aprovat
 • 0046.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 21 de novembre de 2014.
  Expediente .- E-02201-2013-000484-00 - Aprovat
 • 0047.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Geroresidencias, SL.
  Expediente .- E-02201-2015-000110-00 - Aprovat
 • 0048.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament a favor de l'Associació Alanna.
  Expediente .- E-02201-2015-000447-00 - Aprovat
 • 0049.-SERVICI DE PEDANIES.- Proposa minorar compromisos pendents de realització corresponents al Pla de Nuclis 2013.
  Expediente .- E-02310-2015-000150-00 - Aprovat
 • 0050.-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa alliberar un crèdit autoritzat i disposat a favor d'Emivasa i pendent de document d'obligació i declarar disponible eixe crèdit.
  Expediente .- E-02701-2013-000111-00 - Aprovat
 • 0051.-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa alliberar un crèdit autoritzat i disposat a favor d'Emivasa i pendent de document d'obligació i declarar disponible eixe crèdit.
  Expediente .- E-02701-2014-000101-00 - Aprovat
 • 0052.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT.- Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-125, de 9 de juliol de 2015, sobre traspàs del permís d'ocupació d'unes parades del mercat de Russafa.
  Expediente .- E-02901-2015-000982-00 - Aprovat
 • 0053.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA.- Proposa aprovar les bases i convocatòria de les ajudes municipals a la consolidació empresarial VLC Emprén 2015.
  Expediente .- E-00202-2015-000082-00 - Aprovat
 • 0054.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA.- Proposa rectificar el punt segon de l'acord de la Junta de Govern Local de 23 d'octubre de 2015, relatiu a la 34a modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari d'Ocupació i Projectes Emprenedors.
  Expediente .- E-02902-2015-000483-00 - Aprovat
 • 0055.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa iniciar expedient d'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de Benifaió i aprovar el full d'estimació de l'Administració.
  Expediente .- E-03103-2013-000036-00 - Aprovat
 • 0056.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa iniciar expedient d'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de Benifaió i aprovar el full d'estimació de l'Administració.
  Expediente .- E-03103-2013-000061-00 - Aprovat
 • 0057.-SERVICI DEVESA-ALBUFERA.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de SA Agricultors de la Vega de València de les factures corresponents a les certificacions de juliol i agost de 2015 del servici de protecció del medi natural de la Devesa de l'Albufera de València.
  Expediente .- E-03602-2015-000154-00 - Aprovat
 • 0058.-SERVICI DISCIPLINA URBANÍSTICA.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 629-U, de 5 de setembre de 2014, per la qual es va declarar la impossibilitat de tindre per renovada la llicència d'ocupació d'una vivenda.
  Expediente .- E-03803-2014-000021-00 - Aprovat
 • 0059.-SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA- AE.- Proposa aprovar la modificació dels preus públics per servicis comunitaris per a la joventut, per a l'exercici 2016.
  Expediente .- E-H4969-2015-000038-00 - Aprovat
 • 0060.-SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA- AE.- Proposa aprovar la modificació dels preus públics per entrada per a visitar museus i monuments municipals, per a l'exercici 2016.
  Expediente .- E-H4969-2015-000039-00 - Aprovat
 • 0061.-SERVICI DE GESTIÓ- TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-AE. Proposa aprovar la modificació dels preus públics d'aplicació en les instal·lacions esportives municipals i per prestació dels servicis de la Fundació Esportiva Municipal, per a l'exercici 2016.
  Expediente .- E-H4969-2015-000040-00 - Aprovat
 • 0061.-PRECS I PREGUNTES
 • 0062(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa declarar un agent de la Policia Local responsable en concepte d'autor d'una infracció disciplinària lleu.
  Expediente .- E-01404-2015-000097-00 - Aprovat
 • 0063(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa declarar l'arxiu de l'expedient disciplinari incoat a un agent de la Policia Local.
  Expediente .- E-01404-2015-000125-00 - Aprovat
 • 0064(E).-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ.- Proposa aprovar la proposta tècnica del 'Pla estratègic València 2020'.
  Expediente .- E-00801-2015-000140-00 - Aprovat
 • 0065(E).-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb la Universitat de València i la Fundació Universitat-Empresa de València.
  Expediente .- E-01902-2015-000229-00 - Aprovat
 • 0066(E).-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar el model de contracte artístic.
  Expediente .- E-01905-2015-000146-00 - Aprovat
 • 0067(E).-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar la pròrroga del contracte de gestió de l'enllumenat públic de la ciutat de València.
  Expediente .- E-03303-2008-000158-01 - Aprovat
 • 0068(E).-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar i abonar factures per subministrament d'energia elèctrica a favor d'Iberdrola Comercialización de Último Recurso, SA, i Gas Natural Comercializadora, SA.
  Expediente .- E-01201-2015-000317-00 - Aprovat
 • 0069(E).-SERVICI D'INNOVACIÓ.- Proposa aprovar la convocatòria i les bases reguladores de les ajudes municipals a 'Projectes innovació social 2015'.
  Expediente .- E-00202-2015-000429-00 - Aprovat
 • 0070(E).-MOCIÓ d'Alcaldia Presidència.- Proposa designar representant en la Comissió Tècnica del Comité de Desenvolupament de Rutes Aèries de l'Aeroport de València.
  Expediente .- E-00601-2015-000111-00 - Aprovat
 • 0071(E).-MOCIÓ del regidor delegat d'Infraestructures de Transport Públic per a impulsar la creació de la Mesa de la Mobilitat Sostenible.
  Expediente .- E-C1507-2015-000001-00 - Aprovat
 • 0072(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració en el marc del V Pacte per l'Ocupació en la ciutat de València 2015-2017.
  Expediente .- E-02902-2015-000421-00 - Aprovat
 • 0073(E).-MOCIÓ del regidor delegat d'Infraestructures de Transport Públic.- Proposa aprovar la participació de l'Ajuntament com a líder en la sol·licitud de finançament del projecte SLOPE (Sustainable Logistics in Port Cities), que promou incrementar la capacitat d'ús dels sistemes de transport multimodals de baixa emissió de CO2 existents.
  Expediente .- E-C1507-2015-000002-00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI