Servicios de la web

Hall

Plens

Data:
30-04-2020
Hora:
09:45
Òrgan:
Ple
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
PLE ORDINARI ABRIL

Ordre del dia

 • 0001.-SECRETARIA GENERAL I DEL PLE. Proposa autoritzar la participació a distància en la sessió plenària de 30 d'abril.
  Expediente .- E-00401-2020-000023-00 - Aprovat
 • 0002.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió ordinària de 26 de març de 2020.
  Aprovat
 • PART RESOLUTIVA
 • 0003.-ALCALDIA. Dona compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 de març i el 15 d'abril de 2020, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  Quedar assabentat
 • 0004.-ALCALDIA. Dona compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 23 i 27 de març i 3, 9 i 17 d'abril de 2020, i en sessió extraordinària de 26 de març de 2020, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  Quedar assabentat
 • 0005.-ALCALDIA. Dona compte de les actuacions municipals realitzades amb ocasió de la COVID-19.
  Quedar assabentat
 • 0006.-DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa sotmetre a consulta i informació pública la modificació puntual del PGOU relativa a la reserva d'aparcaments en l'av. del Primat Reig, 177.
  Expediente .- E-03001-2019-000266-00 - Sobre la mesa
 • 0007.-DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa sotmetre a consulta i informació pública la modificació puntual detallada del PGOU per a canvi de qualificació de sistema local espai lliure a sistema local de servei públic sociocultural i administratiu institucional en el carreró de Malabuche.
  Expediente .- E-03001-2019-000291-00 - Sobre la mesa
 • 0008.-DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa sotmetre a consulta i informació pública la modificació puntual del PGOU relativa al canvi de qualificació d'UFA2 a UFA1 del grup d'habitatges Sant Jeroni, situat a la plaça de Salvador Allende.
  Expediente .- E-03001-2019-000379-00 - Sobre la mesa
 • 0009.-DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament la modificació puntual del PGOU de València en la parcel·la situada al carrer de Joaquín Marín, 35.
  Expediente .- E-03001-2019-000200-00 - Sobre la mesa
 • 0010.-DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa aprovar provisionalment la modificació puntual del PE d'Infraestructures, Reserva de Sòl i Ordenació d'Usos Benimàmet/Fira de València, parc Cuevas Carolinas.
  Expediente .- E-03001-2017-000018-00 - Sobre la mesa
 • 0011.-DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa aprovar provisionalment la nova documentació de la modificació puntual del PGOU de València Antiga Fàbrica de Tabacs.
  Expediente .- E-03001-2017-000142-00 - Sobre la mesa
 • 0012.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9 desestimatòria del recurs PO 83/2017, interposat contra la no admissió d'una sol·licitud de descatalogació de l'immoble situat a l'av. de Vicente Blasco Ibáñez, 16.
  Expediente .- E-00501-2020-000084-00 - Quedar assabentat
 • 0013.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 8 parcialment estimatòria del recurs PA 421/2019, interposat contra acord del Ple que va denegar la declaració de compatibilitat per a exercir el càrrec de membre del Consell de la Ciutadania de l'ens Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació.
  Expediente .- E-00501-2020-000090-00 - Quedar assabentat
 • 0014.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de la Sentència del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, desestimatòria del recurs PO 1/162/2017 interposat per Hotel Albereda València, SLU, contra acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme que va aprovar definitivament la modificació puntual del Pla General de València sobre ampliació de la parcel·la del col·legi públic Primer Marqués del Túria.
  Expediente .- E-00501-2020-000086-00 - Quedar assabentat
 • 0015.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de l'Informe del Servici Economicopressupostari relatiu a la relació dels conceptes i subconceptes d'ingressos i gastos creats en el primer trimestre de 2020 amb crèdit zero.
  Expediente .- E-05501-2020-000001-00 - Quedar assabentat
 • 0016.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de l'Informe elevat per la Intervenció de Comptabilitat i Pressupostos sobre els Estats d'execució pressupostària i de situació de tresoreria a 31 de març de 2020.
  Expediente .- E-04302-2020-000004-00 - Quedar assabentat
 • 0017.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de l'Informe del tresorer general corresponent al primer trimestre de 2020 sobre compliment de terminis per al pagament de les obligacions municipals.
  Expediente .- E-04906-2020-000007-00 - Quedar assabentat
 • 0018.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la 7a Modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del Pressupost de 2020 (COVID-19).
  Expediente .- E-05501-2020-000017-00 - Aprovat
 • 0019.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa convalidar la 8a Modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del Pressupost de 2020 (COVID-19 Alcaldia).
  Expediente .- E-05501-2020-000018-00 - Aprovat
 • 0020.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la 3a Relació d'expedients de reconeixements extrajudicials de crèdits i obligacions de 2020.
  Expediente .- E-05501-2020-000016-00 - Aprovat amb esmenes
 • 0021.-PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I PROTECCIÓ CIUTADANA. Proposa modificar el nomenament d'un membre del Consell Social de la Ciutat.
  Expediente .- E-02301-2019-000313-00 - Aprovat
 • 0022.-PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I PROTECCIÓ CIUTADANA. Proposa acceptar el nomenament de l'Ajuntament de València com a patró de la Fundació Kaleidos.Xarxa i la designació de representants.
  Expediente .- E-02301-2020-000005-00 - Sobre la mesa
 • 0023.-BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa aprovar definitivament l'Ordenança reguladora del servei de teleassistència domiciliària de l'Ajuntament de València.
  Expediente .- E-02201-2019-000103-00 - Aprovat
 • 0024.-GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa concedir la compatibilitat en execució de sentència per a ostentar la condició de membre en el Consell de la Ciutadania en l'ens de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació.
  Expediente .- E-01101-2018-003851-00 - Aprovat
 • 0025.-GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa estimar la sol·licitut de compatibilitat per a l'avaluació de projectes d'I+D+i.
  Expediente .- E-01101-2020-001293-00 - Aprovat
 • 0026.-GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa estimar la sol·licitut de compatibilitat per a tutoritzar tesis doctorals i projectes de fi de grau.
  Expediente .- E-01101-2020-001294-00 - Aprovat
 • 0027.-GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa desestimar una sol·licitud de compatibilitat per a activitat privada.
  Expediente .- E-01101-2020-001002-00 - Aprovat
 • 0028.-GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Dona compte de la tutorització de tesis doctorals i projectes de final de grau i màster.
  Expediente .- E-01101-2020-001295-00 - Quedar assabentat
 • 0029.-GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Dona compte de l'acord de la Junta de Govern Local de 28 de febrer de 2020, relatiu a la rectificació anual de l'Inventari General de Béns i Drets Reals de la Corporació a data 31 de desembre de 2018 i la comprovació d'este a data 15 de juny de 2019.
  Expediente .- E-05303-2019-000001-00 - Quedar assabentat
 • PROCEDIMENTS DE CONTROL I INICIATIVES
 • MOCIONS
 • 0030.-Moció subscrita pel portaveu del Grup Vox, Sr. Gosálbez, sobre el confinament efectiu de les persones sense sostre.
  Expediente .- O-89VOX-2020-000016-00 - Rebutjat
 • 0031.-Moció subscrita conjuntament pel Sr. Galiana i la Sra. Gómez, portaveus dels grups Compromís i Socialista respectivamente, sobre «València post COVID-19. Un pacte de reconstrucció per a València».
  Expediente .- E-C1911-2020-000006-00 - Aprovat amb esmenes
 • 0032.-Moció subscrita per la portaveu del Grup Popular, Sra. Catalá, sobre mesures urgents per pal·liar la crisi sanitària, econòmica i social provocada per la pandèmia COVID-19.
  Expediente .- O-89POP-2020-000042-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0033.-Moció presentada pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre propostes per a la reconstrucció i la recuperació de València.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000115-00 - Aprovada proposta alternativa
 • INTERPEL·LACIONS
 • 0034.-Interpel·lació subscrita per la portaveu del Grup Popular, Sra. Catalá, sobre les gestions realitzades pel Sr. alcalde en relació amb la COVID-19.
  Expediente .- O-89POP-2020-000042-00 - Contestada
 • PREGUNTES
 • 0035.-Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre mesures per a pal·liar llistes d'espera de diferents serveis.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000074-00 - Contestada
 • 0036.-Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre les mesures preventives en l'addicció al joc i les addicions tecnològiques.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000074-00 - Contestada
 • 0037.-Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre la 1a Edició de Gastronomia de la Setmana Santa Marinera, Cuina de Culte.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000074-00 - Contestada
 • 0038.-Pregunta subscrita pel Sr. Copovi, del Grup Ciutadans, sobre el call center en Benestar Social i més personal en els Centres Municipals de Serveis Socials.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000074-00 - Contestada
 • 0039.-Pregunta subscrita pel Sr. Copovi, del Grup Ciutadans, sobre el sistema d'organització de l'acolliment de persones en situació d'exclusió i vulnerabilitat.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000074-00 - Contestada
 • 0040.-Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre la nova contracta de neteja i recollida de residus urbans.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000081-00 - Contestada
 • 0041.-Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre els inspectors de neteja durant el Pla especial de neteja viària durant les Falles 2020.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000081-00 - Contestada
 • 0042.-Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre l'escola infantil Quatre Carreres.
  Expediente .- O-89POP-2020-000034-00 - Contestada
 • 0043.-Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre la Direcció del Teatre El Musical.
  Expediente .- O-89POP-2020-000034-00 - Contestada
 • 0044.-Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre el Comité d'Ètica i Bones Pràctiques del Servici de Benestar Social i Integració.
  Expediente .- O-89POP-2020-000034-00 - Contestada
 • 0045.-Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre la gala de l'esport 'Jo sóc notícia'.
  Expediente .- O-89POP-2020-000034-00 - Contestada
 • 0046.-Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre el conveni de col·laboració amb el Centre de Desenvolupament Caní integraDogs.
  Expediente .- O-89POP-2020-000034-00 - Contestada
 • 0047.-Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre l'obertura d'un espai per a dones al carrer de Sant Miquel.
  Expediente .- O-89POP-2020-000034-00 - Contestada
 • 0048.-Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre diverses autoritzacions d'ocupació de domini públic municipal.
  Expediente .- O-89POP-2020-000034-00 - Contestada
 • 0049.-Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre l'aplicació de la Instrucció 1/2019, de 28 de febrer, de l'Oficina Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació (OIReScon).
  Expediente .- O-89POP-2020-000034-00 - Contestada
 • 0050.-Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre el nou contracte del servici de Gestió Integral del Centre de Dia Municipal per a Persones Majors Dependents Tres Forques.
  Expediente .- O-89POP-2020-000034-00 - Contestada
 • 0051.-Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre establiments hostalers i hotelers al Saler.
  Expediente .- O-89POP-2020-000034-00 - Contestada
 • 0052.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'empresa de banderoles de premis fallers.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000086-00 - Contestada
 • 0053.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la restauració de la Senyera.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000086-00 - Contestada
 • 0054.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la reproducció musical en Falles.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000086-00 - Contestada
 • 0055.-Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre l'emergència de la COVID-19.
  Expediente .- O-89POP-2020-000034-00 - Contestada
 • 0056.-Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre el retard en la concessió de llicències.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000088-00 - Contestada
 • 0057.-Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre la càrrega de treball de les diferents zones que gestionen les llicències d'activitats.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000088-00 - Contestada
 • 0058.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els objectius de la societat València Parc Central Alta Velocitat 2003, SA.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000085-00 - Contestada
 • 0059.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la cessió d'habitatges per part de la SAREB.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000087-00 - Contestada
 • 0060.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el Palau de la Música.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000087-00 - Contestada
 • 0061.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'execució pressupostària del capítol VI de febrer.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000087-00 - Contestada
 • 0062.-Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre el nomenament d'un nou cronista de la ciutat.
  Expediente .- O-89POP-2020-000034-00 - Contestada
 • 0063.-Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre la candidatura de València a Ciutat Ramsar.
  Expediente .- O-89POP-2020-000034-00 - Contestada
 • 0064.-Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre la reordenació del carrer de Colón.
  Expediente .- O-89POP-2020-000034-00 - Contestada
 • 0065.-Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre l'impacte de la cancel·lació de les Falles en el turisme.
  Expediente .- O-89POP-2020-000034-00 - Contestada
 • 0066.-Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre Jornada Aliança per una Ciutat Sostenible.
  Expediente .- O-89POP-2020-000034-00 - Contestada
 • 0067.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el Pla EDUSI.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000090-00 - Contestada
 • 0068.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'execució d'obres als centres històrics.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000090-00 - Contestada
 • 0069.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'ajuda prestada de la PLV al servei de recollida de trastos abandonats.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000090-00 - Contestada
 • 0070.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les confiscacions de la PLV en Falles.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000090-00 - Contestada
 • 0071.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les inversions territorialitzades en barris i districtes de la ciutat de València de 2018, 2017, 2016 i 2015.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000090-00 - Contestada
 • 0072.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre mecanismes de participació i criteris de selecció dels adjudicataris en els contractes menors que tenen per objecte projectes bàsics, d'execució, direcció i estudis de seguretat i salut d'obres en el servici de la Delegació de Servicis Centrals Tècnics.
  Expediente .- O-89POP-2020-000034-00 - Contestada
 • 0073.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre els treballs efectuats per la contracta de manteniment, projectes bàsics de redacció d'obres i projectes d'inversió realitzats o previstos a la barraca de Cotofio, en la Torre.
  Expediente .- O-89POP-2020-000034-00 - Contestada
 • 0074.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre els immobles arrendats.
  Expediente .- O-89POP-2020-000034-00 - Contestada
 • 0075.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre el Pla Especial del Cabanyal - el Canyamelar.
  Expediente .- O-89POP-2020-000034-00 - Contestada
 • 0076.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre la Guia Tècnica per a Actuacions de Reurbanització Flexible.
  Expediente .- O-89POP-2020-000034-00 - Contestada
 • 0077.-Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre els contactes amb les autoritats locals de Vannes, França.
  Expediente .- O-89POP-2020-000034-00 - Contestada
 • 0078.-Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre l'ampliació del Jardí Botànic.
  Expediente .- O-89POP-2020-000034-00 - Contestada
 • 0079.-Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre la barraca de Cotofio.
  Expediente .- O-89POP-2020-000034-00 - Contestada
 • 0080.-Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre abocadors il·legals.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000081-00 - Contestada
 • 0081.-Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre projectes d'Esports als barris.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000081-00 - Contestada
 • 0082.-Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre els inspectors de neteja destinats al Pla especial de neteja viària de Falles 2020.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000081-00 - Contestada
 • 0083.-Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre tecnologia aplicada al Cicle Integral de l'Aigua.
  Expediente .- O-89POP-2020-000034-00 - Contestada
 • 0084.-Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre una València més verda.
  Expediente .- O-89POP-2020-000034-00 - Contestada
 • 0085.-Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el Pla Especial de Reforços de Servicis de Neteja i Recollida.
  Expediente .- O-89POP-2020-000034-00 - Contestada
 • 0086.-Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre mesures económiques a adoptar front a la crisi del coronavirus.
  Expediente .- O-89POP-2020-000034-00 - Contestada
 • 0087.-Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre el Centre Ciberseguretat de Telefonica.
  Expediente .- O-89POP-2020-000034-00 - Contestada
 • 0088.-Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre l'Oficina d'Inversions.
  Expediente .- O-89POP-2020-000034-00 - Contestada
 • 0089.-Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre els Fons EDUSI.
  Expediente .- O-89POP-2020-000034-00 - Contestada
 • 0090.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la revisió del PGOU en Campanar i Natzaret.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000090-00 - Contestada
 • 0091.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la Torre Miramar.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000090-00 - Contestada
 • 0092.-Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre la suspensió dels dispositius especials de Falles a l'EMT i l'ORA.
  Expediente .- O-89POP-2020-000034-00 - Contestada
 • 0093.-Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre denúncies de furts i decomisos en l'àmbit de l'horta.
  Expediente .- O-89POP-2020-000034-00 - Contestada
 • 0094.-Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el Banc de Terres.
  Expediente .- O-89POP-2020-000034-00 - Contestada
 • 0095.-Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre els canvis al carrer de Colón i adjacents.
  Expediente .- O-89POP-2020-000034-00 - Contestada
 • 0096.-Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre l'intercanviador de Tetuan.
  Expediente .- O-89POP-2020-000034-00 - Contestada
 • 0097.-Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre autoritzacions duplicades en Falles.
  Expediente .- O-89POP-2020-000034-00 - Contestada
 • 0098.-Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre l'agenda de l'alcalde el passat dimarts 10 de març.
  Expediente .- O-89POP-2020-000034-00 - Contestada
 • 0099.-Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre la cancel·lació de les Falles.
  Expediente .- O-89POP-2020-000034-00 - Contestada
 • 0100.-Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre la reunió de l'11 de març amb el col·lectiu faller.
  Expediente .- O-89POP-2020-000034-00 - Contestada
 • 0101.-Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre el desenvolupament del PAI de Benimaclet.
  Expediente .- O-89POP-2020-000034-00 - Contestada
 • 0102.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la retransmissió de les Falles.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000086-00 - Contestada
 • 0103.-Pregunta suscrita por la Sra. Catalá, del Grupo Popular, sobre la destinació del superàvit municipal.
  Expediente .- O-89POP-2020-000034-00 - Contestada
 • 0104.-Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre accions judicials contra la resolució de l'AEPD de 22 de gener de 2018 del procediment núm. AP/00036/2017.
  Expediente .- O-89POP-2020-000034-00 - Contestada
 • 0105.-Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el canvi de l'enllumenat públic.
  Expediente .- O-89POP-2020-000034-00 - Contestada
 • 0106.-Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre la gestió de la crisi sanitària causada per la COVID-19.
  Expediente .- O-89POP-2020-000042-00 - Contestada
 • 0107.-Pregunta subscrita pel Sr. Copovi, del Grup Ciutadans, sobre les ajudes a les arts escèniques.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000107-00 - Contestada
 • 0108.-Pregunta subscrita pel Sr. Copovi, del Grup Ciutadans, sobre la recollida i tractament dels residus en centres sanitaris, hospitals i residències de majors.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000108-00 - Contestada
 • 0109.-Pregunta subscrita pel Sr. Copovi, del Grup Ciutadans, sobre els enterraments als cementeris de la ciutat.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000108-00 - Contestada
 • 0110.-Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre les mesures previster per l'Ajuntament per a garantir la salut i seguretat dels empleats públics i ciutadans en la tornada al treball i serveis presencials.
  Expediente .- O-89POP-2020-000042-00 - Contestada
 • 0111.-Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre actuacions i incidències en les pedanies o pobles de València relacionades amb la crisi del coronavirus.
  Expediente .- O-89POP-2020-000042-00 - Contestada
 • 0112.-Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre Serveis Socials.
  Expediente .- O-89POP-2020-000042-00 - Contestada
 • 0113.-Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre el formulari on line de comunicació ciutadana COVIDVALÈNCIA.
  Expediente .- O-89POP-2020-000042-00 - Contestada
 • 0114.-Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre l'ús de les instal.lacions esportives durant la COVID-19.
  Expediente .- O-89POP-2020-000042-00 - Contestada
 • 0115.-Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre discapacitat.
  Expediente .- O-89POP-2020-000042-00 - Contestada
 • 0116.-Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre les persones majors.
  Expediente .- O-89POP-2020-000042-00 - Contestada
 • 0117.-Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre l'Espai Dones i Igualtat.
  Expediente .- O-89POP-2020-000042-00 - Contestada
 • 0118.-Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre la humanització dels actes fúnebres.
  Expediente .- O-89POP-2020-000042-00 - Contestada
 • 0119.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre la remodelación de l'av. de Pérez Galdós.
  Expediente .- O-89POP-2020-000042-00 - Contestada
 • 0120.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre projectes de redacció del servei de la Delegació de Servicis Centrals Tècnics en els quals està previst el seu anunci previ en l'actual període de suspensió per la COVID-19.
  Expediente .- O-89POP-2020-000042-00 - Contestada
 • 0121.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre despeses no essencials, bàsiques i reestructuració d'ingressos d'AUMSA dissenyats per a la modificació del pressupost 2020 com a conseqüències de la crisi sanitària, social i econòmica produïda per la COVID-19.
  Expediente .- O-89POP-2020-000042-00 - Contestada
 • 0122.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre el personal funcionari i laboral de baixa per malaltia comuna, accident laboral, pagament directe INSS i baixa no justificada.
  Expediente .- O-89POP-2020-000042-00 - Contestada
 • 0123.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre despeses no essencials i bàsiques del servei de la Delegació de Serveis Centrals Tècnics dissenyades per a la modificació del pressupost 2020 com a conseqüències de la crisi sanitària, social i econòmica COVID-19.
  Expediente .- O-89POP-2020-000042-00 - Contestada
 • 0124.-Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre el Pla Verd i de la Biodiversitat.
  Expediente .- O-89POP-2020-000042-00 - Contestada
 • 0125.-Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre el Pla d'Acció per al Clima i l'Energia Sostenible (PACES).
  Expediente .- O-89POP-2020-000042-00 - Contestada
 • 0126.-Pregunta subscrita pel Sr. Copovi, del Grup Ciutadans, sobre els esdeveniments cancel·lats o posposats com a conseqüència de la crisi per la COVID-19.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000109-00 - Contestada
 • 0127.-Pregunta suscrita por la Sra. Catalá, del Grupo Popular, sobre l'ERTO per causa de força major en l'EMT, SAU (Mitjà Propi).
  Expediente .- O-89POP-2020-000042-00 - Contestada
 • 0128.-Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre la recaptació per l'IBI.
  Expediente .- O-89POP-2020-000042-00 - Contestada
 • 0129.-Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre el PAI Font de Sant Lluís.
  Expediente .- O-89POP-2020-000042-00 - Contestada
 • 0130.-Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre inversions territorialitzades.
  Expediente .- O-89POP-2020-000042-00 - Contestada
 • 0131.-Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre tests Covid-19 i material de protecció.
  Expediente .- O-89POP-2020-000042-00 - Contestada
 • 0132.-Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre els esdeveniments tecnològics previstos per a 2020.
  Expediente .- O-89POP-2020-000042-00 - Contestada
 • 0133.-Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre el pla especial per a reactivar la capital valenciana com a destinació turística.
  Expediente .- O-89POP-2020-000042-00 - Contestada
 • 0134.-Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre el suport a l'emprenedoria innovadora.
  Expediente .- O-89POP-2020-000042-00 - Contestada
 • 0135.-Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre detecció del coronavirus a les aigües residuals.
  Expediente .- O-89POP-2020-000042-00 - Contestada
 • 0136.-Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre la suspensió de determinades obres de sanejament.
  Expediente .- O-89POP-2020-000042-00 - Contestada
 • 0137.-Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el bloqueig parcial d'un col·lector a la GV Marqués del Túria.
  Expediente .- O-89POP-2020-000042-00 - Contestada
 • 0138.-Pregunta subscrita pel Sr. Copovi, del Grup Ciutadans, sobre el protocol de desinfecció de vehicles de la PLV.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000110-00 - Contestada
 • 0139.-Pregunta subscrita pel Sr. Copovi, del Grup Ciutadans, sobre el material de protecció personal de la PLV contra la COVID-19 i el seguiment de casos.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000110-00 - Contestada
 • 0140.-Pregunta subscrita pel Sr. Copovi, del Grup Ciutadans, sobre situació i baixes en el padró.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000111-00 - Contestada
 • 0141.-Pregunta subscrita pel Sr. Copovi, del Grup Ciutadans, sobre els jupetins de protecció antibales de la PLV.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000110-00 - Contestada
 • 0142.-Pregunta subscrita pel Sr. Copovi, del Grup Ciutadans, sobre un contracte menor amb la Creu Roja.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000111-00 - Contestada
 • 0143.-Pregunta subscrita pel Sr. Copovi, del Grup Ciutadans, sobre menors víctimes de violència durant l'Estat d'Alarma.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000111-00 - Contestada
 • 0144.-Pregunta subscrita pel Sr. Copovi, del Grup Ciutadans, sobre els controls als vehicles després de l'Estat d'Alarma.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000110-00 - Contestada
 • 0145.-Pregunta subscrita pel Sr. Copovi, del Grup Ciutadans, sobre l'afecció de l'Estat d'Alarma a la Universitat Popular.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000111-00 - Contestada
 • 0146.-Pregunta subscrita pel Sr. Copovi, del Grup Ciutadans, sobre el material de protecció personal del Cos de Bombers contra la COVID-19.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000110-00 - Contestada
 • 0147.-Pregunta subscrita pel Sr. Copovi, del Grup Ciutadans, sobre accions de la Delegació de Cooperació i Migració durant l'Estat d'Alarma per la COVID-19.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000111-00 - Contestada
 • 0148.-Pregunta subscrita pel Sr. Copovi, del Grup Ciutadans, sobre les accions per part de Benestar Social durant l'Estat d'Alarma per la COVID-19.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000111-00 - Contestada
 • 0149.-Pregunta subscrita pel Sr. Copovi, del Grup Ciutadans, sobre la compra de 2.000 màscares.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000110-00 - Contestada
 • 0150.-Pregunta subscrita pel Sr. Copovi, del Grup Ciutadans, sobre accions de Benestar Social durant l'Estat d'Alarma.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000111-00 - Contestada
 • 0151.-Pregunta subscrita pel Sr. Copovi, del Grup Ciutadans, sobre la compra de 100 bussos de protecció de risc químic i biològic.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000110-00 - Contestada
 • 0152.-Pregunta subscrita pel Sr. Copovi, del Grup Ciutadans, sobre accions de Sanitat durant l'Estat d'Alarma per la COVID-19.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000111-00 - Contestada
 • 0153.-Pregunta subscrita pel Sr. Copovi, del Grup Ciutadans, sobre les instal·lacions de la Policia Local de cadascuna de les unitats de districte.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000110-00 - Contestada
 • 0154.-Pregunta subscrita pel Sr. Copovi, del Grup Ciutadans, sobre l'ajuda ReActiva.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000112-00 - Contestada
 • 0155.-Pregunta subscrita pel Sr. Copovi, del Grup Ciutadans, sobre els projectes del Pla EDUSI.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000110-00 - Contestada
 • 0156.-Pregunta subscrita pel Sr. Copovi, del Grup Ciutadans, sobre el rebuig a l'ERTO de l'EMT per la Direcció General de Treball.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000110-00 - Contestada
 • 0157.-Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre el préstec de llibres electrònics a les biblioteques municipals.
  Expediente .- O-89POP-2020-000042-00 - Contestada
 • 0158.-Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre l'estat de les platges.
  Expediente .- O-89POP-2020-000042-00 - Contestada
 • 0159.-Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre el procediment d'admissió de l'alumnat per al curs 2020/2021.
  Expediente .- O-89POP-2020-000042-00 - Contestada
 • 0160.-Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre el projectes LIFE presentats per a l'Albufera.
  Expediente .- O-89POP-2020-000042-00 - Contestada
 • 0161.-Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre el Conveni subscrit amb Acció Ecologista i SEO / BirdLife.
  Expediente .- O-89POP-2020-000042-00 - Contestada
 • 0162.-Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre l'evolució de la pandèmia a la ciutat de València.
  Expediente .- O-89POP-2020-000042-00 - Contestada
 • 0163.-Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre els trages de protecció per risc químic i biològic i la resta de material EPI homologat.
  Expediente .- O-89POP-2020-000042-00 - Contestada
 • 0164.-Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre el registre de donacions de material EPI.
  Expediente .- O-89POP-2020-000042-00 - Contestada
 • 0165.-Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre els jupetins antibales de què disposa la PLV.
  Expediente .- O-89POP-2020-000042-00 - Contestada
 • 0166.-Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre mampares de seguretat per a detinguts als vehicles policials.
  Expediente .- O-89POP-2020-000042-00 - Contestada
 • 0167.-Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre el curs de l'IVASPE per a agents nous de la PLV.
  Expediente .- O-89POP-2020-000042-00 - Contestada
 • 0168.-Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre els projectes de la plaça Ciutat de Bruges.
  Expediente .- O-89POP-2020-000042-00 - Contestada
 • 0169.-Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre una parcel·la d'ús terciari a la Marina.
  Expediente .- O-89POP-2020-000042-00 - Contestada
 • 0170.-Pregunta subscrita pel Sr. Copovi, del Grup Ciutadans, sobre turisme.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000112-00 - Contestada
 • 0171.-Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre les obres del pavelló Arena.
  Expediente .- O-89POP-2020-000042-00 - Contestada
 • 0172.-Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre la urbanització de la plaça de la Reina.
  Expediente .- O-89POP-2020-000042-00 - Contestada
 • 0173.-Pregunta formulada in voce en la sessió plenària ordinària de 27 de febrer de 2020 per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre indemnitzacions per danys causats per la borrasca Glòria.
  Expediente .- O-00606-2020-000003-00 - Contestada
 • 0174.-Prec formulat in voce pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la provisió de jupetisn i tests per a la la protecció de la PLV.
  Quedar assabentat
 • 0175.-Prec formulat in voce pel Sr. Gosálbez, portaveu del Grup Vox, perquè les sessions plenàries se celebren amb plena normalitat pel que fa a assistència i contingut.
  Quedar assabentat
 • 0176.-Pregunta formulada in voce per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre la remodelación del carrer de Colón i la plaça de l'Ajuntament.
  Contestada
 • 0177.-Pregunta formulada in voce per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre proves COVID-19 realitzades al personal municipal.
  Contestada
(Informació publicada: 05/04/2020 04:54:20 PM)


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI