Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
06-09-2019
Hora:
09:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 6 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 26 de juliol de 2019.
  Aprovat
 • 0002.-ALCALDIA. Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local de 26 de juliol de 2019, sobre nomenament de vocals en diversos organismes autònoms.
  Expediente .- E-00601-2019-000049-00 - Aprovat
 • 0003.-ALCALDIA. Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local de 26 de juliol de 2019, sobre nomenament de vocals en diverses fundacions del sector públic local.
  Expediente .- E-00601-2019-000062-00 - Aprovat
 • 0004.-SECRETARIA GENERAL I DEL PLE. Proposa a la Junta General Especial de l'Empresa Mixta Valenciana d'Aigües (EMIVASA), el nomenament com a membres del Consell d'Administració.
  Expediente .- E-00401-2019-000107-00 - Aprovat
 • 0005.-SECRETARIA GENERAL I DEL PLE. Proposa aprovar el nomenament dels membres de la Junta Local de Protecció Civil.
  Expediente .- E-00401-2019-000108-00 - Aprovat
 • 0006.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, desestimatòria del Recurs PO núm. 1/302/16, interposat contra acord del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa que va fixar el preu just corresponent a quatre reserves d'aprofitament urbanístic.
  Expediente .- E-00501-2019-000271-00 - Quedar assabentat
 • 0007.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòria parcial del Recurs PO núm. 4/11/17, interposat contra acord del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa que va fixar el preu just d'un immoble.
  Expediente .- E-00501-2019-000270-00 - Quedar assabentat
 • 0008.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, estimatòria parcial del Recurs PO núm. 254/18, interposat contra ordre de cessament immediat d'ampliació d'activitat de forn i cessament immediat dels elements que intervenen en l'abocament dels fums.
  Expediente .- E-00501-2019-000260-00 - Quedar assabentat
 • 0009.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 8, que declara acabat el Recurs PA núm. 172/18, interposat contra desestimació d'una sol·licitud d'abonament de l'increment del factor de perillositat.
  Expediente .- E-00501-2019-000273-00 - Quedar assabentat
 • 0010.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 8, que declara acabat el Recurs PA núm. 215/19, interposat contra desestimació d'una sol·licitud de reconeixement de servicis previs a l'efecte de triennis.
  Expediente .- E-00501-2019-000269-00 - Quedar assabentat
 • 0011.-SERVICI DE PROTOCOL. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament en concepte de subministrament de faixins.
  Expediente .- E-8RE05-2019-000046-00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament de personal eventual per al Grup Municipal Compromís.
  Expediente .- E-01101-2019-003286-00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament de personal eventual per al Grup Municipal Socialista.
  Expediente .- E-01101-2019-003283-00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament de personal eventual per al Grup Municipal VOX.
  Expediente .- E-01101-2019-003833-00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació del lloc de treball de personal auxiliar administratiu atenció al públic, referència núm. 6469, del Servici de Societat de la Informació, en el sentit que resulte definit com a lloc de treball de personal auxiliar administratiu.
  Expediente .- E-01101-2018-004207-00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de personal tècnic mitjà d'infermeria, referència núm. 3394, en el Departament de Bombers, Prevenció, Intervenció en Emergències i Protecció Civil.
  Expediente .- E-01101-2019-003045-00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'un tècnic de gestió d'administració general per al Servici d'Envelliment Actiu.
  Expediente .- E-01101-2019-003216-00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una tècnica mitjana d'infermeria per a la Unitat de Logística de la Delegació de Bombers.
  Expediente .- E-01101-2019-002931-00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una auxiliar administrativa per al Servici d'Activitats.
  Expediente .- E-01101-2019-002862-00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a agent de la Policia Local.
  Expediente .- E-01101-2019-003332-00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa declarar la disponibilitat de crèdits d'economies de llocs de treball vacants de juny de 2019.
  Expediente .- E-01101-2019-003163-00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa declarar la disponibilitat de crèdits d'economies de llocs de treball vacants de la paga extra de juny de 2019.
  Expediente .- E-01101-2019-003258-00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte per a la prestació dels servicis de gestió, informació i dinamització en els tretze centres municipals de joventut que contribuïsquen al desenvolupament integral de la joventut de la ciutat de València.
  Expediente .- E-04101-2018-000136-00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar l'execució de les obres de rehabilitació de l'edifici municipal situat al carrer de la Reina, núm. 117, per a un nou centre municipal de servicis socials del Cabanyal, finançades amb càrrec al Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
  Expediente .- E-04101-2018-000201-00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Dóna compte de la Resolució núm. 856/19, de 18 de juliol, del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals.
  Expediente .- E-04101-2018-000119-00 - Quedar assabentat
 • 0026.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa acceptar, a fi d'inscriure-la en el registre, la cessió obligatòria i gratuïta d'una parcel·la.
  Expediente .- E-05301-2001-000021-00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa rectificar l'escriptura de reconeixement de domini que formalitza l'acord de la Junta de Govern Local de 21 de novembre de 2008, per error en la valoració de l'immoble.
  Expediente .- E-05305-2008-000038-00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de 14 de maig de 2010, d'acceptació d'immobles mitjançant reconeixement de domini adquirits per Aumsa en execució del PEPRI Cabanyal-Canyamelar.
  Expediente .- E-05305-2009-000074-00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer de l'Enginyer Joaquim Benlloch.
  Expediente .- E-05307-2018-000120-00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar un contracte d'arrendament amb el Consorci València 2007 per a la instal·lació de les oficines del Centre Mundial a València per a l'Alimentació Urbana Sostenible en un local situat a la Marina Real (antiga Base de l'Alinghi).
  Expediente .- E-02350-2019-000003-00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI DE FORMACIÓ, AVALUACIÓ I CARRERA. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Direcció General de la Funció Pública de la Generalitat Valenciana destinada al finançament del pla de formació contínua de l'Ajuntament per al 2019 i aprovar la corresponent modificació de crèdits.
  Expediente .- E-00208-2019-000026-00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ. Proposa aprovar la 44a modificació per transferència de crèdits.
  Expediente .- E-00801-2019-000124-00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al manteniment d'equips multifunció.
  Expediente .- E-01201-2019-000474-00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa abonar la quota de participació en la xarxa 'Cities and Regions for Cyclist' corresponent a l'any 2019.
  Expediente .- E-01801-2018-000516-00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides dins del programa de suport a entitats que realitzen activitats dirigides a la infància i a la joventut de la ciutat de València l'any 2018.
  Expediente .- E-01902-2018-000024-00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Universitat Politècnica de València per a la posada en marxa del 'Programa per a l'ocupabilitat dels joves universitaris'.
  Expediente .- E-01902-2019-000018-00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI DE JOVENTUT. Proposa reajustar provisionalment el crèdit pressupostari del contracte per a la prestació del servici de gestió, informació i animació juvenil en els centres municipals de joventut.
  Expediente .- E-01902-2019-000187-00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la convocatòria per a la concessió d'ajudes a la programació en espais escènics privats a la ciutat de València 2019.
  Expediente .- E-01905-2019-000004-00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de factures de diversos proveïdors.
  Expediente .- E-01905-2019-000365-00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI DE TURISME I INTERNACIONALITZACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la quota anual abonada a favor de Casa Àsia en virtut del conveni de col·laboració firmat amb l'esmentada entitat.
  Expediente .- E-01909-2018-000010-00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI DE TURISME I INTERNACIONALITZACIÓ. Proposa disposar i reconéixer la concessió de subvencions per a la dinamització del turisme en el sector hostaler 2019 dirigides als establiments del districte de Ciutat Vella i del barri Pla del Remei i declarar disponible part de la reserva de crèdit destinat a la seua concessió.
  Expediente .- E-01909-2019-000056-00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI DE TURISME I INTERNACIONALITZACIÓ. Proposa desestimar el recurs d'alçada interposat contra el plec de clàusules administratives i tècniques per a la contractació del servici d'assessoria jurídica del Palau de Congressos.
  Expediente .- E-01909-2019-000076-00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de diverses factures del contracte d'execució de les obres d'adaptació de la nau 3 del Parc Central a equipament cultural de l'Ajuntament de València.
  Expediente .- E-02001-2017-001497-00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la primera pròrroga del conveni de col·laboració amb l'Associació Futbolistes València, CF, per a l'execució del programa 'Futbol a la ciutat'.
  Expediente .- E-02201-2018-000167-00 - Aprovat
 • 0045.-SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la concesió d'ajudes de la convocatòria de subvencions a associacions i entitats per a projectes que promoguen la igualtat entre dones i hòmens i de les persones del col·lectiu lèsbic, gai, transsexual, bisexual i intersexual (LGTBI) en el municipi de València, fomentant la lluita contra la discriminació per raó de sexe, d'orientació sexual o identitat de gènere, per a l'any 2019.
  Expediente .- E-02230-2018-000097-00 - Aprovat
 • 0046.-SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la 48a modificació per transferència de crèdits.
  Expediente .- E-02230-2019-000065-00 - Aprovat
 • 0047.-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud presentada per Cruz Roja de segona reformulació econòmica del projecte subvencionat en la convocatòria d'educació per al desenvolupament i la ciutadania global 2017.
  Expediente .- E-02250-2017-000004-00 - Aprovat
 • 0048.-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives per al finançament dels gastos derivats del funcionament dels centres i programes de servicis socials (PANGEA) i aprovar la corresponent modificació de crèdits.
  Expediente .- E-02250-2019-000152-00 - Aprovat
 • 0049.-SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar la 19a modificació de crèdits generats per ingressos.
  Expediente .- E-02310-2019-000247-00 - Aprovat
 • 0050.-SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació derivat de la realització de diverses activitats culturals a Benifaraig, el Palmar i Castellar-l'Oliveral.
  Expediente .- E-02310-2019-000285-00 - Aprovat
 • 0051.-SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures corresponents a la realització d'activitats culturals.
  Expediente .- E-02310-2019-000296-00 - Aprovat
 • 0052.-SERVICI DE PLATGES, QUALITAT ACÚSTICA I DE L'AIRE. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de prestació dels servicis de salvament, socorrisme, assistència sanitària i ajuda al bany a les platges de València.
  Expediente .- E-02410-2019-000061-00 - Aprovat
 • 0053.-SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la concessió de les ajudes municipals València Activa Emprén 2019.
  Expediente .- E-02902-2019-000098-00 - Aprovat
 • 0054.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer del doctor Soriano Benlloch.
  Expediente .- E-03103-2011-000038-00 - Aprovat
 • 0055.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa desestimar la sol·licitud d'iniciar expedient de preu just d'una parcel·la situada entre els carrers del Pare Ferrís, del Cuirassat i de Ramón Porta Carrasco.
  Expediente .- E-03103-2016-000008-00 - Aprovat
 • 0056.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa desestimar la sol·licitud d'iniciar expedient de preu just d'una parcel·la situada entre els carrers del Pare Ferrís, del Cuirassat i de Ramón Porta Carrasco.
  Expediente .- E-03103-2016-000009-00 - Aprovat
 • 0057.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa desestimar la sol·licitud d'iniciar expedient de preu just d'una parcel·la situada entre els carrers del Pare Ferrís, del Cuirassat i de Ramón Porta Carrasco.
  Expediente .- E-03103-2016-000010-00 - Aprovat
 • 0058.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa desestimar la sol·licitud d'iniciar expedient de preu just d'una parcel·la situada a l'avinguda de l'Estació.
  Expediente .- E-03103-2019-000009-00 - Aprovat
 • 0059.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa desestimar la sol·licitud d'iniciar expedient de preu just d'una parcel·la situada a l'avinguda de l'Estació.
  Expediente .- E-03103-2019-000010-00 - Aprovat
 • 0060.-SERVICI DE DEVESA-ALBUFERA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent als treballs de direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut durant l'execució del projecte d'adaptació en matèria d'accessibilitat de l'itinerari històric de la Gola del Pujol de la Devesa de l'Albufera.
  Expediente .- E-03602-2017-000215-00 - Aprovat
 • 0061.-SERVICI DE DEVESA-ALBUFERA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent als treballs de direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut durant l'execució del projecte de reconstrucció i restauració ambiental de mota en canal afluent al llac de l'Albufera.
  Expediente .- E-03602-2017-000265-00 - Aprovat
 • 0062.-SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar la subvenció per rehabilitació a l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana el Cabanyal-el Canyamelar d'un edifici situat al carrer de Francesc Baldomar.
  Expediente .- E-03910-2019-000233-00 - Aprovat
 • 0063.-SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar la subvenció per rehabilitació a l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana el Cabanyal-el Canyamelar d'un edifici situat al carrer del Rosari.
  Expediente .- E-03910-2019-003406-00 - Aprovat
 • 0064.-SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar els abonaments a compte de la subvenció per a rehabilitació a l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana del Cabanyal-el Canyamelar per la rehabilitació duta a terme en un edifici situat al carrer del Pare Lluís Navarro.
  Expediente .- E-03910-2019-003523-00 - Aprovat
 • 0064.-PRECS I PREGUNTES
 • 0065(E).-ALCALDIA. Proposa designar representants en el Consorci València 2007.
  Expediente .- E-00601-2019-000052-00 - Aprovat
 • 0066(E).-ALCALDIA. Proposa designar representants en la Fundació de la CV València Turisme.
  Expediente .- E-00601-2019-000062-00 - Aprovat
 • 0067(E).-ALCALDIA. Proposa rectificar els errors continguts en l'acord de la Junta de Govern Local de 26 de juliol de 2019, de designació de representants en diferents organismes i entitats.
  Expediente .- E-00601-2019-000063-00 - Aprovat
 • 0068(E).-SECRETARIA GENERAL I DEL PLE. Proposa aprovar la designació de vocals i secretari de la Junta Local de Seguretat de València.
  Expediente .- E-00401-2019-000110-00 - Aprovat
 • 0069(E).-SECRETARIA GENERAL I DEL PLE. Proposa aprovar la designació de vocals en el Consell d'Administració del Palau de Congressos.
  Expediente .- E-00401-2019-000111-00 - Aprovat
 • 0070(E).-OFICINA DE CIUTAT INTEL·LIGENT. Proposa aprovar el nomenament de representants de l'Ajuntament en la Comissió de Seguiment del conveni de col·laboració amb l'entitat pública empresarial Red.es per al desenvolupament del Pla nacional de territoris intel·ligents de l'Agenda Digital per a Espanya, pilots d'edificis intel·ligents.
  Expediente .- E-00805-2018-000001-00 - Aprovat
 • 0071(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de subministrament de jupetins reflectors.
  Expediente .- E-01401-2019-003816-00 - Aprovat
 • 0072(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de diverses factures corresponents al servici de retirada de vehicles de la via pública.
  Expediente .- E-01401-2019-003825-00 - Aprovat
 • 0073(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de gastos veterinaris dels cans de la Unitat Canina d'Operacions Policials (UCOP).
  Expediente .- E-01401-2019-003878-00 - Aprovat
 • 0074(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar l'arxiu de l'expedient disciplinari incoat a un agent de la Policia Local.
  Expediente .- E-01404-2019-000041-00 - Aprovat
 • 0075(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar un agent de la Policia Local responsable en concepte d'autor d'una infracció disciplinària lleu.
  Expediente .- E-01404-2019-000043-00 - Aprovat
 • 0076(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar una agent de la Policia Local responsable en concepte d'autora d'una infracció disciplinària de caràcter lleu.
  Expediente .- E-01404-2019-000055-00 - Aprovat
 • 0077(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a un agent de la Policia Local.
  Expediente .- E-01404-2019-000109-00 - Aprovat
 • 0078(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a dos agents de la Policia Local.
  Expediente .- E-01404-2019-000114-00 - Aprovat
 • 0079(E).-SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici d'alimentació al casal d'esplai del Saler.
  Expediente .- E-01902-2016-000047-00 - Aprovat
 • 0080(E).-SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació relatiu als treballs d'embelliment de la jardinera davantera del Centre Municipal de Joventut Campoamor.
  Expediente .- E-01902-2018-000225-00 - Aprovat
 • 0081(E).-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Club de Béisbol y Sófbol La Isla.
  Expediente .- E-01903-2018-000263-00 - Aprovat
 • 0082(E).-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Club de Gimnasia Rítmica Atlético Valencia.
  Expediente .- E-01903-2018-000335-00 - Aprovat
 • 0083(E).-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la composició de la Comissió Avaluadora que ha d'intervindre en la concessió de les ajudes a les arts escèniques 2019.
  Expediente .- E-01905-2019-000363-00 - Aprovat
 • 0084(E).-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar la convocatòria del premi per a estudis a l'estranger destinat a l'alumnat del Conservatori Municipal de Música José Iturbi.
  Expediente .- E-02101-2019-000039-00 - Aprovat
 • 0085(E).-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar la convocatòria del premi-beca 'José Iturbi' al millor expedient acadèmic de fi de grau professional, curs 2018-2019.
  Expediente .- E-02101-2019-000135-00 - Aprovat
 • 0086(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa denegar la sol·licitud d'interessos de demora per retard en l'abonament de les aportacions municipals al conveni amb Sant Joan de Déu Serveis Socials València per al desenvolupament d'un programa d'atenció social a persones sense llar.
  Expediente .- E-02201-2016-000472-00 - Aprovat
 • 0087(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació per a donar compliment a la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3 en el Procediment Abreviat núm. 15/19.
  Expediente .- E-02212-2018-000730-00 - Aprovat
 • 0088(E).-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa resoldre la convocatòria del Concurs de Disseny de Cartells 2019 de la Junta Municipal d'Abastos.
  Expediente .- E-02301-2019-000107-00 - Aprovat
 • 0089(E).-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa resoldre la convocatòria del Concurs de Fotografia 2019 de la Junta Municipal d'Abastos.
  Expediente .- E-02301-2019-000115-00 - Aprovat
 • 0090(E).-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la concessió de subvencions destinades a entitats ciutadanes per al desenvolupament de projectes per al foment de l'associacionisme i la participació ciutadana 2019 a favor de diverses entitats inscrites en la Junta Municipal de Patraix.
  Expediente .- E-02301-2019-000241-00 - Aprovat
 • 0091(E).-SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la celebració de les festes patronals de Benimàmet-Beniferri.
  Expediente .- E-02310-2019-000272-00 - Aprovat
 • 0092(E).-SERVICI DE SALUT I CONSUM RESPONSABLE. Proposa aprovar la 51ª modificació per transferència de crèdits.
  Expediente .- E-02401-2019-002139-00 - Aprovat
 • 0093(E).-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció per ocupació de parades 2019 del Mercat Central de València.
  Expediente .- E-02901-2018-002832-00 - Aprovat
 • 0094(E).-SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa retornar a LABORA Servef la quantitat transferida i no gastada i abonar els interessos de demora de la subvenció concedida per al programa d'incentius a la contractació de persones jóvens qualificades (Avalem Joves) en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil (EMCUJU 2018-2019).
  Expediente .- E-02902-2018-002325-00 - Aprovat
 • 0095(E).-SERVICI FINANCER. Proposa aprovar l'adjudicació de l'ampliació del procediment per a la contractació d'operacions de crèdit a llarg termini destinades a finançar gastos de capital en l'exercici 2019.
  Expediente .- E-05201-2019-000009-00 - Aprovat
 • 0096(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar la indemnització per finalització de contracte al personal amb destinació al programa EMPUJU 2018-2019.
  Expediente .- E-01101-2018-002417-00 - Aprovat
 • 0097(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar la indemnització per finalització de contracte al personal amb destinació al pla municipal d'ocupació 'OPORTUNITATS + 55'.
  Expediente .- E-01101-2018-002599-00 - Aprovat
 • 0098(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa prorrogar l'adscripció en comissió de servicis al lloc de cap de secció (TD) en el Servici de Comptabilitat.
  Expediente .- E-01101-2019-003111-00 - Aprovat
 • 0099(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa el nomenament per millora d'ocupació d'una tècnica d'administració general en el Servici d'Esports.
  Expediente .- E-01101-2019-003238-00 - Aprovat
 • 0100(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a agent de la Policia Local.
  Expediente .- E-01101-2019-003322-00 - Aprovat
 • 0101(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament de personal eventual.
  Expediente .- E-01101-2019-003872-00 - Aprovat
 • 0102(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament de coordinador general de l'Àrea d'Alcaldia.
  Expediente .- E-01101-2019-003880-00 - Aprovat
 • 0103(E).-MOCIÓ de la regidora delegada d'Acció Cultural. Proposa aprovar la programació artística del Teatre el Musical per als mesos d'octubre de 2019 a gener de 2020.
  Expediente .- E-01905-2018-000555-00 - Aprovat
 • 0104(E).-MOCIÓ conjunta i impulsora de l'alcalde president, la 1a tinenta d'alcalde i el 2n tinent d'alcalde sobre la candidatura de València per a acollir la Capital Mundial del Disseny l'any 2022-WDO.
  Expediente .- E-00400-2019-000006-00 - Aprovat
 • 0105(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa finalitzar una adscripció temporal en No Inclosos en Unitats Orgàniques.
  Expediente .- E-01101-2019-003670-00 - Aprovat
 • 0106(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una tècnica de gestió d'administració general per a l'Oficina de la Delegació de Protecció de Dades Personals.
  Expediente .- E-01101-2019-003307-00 - Aprovat
 • 0107(E).-SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. Proposa donar la conformitat a la concessió de subvencions a projectes d'educació i foment de la cultura de la transparència i el govern obert 2019.
  Expediente .- E-00703-2019-000008-00 - Aprovat
 • 0108(E).-ALCALDIA. Proposa designar representant en el Consorci Consell de l'Horta de València.
  Expediente .- E-00601-2019-000052-00 - Aprovat
(Informació publicada: 09/06/2019 12:28:52 PM)


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI