Servicios de la web

Hall

Plens

Data:
22-12-2016
Hora:
10:00
Òrgan:
Ple
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de les actes de les sessions ordinària de 17 de novembre de 2016, extraordinària i urgent de 23 de novembre de 2016 i extraordinària d'1 de desembre de 2016.
  Aprovat
 • 0002.-ALCALDIA. Dóna compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 14 de novembre i el 15 de desembre de 2016, a l'efecte del que extablix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  Quedar assabentat
 • 0003.-ALCALDIA. Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 9, 18 i 25 de novembre, i 1 i 9 de desembre de 2016, i extraordinària de 17 de novembre de 2016, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  Quedar assabentat
 • 0004.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns inmobles per a l'exercici 2017.
  Expediente .- E-H4969-2016-000005-00 - Aprovat
 • 0005.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa desestimar les al·legacions formulades i aprovar definitivament la modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per prestació dels servicis en centre residencial municipal per a persones amb discapacitat intel·lectual per a l'exercici 2017.
  Expediente .- E-H4969-2016-000012-00 - Aprovat
 • 0006.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa desestimar les al·legacions formulades i aprovar definitivament la modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d'ús públic per taules i cadires amb finalitat lucrativa per a l'exercici 2017.
  Expediente .- E-H4969-2016-000014-00 - Aprovat
 • 0007.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar el Pla Tècnic d'Implantació de la Xarxa d'On Tower Telecom Infraestructures, SA, en el terme municipal de València.
  Expediente .- E-03501-2015-000114-00 - Aprovat
 • 0008.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Dóna compte de l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de 5 de juliol de 2016, d'aprovació definitiva de la Modificació Pla Parcial Massarrojos Nord (NPR-9).
  Expediente .- E-03001-2014-000054-00 - Quedar assabentat
 • 0009.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa iniciar el procés de consultes i sotmetre a informació pública la modificació puntual del PGOU relativa al canvi d'ús de l'edifici situat en l'Antiga Senda de Senent, 4.
  Expediente .- E-03001-2016-000159-00 - Aprovat
 • 0010.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa no admetre a tràmit la modificació puntual del PGOU relativa a la proposta de descatalogació de l'immoble situat en l'av. de Blasco Ibáñez, 16.
  Expediente .- E-03001-2015-000067-00 - Aprovat
 • 0011.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa atribuir a la Societat Anònima Municipal Actuacions Urbanes de València (AUMSA) la condició de mitjà propi i servei tècnic de l'Ajuntament de València.
  Expediente .- E-03001-2016-000291-00 - Aprovat
 • 0012.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar el Conveni urbanístic per a la reordenació dels carrers de l'Alcúdia, de Salabert i del Marqués d'Elx, i inmediata obertura a l'ús públic del carrer de Salabert.
  Expediente .- E-03003-2016-000016-00 - Aprovat
 • 0013.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord aprovatori de la retaxació de càrregues del PAI de la UE-B-B Benifaraig PN-2.
  Expediente .- E-03001-2012-000041-00 - Aprovat
 • 0014.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de la sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, estimatòria del recurs PO 341/2014 interposat per Urbem, SA, contra declaració de caducitat del PAI del Sector SUP T-4 Benimaclet i resolució del Conveni Urbanístic subscrit amb el concessionari urbanitzador del sector.
  Expediente .- E-00501-2016-000297-00 - Quedar assabentat
 • 0015.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa resoldre els escrits i reclamacions presentats i aprovar definitivament el Presupost general i consolidat de la corporació per a l'any 2017, els seus organismes autònoms amb personalitat diferenciada i empreses municipals, així com les bases d'execució, els seus annexos i la plantilla de personal.
  Expediente .- E-05501-2016-000060-00 - Aprovat amb esmenes
 • 0016.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 8a relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i obligacions 2016.
  Expediente .- E-05501-2016-000059-00 - Aprovat
 • 0017.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la tarifa de subministrament d'aigua potable per a l'exercici 2017.
  Expediente .- E-02701-2016-000622-00 - Aprovat
 • 0018.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar el Pla d'Inversions en la Xarxa de Distribució d'Aigua Potable per a l'exercici 2017.
  Expediente .- E-02701-2016-000644-00 - Aprovat
 • 0019.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la tarifa d'aportació, quota de conservació i de manteniment integral de comptadors, quota d'enganxall i quota per altes en el servici per a l'exercici 2017.
  Expediente .- E-02701-2016-000643-00 - Aprovat
 • 0020.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'acord adoptat per l'Assemblea de l'EMSHI el 10 de novembre del 2016 sobre la Memòria d'Inversions en Plantes Potabilitzadores 2017.
  Expediente .- E-02701-2016-000624-00 - Quedar assabentat
 • 0021.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar les tarifes de l'EMT per a l'exercici 2017.
  Expediente .- E-01801-2016-005246-00 - Aprovat
 • 0022.-GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar el Conveni Col·lectiu del Personal Laboral.
  Expediente .- E-01101-2016-001768-00 - Aprovat
 • 0023.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa aprovar un canvi de representant en el Consell Escolar Municipal.
  Expediente .- E-02101-2014-000854-00 - Aprovat
 • 0024.-PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I SEGURETAT CIUTADANA, BOMBERS I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES. Proposa aprovar la renúncia de l'Ajuntament de València a la condició de patró de la Fundació COTEC per a la Innovació Tecnològica.
  Expediente .- E-00202-2016-000047-00 - Aprovat
 • MOCIONS
 • 0025.-Moció subscrita pel portaveu i els regidors del Grup Popular, que proposa deixar sense efecte l'acord punt 45 adoptat en sessió plenària ordinària celebrada el passat 29 de setembre.
  Expediente .- O-89POP-2016-000073-00 - Rebutjat
 • 0026.-Moció subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el Col·legi de l'Art Major de la Seda.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000233-00 - Rebutjat
 • 0027.-Moció subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre adopció de mesures urgents i immediates en l'av. de Baró de Càrcer.
  Expediente .- O-89POP-2016-000073-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0028.-Moció subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre el Parc Oest de Bombers.
  Expediente .- O-89POP-2016-000073-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0029.-Moció subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre l'obertura del Parc de l'Oest.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000234-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0030.-Moció subscrita pel Sr. Monzó i la Sra. Puchalt, portaveu i regidora del Grup Popular respectivament, sobre diners de butxaca i igualtat de tracte per als usuaris de la Residència municipal La Nostra Casa-Vall de la Ballestera.
  Expediente .- O-89POP-2016-000073-00 - Rebutjat
 • 0031.-Moció subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la mobilitat en la ciutat de València.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000235-00 - Aprovada proposta alternativa
 • PREGUNTES
 • 0032.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre gastos del pressupost de les partides destinades a cooperació i persones refugiades.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000219-00 - Contestada
 • 0033.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el Pla de Revitalització i Millora de la Ciutat de l'Artista Faller.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000219-00 - Contestada
 • 0034.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el Consorci València 2007.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000225-00 - Contestada
 • 0035.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre colònies de gats en la ciutat.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000227-00 - Contestada
 • 0036.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de les platges de la ciutat.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000227-00 - Contestada
 • 0037.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre els servicis de perruqueria i maquillatge per a les falleres majors.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000224-00 - Contestada
 • 0038.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre mesures per a acollir a persones refugiades.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000224-00 - Contestada
 • 0039.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la ruta cultural de Sant Vicent Màrtir.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000224-00 - Contestada
 • 0040.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'atenció a persones sense sostre.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000224-00 - Contestada
 • 0041.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el 0,7 per cent.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000224-00 - Contestada
 • 0042.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó i pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les ajudes a famílies.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000224-00 - Contestada
 • 0043.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre els cursos de formació per a personal funcionari.
  Expediente .- O-89POP-2016-000073-00 - Contestada
 • 0044.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les despeses per subministrament de combustible en el tercer trimestre de 2016.
  Expediente .- O-89POP-2016-000073-00 - Contestada
 • 0045.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les despeses de telefonia en el tercer trimestre de 2016.
  Expediente .- O-89POP-2016-000073-00 - Contestada
 • 0046.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les despeses del servici alié de prevenció de riscos laborals en el tercer trimestre de 2016.
  Expediente .- O-89POP-2016-000073-00 - Contestada
 • 0047.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre l'abonament dels interessos de demora.
  Expediente .- O-89POP-2016-000073-00 - Contestada
 • 0048.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre el pressupost executat dels capítols II i VI de Servicis Centrals Tècnics.
  Expediente .- O-89POP-2016-000073-00 - Contestada
 • 0049.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre l'abonament de les subvencions sanitàries.
  Expediente .- O-89POP-2016-000073-00 - Contestada
 • 0050.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les primes per a la jubilació anticipada.
  Expediente .- O-89POP-2016-000073-00 - Contestada
 • 0051.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el finançament del Conveni subscrit amb l'Associació de Jóvens Empresaris.
  Expediente .- O-89POP-2016-000073-00 - Contestada
 • 0052.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el cost de la celebració del Dia Internacional de la Ciutat Educadora.
  Expediente .- O-89POP-2016-000073-00 - Contestada
 • 0053.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre l'obertura de menjadors escolars en Nadal.
  Expediente .- O-89POP-2016-000073-00 - Contestada
 • 0054.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre col·legis de la ciutat amb fibrociment.
  Expediente .- O-89POP-2016-000073-00 - Contestada
 • 0055.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre les condicions de les aules per a xiquets de 2 a 3 anys en col.legis públics de la ciutat.
  Expediente .- O-89POP-2016-000073-00 - Contestada
 • 0056.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la convocatòria municipal d'ajudes per a l'adquisició de llibres de text i de material didàctic i informàtic per al curs 2016-2017.
  Expediente .- O-89POP-2016-000073-00 - Contestada
 • 0057.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les palmeres del carrer de la Serra Calderona.
  Expediente .- O-89POP-2016-000073-00 - Contestada
 • 0058.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el pont de les Flors.
  Expediente .- O-89POP-2016-000073-00 - Contestada
 • 0059.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el pla de substitució de l'arbratge en la ciutat.
  Expediente .- O-89POP-2016-000073-00 - Contestada
 • 0060.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre personal de l'Oficina Tècnica del Servici de Comerç i Abastiments.
  Expediente .- O-89POP-2016-000073-00 - Contestada
 • 0061.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre assentaments al barri de Monteolivete.
  Expediente .- O-89POP-2016-000073-00 - Contestada
 • 0062.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre un conveni a subscriture entre la Universitat de València i la Delegació d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
  Expediente .- O-89POP-2016-000073-00 - Contestada
 • 0063.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la construcció d'un centre d'acollida municipal.
  Expediente .- O-89POP-2016-000073-00 - Contestada
 • 0064.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre un conveni a subscriure amb l'Associació Moviment contra la Intolerància.
  Expediente .- O-89POP-2016-000073-00 - Contestada
 • 0065.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre un conveni a subscriure amb el Col·lectiu Lambda.
  Expediente .- O-89POP-2016-000073-00 - Contestada
 • 0066.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre l'Estudi sobre la pobresa energètica en la ciutat de Valencia.
  Expediente .- O-89POP-2016-000073-00 - Contestada
 • 0067.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre assentaments en el barri de la Raiosa.
  Expediente .- O-89POP-2016-000073-00 - Contestada
 • 0068.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre el canvi de cap en la Policia Local.
  Expediente .- O-89POP-2016-000073-00 - Contestada
 • 0069.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la renovació i neteja de les fonts ornamentals.
  Expediente .- O-89POP-2016-000073-00 - Contestada
 • 0070.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la uniformitat de la Policia Local.
  Expediente .- O-89POP-2016-000073-00 - Contestada
 • 0071.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la convocatòria de places d'intendent/a principal de la Policia Local.
  Expediente .- O-89POP-2016-000073-00 - Contestada
 • 0072.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre el personal de la Policia Local destinat a la custòdia de l'Ajuntament.
  Expediente .- O-89POP-2016-000073-00 - Contestada
 • 0073.-Pregunta subscritan per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobres les ajudes de Servicis Socials.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000224-00 - Contestada
 • 0074.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre possibles canvis en la Unitat de Trànsit.
  Expediente .- O-89POP-2016-000073-00 - Contestada
 • 0075.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el camp de futbol de l'Sporting de Benimaclet.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000231-00 - Contestada
 • 0076.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el compliment de l'Ordenança d'ocupació de domini públic municipal.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000231-00 - Contestada
 • 0077.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la Cavalcada de les Magues de Gener.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000226-00 - Contestada
 • 0078.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la modificació del Reglament Orgànic del Ple.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000231-00 - Contestada
 • 0079.-Pregunta subscrita conjuntament pel Sr. Giner i el Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la fugida d'aigua en Germans Machado el passat mes d'agost.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000225-00 - Contestada
 • 0080.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'elaboració del nou PEPRI de Cabanyal-el Canyamelar.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000228-00 - Contestada
 • 0081.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la ubicació del Circ de Nadal.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000228-00 - Contestada
 • 0082.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la restauració dels terrenys d'horta ocupats per l'empresa SDS Spanish Depot Service, SA, a Castellar.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000228-00 - Contestada
 • 0083.-Pregunta subscrita por el Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'auditoria de vivendes de titularitat municipal.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000228-00 - Contestada
 • 0084.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'auditoria en matèria d'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques en edificis públics municipals.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000228-00 - Contestada
 • 0085.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'accessibilitat als locals de pública concurrència.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000228-00 - Contestada
 • 0086.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre obrir comissions de Ple a la societat i als mitjans de comunicació.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000228-00 - Contestada
 • 0087.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la reordenació i remodelació de l'espai públic en l'Eixample i Extramurs.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000228-00 - Contestada
 • 0088.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la transparència dels contractes menors amb omissió de fiscalització prèvia.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000228-00 - Contestada
 • 0089.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'Alqueria de Pallardó.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000228-00 - Contestada
 • 0090.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre un pla per a la conservació de comerços emblemàtics de València.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000228-00 - Contestada
 • 0091.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el Pla per a la Ciutat Fallera.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000228-00 - Contestada
 • 0092.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els senyals de trànsit només en valencià.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000228-00 - Contestada
 • 0093.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el nou Abonament Transbord AB.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000228-00 - Contestada
 • 0094.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les mobilitzacions dels comerciants del Mercat Central.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000228-00 - Contestada
 • 0095.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el projecte participatiu de 2016 'Quatre Carreres, antic jardí plaça Església'.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000228-00 - Contestada
 • 0096.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la pèrdua d'usuaris de Valenbisi.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000228-00 - Contestada
 • 0097.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la situació del barri al voltant de l'antic hospital la Fe.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000228-00 - Contestada
 • 0098.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre els projectes d'inversions en barris 2017.
  Expediente .- E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
 • 0099.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el Pla de Foment de l'Associacionisme.
  Expediente .- O-89POP-2016-000073-00 - Contestada
 • 0100.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la Jornada del Consell Alimentari Municipal del 3 de novembre.
  Expediente .- O-89POP-2016-000073-00 - Contestada
 • 0101.-Pregunta subscrita conjuntament pel Sr. Benlliure i el Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la concessió atorgada a l'hotel Sidi Saler.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000228-00 - Contestada
 • 0102.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre el balanç turístic de l'Any Sant Jubilar.
  Expediente .- O-89POP-2016-000073-00 - Contestada
 • 0103.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre el balanç de les visitas guiades pel Cabanyal.
  Expediente .- O-89POP-2016-000073-00 - Contestada
 • 0104.-Pregunta subsrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre els centres de salut de la ciutat.
  Expediente .- O-89POP-2016-000073-00 - Contestada
 • 0105.-Pregunta subsrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el Pla d'Actuacions Capital de l'Alimentació 2017.
  Expediente .- O-89POP-2016-000073-00 - Contestada
 • 0106.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre l'execució de l'acord del Ple que va declarar València como a zona lliure de paradisos fiscals.
  Expediente .- O-89POP-2016-000073-00 - Contestada
 • 0107.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el Comissionat per a la Capital Mundial de l'Alimentació 2017.
  Expediente .- O-89POP-2016-000073-00 - Contestada
 • 0108.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la revisió del catàleg de procediments de l'Ajuntament de València.
  Expediente .- O-89POP-2016-000073-00 - Contestada
 • 0109.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les inundacions del proppassat mes de novembre.
  Expediente .- O-89POP-2016-000073-00 - Contestada
 • 0110.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja de les estacions de bombeig.
  Expediente .- O-89POP-2016-000073-00 - Contestada
 • 0111.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la campanya en relació amb les tovalletes higièniques.
  Expediente .- O-89POP-2016-000073-00 - Contestada
 • 0112.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les actuacions de renovació i millora en la xàrcia de distribució d'aigua potable en Russafa.
  Expediente .- O-89POP-2016-000073-00 - Contestada
 • 0113.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre un curs de formació anomenat CATALYST 2016, en les Naus.
  Expediente .- O-89POP-2016-000073-00 - Contestada
 • 0114.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la idea guanyadora de la competició internacional Climathon.
  Expediente .- O-89POP-2016-000073-00 - Contestada
 • 0115.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la recollida de les fulles dels arbres.
  Expediente .- O-89POP-2016-000073-00 - Contestada
 • 0116.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la inspecció de la neteja de la ciutat.
  Expediente .- O-89POP-2016-000073-00 - Contestada
 • 0117.-Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre la moratòria en les expropiacions que s'han de sol·licitar.
  Expediente .- O-89POP-2016-000073-00 - Contestada
 • 0118.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la recollida selectiva de residus orgànics.
  Expediente .- O-89POP-2016-000073-00 - Contestada
 • 0119.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la Trobada Euromediterrània de la Solidaritat amb les Persones Refugiades (SOLIMED).
  Expediente .- O-89POP-2016-000073-00 - Contestada
 • 0120.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre els acords municipals en relació amb el Moviment Escolta.
  Expediente .- O-89POP-2016-000073-00 - Contestada
 • 0121.-Pregunta formulada in voce en la sessió plenària de 17 de novembre de 2016, pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre celebració del 20 Aniversari de la declaració de la Llotja com a Patrimoni de la Humanitat.
  Expediente .- O-00606-2016-000001-00 - Contestada
 • 0122.-Pregunta formulada in voce en la sessió plenària de 17 de novembre de 2016, pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la gestió de la contracta de jardins.
  Expediente .- O-00606-2016-000001-00 - Contestada
 • 0123.-Pregunta formulada in voce en la sessió plenària de 17 de novembre de 2016, pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la seua sol·licitud de l'informe de l'Assesoria Jurídica Municipal en relació amb el canvi de denominació del municipi.
  Expediente .- O-00606-2016-000001-00 - Contestada
 • PRECS I PREGUNTES
 • 0124.-Pregunta formulada in voce per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre els convenis d'autogestió dels mercats Central i del Cabanyal.
  Contestada
 • 0125.-Pregunta formulada in voce per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'entrega de llenya sobrant de la poda a Creu Roja Espanyola.
  Contestada
 • 0126.-Prec formulat in voce pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la revisió urgent de l'estat de l'arbrat en general i en especial aquell que hi ha pròxim als centres educatius.
  Quedar assabentat
 • 0127.-Pregunta formulada in voce pel Sr. Giner, portaveu del Grup Ciutadans, sobre acord plenari adoptat fa un any en relació amb la Ciutat de l'Artista Faller.
  Contestada
 • DECLARACIÓ INSTITUCIONAL
 • 0128.-Declaració Institucional sobre instituir la celebració, amb caràcter anual, del Dia de la Devesa-Albufera.
  Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI