21/11/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
08-06-2018
Hora:
09:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 8 DE JUNIO DE 2018

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de les Actes de les sessions extraordinària i ordinària que van tindre lloc els dies 31 de maig i 1 de juny de 2018, respectivament.
  Aprovat
 • 0002.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que estima l'apel·lació i revoca la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9 estimatòria del Recurs PO núm. 149/14, interposat contra la denegació de llicència per a legalització d'unes obres.
  Expediente .- E-00501-2014-000190-00 - Quedar assabentat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, desestimatòria del Recurs PA núm. 15/18, en matèria de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2018-000197-00 - Quedar assabentat
 • 0004.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar la indemnització per finalització de contracte del personal del programa T'Avalem 'Dinamitzant la Ciutat'.
  Expediente .- E-01101-2017-000713-00 - Aprovat
 • 0005.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar la indemnització per finalització de contracte del personal del programa T'Avalem 'Atenció a la Ciutadania'.
  Expediente .- E-01101-2017-000714-00 - Aprovat
 • 0006.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar la indemnització per finalització de contracte del personal del programa T'Avalem 'Esport i Salut'.
  Expediente .- E-01101-2017-000715-00 - Aprovat
 • 0007.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de servici de neteja del Saló d'Actes i de la Sala de Conferències del Complex Municipal de la Petxina.
  Expediente .- E-01101-2018-001495-00 - Aprovat
 • 0008.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de dos subalterns per als Servicis de Jardineria i d'Educació.
  Expediente .- E-01101-2018-001906-00 - Aprovat
 • 0009.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa declarar la disponibilitat de crèdits d'economies de IT de gener a març de 2018.
  Expediente .- E-01101-2018-001969-00 - Aprovat
 • 0010.-MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte per al subministrament i instal·lació de lluminàries i làmpares per a la renovació i millora energètiques en la instal·lació d'enllumenat públic de la zona Nord de la ciutat de València (dividit en 5 lots).
  Expediente .- E-04101-2017-000142-00 - Aprovat
 • 0011.-MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar l'execució de les obres del projecte 'Adaptació en matèria d'accessibilitat de l'itinerari històric de la Gola del Pujol a la Devesa de l'Albufera de València', classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
  Expediente .- E-04101-2017-000155-00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar l'execució de les obres 'Rehabilitació del mercat del Grau', finançades amb càrrec al Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
  Expediente .- E-04101-2018-000030-00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa aprovar la modificació del contracte d'execució de les obres de renovació d'infraestructures viàries i millores mediambientals i d'accessibilitat amb paviment fonoabsorbent als carrers de la Barraca, de la Reina i del Doctor Lluch (entre els carrers de Francesc Cubells i d'Empar Guillem), finançades a càrrec del Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E-04101-2018-000032-00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE PROTOCOL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al disseny i maquetació de suports amb la imatge gràfica de Falles.
  Expediente .- E-8RE05-2018-000007-00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al subministrament de materials d'obra.
  Expediente .- E-01201-2018-000273-00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a factures de servicis postals.
  Expediente .- E-01201-2018-000350-00 - Aprovat
 • 0017.-DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament del terrat de l'edifici Torres Collverd, situat a l'avinguda de la Gola del Pujol, i aprovar el gasto corresponent.
  Expediente .- E-01501-2006-000062-00 - Aprovat
 • 0018.-DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa aprovar tècnicament el 'Projecte d'execució d'obres de reforma en parcs de bombers. Parc Centre Històric'.
  Expediente .- E-01501-2016-000167-00 - Aprovat
 • 0019.-DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament a favor del personal instructor i coordinador del curs de formació 'Incendi en interiors'.
  Expediente .- E-01501-2018-000202-00 - Aprovat
 • 0020.-DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures corresponents al servici d'electricitat i neteja en la jornada 'Drums Day'.
  Expediente .- E-01501-2018-000227-00 - Aprovat
 • 0021.-DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura del servici de manteniment de vehicles del Parc de Bombers.
  Expediente .- E-01501-2018-000233-00 - Aprovat
 • 0022.-BANDA MUNICIPAL. Proposa declarar disponible el crèdit retingut en l'aplicació pressupostària EP630 33020 48100, denominada 'Transf. premis, beques, pens. Estudis i investigació'.
  Expediente .- E-01601-2017-000043-00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides dins del programa de suport a entitats que realitzen activitats dirigides a la infància i a la joventut de la ciutat de València l'any 2017.
  Expediente .- E-01902-2017-000040-00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Federació de Pilota Valenciana.
  Expediente .- E-01903-2017-000148-00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Club de Gimnasia Rítmico Deportiva Atzar.
  Expediente .- E-01903-2017-000166-00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Club Deportivo Futsal Valencia.
  Expediente .- E-01903-2017-000172-00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Club Deportivo Alter Valencia.
  Expediente .- E-01903-2017-000175-00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa accedir a la sol·licitud presentada per l'Associació Cultural Falla Pintor Segrelles relativa a la cancel·lació de la hipoteca constituïda a favor de l'Ajuntament sobre el local adquirit i condicionat per a casal faller.
  Expediente .- E-01904-2018-001287-00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la convocatòria de subvencions a entitats culturals sense ànim de lucre que duen a terme activitats culturals i artístiques que contribuïsquen a la conservació, recuperació, investigació, difusió, dinamització i expressió d'aspectes de la cultura i el patrimoni festius.
  Expediente .- E-01904-2018-001308-00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, INTERNACIONALITZACIÓ I TURISME. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb Casa Àsia.
  Expediente .- E-01909-2018-000010-00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, INTERNACIONALITZACIÓ I TURISME. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb Cla-Cla Films, SL.
  Expediente .- E-01909-2018-000031-00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent al contracte de servicis de coordinació de seguretat i salut per a les obres de restauració del refugi del carrer dels Serrans.
  Expediente .- E-02001-2016-000498-00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent a la instal·lació d'audiovisuals en el refugi de l'Ajuntament.
  Expediente .- E-02001-2016-000964-00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa declarar l'IES Lluís Vives beneficiari del pla de subvencions 'Ciutat educadora' 2017-2018.
  Expediente .- E-02101-2017-000351-00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar la justificació del xec escolar del període de setembre a desembre de 2017.
  Expediente .- E-02101-2018-000035-00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació d'un gasto destinat al pagament de la quota corresponent a l'any 2018 de pertinença a l'Associació Internacional de Ciutats Educadores.
  Expediente .- E-02101-2018-000176-00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura del servici de transport als centres ocupacionals municipals.
  Expediente .- E-02201-2015-000041-00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per l'Instituto de Mediación y Conciliación (IMECO) del projecte subvencionat en la convocatòria d'intervenció col·laborativa 'Col·labora' 2017.
  Expediente .- E-02201-2017-000186-00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les modificacions sol·licitades per dos entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'acció social de l'any 2017.
  Expediente .- E-02201-2017-000196-00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació d'una factura de subministrament d'equipament informàtic als centres socials.
  Expediente .- E-02201-2017-000349-00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa alliberar el crèdit corresponent al pagament d'abril a desembre de 2018 de l'arrendament d'un local situat al carrer de Josep d'Orga.
  Expediente .- E-02201-2018-000034-00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa alliberar el crèdit corresponent al pagament d'abril a desembre de 2018 de l'arrendament d'un local situat al carrer de l'Explorador Andrés.
  Expediente .- E-02201-2018-000035-00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa alliberar el crèdit corresponent al pagament d'abril a desembre de 2018 de l'arrendament d'un local situat al carrer del Gravador Manuel Peleguer.
  Expediente .- E-02201-2018-000036-00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa alliberar el crèdit corresponent al pagament d'abril a desembre de 2018 de l'arrendament d'un local situat al carrer de l'Explorador Andrés.
  Expediente .- E-02201-2018-000038-00 - Aprovat
 • 0045.-SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la justificació presentada per l'associació Grupo de Mujeres Malvarrosa de la subvenció concedida en la convocatòria de projectes de foment de la igualtat entre dones i hòmens i la lluita contra la discriminació per raó d'orientació sexual o identitat de gènere i la igualtat del col·lectiu LGTBI 2016.
  Expediente .- E-02230-2016-000039-00 - Aprovat
 • 0046.-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud presentada per JARIT Associació Civil d'ampliació del termini de justificació del projecte subvencionat en la convocatòria de cooperació internacional per al desenvolupament 2016.
  Expediente .- E-02201-2016-000190-00 - Aprovat
 • 0047.-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la concessió d'una subvenció nominativa a favor de l'associació Ciutat de l'Esperança.
  Expediente .- E-02250-2018-000029-00 - Aprovat
 • 0048.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a favor de diverses entitats de la Junta Municipal de Ciutat Vella per al desenvolupament de projectes de participació ciutadana dirigida al foment de l'associacionisme al municipi de València.
  Expediente .- E-02301-2017-000330-00 - Aprovat
 • 0049.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació parcial de la subvenció concedida a l'AMPA del CEIP 'Mare Nostrum'.
  Expediente .- E-02301-2017-000332-00 - Aprovat
 • 0050.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de factures derivades de la realització d'obres en diverses Juntes Municipals de Districte.
  Expediente .- E-02301-2017-000741-00 - Aprovat
 • 0051.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la convocatòria del Concurs de Relat Curt 2018 de la Junta Municipal de Russafa.
  Expediente .- E-02301-2018-000142-00 - Aprovat
 • 0052.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la convocatòria del Concurs de Còmic 2018 de la Junta Municipal de Russafa.
  Expediente .- E-02301-2018-000143-00 - Aprovat
 • 0053.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la convocatòria del Concurs de Dibuix Escolar 2018 de la Junta Municipal d'Abastos.
  Expediente .- E-02301-2018-000195-00 - Aprovat
 • 0054.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la convocatòria del Concurs de Còmic 2018 de la Junta Municipal de Patraix.
  Expediente .- E-02301-2018-000205-00 - Aprovat
 • 0055.-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa modificar a la baixa l'import corresponent a l'any 2018 i autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament a favor de les Comunitats de Regants.
  Expediente .- E-02701-2010-000218-00 - Aprovat
 • 0056.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar la justificació de subvencions concedides en concepte d'ajuda municipal 'València Activa Emprén 2016'.
  Expediente .- E-02902-2016-000118-00 - Aprovat
 • 0057.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar la primera justificació de subvencions concedides en concepte d'ajuda municipal 'València Activa Ocupa 2017'.
  Expediente .- E-02902-2017-000091-00 - Aprovat
 • 0058.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar la justificació de l'aportació municipal corresponent a l'exercici 2017 derivada del conveni de col·laboració en el marc del V Pacte per l'Ocupació.
  Expediente .- E-02902-2017-000881-00 - Aprovat
 • 0059.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar una modificació de crèdits generats per ingressos.
  Expediente .- E-02902-2017-000913-00 - Aprovat
 • 0060.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa iniciar procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals 'València Activa Emprén 2016'.
  Expediente .- E-02902-2018-000164-00 - Aprovat
 • 0061.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa iniciar procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals 'València Activa Emprén 2016'.
  Expediente .- E-02902-2018-000165-00 - Aprovat
 • 0062.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura corresponent a l'organització de l'acte d'entrega dels 'Premis València Emprén', XI edició.
  Expediente .- E-02902-2018-000418-00 - Aprovat
 • 0063.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de les factures emeses en concepte de subministrament de cartells i d'un pla imprés per a diversos tallers d'ocupació.
  Expediente .- E-02902-2018-000435-00 - Aprovat
 • 0064.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures de diversos professionals per treballs relacionats amb l'acció formativa 'Socorrisme en instal·lacions aquàtiques'.
  Expediente .- E-02902-2018-000438-00 - Aprovat
 • 0065.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de servici de selecció, tutorització i orientació de l'alumnat del projecte 'Itineraris d'emprenedoria juvenil 2017 Ciutat de València'.
  Expediente .- E-02902-2018-000445-00 - Aprovat
 • 0066.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura emesa en concepte de subministrament de motxilles serigrafiadas amb el logo de l'Ajuntament.
  Expediente .- E-02902-2018-000446-00 - Aprovat
 • 0067.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura emesa en concepte d'impartició de formació en competències digitals.
  Expediente .- E-02902-2018-000460-00 - Aprovat
 • 0068.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar la 17a modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del servici.
  Expediente .- E-02902-2018-000458-00 - Aprovat
 • 0069.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar la 18a modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del servici.
  Expediente .- E-02902-2018-000470-00 - Aprovat
 • 0070.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar les bases i iniciar el procés per a la selecció del professorat d'anglés a contractar temporalment per a impartir les accions formatives de cursos intensius d'anglés i competències en llengua estrangera-anglés contemplades en el programa València Activa Exprés.
  Expediente .- E-02902-2018-000484-00 - Aprovat
 • 0071.-SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa l'admissió a tràmit i consulta del procediment d'avaluació ambiental i territorial estratègica simplificada de l'estudi de detall al carrer de la Reina Violant.
  Expediente .- E-03001-2018-000144-00 - Aprovat
 • 0072.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de les factures corresponents a les quotes municipals 12 a 17 de la reparcel·lació de 'Músic Chapí'.
  Expediente .- E-03102-2011-000013-00 - Aprovat
 • 0073.-SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura del contracte per a la prestació del servici de direcció de les obres, assistència tècnica i coordinació en matèria de seguretat i salut en les obres denominades 'Connexió per als vianants al carrer de Just Ramírez'.
  Expediente .- E-03301-2017-000272-00 - Aprovat
 • 0074.-SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa aprovar l'acta de recepció de les obres denominades 'Connexió per als vianants en carrer Just Ramírez de València' i reconéixer l'obligació de pagament de la certificació final.
  Expediente .- E-03301-2017-000279-00 - Aprovat
 • 0075.-SERVICI DISCIPLINA URBANÍSTICA. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de factures corresponents a l'execució de mesures precautòries i de demolició en diversos immobles.
  Expediente .- O-03801-2018-000014-00 - Aprovat
 • 0076.-SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar els abonaments a compte de la subvenció per a rehabilitació en l'àrea de regeneració i renovació urbana del Cabanyal-el Canyamelar per la rehabilitació duta a terme en un edifici del carrer de Josep Benlliure.
  Expediente .- E-03910-2017-000763-00 - Aprovat
 • 0077.-SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar els abonaments a compte de la subvenció per a substitució edificatòria en l'àrea de regeneració i renovació urbana del Cabanyal-el Canyamelar per la reedificació duta a terme en un edifici del carrer del Pare Lluís Navarro.
  Expediente .- E-03910-2018-000092-00 - Aprovat
 • 0078.-SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar els abonaments a compte de la subvenció per a rehabilitació en l'àrea de regeneració i renovació urbana del Cabanyal-el Canyamelar per la rehabilitació duta a terme en un edifici del carrer de la Barraca.
  Expediente .- E-03910-2018-000149-00 - Aprovat
 • 0079.-SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar els abonaments a compte de la subvenció per a substitució edificatòria en l'àrea de regeneració i renovació urbana del Cabanyal-el Canyamelar per la reedificació duta a terme en un edifici del carrer del Pare Lluís Navarro.
  Expediente .- E-03910-2018-000150-00 - Aprovat
 • 0080.-SERVICI DE JARDINERIA. Proposa aprobar el projecte per a les obres 'Remodelació del jardí a la plaça del Centenar de la Ploma'.
  Expediente .- E-04001-2017-000372-00 - Aprovat
 • 0081.-GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits entre aplicacions pressupostàries.
  Expediente .- E-04103-2018-000009-00 - Aprovat
 • 0081.-PRECS I PREGUNTES
 • 0082(E).-GABINET DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA. Proposa acceptar l'ajuda econòmica concedida per la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.
  Expediente .- E-01304-2017-000012-00 - Aprovat
 • 0083(E).-DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament del terrat d'un edifici situat a l'avinguda de la Gola del Pujol i aprovar el gasto corresponent.
  Expediente .- E-01501-2006-000061-00 - Aprovat
 • 0084(E).-SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb Acció Ecologista-Agró per a l'organització i desenvolupament del XV Congrés Ibèric 'La bicicleta i la ciutat'.
  Expediente .- E-01801-2018-000611-00 - Aprovat
 • 0085(E).-SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa reconéixer l'obligació de pagament corresponent a una certificació del servici de gestió del servici públic d'estacionament de vehicles en la via pública davall control horari a la ciutat de València (ORA).
  Expediente .- E-01801-2018-001837-00 - Aprovat
 • 0086(E).-SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Dóna compte de l'informe de fiscalització de la Sindicatura de Comptes de l'Empresa Municipal de Transports de València, SAU (EMT), exercici 2016.
  Expediente .- E-01801-2018-002203-00 - Quedar assabentat
 • 0087(E).-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació parcial de la subvenció concedida al Club Percadors Esportius la Senyera.
  Expediente .- E-01903-2017-000176-00 - Aprovat
 • 0088(E).-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Club de Tennis València.
  Expediente .- E-01903-2017-000216-00 - Aprovat
 • 0089(E).-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació parcial de la subvenció concedida al Club Escacs Benimaclet.
  Expediente .- E-01903-2017-000244-00 - Aprovat
 • 0090(E).-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Club Esportiu Yoshinkai.
  Expediente .- E-01903-2017-000278-00 - Aprovat
 • 0091(E).-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Club Valencià de Natació.
  Expediente .- E-01903-2017-000309-00 - Aprovat
 • 0092(E).-SERVICI DE SANITAT. Proposa aprovar el reajustament del gasto plurianual del contracte de prestació del servici de control sanitari i poblacional de coloms urbans i estornells a la ciutat de València.
  Expediente .- O-02401-2017-000111-00 - Aprovat
 • 0093(E).-SERVICI DE SANITAT. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura corresponent a la prestació de servicis de gestió del centre d'acollida d'animals de Benimàmet.
  Expediente .- E-02401-2018-000237-00 - Aprovat
 • 0094(E).-SERVICI DE SANITAT. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de factures corresponents a servicis complementaris a la contracta de control de plagues.
  Expediente .- E-02401-2018-001081-00 - Aprovat
 • 0095(E).-SERVICI DE TRESORERIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Martínez Centro de Gestión, SL, corresponent a la factura del proppassat mes d'abril.
  Expediente .- E-04909-2018-000274-00 - Aprovat
 • 0096(E).-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Dóna compte de la Resolució del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals desestimatòria dels recursos especials en matèria de contractació interposats contra els plecs del contracte de gestió del servici públic municipal d'escoles infantils de primer cicle de titularitat municipal.
  Expediente .- E-04101-2017-000124-00 - Quedar assabentat
 • 0097(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar convocatòria de les ajudes 'València Activa Emprén 2018'.
  Expediente .- E-02902-2018-000456-00 - Aprovat
 • 0098(E).-SERVICI DE COMPTABILITAT. Proposa aprovar modificacions d'obligacions de pagament d'exercicis tancats.
  Expediente .- E-04301-2018-000103-00 - Aprovat
 • 0099(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis en lloc de personal subaltern (DE-PH-N1-F2), referència núm. 873, en el Servici de Coordinació Jurídica i Processos Electorals.
  Expediente .- E-01101-2018-001947-00 - Aprovat
 • 0100(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar modificacions de crèdits del capítol I.
  Expediente .- E-01101-2018-002063-00 - Aprovat
 • 0101(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar la sol·licitud sobre subrogació dels treballadors de l'empresa Site Servicios Comunitarios S. Coop. V, corresponent a l'escola infantil Solc.
  Expediente .- E-01101-2018-002093-00 - Aprovat
 • 0102(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis al lloc de cap de secció (TD), referència núm. 8617, en el Servici d'Ocupació i Emprenedoria.
  Expediente .- E-01101-2018-001971-00 - Aprovat
 • 0103(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis al lloc de cap de secció (TD) en el Servici de Transparència i Govern Obert.
  Expediente .- E-01101-2018-001912-00 - Aprovat
 • 0104(E).-MOCIÓ conjunta dels coordinadors generals de les Àrees de Mobilitat Sostenible i Espai Públic i de Govern Interior. Proposen aprovar el nou disseny de les plaques de carrer de la ciutat de València.
  Expediente .- E-01801-2018-002235-00 - Aprovat
 • 0105(E).-SERVICI DE QUALITAT I ANÀLISI MEDIAMBIENTAL, CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I PLATGES. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al servici d'arreplegada i incineració de les restes de dos animals encallats en la platja.
  Expediente .- E-02410-2018-000049-00 - Aprovat
 • 0106(E).-SECRETARIA GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL. Proposa el nomenament de directora tècnica de l'entitat pública empresarial 'Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals'.
  Expediente .- E-00400-2018-000002-00 - Aprovat
 • 0107(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa el nomenament de comissionat especial per a la Mostra València Cinema del Mediterrani.
  Expediente .- E-01101-2018-002104-00 - Aprovat
 • 0108(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa el nomenament de comissionat especial del Centre Mundial per a l'Alimentació Sostenible.
  Expediente .- E-01101-2018-001530-00 - Aprovat
 • 0109(E).-SERVICI DE TRESORERIA. Proposa aprovar l'addenda de pròrroga i modificacions del conveni de col·laboració amb l'Institut Valencià d'Administració Tributària, en matèria d'embargaments per sancions de multes de trànsit i ORA i ingressos de naturalesa pública a realitzar fora del terme municipal de València, i l'addenda de modificació del Protocol de Desenvolupament.
  Expediente .- E-04901-2018-000135-00 - Aprovat
 • 0110(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa constituir borsa de treball d'auxiliar administratiu/iva 2018.
  Expediente .- E-01101-2018-002047-00 - Aprovat
 • 0111(E).-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva a projectes esportius presentats per entitats sense ànim de lucre per a la temporada 2017-2018.
  Expediente .- E-01903-2018-000127-00 - Aprovat
 • 0112(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar les condicions que regiran els patrocinis privats de la Gran Fira 2018.
  Expediente .- E-01904-2018-001337-00 - Aprovat
(Informació publicada: 06/08/2018 02:05:40 PM)


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI