Servicios de la web

Hall

Plens

Data:
25-09-2015
Hora:
10:30
Òrgan:
Ple
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió plenària ordinària de 30 de juliol de 2015.
  Aprovat
 • 0002.-ALCALDIA.- Dóna compte de les resolucions de l'Alcaldia-Presidència i de les regidories delegades corresponents al període comprés entre el 16 de juliol i el 15 de setembre de 2015, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
  Quedar assabentat
 • 0003.-ALCALDIA.- Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 17, 24 i 31 de juliol, i 4 de setembrede 2015, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
  Quedar assabentat
 • 0004.-ALCALDIA.- Dóna compte de la seua Resolució núm. 140, de 8 de setembre de 2015, sobre nomenament de presidències i vicepresidències de les juntes municipals de districte.
  Expediente .- E-00601-2015-000074-00 - Quedar assabentat
 • 0005.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT.-Proposa denegar la sol·licitud de resolució del Programa d'Actuació Integrada Germans Maristes - General Urrutia.
  Expediente .- E-03001-2013-000210-00 - Aprovat
 • 0006.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT.-Dóna compte de la Resolució de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient per la qual s'aprova definitivament la modificació puntual del Pla Parcial Malilla Nord i del PRI de millora Camí de Montcada.
  Expediente .- E-03001-2014-000063-00 - Quedar assabentat
 • 0007.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT.- Proposa aprovar l'Estudi de Detall en l'illa de cases delimitada per l'avinguda del Mestre Rodrigo i els carrers de Luis Buñuel, de Rafael Alberti i de Jorge Comín.
  Expediente .- E-03001-2014-000070-00 - Aprovat
 • 0008.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT.- Dóna compte de la Resolució de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient per la qual s'aprova definitivament la modificació puntual del PGOU en l'àmbit del passatge del Dr. Serra.
  Expediente .- E-03001-2014-000005-00 - Quedar assabentat
 • 0009.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT.- Dóna compte de la Resolució de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient per la qual s'aprova definitivament la Modificació del PEPRI del barri de la Seu-Xerea en la plaça de Manises, núm. 7 (Casa Palau Vallier).
  Expediente .- E-03502-2011-000090-00 - Quedar assabentat
 • 0010.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE.-Proposa que la corporació quede assabentada de la Sentència, del TSJ, desestimatòria del recurs contenciós administratiu núm. 1/200/2009 interposat contra Resolució del conseller de Territori i Vivenda que va aprovar definitivament l'Homologació del Sector Centre i Sud, el Catàleg i els Plans de Reforma Interior A4-1 Parc Central i altres, i contra Acord plenari que qual es va aprovar el Text Refós del Pla de Reforma Interior A4-1 Parc Central.
  Expediente .- E-00501-2009-000367-00 - Quedar assabentat
 • 0011.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE.-Proposa que la corporació quede assabentada de la Sentència, del TSJ, desestimatòria del recurs contenciós administratiu núm. 1/389/2011, interposat contra Acord plenari pel qual es va aprovar el Programa d'Actuació Integrada i provisionalment el Pla de Reforma Interior de la Unitat d'Execució Castellar-Benicàssim.
  Expediente .- E-00501-2012-000008-00 - Quedar assabentat
 • 0012.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE.-Dóna compte dels Informes d'auditories corresponents a l'exercici 2014, despeses i ingressos.
  Expediente .- E-00407-2015-000016-00 - Quedar assabentat
 • 0013.-SERVICI DE COMPTABILITAT.-Proposa aprovar el Compte General de la corporació corresponent a l'exercici 2014.
  Expediente .- E-04301-2015-000588-00 - Aprovat
 • 0014.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE.-Proposa aprovar la 6a relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i obligacions de 2015.
  Expediente .- E-05501-2015-000044-00 - Aprovat amb esmenes
 • 0015.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE.-Proposa aprovar la 6ª modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost de 2015.
  Expediente .- E-05501-2015-000046-00 - Aprovat amb esmenes
 • 0016.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE.-Proposa aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança reguladora de l'ocupació del domini públic municipal.
  Expediente .- E-03530-2015-002229-00 - Aprovat
 • 0017.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE.-Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de les taxes pel depòsit de mobles i altres objectes en els magatzems municipals, per a l'exercici 2016.
  Expediente .- E-H4969-2015-000018-00 - Aprovat
 • 0018.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE.-Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de les taxes per obertura de sondatges i rases en terrenys d'ús públic i qualsevol remoció de paviment o voreres en la via pública per a l'exercici 2016.
  Expediente .- E-H4969-2015-000034-00 - Aprovat
 • 0019.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE.-Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per aprofitament del domini públic municipal per mitjà de caixers automàtics d'entitats financeres instal·lats en la façana d'establiments i manipulables des de la via pública per a l'exercici 2016.
  Expediente .- E-H4969-2015-000008-00 - Aprovat
 • 0020.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE.-Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per instal·lació d'anuncis que ocupen terrenys d'ús públic local per a l'exercici 2016.
  Expediente .- E-H4969-2015-000037-00 - Aprovat
 • 0021.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE.-Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per ús privatiu o aprofitament especial d'instal·lacions i edificis municipals per a l'exercici 2016.
  Expediente .- E-H4969-2015-000036-00 - Aprovat
 • 0022.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE.-Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de les taxes per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, vol i subsòl de terrenys d'ús públic municipal per a l'exercici 2016.
  Expediente .- E-H4969-2015-000035-00 - Aprovat
 • 0023.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE.-Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de les taxes per entrades de vehicles a través de les voreres i reserves de via pública per a aparcament exclusiu i càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe per a l'exercici 2016.
  Expediente .- E-H4969-2015-000033-00 - Aprovat
 • 0024.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE.-Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de les taxes aplicables en mercats extraordinaris, mercats ambulants, mercats de vell i qualsevol altre tipus de venda no sedentària en la ciutat de València per a l'exercici 2016.
  Expediente .- E-H4969-2015-000032-00 - Aprovat
 • 0025.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE.-Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de les taxes per instal·lació de quioscos a la via pública per a l'exercici 2016.
  Expediente .- E-H4969-2015-000031-00 - Aprovat
 • 0026.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE.-Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d'ús públic per taules i cadires amb finalitat lucrativa per a l'exercici 2016.
  Expediente .- E-H4969-2015-000006-00 - Aprovat
 • 0027.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE.-Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de les taxes per utilització privativa o aprofitament especial de béns de domini públic municipal amb mercaderies, materials de construcció, parades, barracons, espectacles i altres instal·lacions anàlogues per a l'exercici 2016.
  Expediente .- E-H4969-2015-000030-00 - Aprovat
 • 0028.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE.-Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de les taxes per expedició de documents administratius per a l'exercici 2016.
  Expediente .- E-H4969-2015-000028-00 - Aprovat
 • 0029.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE.-Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per la prestació de servicis en el centre residencial municipal per a persones amb discapacitat intel·lectual per a l'exercici 2016.
  Expediente .- E-H4969-2015-000027-00 - Aprovat
 • 0030.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE.-Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de les taxes per la reproducció de documents i llibres de biblioteques, arxius històrics i hemeroteques per a l'exercici 2016.
  Expediente .- E-H4969-2015-000026-00 - Aprovat
 • 0031.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE.-Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per prestació del servici de clavegueram, col·lectors i estacions de bombament per a l'exercici 2016.
  Expediente .- E-H4969-2015-000025-00 - Aprovat
 • 0032.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE.-Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per prestació del servici de mercats per a l'exercici 2016.
  Expediente .- E-H4969-2015-000024-00 - Aprovat
 • 0033.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE.-Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de les taxes per la prestació dels servicis relatius a les actuacions urbanístiques per a l'exercici 2016.
  Expediente .- E-H4969-2015-000023-00 - Aprovat
 • 0034.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE.-Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per prestació del servici de celebració de bodes civils per a l'exercici 2016.
  Expediente .- E-H4969-2015-000022-00 - Aprovat
 • 0035.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE.-Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per servicis motivats per espectacles pirotècnics per a l'exercici 2016.
  Expediente .- E-H4969-2015-000021-00 - Aprovat
 • 0036.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE.-Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de les taxes per les ensenyances oficials impartides en el Conservatori Municipal de Música 'José Iturbi' per a l'exercici 2016.
  Expediente .- E-H4969-2015-000020-00 - Aprovat
 • 0037.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE.-Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per la prestació del servici d'estadística municipal per a l'exercici 2016.
  Expediente .- E-H4969-2015-000019-00 - Aprovat
 • 0038.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE.-Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per prestació dels servicis administratius en proves i expedients de selecció de personal per a l'exercici 2016.
  Expediente .- E-H4969-2015-000017-00 - Aprovat
 • 0039.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE.-Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per prestació de servicis de sanitat per a l'exercici 2016.
  Expediente .- E-H4969-2015-000016-00 - Aprovat
 • 0040.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE.-Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per la prestació del servici de cementeris municipals, conducció de cadàvers i altres servicis funeraris de caràcter municipal per a l'exercici 2016.
  Expediente .- E-H4969-2015-000015-00 - Aprovat
 • 0041.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE.-Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per prestació del servici d'extinció d'incendis, prevenció de ruïnes, socors, salvament i altres d'anàlegs per a l'exercici 2016.
  Expediente .- E-H4969-2015-000014-00 - Aprovat
 • 0042.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE.-Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per la prestació del servici de retirada de vehicles de la via pública i subsegüent custòdia d'estos per a l'exercici 2016.
  Expediente .- E-H4969-2015-000013-00 - Aprovat
 • 0043.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE.-Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de les taxes per realització d'actuacions singulars de regulació del trànsit per a l'exercici 2016.
  Expediente .- E-H4969-2015-000012-00 - Aprovat
 • 0044.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE.-Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana per a l'exercici 2016.
  Expediente .- E-H4969-2015-000011-00 - Aprovat
 • 0045.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE.-Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica per a l'exercici 2016.
  Expediente .- E-H4969-2015-000004-00 - Aprovat
 • 0046.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE.-Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de l'impost sobre béns immobles per a l'exercici 2016.
  Expediente .- E-H4969-2015-000003-00 - Aprovat
 • 0047.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE.-Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de de l'impost sobre activitats econòmiques per a l'exercici 2016.
  Expediente .- E-H4969-2015-000005-00 - Aprovat
 • 0048.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE.-Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Fiscal General per a l'exercici 2016.
  Expediente .- E-H4969-2015-000009-00 - Aprovat
 • 0049.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT I ESPORTS, I CULTURA.- Proposa aprovar les festes locals per al 2016.
  Expediente .- E-01904-2015-000601-00 - Aprovat
 • 0050.-MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC.-Proposa autoritzar a la Delegació de Govern de la Comunitat Valenciana la tala controlada d'una palmera datilera mascle (Phoenix dactylifera) situada en el jardí interior del Palau del Temple.
  Expediente .- E-04001-2015-000118-00 - Aprovat
 • 0051.-MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC.-Dóna compte de la Resolució d'Alcaldía nº SR94, de 10 de setembre de 2015, per la qual s'aprova la tala de la palmera monumental situada al carrer del Doctor Lluch.
  Expediente .- E-04001-2015-000689-00 - Quedar assabentat
 • 0052.-GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU.- Proposa autoritzar la compatibilidad per a activitat pública de professor associat en el Departament de Dret Financer i Història del Dret de la Universitat de València.
  Expediente .- E-01002-2015-000296-00 - Aprovat
 • MOCIONS
 • 0053.-Moció subscrita pel Sr. Giner, portaveu del Grup Ciutadans, sobre el projecte comú d'Espanya.
  Expediente .- O-89CIU-2015-000014-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0054.-Moció subscrita per la coordinadora general de l'Área de Desenvolupament Humà, Sra. Castillo, sobre el suport de l'Ajuntament de València a la campanya Pobresa Zero.
  Expediente .- E-C1504-2015-000005-00 - Aprovat
 • 0055.-Moció subscrita per l'Alcaldia-Presidència sobre demanda al Govern Central de dotacions fonamentals per a la ciutat de València als Pressupostos Generals de l'Estat per al 2016.
  Expediente .- O-00201-2015-000038-00 - Aprovat amb esmenes
 • 0056.-Moció subscrita pel portaveu del Grup Popular, Sr. Novo, sobre defensa de les nostres tradicions en la celebració del Nou d'Octubre.
  Expediente .- O-89POP-2015-000001-00 - Rebutjat
 • 0057.-Moció subscrita pel portaveudel Grup Popular, Sr. Novo, sobre la defensa de l'Estat de Dret i la cohesió d'Espanya.
  Expediente .- O-89POP-2015-000001-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0058.-Moció subscrita pel portaveu i la regidora del Grup Popular respectivament, Sr. Novo i Sra. Puchalt, sobre l'assumpció de l'atenció als refugiats com una qüestió d'Estat.
  Expediente .- O-89POP-2015-000001-00 - Rebutjat
 • 0059.-Moció subscrita pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre la crisi dels refugiats.
  Expediente .- O-89CIU-2015-000014-00 - Rebutjat
 • 0060.-Moció subscrita pel portaveu i el regidor del Grup Popular respectivment, Sr. Novo i Sr. Grau, sobre el manteniment del districte únic per a l'elecció de centre escolar i la reprovació del conseller Sr. Vicent Marzà.
  Expediente .- O-89POP-2015-000001-00 - Rebutjat
 • 0061.-Moció subscrita pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre la Processó Cívica del Nou d'Octubre.
  Expediente .- O-89CIU-2015-000014-00 - Aprovat
 • 0062.-Moció subscrita pel delegat de Cooperació al Desenvolupament i Migrants, Sr. Jaramillo, sobre València Ciutat Refugi.
  Expediente .- E-C1517-2015-000003-00 - Aprovat
 • 0063.-Moció subscrita pel delegat d'Energies Renovables i Canvi Climàtic, Sr. Peris, per a l'adhesió als nous compromisos del Pacte pels Alcaldes.
  Expediente .- O-08001-2015-000024-00 - Aprovat
 • PREGUNTES
 • 0064.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre l'Estació Nàutica de Vela Lleugera en el Vaixell d'Estibadors, del Saler.
  Expediente .- O-89POP-2015-000001-00 - Contestada
 • 0065.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el Pavelló de Nou Moles.
  Expediente .- O-89POP-2015-000001-00 - Contestada
 • 0066.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre l'estratègia d'emprenedoria i ocupació jove, i programes de beques formatives en l'empresa.
  Expediente .- O-89POP-2015-000001-00 - Contestada
 • 0067.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la creació de les juntes municipals de districte del nord, sud i est.
  Expediente .- O-89POP-2015-000001-00 - Contestada
 • 0068.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el Pla d'Inversions Financerament Sostenibles de la Diputació de València.
  Expediente .- O-89POP-2015-000001-00 - Contestada
 • 0069.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre l'augment de sancions de trànsit en les pedanies del sud.
  Expediente .- O-89POP-2015-000001-00 - Contestada
 • 0070.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre les ajudes per a llibres escolars.
  Expediente .- O-89POP-2015-000001-00 - Contestada
 • 0071.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre les Festes Patronals de Poble Nou.
  Expediente .- O-89POP-2015-000001-00 - Contestada
 • 0072.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre els punts de venda il·legal de droga a Benimàmet.
  Expediente .- O-89POP-2015-000001-00 - Contestada
 • 0073.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la interpretació de la Marxa Reial en festes patronals de les pedanies.
  Expediente .- O-89POP-2015-000001-00 - Contestada
 • 0074.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre l'estat i conservació de la Devesa del Saler.
  Expediente .- O-89CIU-2015-000012-00 - Contestada
 • 0075.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la degradació del Jardí del Túria.
  Expediente .- O-89CIU-2015-000012-00 - Contestada
 • 0076.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la contaminació acústica en la ciutat.
  Expediente .- O-89CIU-2015-000012-00 - Contestada
 • 0077.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la sol·licitud a la UNESCO perquè 'L'espai cultural de les Falles de València' siga declarat Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat.
  Expediente .- O-89CIU-2015-000012-00 - Contestada
 • 0078.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre mesures socials per al barri del Cabanyal.
  Expediente .- O-89CIU-2015-000012-00 - Contestada
 • 0079.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el concurs públic per a la gestió del Teatre el Musical.
  Expediente .- O-89CIU-2015-000012-00 - Contestada
 • 0080.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el manteniment del Micalet.
  Expediente .- O-89CIU-2015-000012-00 - Contestada
 • 0081.-Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre la creació de l'Oficina d'Inversions.
  Expediente .- O-89POP-2015-000001-00 - Contestada
 • 0082.-Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre l'anunci d'inversions en el Parc Central.
  Expediente .- O-89POP-2015-000001-00 - Contestada
 • 0083.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre les Zones de Gran Afluència Turística.
  Expediente .- O-89POP-2015-000001-00 - Contestada
 • 0084.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre suport al centenari de la construcció del Mercat Central.
  Expediente .- O-89POP-2015-000001-00 - Contestada
 • 0085.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el nou centre municipal d'activitats per a persones majors de Montolivet.
  Expediente .- O-89POP-2015-000001-00 - Contestada
 • 0086.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre celebració de la Fira del Llibre en Valencià en la plaça de l'Ajuntament.
  Expediente .- O-89POP-2015-000001-00 - Contestada
 • 0087.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre l'nici de l'expedient per a l'adjudicació de la gestió del Teatre el Musical.
  Expediente .- O-89POP-2015-000001-00 - Contestada
 • 0088.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre l'nici del procés de canvi de nomenclatures en distints carrers de la ciutat.
  Expediente .- O-89POP-2015-000001-00 - Contestada
 • 0089.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el nou centre municipal de baixa exigència per a persones sense sostre.
  Expediente .- O-89POP-2015-000001-00 - Contestada
 • 0090.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el nou centre municipal destinat a hotel d'associacions.
  Expediente .- O-89POP-2015-000001-00 - Contestada
 • 0091.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre els solars del barri de Malilla.
  Expediente .- O-89POP-2015-000001-00 - Contestada
 • 0092.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el cultiu d'hortalisses i verdures en els horts urbans de Sociòpolis (la Torre), amb motiu de l'acollida de persones refugiades.
  Expediente .- O-89POP-2015-000001-00 - Contestada
 • 0093.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la utilització de gots reciclables en les festes dels barris.
  Expediente .- O-89POP-2015-000001-00 - Contestada
 • 0094.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el punt d'informació del muntanyar de la Mona.
  Expediente .- O-89POP-2015-000001-00 - Contestada
 • 0095.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'inici del Pla d'Adaptació al Canvi Climàtic de la Ciutat de València.
  Expediente .- O-89POP-2015-000001-00 - Contestada
 • 0096.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el Plad'Inversions Sostenibles de la Diputació.
  Expediente .- O-89POP-2015-000001-00 - Contestada
 • 0097.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'abastiment d'aigua a la zona de francs, marjals i extremals.
  Expediente .- O-89POP-2015-000001-00 - Contestada
 • 0098.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'horta de Campanar.
  Expediente .- O-89POP-2015-000001-00 - Contestada
 • 0099.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'horta de Natzaret.
  Expediente .- O-89POP-2015-000001-00 - Contestada
 • 0100.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'espai enjardinat delimitat pels carrers del Duc de Mandas, de l'Arquitecte Rodríguez, de Sant Vicent de Paül i de l'Historiador Chabret, al barri dels Orriols.
  Expediente .- O-89POP-2015-000001-00 - Contestada
 • 0101.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la posada en marxa d'horts urbans en el solar de Jesuïtes.
  Expediente .- O-89POP-2015-000001-00 - Contestada
 • 0102.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre picadures d'insectes en els jardins públics.
  Expediente .- O-89POP-2015-000001-00 - Contestada
 • 0103.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre contaminació de les aigües de bany a les platges de la ciutat.
  Expediente .- O-89POP-2015-000001-00 - Contestada
 • 0104.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la renovació del conveni entre l'Ajuntament de València i l'Autoritat Portuària.
  Expediente .- O-89CIU-2015-000012-00 - Contestada
 • 0105.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre l'organigrama del Servici de Protecció i Extinció d'Incendis.
  Expediente .- O-89CIU-2015-000012-00 - Contestada
 • 0106.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre implementació de la plataforma tecnològica CoordCom de gestió d'emergències.
  Expediente .- O-89CIU-2015-000012-00 - Contestada
 • 0107.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els servicis sanitaris en la platja de la Malva-rosa.
  Expediente .- O-89CIU-2015-000012-00 - Contestada
 • 0108.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de les postes sanitàries en la platja de la Malva-rosa.
  Expediente .- O-89CIU-2015-000012-00 - Contestada
 • 0109.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre l'augment de la plantilla de bombers.
  Expediente .- O-89CIU-2015-000012-00 - Contestada
 • 0110.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els desnonaments en el barri dels Orriols.
  Expediente .- O-89CIU-2015-000012-00 - Contestada
 • 0111.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans,sobre trama històrica del carrer del Salvador.
  Expediente .- O-89CIU-2015-000012-00 - Contestada
 • 0112.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'aparcament de la plaça Ciutat de Bruges.
  Expediente .- O-89CIU-2015-000012-00 - Contestada
 • 0113.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la línia T2 de Metrovalència.
  Expediente .- O-89CIU-2015-000012-00 - Contestada
 • 0114.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la zona 30.
  Expediente .- O-89CIU-2015-000012-00 - Contestada
 • 0115.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre Benifaraig.
  Expediente .- O-89CIU-2015-000012-00 - Contestada
 • 0116.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'Alqueria de Julià.
  Expediente .- O-89CIU-2015-000012-00 - Contestada
 • 0117.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'Alqueria del Moro i l'Alqueria de la Torre.
  Expediente .- O-89CIU-2015-000012-00 - Contestada
 • 0118.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'Alqueria de Pallardó.
  Expediente .- O-89CIU-2015-000012-00 - Contestada
 • 0119.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la permuta del solar de Jesuïtes.
  Expediente .- O-89CIU-2015-000012-00 - Contestada
 • 0120.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'Oficina Tourist Info València-Ajuntament.
  Expediente .- O-89CIU-2015-000012-00 - Contestada
 • 0121.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la pujada de l'IBI a establiments comercials.
  Expediente .- O-89CIU-2015-000012-00 - Contestada
 • 0122.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els retards en la publicació de la llista final dels beneficiaris de les ajudes de xec escolar.
  Expediente .- O-89CIU-2015-000012-00 - Contestada
 • 0123.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre les declaracions de la regidora Sra. Lozano en relació amb la Policia municipal.
  Expediente .- O-89CIU-2015-000012-00 - Contestada
 • 0124.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre l'actualització de les declaracions de béns i drets de membres de la corporació.
  Expediente .- O-89POP-2015-000001-00 - Contestada
 • 0125.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre l'actualització del Portal de Participació Ciutadana.
  Expediente .- O-89POP-2015-000001-00 - Contestada
 • 0126.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la convocatòria d'ajudes per a emprenedors.
  Expediente .- O-89POP-2015-000001-00 - Contestada
 • 0127.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre el Pla Municipal d'Ocupació i Emprenedoria.
  Expediente .- O-89POP-2015-000001-00 - Contestada
 • 0128.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre promoció de la ciutat de València com a 'Ciutat del Grial. El Sant Calze de la Catedral'.
  Expediente .- O-89POP-2015-000001-00 - Contestada
 • 0129.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre falta de previsió en l'inici del curs escolar al no designar els directors dels col·legis, Escola Infantil i Conservatori municipal.
  Expediente .- O-89POP-2015-000001-00 - Contestada
 • 0130.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre el Decret del Govern d'Espanya per a l'abonament del 26,23 % de la paga extra del 2012 als funcionaris de l'Ajuntament i gaudi fins a completar els sis dies de lliure disposició, els 'canosos' i els dies d'antiguitat.
  Expediente .- O-89POP-2015-000001-00 - Contestada
 • 0131.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre transparència en les retribucions dels tinents d'alcalde, regidors, directors i coordinadors generals.
  Expediente .- O-89POP-2015-000001-00 - Contestada
 • 0132.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre demora en la restauració de les torretes de la Casa Consistorial.
  Expediente .- O-89POP-2015-000001-00 - Contestada
 • 0133.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre relació nominal i model de telèfon municipal del que disposen actualment els regidors, assessors i coordinadors generals.
  Expediente .- O-89POP-2015-000001-00 - Contestada
 • 0134.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre dispositiu de seguretat de la Processó Cívica del Nou d'Octubre.
  Expediente .- O-89POP-2015-000001-00 - Contestada
 • 0135.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre uniformitat de la Policia Local.
  Expediente .- O-89POP-2015-000001-00 - Contestada
 • 0136.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre denúncies per venda il·legal als carrers de la ciutat.
  Expediente .- O-89POP-2015-000001-00 - Contestada
 • 0137.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre denúncies d'apartaments il·legals al barri dels Velluters.
  Expediente .- O-89POP-2015-000001-00 - Contestada
 • 0138.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre importants molèsties generades als veïns de Benimaclet per les festes populars organitzades per Assemblea Oberta.
  Expediente .- O-89POP-2015-000001-00 - Contestada
 • 0139.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre prohibició d'autoritzacions d'espectacles públics amb animals.
  Expediente .- O-89POP-2015-000001-00 - Contestada
 • 0140.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre un incident en la Piscina de València.
  Expediente .- O-89POP-2015-000001-00 - Contestada
 • 0141.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre relació de servicis de trasllat realitzats en vehicles municipals a regidors i assessors.
  Expediente .- O-89POP-2015-000001-00 - Contestada
 • 0142.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les futures mesures tarifàries i impacte en el Pressupost 2016 de l'EMT.
  Expediente .- O-89CIU-2015-000012-00 - Contestada
 • 0143.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre l'aparcament de la plaça de la Reina.
  Expediente .- O-89POP-2015-000001-00 - Contestada
 • 0144.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la prohibició d'estacionament nocturn en el carril de l'EMT.
  Expediente .- O-89POP-2015-000001-00 - Contestada
 • 0145.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la línia T2 de Metrovalència.
  Expediente .- O-89POP-2015-000001-00 - Contestada
 • 0146.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la delimitació de terrasses que ocupen el domini públic.
  Expediente .- O-89CIU-2015-000012-00 - Contestada
 • 0147.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la Fundació InnDEA.
  Expediente .- O-89CIU-2015-000012-00 - Contestada
 • 0148.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'estat de l'Hospital la Fe, de Campanar.
  Expediente .- O-89POP-2015-000001-00 - Contestada
 • 0149.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la rehabilitació dels edificis de la plaça del Doctor Collado, 2 i 3.
  Expediente .- O-89POP-2015-000001-00 - Contestada
 • 0150.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les obres de renovació d'infraestructures del carrer d'Hernán Cortés.
  Expediente .- O-89POP-2015-000001-00 - Contestada
 • 0151.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les obres d'accessibilitati supressió de barreres arquitectòniques.
  Expediente .- O-89POP-2015-000001-00 - Contestada
 • 0152.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre disseny de l'estratègia per a la regeneració del Cabanyal.
  Expediente .- O-89POP-2015-000001-00 - Contestada
 • 0153.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'aparcament de la plaça Ciutat de Bruges i la urbanització del seu entorn.
  Expediente .- O-89POP-2015-000001-00 - Contestada
 • 0154.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les obres de reurbanització en el carrer de Sant Vicent Màrtir.
  Expediente .- O-89POP-2015-000001-00 - Contestada
 • PRECS I PREGUNTES
 • 0155.-Pregunta formulada in voce pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre l'escorta del Sr. alcalde.
  Contestada
 • 0156.-Pregunta formulada in voce pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la subvenció a la il·luminació fallera.
  Contestada
 • 0157.-Pregunta formulada in voce pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre criteris per a l'elecció de l'escorta del Sr. alcalde.
  Contestada
 • 0158.-Prec formulat in voce pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el respecte als funcionaris municipals.
  Quedar assabentat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI