Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
13-09-2013
Hora:
10:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 19 de juliol de 2013.
  Aprovat
 • 0002.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 922/10, interposat contra orde de retirada d'instal·lacions de climatització al carrer de Vitòria.
  Expediente .- E 00501 2011 000142 00 - Quedar assabentat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 822/11, sobre desestimació de sol·licitud de devolució d'aval i execució d'esta, com a conseqüència d'una llicència d'edificació al carrer de Benissuera.
  Expediente .- E 00501 2012 000027 00 - Quedar assabentat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, que declara la no admissió del Recurs PO núm. 254/11, interposat contra la desestimació presumpta de sol·licitud de nul·litat de liquidació de cessió d'aprofitament urbanístic i la devolució d'ingressos.
  Expediente .- E 00501 2011 000283 00 - Quedar assabentat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de l'Acte, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, que declara la caducitat del Recurs PO núm. 466/12, interposat contra desestimació de la modificació del contracte de l'obra de construcció del centre social de Nou Moles.
  Expediente .- E 00501 2012 000470 00 - Quedar assabentat
 • 0006.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, estimatòries parcials dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 75/11, sobre responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E 00501 2011 000178 00 - Aprovat
 • 0007.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, estimatòries parcials dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 441/12, interposat contra concessió de llicència per a obra menor al carrer de la Reina.
  Expediente .- E 00501 2012 000490 00 - Aprovat
 • 0008.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, estimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 438/11, sobre revocació de llicència de discoteca a la plaça de la Legió Espanyola.
  Expediente .- E 00501 2011 000413 00 - Aprovat
 • 0009.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, estimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 674/12, interposat contra requeriment d'abonament de gastos per actuació d'emergència.
  Expediente .- E 00501 2012 000554 00 - Aprovat
 • 0010.-INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL.- Dóna compte de la fiscalització plena posterior de les nòmines d'abril, maig i juny de 2012.
  Expediente .- O 04401 2013 000062 00 - Quedar assabentat
 • 0011.-ÒRGAN DE GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA I COMPTABLE.- Proposa acceptar la liquidació definitiva per a l'any 2011 de la participació del municipi de València en els tributs de l'Estat i aprovar el corresponent reconeixement de drets.
  Expediente .- E 04302 2013 000005 00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa no admetre, per falta de legitimació passiva, una reclamació prèvia a la via laboral.
  Expediente .- E 01101 2013 001134 00 - Aprovat
 • 0013.-MESA DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar el requeriment previ a l'adjudicació del contracte de prestació del servici per a la supervisió i control de l'execució del contracte de gestió del trànsit de la ciutat de València.
  Expediente .- E 04101 2012 000118 00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa adjudicar els contractes següents: Execució de les obres d'urbanització dels carrers de Joaquim Benlloch, de Juan Ramón Jiménez, de Benifairó de la Valldigna i de Bernat Descoll.
  Expediente .- E 04101 2012 000081 00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa adjudicar els contractes següents: Execució de les obres d'obertura i condicionament del carrer de Francisco Falcons.
  Expediente .- E 04101 2012 000096 00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa adjudicar els contractes següents: Prestació del servici de vigilància i seguretat de les instal·lacions i contingut dels museus i monuments dependents de la Delegació de Cultura.
  Expediente .- E 04101 2012 000112 00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa adjudicar els contractes següents: Prestació de servicis informàtics de manteniment dels productes de software de xarxa Novell.
  Expediente .- E 04101 2013 000106 00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa acceptar els immobles adquirits per Aumsa en desplegament de l'encàrrec de gestió del Pla especial i de reforma interior del Cabanyal-el Canyamelar.
  Expediente .- E 05305 2013 000043 00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa ratificar les cessions de tres parcel·les municipals, aprovades pel Ple del Consell Metropolità de l'Horta i per les Assemblees de l'Entitat Metropolitana de Tractament de Residus i la de Servicis Hidràulics, a favor de la Generalitat Valenciana.
  Expediente .- E 05307 2012 000017 00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de 28 de juny de 2013 i alienar, per raó de contigüitat, una parcel·la municipal situada al passeig de Neptú.
  Expediente .- E 05301 1993 000301 00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa alienar, per raó de contigüitat, unes parcel·les municipals situades al passeig de Neptú, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 59/93.
  Expediente .- E 05301 1993 000059 00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa alienar, per raó de contigüitat, unes parcel·les municipals situades al passeig de Neptú, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 300/93.
  Expediente .- E 05301 1993 000300 00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa alienar, per raó de contigüitat, unes parcel·les municipals situades al passeig de Neptú, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 86/95.
  Expediente .- E 05301 1995 000086 00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa acceptar la regularització de la concessió de la qual és titular l'Ajuntament de València en la zona Nord del Port de València.
  Expediente .- E 05307 2008 000115 00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar les noves adhesions al Pacte Local per la Innovació de València.
  Expediente .- E 00202 2012 000291 00 - Aprovat
 • 0026.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2012 84424.
  Expediente .- E 01305 2012 000316 00 - Aprovat
 • 0027.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2013 7580.
  Expediente .- E 01305 2013 000031 00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa no admetre el recurs extraordinari de revisió interposat contra la Resolució núm. 711-W, de 2 de febrer de 2012, d'imposició de sanció.
  Expediente .- E 01306 2011 006586 00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 3172-W, de 5 de juny de 2013, sobre imposició de sanció.
  Expediente .- E 01306 2013 001120 00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra la Resolució núm. 6850-H, de 4 d'octubre de 2012, en la qual es fixa el cànon de l'exercici 2011 de l'aparcament en subsòl públic situat al carrer d'Alfons Verdeguer.
  Expediente .- E 01801 2011 001987 00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar la realització de la Guia d'activitats per a jóvens i xiquets durant els mesos d'octubre, novembre i desembre de 2013 i el gasto corresponent.
  Expediente .- E 01902 2013 000190 00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar el preu públic del curs de monitor de temps lliure infantil i juvenil a realitzar en els centres municipals de Joventut.
  Expediente .- E 01902 2013 000191 00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar la justificació de l'ajuda concedida a l'Agrupació Comparses de Moros i Cristians del Marítim per acord de la Junta de Govern Local de 24 de maig de 2013 i reconéixer l'obligació de pagament de la subvenció a favor seu.
  Expediente .- E 01904 2013 000363 00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa no prendre en consideració la proposta formulada relativa a la modificació del projecte per a canviar l'ús d'un edifici situat al carrer del Periodista Ros Belda.
  Expediente .- E 02101 2013 000374 00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de l'Associació Sercoval.
  Expediente .- E 02201 2013 006910 00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la concessió dels premis del XII Certamen de narrativa breu 'Dones de cine, en el cine i amb el cine'.
  Expediente .- E 02201 2013 000953 00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa no aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració firmat amb Hogar Social Juvenil, per al desenvolupament de programes d'inserció social dirigits a persones sense llar.
  Expediente .- E 02201 2012 001941 00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la segona pròrroga del contracte de prestació del servici de bar-cafeteria i menjador en els centres municipals d'activitats per a persones majors.
  Expediente .- E 02201 2009 002579 00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI DE PLATGES.- Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdit entre aplicacions pressupostàries del Servici.
  Expediente .- E 02410 2013 000002 00 - Aprovat
 • 0040(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 1390-P, de 28 de desembre de 2012.
  Expediente .- E 01101 2012 001466 00 - Aprovat
 • 0041(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar la liquidació del complement de productivitat de setembre 2013.
  Expediente .- E 01101 2013 001176 00 - Aprovat
 • 0042(E).-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar les mesures necessàries per a garantir la continuïtat de la prestació del servici d'atenció telefònica 010.
  Expediente .- E 01201 2011 000058 00 - Aprovat
 • 0043(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa arxivar l'expedient disciplinari incoat a un agent de la Policia Local.
  Expediente .- E 01401 2012 000093 00 - Aprovat
 • 0044(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa sancionar un agent de la Policia Local.
  Expediente .- E 01401 2012 000121 00 - Aprovat
 • 0045(E).-SERVICI DE JOVENTUT.- Dóna compte del veredicte del jurat del concurs del logotip anunciador 'Puja el to contra el racisme'.
  Expediente .- E 01902 2013 000160 00 - Quedar assabentat
 • 0046(E).-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb la Universitat de València i la Fundació Universitat-Empresa de València.
  Expediente .- E 01902 2013 000170 00 - Aprovat
 • 0047(E).-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa sol·licitar l'adhesió de l'Ajuntament de València al programa Carnet Jove.
  Expediente .- E 01902 2013 000188 00 - Aprovat
 • 0048(E).-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar l'ocupació efectiva i posada en servici per a ús públic de la biblioteca pública municipal Martí i Gadea.
  Expediente .- E 01905 2011 000013 00 - Aprovat
 • 0049(E).-SERVICI DE PUBLICACIONS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a l'autoria del llibre 'La plaça de l'Ajuntament'.
  Expediente .- E 02000 2013 000038 00 - Aprovat
 • 0050(E).-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa estimar els recursos de reposició interposats contra l'acord de la Junta de Govern Local de 28 de juny de 2013, relatiu al xec escolar 2013/2014.
  Expediente .- E 02101 2013 001415 00 - Aprovat
 • 0051(E).-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa declarar la tramitació d'emergència i procedir immediatament a les obres estrictament necessàries de reparació dels col·lectors situats en els emplaçaments següents: Carrer del Pintor Ferrandis, en el tram comprés entre els carrers del Pare Lluís Navarro i de Josep Benlliure.
  Expediente .- E 02701 2013 000271 00 - Aprovat
 • 0052(E).-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa declarar la tramitació d'emergència i procedir immediatament a les obres estrictament necessàries de reparació dels col·lectors situats en els emplaçaments següents: Carrer de Lleó.
  Expediente .- E 02701 2013 000345 00 - Aprovat
 • 0053(E).-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa declarar la tramitació d'emergència i procedir immediatament a les obres estrictament necessàries de reparació dels col·lectors situats en els emplaçaments següents: Carrer de la Reina.
  Expediente .- E 02701 2013 000346 00 - Aprovat
 • 0054(E).-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa declarar la tramitació d'emergència i procedir immediatament a les obres estrictament necessàries de reparació dels col·lectors situats en els emplaçaments següents: Avinguda de Pérez Galdós, entre els carrers de Martínez Aloy i de Jesús.
  Expediente .- E 02701 2013 000347 00 - Aprovat
 • 0055(E).-SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa aprovar tècnicament el projecte d'obres de construcció de nínxols en Massarrojos, incloses en el Pla de Nuclis 2013 de la Diputació Provincial de València.
  Expediente .- E 02802 2013 000438 00 - Aprovat
 • 0056(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar el reintegrament total d'una ajuda municipal a les iniciatives empresarials 2011.
  Expediente .- E 02902 2013 000063 00 - Aprovat
 • 0057(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar el pla de formació i ocupació local VLC 2013 'Retoc digital i escanejat d'imatges'.
  Expediente .- E 02902 2013 000212 00 - Aprovat
 • 0058(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa disposar el gasto i reconéixer l'obligació en concepte d'ajudes municipals per a la inserció 'Ocupació autònom' i 'Per compte d'altri'.
  Expediente .- E 02902 2013 000259 00 - Aprovat
 • 0059(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar les bases per a la concessió d'ajudes econòmiques per a la realització de pràctiques no laborals (PNL) en l'Ajuntament de València, dirigides a persones jóvens desocupades.
  Expediente .- E 02902 2013 000332 00 - Aprovat
 • 0060(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la memòria del programa de beques municipals 'La meua primera experiència laboral'.
  Expediente .- E 02902 2013 000010 00 - Aprovat
 • 0061(E).-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa aprovar els fulls d'apreci de l'Administració relatives a unes parcel·les situades en els emplaçaments que s'indiquen a continuació: Avinguda del Doctor Tomàs Sala.
  Expediente .- E 03103 2008 000071 00 - Aprovat
 • 0062(E).-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa aprovar els fulls d'apreci de l'Administració relatives a unes parcel·les situades en els emplaçaments que s'indiquen a continuació: Carrer del Miniaturista Messeguer.
  Expediente .- E 03103 2009 000084 00 - Aprovat
 • 0063(E).-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa aprovar els fulls d'apreci de l'Administració relatives a unes parcel·les situades en els emplaçaments que s'indiquen a continuació: Avinguda del Doctor Tomàs Sala.
  Expediente .- E 03103 2010 000004 00 - Aprovat
 • 0064(E).-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa aprovar els fulls d'apreci de l'Administració relatives a unes parcel·les situades en els emplaçaments que s'indiquen a continuació: Carrer de Sant Miquel de Soternes.
  Expediente .- E 03103 2010 000046 00 - Aprovat
 • 0065(E).-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa aprovar els fulls d'apreci de l'Administració relatives a unes parcel·les situades en els emplaçaments que s'indiquen a continuació: Carrer de Luis Crumiere.
  Expediente .- E 03103 2010 000063 00 - Aprovat
 • 0066(E).-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa declarar no admissible la pretensió formulada que s'incoara expedient de preu just sobre la cessió existent sobre una parcel·la situada a la plaça del Músic Ginés.
  Expediente .- E 03103 2013 000030 00 - Aprovat
 • 0067(E).-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de 14 de novembre de 2008, pel qual es va aprovar el projecte de reparcel·lació forçosa de la unitat d'execució A del PRI de Castellar.
  Expediente .- E 03107 2005 000007 00 - Aprovat
 • 0068(E).-SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa autoritzar els treballs nocturns de demolició de la coberta del passatge del Doctor Serra.
  Expediente .- E 03301 2012 000086 00 - Aprovat
 • 0069(E).-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa iniciar actuacions per a l'esmena d'errors detectats en els plecs que regixen el procediment de contractació del subministrament d'uniformitat per al personal de Bombers i suspendre el termini de presentació de proposicions.
  Expediente .- E 04101 2013 000073 00 - Aprovat
 • 0070(E).-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa rectificar els errors detectats en els plecs que regixen el procediment de contractació del subministrament d'uniformitat per al personal d'oficis i ampliar el termini de presentació de proposicions.
  Expediente .- E 04101 2013 000023 00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI