15/11/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
15-03-2019
Hora:
09:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 15 DE MARZO DE 2019

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 7 de març de 2019.
  Aprovat
 • 0002.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, desestimatòria del Recurs PO núm. 552/09, interposat contra una declaració d'amenaça de ruïna imminent i ordre de rehabilitació.
  Expediente .- E-00501-2010-000004-00 - Quedar assabentat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, desestimatòria del Recurs PA núm. 23/18, interposat contra la imposició d'una sanció per miccionar en la via pública.
  Expediente .- E-00501-2019-000074-00 - Quedar assabentat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del Recurs PA núm. 242/18, en matèria de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2019-000078-00 - Quedar assabentat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10, que declara acabat el Recurs PA núm. 1008/17, interposat contra la desestimació d'una sol·licitud de vacances no gaudides corresponents als anys 2015 i 2016.
  Expediente .- E-00501-2019-000077-00 - Quedar assabentat
 • 0006.-TRESORERIA GENERAL. Proposa publicar les dades del càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de febrer de 2019.
  Expediente .- E-04906-2019-000007-00 - Aprovat
 • 0007.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10 en el Procediment Abreviat núm. 238/17 i aprovar el gasto corresponent.
  Expediente .- E-01001-2018-000531-00 - Aprovat
 • 0008.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa executar el Decret núm. 29/19 dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Social núm. 10 i aprovar el gasto corresponent.
  Expediente .- E-01101-2015-001413-00 - Aprovat
 • 0009.-SERVICIO DE PERSONAL. Propone aprobar un reconocimiento de obligación a favor de H y J Fitness, SC.
  Expediente .- E-01101-2019-000001-00 - Aprovat
 • 0010.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra les llistes definitives del personal aspirant admés i exclòs en la convocatòria de quaranta places d'agent de Policia Local Mobilitat.
  Expediente .- E-01101-2019-001111-00 - Aprovat
 • 0011.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una subalterna per al Servici de Jardineria.
  Expediente .- E-01101-2019-001190-00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de personal tècnic superior AE, categoria veterinari/ària, en el Servici de Pobles de València, CEMAS.
  Expediente .- E-01101-2019-001283-00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa el reingrés al servici actiu mitjançant adscripció provisional a lloc de treball d'auxiliar de servicis en el Servici d'Acció Cultural, referència núm. 3164.
  Expediente .- E-01101-2019-000239-00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a auxiliar administrativa.
  Expediente .- E-01101-2019-001281-00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa declarar la disponibilitat de crèdits vacants de febrer de 2019.
  Expediente .- E-01101-2019-001225-00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa la classificació i el requeriment de la millor oferta del contracte de subministrament i instal·lació del sistema de climatització de les naus del Complex Esportiu-Cultural la Petxina.
  Expediente .- E-04101-2018-000107-00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte d'execució de les obres de reforma de la instal·lació de fred industrial del mercat de Rojas Clemente.
  Expediente .- E-04101-2018-000156-00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar les obres del 'Projecte d'execució d'obres de reforma en parcs de bombers. Parc Centre Històric', convocar procediment obert simplificat i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
  Expediente .- E-04101-2018-000186-00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa estimar el recurs de reposició i prorrogar l'autorització d'ocupació temporal d'un immoble municipal.
  Expediente .- E-05302-2015-000591-00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 16 de novembre de 2018, sobre concessió administrativa de subsòl públic per a aparcament privat al carrer d'Ángel Tomás García.
  Expediente .- E-05304-2017-000010-00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del servici.
  Expediente .- E-00202-2019-000006-00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al manteniment d'equips multifunció de propietat municipal.
  Expediente .- E-01201-2019-000136-00 - Aprovat
 • 0023.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2015 88694.
  Expediente .- E-01305-2015-000376-00 - Aprovat
 • 0024.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2015 111978.
  Expediente .- E-01305-2015-000531-00 - Aprovat
 • 0025.-DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa substituir la proposta de gastos del contracte de subministrament d'un vehicle autoescala de 18 metres.
  Expediente .- E-01501-2019-000130-00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa autoritzar l'ampliació del termini d'execució de les obres de construcció del carril bici a l'avinguda de la Constitució-Ronda Nord.
  Expediente .- E-01801-2017-001882-00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a certificacions del contracte de servicis de 'Coordinació de seguretat i salut de la contracta de gestió intel·ligent del trànsit a la ciutat de València. 2015'.
  Expediente .- E-01801-2018-002997-00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al lloguer de carrosses per a la Batalla de Flors de 2018.
  Expediente .- E-01904-2018-001374-00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació amb motiu de la 'Gran Nit de Juliol' de 2018.
  Expediente .- E-01904-2018-001377-00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la celebració de la festivitat del 9 d'Octubre de 2018.
  Expediente .- E-01904-2018-001420-00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a servicis prestats amb motiu de la festa de Cap d'Any 2018.
  Expediente .- E-01904-2018-001438-00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de diversos proveïdors d'Expojove 2018.
  Expediente .- E-01904-2018-001585-00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de diversos proveïdors amb motiu de l'Expojove 2018-2019 i de la Cavalcada de Reis 2019.
  Expediente .- E-01904-2019-000305-00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la justificació de les ajudes concedides a la programació en espais escènics privats a la ciutat de València 2018.
  Expediente .- E-01905-2018-000017-00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de la factura corresponent al cànon d'explotació de desembre de 2018 del Centre Cultural 'la Rambleta'.
  Expediente .- E-01905-2019-000022-00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures derivades de la prestació de diversos servicis.
  Expediente .- E-01905-2019-000059-00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa acceptar la renúncia presentada per diverses entitats a la subvenció concedida per a la realització de programacions i projectes culturals al municipi de València en 2018.
  Expediente .- E-02000-2018-000013-00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar la convocatòria dels premis literaris 'Ciutat de València' 2019.
  Expediente .- E-02000-2019-000015-00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits entre aplicacions del Servici de Patrimoni Històric i Artístic i els Servicis de Recursos Culturals i Palau de la Música.
  Expediente .- E-02001-2019-000378-00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement de la obligació de la quantitat pendent del Premi per a estudis a l'estranger destinat a l'alumnat del Conservatori Municipal de Música José Iturbi.
  Expediente .- E-02101-2017-000522-00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de la factura corresponent a la prestació dels servicis d'atenció psiquiàtrica durant el passat mes de desembre a les persones usuàries del CAST.
  Expediente .- E-02201-2017-000411-00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a favor de les associacions de mares i pares de l'alumnat dels centres ocupacionals municipals en 2018.
  Expediente .- E-02201-2018-000061-00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la convocatòria de la I edició dels Premis als tres millors treballs fi de màster en gènere i polítiques d'igualtat.
  Expediente .- E-02230-2018-000105-00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar el règim jurídic específic aplicable a la concessió directa d'una subvenció a favor d'España con Acnur per al desenvolupament d'un projecte d'ajuda humanitària d'emergència a Indonèsia.
  Expediente .- E-02250-2018-000311-00 - Aprovat
 • 0045.-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a les actuacions musicals realitzades amb motiu de la celebració del 'Dia d'Àfrica'.
  Expediente .- E-02250-2018-000099-00 - Aprovat
 • 0046.-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació pel subministrament de menús al casal d'acolliment a Rocafort.
  Expediente .- E-02250-2019-000020-00 - Aprovat
 • 0047.-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de la factura de prestació del servici de gestió de recursos durant el mes de febrer passat.
  Expediente .- E-02250-2019-000047-00 - Aprovat
 • 0048.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa declarar desert el Concurs de Curts 2018 de la Junta Municipal d'Abastos.
  Expediente .- E-02301-2018-000508-00 - Aprovat
 • 0049.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de diverses factures corresponents a la realització d'activitats culturals a la Junta Municipal d'Abastos.
  Expediente .- E-02301-2018-000554-00 - Aprovat
 • 0050.-SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de servicis prestats amb motiu de la celebració de la festa de Reis Mags a Massarrojos i Carpesa.
  Expediente .- E-02310-2019-000087-00 - Aprovat
 • 0051.-SERVICI DE CEMENTERIS. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació corresponent a una certificació del servici de manteniment, conservació i explotació dels forns crematoris.
  Expediente .- E-02802-2019-000079-00 - Aprovat
 • 0052.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa modificar el conveni de col·laboració amb la fundació Escuela de Organización Industrial (EOI) i Orange Espagne, SAU, per a la difusió del desenvolupament del projecte Sé + digital.
  Expediente .- E-02901-2018-001761-00 - Aprovat
 • 0053.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar les bases de la convocatòria de concessió d'autoritzacions per a exercir la venda no sedentària al passeig marítim de la platja del Cabanyal durant la temporada estival 2019.
  Expediente .- E-02901-2019-000130-00 - Aprovat
 • 0054.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa modificar el conveni de col·laboració amb la Fundació Universitat-Empresa València (ADEIT), per a la realització del projecte 'Beques lingua València'.
  Expediente .- E-02902-2018-001681-00 - Aprovat
 • 0055.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa reconéixer l'obligació de crèdit al fet que ascendix el preu just de l'expropiació d'un solar situat al carrer de Sant Miquel (hui plaça del Músic López Chavarri).
  Expediente .- E-03103-2010-000045-00 - Aprovat
 • 0056.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa reconéixer una obligació de crèdit relativa a l'expropiació d'una parcel·la situada entre els carrers de Yáñez de la Almedina i de Lluís Peixó.
  Expediente .- E-03103-2012-000001-00 - Aprovat
 • 0057.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa reconéixer l'obligació de crèdit corresponent al preu just fixat per sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana per l'expropiació d'una parcel·la situada a la plaça del Músic López Chavarri.
  Expediente .- E-03103-2012-000014-00 - Aprovat
 • 0058.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa reconéixer l'obligació de crèdit corresponent al preu just fixat per sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana per l'expropiació d'una parcel·la situada a la plaça del Músic López Chavarri.
  Expediente .- E-03103-2012-000017-00 - Aprovat
 • 0059.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa aprovar el full d'estimació de l'Administració relatiu a l'expropiació d'una parcel·la situada en la confluència de l'avinguda del Doctor Tomàs Sala i de la plaça de Segòvia.
  Expediente .- E-03103-2012-000027-00 - Aprovat
 • 0060.-SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció a usuaris del Bioparc València i el reconeixement de l'obligació econòmica a favor de Rain Forest Valencia, SA, corresponent al tercer trimestre de 2018.
  Expediente .- E-03201-2017-000098-00 - Aprovat
 • 0061.-SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa aprovar tècnicament el projecte denominat 'Obres de conversió en zona de vianants del carrer dels Fusters'.
  Expediente .- E-03301-2018-000153-00 - Aprovat
 • 0062.-SERVICI COORDINACIÓ OBRA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES. Proposa aprovar, reconéixer l'obligació i abonar la certificació de desembre de 2018 de les obres de reparació, renovació i manteniment dels carrers i camins de la ciutat.
  Expediente .- E-03401-2019-000020-00 - Aprovat
 • 0063.-SERVICI DE VIVENDA. Proposa rectificar els errors materials continguts en el conveni de col·laboració amb la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori per a la gestió de l'Actuació de Regeneració i Renovació Urbana del barri del Cabanyal-Canyamelar a València i per a la instrumentació de la subvenció corresponent a l'exercici 2018.
  Expediente .- E-03910-2016-000010-00 - Aprovat
 • 0064.-SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar els abonaments a compte de la subvenció per a rehabilitació a l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana del Cabanyal-el Canyamelar per la rehabilitació duta a terme en un edifici del carrer del Progrés.
  Expediente .- E-03910-2018-005834-00 - Aprovat
 • 0065.-MOCIÓ del regidor delegat de Joventut sobre l'obtenció del premi CNIS 2019 per a la plataforma digital 'Diàlegs joves als barris'.
  Expediente .- E-01902-2019-000069-00 - Aprovat
 • 0065.-PRECS I PREGUNTES
 • 0066(E).-SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar la justificació d'una ajuda concedida per a la realització de projectes d'innovació social 2017.
  Expediente .- E-00202-2017-000039-00 - Aprovat
 • 0067(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar l'arxiu de l'expedient disciplinari incoat a un oficial de la Policia Local.
  Expediente .- E-01404-2018-000167-00 - Aprovat
 • 0068(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a un agent de la Policia Local.
  Expediente .- E-01404-2019-000028-00 - Aprovat
 • 0069(E).-BANDA MUNICIPAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures presentades per diversos proveïdors.
  Expediente .- O-01601-2019-000002-00 - Aprovat
 • 0070(E).-SERVICI DE JOVENTUT. Proposa disposar i reconéixer l'obligació del gasto per al pagament de vint-i-cinc beques concedides en virtut del conveni de col·laboració firmat amb la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per al desenvolupament de dos projectes de Formació Professional Dual del Sistema Educatiu a la Comunitat Valenciana, corresponent al passat mes de febrer.
  Expediente .- E-01902-2016-000156-00 - Aprovat
 • 0071(E).-SERVICI D'ESPORTS. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Diputació Provincial de València amb destinació a l'eliminació de barreres arquitectòniques al Centre Municipal de Pilota de Borbotó (Pla Trinquets 2018) i aprovar la modificació de crèdits i el projecte de gasto corresponents.
  Expediente .- E-01903-2019-000029-00 - Aprovat
 • 0072(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa reconéixer drets en el concepte d'ingressos del Pressupost de 2019 relatius a la subvenció atorgada per la Diputació Provincial de València per a la realització d'activitats pirotècniques i culturals.
  Expediente .- E-01904-2018-001060-00 - Aprovat
 • 0073(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa donar la conformitat a les comissions falleres per a ser beneficiàries de qualsevol de les subvencions de la Regidoria de Cultura Festiva durant l'any 2019.
  Expediente .- O-01904-2019-000014-00 - Aprovat
 • 0074(E).-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la convocatòria per a la concessió d'ajudes a residències de creació 2019.
  Expediente .- E-01905-2018-000545-00 - Aprovat
 • 0075(E).-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar la justificació i reconéixer l'obligació de part de l'ajuda concedida dins del pla de subvencions 'Ciutat educadora' 2017-2018.
  Expediente .- E-02101-2017-000351-00 - Aprovat
 • 0076(E).-SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa prorrogar l'execució de les obres de rehabilitació de la nau 2 de Demetrio Ribes al Parc Central per a la Universitat Popular de València.
  Expediente .- E-02230-2017-000058-00 - Aprovat
 • 0077(E).-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació pel subministrament de menús al casal d'acolliment a Rocafort.
  Expediente .- E-02250-2019-000020-00 - Aprovat
 • 0078(E).-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar la justificació de la subvenció anual concedida a l'Associació de Venedors del Mercat del Cabanyal per ocupació de parades, corresponent a l'exercici 2018.
  Expediente .- E-02901-2017-001653-00 - Aprovat
 • 0079(E).-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la producció i realització d'un vídeo promocional del mercat del Grau.
  Expediente .- E-02901-2019-000292-00 - Aprovat
 • 0080(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-1483, de 15 de febrer de 2019.
  Expediente .- E-03530-2019-000519-00 - Aprovat
 • 0081(E).-SERVICI DE JARDINERIA. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de factures corresponents a certificacions d'obres d'enjardinament al carrer de Rubén Darío confluència amb el carrer del Palància i a la plaça de Santa Maria Mazzarello.
  Expediente .- E-04001-2019-000221-00 - Aprovat
 • 0082(E).-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar els servicis informàtics de protecció i manteniment de llicències de software i manteniment hardware, classificar les proposicions i requerir les ofertes econòmicament més avantatjoses prèviament a l'adjudicació del contracte.
  Expediente .- E-04101-2018-000083-00 - Aprovat
 • 0083(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar l'increment de retribucions del programa EMPUJU com a conseqüència de l'increment del salari mínim interprofessional per a l'exercici 2019.
  Expediente .- E-01101-2018-002417-00 - Aprovat
 • 0084(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar l'extinció del contracte laboral de personal del programa EMPUJU 2018-2019.
  Expediente .- E-01101-2018-002417-00 - Aprovat
 • 0085(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar l'extinció del contracte laboral de personal del programa EMPUJU 2018-2019.
  Expediente .- E-01101-2018-002417-00 - Aprovat
 • 0086(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis en lloc de treball d'inspecció coordinació, referència núm. 331, en el Servici de Mobilitat Sostenible.
  Expediente .- E-01101-2018-004846-00 - Aprovat
 • 0087(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de catorze auxiliars administratius/ives per al Servici de Benestar Social i Integració.
  Expediente .- E-01101-2019-000940-00 - Aprovat
 • 0088(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del Capítol I.
  Expediente .- E-01101-2019-001244-00 - Aprovat
 • 0089(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases de la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball de tècnic/a mitjà/ana de treball social.
  Expediente .- E-01101-2019-001313-00 - Aprovat
 • 0090(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'un arxiver copista en el Servici Palau de la Música i Congressos.
  Expediente .- E-01101-2019-001314-00 - Aprovat
 • 0091(E).-ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. Proposa el nomenament de vocal en el Consell Escolar Municipal.
  Expediente .- E-00601-2015-000068-00 - Aprovat
 • 0092(E).-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa autoritzar la proposta de modificació provisional d'aules de l'escola infantil 'General Urrutia' per al curs escolar 2019/2020 (pendent d'aprovar per la Generalitat Valenciana el canvi de denominació de l'escola per 'Mestra Empar Navarro i Giner').
  Expediente .- E-02101-2019-000005-00 - Aprovat
 • 0093(E).-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa autoritzar la proposta de modificació provisional d'aules de l'escola infantil 'Pardalets' per al curs escolar 2019/2020.
  Expediente .- E-02101-2019-000005-00 - Aprovat
 • 0094(E).-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa autoritzar la proposta de modificació provisional d'aules de l'escola infantil 'Gent Menuda' per al curs escolar 2019/2020.
  Expediente .- E-02101-2019-000005-00 - Aprovat
 • 0095(E).-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa autoritzar la proposta de modificació provisional d'aules de l'escola infantil 'Quatre Carreres' per al curs escolar 2019/2020.
  Expediente .- E-02101-2019-000005-00 - Aprovat
 • 0096(E).-SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar l'addenda al conveni de col·laboració amb la Diputació Provincial de València.
  Expediente .- E-01902-2018-000215-00 - Aprovat
 • 0097(E).-SERVICI DE SANITAT. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura corresponent a la prestació del servici de gestió del centre d'acollida d'animals de Benimàmet.
  Expediente .- E-02401-2019-000299-00 - Aprovat
 • 0098(E).-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures derivades de la prestació de diversos servicis.
  Expediente .- E-01905-2019-000072-00 - Aprovat
 • 0099(E).-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació pel subministrament de menús i la prestació del servici de neteja de menjador al casal d'acolliment a Rocafort.
  Expediente .- E-02250-2019-000021-00 - Aprovat
(Informació publicada: 03/15/2019 12:40:30 PM)


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI