Servicios de la web

Hall

Plens

Data:
28-03-2019
Hora:
10:00
Òrgan:
Ple
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE 28 DE MARZO DE 2019

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió ordinària de 28 de febrer de 2019.
  Aprovat
 • PART RESOLUTIVA
 • 0002.-ALCALDIA. Dóna compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 de febrer i el 15 de març de 2019, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  Quedar assabentat
 • 0003.-ALCALDIA. Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 22 de febrer i 1, 7 i 15 de març de 2019, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  Quedar assabentat
 • 0004.-ALCALDIA. Proposa acordar que no se celebrarà la sessió plenària ordinària del pròxim mes de maig de 2019, prevista segons el règim de sessions per al dia 30 d'eixe mes.
  Expediente .- E-00601-2019-000013-00 - Aprovat
 • 0005.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa suspendre temporalment el PAI de la UE del PRIM Hierros Turia (València/Xirivella).
  Expediente .- E-03001-2004-000114-00 - Aprovat
 • 0006.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa no admetre a tràmit la sol·licitud presentada per Expo Grupo, SA, sol·licitant la resolució del conveni del solar denominat dels Jesuïtes.
  Expediente .- E-03A01-2011-000029-00 - Aprovat
 • 0007.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa acceptar l'adaptació del Pla Parcial de Millora del Sector NPI-8 del PGOU de Font Sant Lluís (Increment nombre de vivendes).
  Expediente .- E-03001-2018-000343-00 - Aprovat
 • 0008.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa sotmetre a informació pública l'Homologació Sectorial del Planejament vigent en l'àmbit del sòl urbà en la Ciutat Central.
  Expediente .- E-03001-2018-000375-00 - Aprovat
 • 0009.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar provisionalment les modificacions i esmenes del PEP-EBIC 03 - Jardí Botànic de la Universitat de València, Temple Parroquial de Sant Miquel i Sant Sebastià i Porta de Quart.
  Expediente .- E-03502-2016-000009-00 - Aprovat
 • 0010.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar el Conveni de col·laboració entre l'ATM, l'Ajuntament de València i la Diputació Provincial de València, relatiu a l'itinerari entre València i Sedaví per a l'ampliació del recorregut de la línia 9 de l'EMT.
  Expediente .- E-01801-2019-001343-00 - Aprovat
 • 0011.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'Informe de l'interventor general municipal relatiu al compliment dels principis d'estabilitat pressupostària, sostenibilitat financiera i regla de gastos per la liquidació dels pressupostos consolidats municipals de 2018.
  Expediente .- E-00407-2019-000007-00 - Quedar assabentat
 • 0012.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'Informe de compliment, a l'exercici 2018, del Pla de Reducció de deute 2015-2019.
  Expediente .- E-00407-2019-000011-00 - Quedar assabentat
 • 0013.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 2a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost 2019.
  Expediente .- E-05501-2019-000009-00 - Aprovat
 • 0014.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 2a relació d'expedients de reconeixements extrajudicials de crèdits i obligacions 2019.
  Expediente .- E-05501-2019-000008-00 - Aprovat
 • 0015.-GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa acceptar l'ampliació de la competència per a incoar, instruir, resoldre i revisar en via administrativa els procediments sancionadors per infraccions greus i molt greus de la Llei de la Generalitat Valenciana 14/2010, de 3 de desembre, d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics.
  Expediente .- E-01306-2018-002617-00 - Aprovat
 • 0016.-GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa desestimar la sol·licitud d'autorització de compatibilitat per a activitat de professor en la Universidad Alfonso X El Sabio.
  Expediente .- E-01101-2018-004988-00 - Aprovat
 • 0017.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa aprovar l'adhesió a la Xarxa Pública de Serveis Lingüístics Valencians.
  Expediente .- E-01304-2019-000003-00 - Aprovat
 • 0018.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa aprovar definitivament l'Ordenança reguladora de les targetes d'estacionament per a persones amb discapacitat.
  Expediente .- E-02221-2016-000249-00 - Aprovat
 • 0019.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa aprovar el Pla Jove de la Ciutat de València 2019-2023.
  Expediente .- E-01902-2019-000031-00 - Aprovat
 • 0020.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa aprovar la constitució del Consell Escolar Municipal nou.
  Expediente .- E-02101-2018-000318-00 - Aprovat
 • 0021.-MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC. Proposa aprovar l'estratègia municipal del Pla d'Acció per al Clima i l'Energia Sostenible (PACES) de la ciutat de València.
  Expediente .- E-08001-2018-000008-00 - Retirat
 • 0022.-MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC. Proposa desestimar la sol·licitud de suspensió d'execució de la mesura de limitació de l'horari de les terrasses en la ZAS del barri del Carme.
  Expediente .- E-02610-2018-000062-00 - Aprovat
 • 0023.-MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC. Proposa desestimar i declarar la inadmissió de recursos de reposició contra l'acord plenari de declaració com a ZAS de l'àrea urbana del barri del Carme.
  Expediente .- E-02610-2018-000062-00 - Aprovat
 • 0024.-PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I SEGURETAT CIUTADANA, BOMBERS I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES. Proposa aprovar inicialment el Reglament de Govern Obert: Transparència.
  Expediente .- E-00703-2018-000011-00 - Aprovat
 • 0025.-PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I SEGURETAT CIUTADANA, BOMBERS I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES. Proposa aprovar la modificació dels Estatuts de l'Associació Xarxa Innpuls- Xarxa de Ciutats de la Ciència i la Innovació - Arinn.
  Expediente .- E-00202-2019-000012-00 - Aprovat
 • PROCEDIMENTS DE CONTROL I INICIATIVES
 • MOCIONS
 • 0026.-Moció subscrita per la Sra. Fábregas i el i les portaveus de l'equip de govern pel 21 de març, Dia Internacional de l'Eliminació de la Discriminació Racial.
  Expediente .- E-C1517-2019-000003-00 - Aprovat
 • 0027.-Moció subscrita pel portaveu del Grup Popular, Sr. Monzó, sobre la creació de una comisió especial de falles integrat per tots els agents implicats en la festa i els grups polítics.
  Expediente .- O-89POP-2019-000030-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0028.-Moció subscrita pel regidor Sr. Grau, en el seu nom i en el del Grup Popular, sobre reparacions urgents en el CEIP Sant Josep de Calassanç.
  Expediente .- O-89POP-2019-000030-00 - Rebutjat
 • 0029.-Moció subscrita pel Sr. Giner, portaveu del Grup Ciutadans, sobre el xec escolar 2019-2020.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000073-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0030.-Moció subscrita pel Sr. Grezzi, coportaveu del Grup Compromís, sobre la millora del servici de Rodalies.
  Expediente .- O-C1507-2019-000118-00 - Aprovat
 • 0031.-Moció subscrita pel equip de govern sobre el Dia d'Europa.
  Expediente .- O-C1502-2019-000040-00 - Retirat
 • PREGUNTES
 • 0032.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les captures del carranc blau.
  Expediente .- O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
 • 0033.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la campanya 'Click a l'Horta'.
  Expediente .- O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
 • 0034.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la promoció de l'ús de gots reutilitzables en Falles.
  Expediente .- O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
 • 0035.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la recollida selectiva de matèria orgànica.
  Expediente .- O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
 • 0036.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la substitució del col·lector al carrer del Doctor Lluch.
  Expediente .- O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
 • 0037.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre els grafits al barri del Carme.
  Expediente .- O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
 • 0038.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les obres de canonada paralitzades al costat del pont del Real.
  Expediente .- O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
 • 0039.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la jornada i campanya 'Molta vida en cada gota d'aigua'.
  Expediente .- O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
 • 0040.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la reparació de l'estació de bombeig de l'Albereda.
  Expediente .- O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
 • 0041.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'ampliació de la grandària de les boques dels contenidors de recollida d'envasos.
  Expediente .- O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
 • 0042.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les obres de dos canonades de subministrament d'aigua a la ciutat de València.
  Expediente .- O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
 • 0043.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el projecte del Centre de Control de Suport del Telecomandament del sistema d'aigua potable de València.
  Expediente .- O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
 • 0044.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'estalvi en la factura de la llum.
  Expediente .- O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
 • 0045.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la prevenció del botellot en Falles.
  Expediente .- O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
 • 0046.-Pregunta suscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'incompliment del Pla de prevenció d'incendis de l'Albufera.
  Expediente .- O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
 • 0047.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'estudi d'aus aquàtiques a l'Albufera.
  Expediente .- O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
 • 0048.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el tractament silvícola per a la prevenció d'incendis forestals a la Devesa.
  Expediente .- O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
 • 0049.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la situació del projecte de la canonada en l'horta de Campanar.
  Expediente .- O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
 • 0050.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el canvi d'ús de l'antic hotel Sidi Saler.
  Expediente .- O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
 • 0051.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre reparació pendent del sostre del CEIP Sant Josep de Calasanz.
  Expediente .- O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
 • 0052.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre situació de tramitació del Pla Edificant.
  Expediente .- O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
 • 0053.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre els carrils bici.
  Expediente .- O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
 • 0054.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre servicis de bombers en falles.
  Expediente .- O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
 • 0055.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre balanç de les Falles 2019.
  Expediente .- O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
 • 0056.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre botellot en la façana de l'església de Sant Valer.
  Expediente .- O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
 • 0057.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja viària en la Setmana Santa Marinera.
  Expediente .- O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
 • 0058.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja viària al voltant de la Llotja.
  Expediente .- O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
 • 0059.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la crema de contenidors en el barri de l'Esperança.
  Expediente .- O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
 • 0060.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la campanya "Ara pots pujar el reciclatge".
  Expediente .- O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
 • 0061.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre contenidors en voreres en l'avinguda de Pesset Aleixandre.
  Expediente .- O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
 • 0062.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'acumulació de residus al costat dels contenidors del barri del Mercat.
  Expediente .- O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
 • 0063.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre desplaçament de contenidors en Falles.
  Expediente .- O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
 • 0064.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la falta de neteja viària en el carrer de Pintor Salvador Abril.
  Expediente .- O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
 • 0065.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre abonament d'interessos de demora en els mesos de gener, febrer i març de 2019.
  Expediente .- O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
 • 0066.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre plecs de contractes d'obres del Servici d'Arquitectura i de Servicis Centrals Tècnics de gener, febrer i març de 2019.
  Expediente .- O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
 • 0067.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre participació en la vaga del 8 de març.
  Expediente .- O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
 • 0068.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre reclamacions de millora de neteja en col·legis en els mesos de gener, febrer i març de 2019.
  Expediente .- O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
 • 0069.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre proveïdors amb contractes menors adjudicats en els mesos de gener, febrer i març de 2019.
  Expediente .- O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
 • 0070.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre reformes en edificis municipals en l'any 2018.
  Expediente .- O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
 • 0071.-Pregunta subscrita por el Sr. Igual, del Grupo Popular, sobre reclamacions en relació a la neteja de dependències municipals.
  Expediente .- O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
 • 0072.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre Turisme Intel·ligent.
  Expediente .- O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
 • 0073.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre Vlc Tech City.
  Expediente .- O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
 • 0074.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre el telèfon 010.
  Expediente .- O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
 • 0075.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Popular, sobre el nombre de personal treballadors per grups de treball administratiu.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000067-00 - Contestada
 • 0076.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el número de treballadors/ores que ocupen plaça d'auxiliar administratiu.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000067-00 - Contestada
 • 0077.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grupo Ciutadans, sobre el nombre de treballadors/ores que ocupen llocs de treball d'administratiu.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000067-00 - Contestada
 • 0078.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre les places vacants de cap de servici i de secció.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000067-00 - Contestada
 • 0079.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre els plans d'igualtat implantats a l'Ajuntament de València.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000067-00 - Contestada
 • 0080.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre climatització del mercat de Benicalap.
  Expediente .- O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
 • 0081.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre campanyes publicitàries del pàrquing del Mercat Central (plaça Ciutat de Bruges).
  Expediente .- O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
 • 0082.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre usos del pàrquing del Mercat Central (plaça Ciutat de Bruges).
  Expediente .- O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
 • 0083.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre contracte menor per a subministrament de frigorífics en el mercat de Russafa.
  Expediente .- O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
 • 0084.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre obres en estructura del mercat de Russafa.
  Expediente .- O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
 • 0085.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre comisions de treball de comerç i turisme.
  Expediente .- O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
 • 0086.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la construcció del centre educatiu Sant Àngel de la Guarda nou.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000070-00 - Contestada
 • 0087.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la construcció de l'IES de Patraix nou.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000070-00 - Contestada
 • 0088.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la construcció del centre educatiu Fernando de los Rios nou.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000070-00 - Contestada
 • 0089.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la rehabilitació del CEIP Carles Salvador.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000070-00 - Contestada
 • 0090.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la rehabilitació del CEIP Sant Josep de Calassanç.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000070-00 - Contestada
 • 0091.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la rehabilitació del CEIP Lluís Vives.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000070-00 - Contestada
 • 0092.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la rehabilitació del CEIP Salvador Tuset.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000070-00 - Contestada
 • 0093.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el projecte de centre cívic a la plaça de Javier Goerlich.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000068-00 - Contestada
 • 0094.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els inspectors de servicis i obres nous.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000068-00 - Contestada
 • 0095.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre vivendes ocupades il·legalment de propietat municipal.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000068-00 - Contestada
 • 0096.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la rehabilitació del CEIP Raquel Payá.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000070-00 - Contestada
 • 0097.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre regulació de l'ús de balcons durant esdeveniments determinats.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000068-00 - Contestada
 • 0098.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la rehabilitació del CEIP Teodor Llorente.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000070-00 - Contestada
 • 0099.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la rehabilitació del CEIP Castellar-l'Oliverar.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000070-00 - Contestada
 • 0100.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la Marina Real.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000068-00 - Contestada
 • 0101.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la modificació del PGOU.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000068-00 - Contestada
 • 0102.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'adscripció a Mobilitat Sostenible de huit solars.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000068-00 - Contestada
 • 0103.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la rehabilitació del CEIP Professor Bartolomé Cossío.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000070-00 - Contestada
 • 0104.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el carril bici de l'avinguda de Suècia i informes de seguretat d'altres carrils bici.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000068-00 - Contestada
 • 0105.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els senyals de preferència ciclista.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000068-00 - Contestada
 • 0106.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la rehabilitació del CEIP Lluís de Santàngel.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000070-00 - Contestada
 • 0107.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la rehabilitació del CEIP Eliseu Vidal.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000070-00 - Contestada
 • 0108.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la rehabilitació del CEIP Ciutat de l'Artista Faller.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000070-00 - Contestada
 • 0109.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grupo Ciutadans, sobre la rehabilitació del CEIP Ausiàs March.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000070-00 - Contestada
 • 0110.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la rehabilitació del CEIP Miquel Adlert i Noguerol.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000070-00 - Contestada
 • 0111.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la rehabilitació del CEIP Pare Català.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000070-00 - Contestada
 • 0112.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la rehabilitació del CEIP el Grau.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000070-00 - Contestada
 • 0113.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la rehabilitació del CEIP Vicent Gaos.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000070-00 - Contestada
 • 0114.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la rehabilitació del CEIP Cervantes.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000070-00 - Contestada
 • 0115.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la rehabilitació del CEIP Rodríguez Fornós.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000070-00 - Contestada
 • 0116.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els senyals de preferència ciclista.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000068-00 - Contestada
 • 0117.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre llicències d'activitat.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000068-00 - Contestada
 • 0118.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre un assentament a la plaça d'Alfredo Candell.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000071-00 - Contestada
 • 0119.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre informe emés per la Secció d'Investigació Arqueològica Municipal.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000071-00 - Contestada
 • 0120.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre espectacles d'il·luminació de comissions falleres en Russafa.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000071-00 - Contestada
 • 0121.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el local del colectiu Aspau.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000071-00 - Contestada
 • 0122.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre elaboració del plec de condicions de la contracta de manteniment de Parcs i Jardins.
  Expediente .- O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
 • 0123.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre desbrossament i neteja d'escocells al barri de Campanar.
  Expediente .- O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
 • 0124.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'arbratge de l'av. de la Vall de la Ballestera.
  Expediente .- O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
 • 0125.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre poda de palmeres a la plaça de la Policia Local.
  Expediente .- O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
 • 0126.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la poda de palmeres a l'av. del Tamarindes.
  Expediente .- O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
 • 0127.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la poda de palmeres a l'av. de Pio Baroja.
  Expediente .- O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
 • 0128.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la poda de palmeres a l'av. del General Avilés.
  Expediente .- O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
 • 0129.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la poda de palmeres a l'av. del Mestre Rodrigo.
  Expediente .- O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
 • 0130.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la poda de palmeres al carrer de la Serra Calderona.
  Expediente .- O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
 • 0131.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la poda de palmeres al carrer de Terrateig.
  Expediente .- O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
 • 0132.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la poda de palmeres al carrer d'Evaristo Crespo Azorín.
  Expediente .- O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
 • 0133.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la poda de palmeres al carrer d'Hernández Lázaro.
  Expediente .- O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
 • 0134.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la poda de palmeres al carrer de Luis Buñuel.
  Expediente .- O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
 • 0135.-Pregunta subscrita pel Sr. Bravo, del Grup Ciutadans, sobre pressupost del Cicle Integral de l'Aigua.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000069-00 - Contestada
 • 0136.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre poda de palmeres al carrer de Guadassuar.
  Expediente .- O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
 • 0137.-Pregunta subscrita pel Sr. Bravo, del Grup Ciutadans, sobre l'aclariment d'una pregunta sobre l'informe de FEDENVA.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000069-00 - Contestada
 • 0138.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre poda de palmeres al carrer de Miquel Navarro.
  Expediente .- O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
 • 0139.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre poda de palmeres al carrer de Jorge Comín.
  Expediente .- O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
 • 0140.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre poda de palmeres al carrer de Rafael Alberti.
  Expediente .- O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
 • 0141.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre compliment de les NNUU i del CTE en la llicència de l'alqueria Julià.
  Expediente .- O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
 • 0142.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre empresa mixta per a construir vivendes de lloguer assequible anunciada per l'alcalde.
  Expediente .- O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
 • 0143.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'Estrategia Integral Participativa de Benimaclet.
  Expediente .- O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
 • 0144.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre indemnització per l'eliminació d'edificabilitat en el PAI de Benimaclet.
  Expediente .- O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
 • 0145.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la llicència d'intervenció de l'alqueria Julià.
  Expediente .- O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
 • 0146.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre els horts urbans en cultiu nous.
  Expediente .- O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
 • 0147.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la política de vivenda social del Govern municipal.
  Expediente .- O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
 • 0148.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la posició de l'alcalde davant la ZAL.
  Expediente .- O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
 • 0149.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre projecte d'EDUSI per al Centre de Dia per a Persones Majors El Cabanyal.
  Expediente .- O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
 • 0150.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el projecte d'EDUSI per l'Escola Taller Cabanyal-Canyamelar-Cap de França.
  Expediente .- O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
 • 0151.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre projecte d'EDUSI per al Pla d'Activació i Suport a Horts Urbans.
  Expediente .- O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
 • 0152.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre Nou Espai de Dones i Igualtat.
  Expediente .- O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
 • 0153.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre projecte d'EDUSI per a la reconstrucció de la seu del Centre Cívic Cabanyal-Canyamelar-Cap França.
  Expediente .- O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
 • 0154.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre projecte d'EDUSI sobre rehabilitació d'elements patrimonials: edifici Barraca, 53, per a la Junta de Districte Marítim.
  Expediente .- O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
 • 0155.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre projecte d'EDUSI per a la revisió simplificada del PGOU.
  Expediente .- O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
 • 0156.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre situació del concurs d'idees per a l'edifici de gran altura a la Marina.
  Expediente .- O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
 • 0157.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre usuaris i tarifes del Servici Municipal d'Ajuda a Domicili.
  Expediente .- O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
 • 0158.-Pregunta subscrita pel Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'Ordenança de parcs i jardins.
  Expediente .- O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
 • 0159.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre situació social dels menors en la ciutat.
  Expediente .- O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
 • 0160.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'assistència tècnica per als processos participatius de Malilla, Castellar-l'Oliverar i Morvedre.
  Expediente .- O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
 • 0161.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el pressupost del Pla Edificant.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000070-00 - Contestada
 • 0162.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre projectes en barris DecidimVLC 2018.
  Expediente .- O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
 • 0163.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre procés participatiu del centre cívic d'Aiora.
  Expediente .- O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
 • 0164.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre estratègia integral participativa del barri de Benimaclet.
  Expediente .- O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
 • 0165.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'estratègia integral participativa del barri de Natzaret.
  Expediente .- O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
 • 0166.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre estratègia integral participativa del barri d'Orriols.
  Expediente .- O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
 • 0167.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre convocatòria de les Juntes Municipals del mes d'abril.
  Expediente .- O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
 • 0168.-Pregunta formulada in voce en la sessió plenària ordinària del mes de febrer pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la piscina del Carme.
  Expediente .- O-00606-2019-000002-00 -
 • DECLARACIONS INSTITUCIONALS
 • 0169.-Declaració Institucional de suport a la Unió Europea.
  Aprovat
 • 0170.-Declaració Institucional d'adhesió i suport exprés de l'Ajuntament de València de la Candidatura de la Fundació Col·legi Imperial de Xiquets Òrfens Sant Vicent Ferrer als Premis Princesa d'Astúries, en la seua categoria de Concòrdia.
  Aprovat
 • 0171.-Declaració Institucional d'adhesió i suport exprés de l'Ajuntament de València de la candidatura de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana als Premis Princesa d'Astúries, en la seua categoria d'Arts.
  Aprovat
 • PRECS I PREGUNTES
 • 0172.-Pregunta formulada in voce per la regidora no adscrita Sra. Jiménez, sobre l'ocupació il·legal de vivendes municipals per famílies amb menors.
  A contestar en pròxima sessió
 • 0173.-Prec formulat in voce pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la matriculació en les escoles infantils municipals.
  Quedar assabentat
 • 0174.-Pregunta formulada in voce pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la informació que oferix l'EMT.
  Contestada
(Informació publicada: 03/29/2019 02:06:01 PM)


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI