21/11/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
18-09-2015
Hora:
09:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 4 de setembre de 2015.
  Aprovat
 • 0002.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, que no admet el Recurs PA núm. 106/14, interposat contra una liquidació de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
  Expediente .- E-00501-2014-000132-00 - Quedar assabentat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, estimatòria parcial del Recurs PA núm. 494/13, en matèria de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2014-000049-00 - Quedar assabentat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 8, que estima el Recurs PA núm. 424/13 i reconeix el dret a continuar disfrutant de permís de reducció de jornada laboral sense deducció de retribucions pel temps d'una hora.
  Expediente .- E-00501-2013-000401-00 - Quedar assabentat
 • 0005.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció en comissió de servicis en lloc de treball de cap de servici (TD), referència núm. 6399, en el Servici d'Acció Cultural, amb efecte de 15 de setembre de 2015.
  Expediente .- E-01002-2015-000297-00 - Aprovat
 • 0006.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball de cap de secció mitjana (TD), referència núm. 3401, amb efecte de 15 de setembre de 2015.
  Expediente .- E-01002-2015-000302-00 - Aprovat
 • 0007.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la modificació d'un nomenament interí.
  Expediente .- E-01101-2015-001029-00 - Aprovat
 • 0008.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa desestimar el recurs d'alçada interposat contra l'acord de la Comissió de Valoració de 28 de maig de 2015.
  Expediente .- E-01101-2015-001046-00 - Aprovat
 • 0009.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció temporal d'una auxiliar administrativa, referència núm. 631, en el Servici de Transparència i Govern Obert.
  Expediente .- E-01101-2015-001052-00 - Aprovat
 • 0010.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció provisional d'una empleada pública.
  Expediente .- E-01101-2015-001054-00 - Aprovat
 • 0011.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la declaració d'excepcionalitat per a nomenaments interins d'economistes.
  Expediente .- E-01101-2015-001055-00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la declaració d'excepcionalitat per a nomenaments interins de traductor/a de valencià.
  Expediente .- E-01101-2015-001058-00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la declaració d'excepcionalitat per a nomenaments interins (Sector Educació).
  Expediente .- E-01101-2015-001062-00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció en comissió de servicis en lloc de treball de cap de servici (TD), referència núm. 41, en el Gabinet Municipal de Normalització Lingüística.
  Expediente .- E-01101-2015-001021-00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció en comissió de servicis en lloc de treball de cap de servici (TD), referència núm. 32, en el Servici de Transparència i Govern Obert.
  Expediente .- E-01101-2015-001038-00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció en comissió de servicis en lloc de treball de cap de servici (TD), referència núm. 40, en el Servici de Devesa-Albufera.
  Expediente .- E-01101-2015-001039-00 - Aprovat
 • 0017.-MESA DE CONTRACTACIÓ.- Proposa no admetre el recurs potestatiu de reposició interposat per l'Associació de Centres d'Educació Infantil Pla del Real-Algirós, per haver desaparegut l'objecte del recurs.
  Expediente .- E-04101-2014-000065-00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa autoritzar la constitució d'un dret de penyora.
  Expediente .- E-05302-2015-000478-00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa no admetre la petició de reversió relativa a l'immoble conegut com a 'Alqueria del Moro'.
  Expediente .- E-05305-2009-000085-00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI D'INNOVACIÓ.- Proposa aprovar la justificació dels beneficiaris de les ajudes municipals a les iniciatives empresarials 2013.
  Expediente .- E-00202-2013-000021-00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar una modificació per transferència interna del sector pressupostari del Servici.
  Expediente .- E-01201-2015-000190-00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de la certificació de neteja de juliol de 2015.
  Expediente .- E-01201-2015-000194-00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 361-T, de 28 de maig de 2015, per la qual s'aproven els preus i tarifes aplicables al 2015 a les places destinades a motocicletes en l'aparcament públic de vehicles situat a l'avinguda del Primat Reig-avinguda de Catalunya (plaça de Nelson Mandela).
  Expediente .- E-01801-2013-003973-00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 3942-H, de 27 de maig de 2015, d'imposició de penalitat.
  Expediente .- E-01801-2014-003680-00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar l'addenda al conveni de col·laboració firmat amb el Consell de la Joventut de València.
  Expediente .- E-01902-2014-000004-00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar la justificació de la subvenció nominativa concedida a favor de Catxirulos Associació Esportiva Cultural.
  Expediente .- E-01903-2015-000045-00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a favor de la Federació de Vela de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E-01903-2015-000051-00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari d'Educació.
  Expediente .- E-02101-2015-000464-00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la quarta revisió de preus del contracte de gestió integral del centre de dia municipal per a persones majors 'Alqueria de la Puríssima'.
  Expediente .- E-02201-2010-004125-00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la segona revisió de preus del contracte de gestió integral del centre de dia per a persones majors dependents 'l'Amistat'.
  Expediente .- E-02201-2012-004597-00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa acceptar l'ajuda econòmica a entitats locals de la Comunitat Valenciana per al finançament dels gastos corrents de les agències AMICS i aprovar la corresponent modificació de crèdits i el projecte de gasto.
  Expediente .- E-02201-2015-000013-00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa acceptar la subvenció concedida per la Conselleria de Benestar Social per al finançament de la gestió de les prestacions per acolliment familiar i aprovar la corresponent modificació de crèdits i el projecte de gasto.
  Expediente .- E-02201-2015-000014-00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari de Benestar Social i Integració.
  Expediente .- E-02201-2015-000320-00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Residència Esclaves de Maria mitjançant un acord de la Junta de Govern Local de 5 de juny de 2015.
  Expediente .- E-02227-2015-000122-00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del Servici.
  Expediente .- E-02301-2015-001040-00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIES.- Proposa sol·licitar a la Delegació de Govern per al Pla Nacional sobre Drogues una ajuda econòmica per a la realització de les activitats del programa de prevenció de les drogodependències 'Viu l'estiu' de l'any 2016.
  Expediente .- E-02501-2015-000018-00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA.- Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de 29 de maig de 2015, sobre minoració del compromís d'ingrés i el reconeixement de drets en el Pressupost d'ingressos-Subvenció programa formació per a l'ocupació-Especialitat formativa: Socorrisme en instal·lacions aquàtiques.
  Expediente .- E-02902-2014-000469-00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA.- Proposa aprovar la modificació de crèdits generats per ingressos del programa 'La Dipu et Beca' 2015 i la resta de punts continguts en la proposta.
  Expediente .- E-02902-2015-000145-00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de 24 d'abril de 2015.
  Expediente .- E-03103-2004-000149-00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa desestimar la sol·licitud d'indemnització per ocupació d'unes parcel·les situades a la plaça del Comte de Pestagua.
  Expediente .- E-03103-2010-000009-00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa desestimar la sol·licitud de subrogació en el procediment expropiatori d'una parcel·la situada al carrer del Doctor Soriano Benlloch.
  Expediente .- E-03103-2011-000038-00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa iniciar expedient d'expropiació i aprovar el full d'estimació de l'Administració d'una parcel·la situada al carrer de Masquefa.
  Expediente .- E-03103-2013-000004-00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa aprovar el reajustament del gasto plurianual autoritzat per al contracte de conservació i manteniment de les fonts ornamentals.
  Expediente .- E-03303-2014-000052-00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Imesapi, SA.
  Expediente .- E-03303-2015-000201-00 - Aprovat
 • 0045.-SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació corresponent a les certificacions de juny i juliol de 2015 del manteniment de jardins de les zones Nord i Sud de la ciutat.
  Expediente .- E-04001-2015-000614-00 - Aprovat
 • 0046.-SERVICI DE GABINET DE COMUNICACIONS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Diario ABC, SL.
  Expediente .- E-04103-2015-000047-00 - Aprovat
 • 0047.-SERVICI DE VICETRESORERIA.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació del gasto generat pels servicis prestats per Gestión Tributaria Territorial, SAU, relatius a la prestació del servici d'Oficina de Coordinació Tributària en el proppassat mes de juliol.
  Expediente .- E-04908-2015-000010-00 - Aprovat
 • 0048.-MOCIÓ conjunta dels portaveus dels grups polítics municipals Compromís, Socialista i València en Comú en relació amb el Trinquet de Pelai.
  Expediente .- E-C1502-2015-000007-00 - Aprovat
 • 0049.-MOCIÓ impulsora del regidor delegat de Participació Ciutadana i Acció Veïnal.- Proposa iniciar les actuacions tendents a la revisió de les Juntes de Districte.
  Expediente .- E-02301-2015-001369-00 - Aprovat
 • 0049.-PRECS I PREGUNTES
 • 0050(E).-SECRETARIA GENERAL I DEL PLE.- Proposa aprovar la substitució d'un vocal en el Consell d'Administració del Palau de Congressos de València.
  Expediente .- E-00401-2015-000036-00 - Aprovat
 • 0051(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa incoar expedient disciplinari a un agent de la Policia Local.
  Expediente .- E-01404-2015-000117-00 - Aprovat
 • 0052(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa incoar expedient disciplinari a una agent de la Policia Local.
  Expediente .- E-01404-2015-000118-00 - Aprovat
 • 0053(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa declarar l'arxiu de l'expedient disciplinari incoat a un agent de la Policia Local.
  Expediente .- E-01404-2015-000002-00 - Aprovat
 • 0054(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa declarar un oficial de la Policia Local responsable en concepte d'autor d'una infracció disciplinària de caràcter lleu.
  Expediente .- E-01404-2015-000082-00 - Aprovat
 • 0055(E).-SERVICI D'ASSESSORAMENT URBANÍSTIC I PROGRAMACIÓ.- Proposa aprovar el projecte d'urbanització per a l'execució de l'actuació territorial estratègica 'València Club de Futbol' corresponent a la fase 1 de la zona A 'Antic Mestalla'.
  Expediente .- E-03003-2014-000005-00 - Aprovat
 • 0056(E).-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa continuar la prestació del servici d'explotació i manteniment de les instal·lacions del recinte on s'ubica la figura de Gulliver, del recinte exterior de jocs i el servici de bar-cafeteria, denominat genèricament 'Un riu de xiquets'.
  Expediente .- E-05304-2004-000156-00 - Aprovat
 • 0057(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la declaració d'excepcionalitat per a nomenaments interins en diverses categories.
  Expediente .- E-01101-2015-001075-00 - Aprovat
 • 0058(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa prorrogar una adscripció temporal en el Servici d'Activitats.
  Expediente .- E-01002-2014-000608-00 - Aprovat
 • 0059(E).-SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI.- Proposa aprovar el projecte de la sexta modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost 2015.
  Expediente .- E-05501-2015-000046-00 - Aprovat
 • 0060(E).-MOCIÓ de la regidora delegada d'Agricultura i Horta.- Proposa sol·licitar una ajuda econòmica a la Diputació de València per a la realització de diverses obres.
  Expediente .- E-02310-2015-000160-00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI