21/11/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
21-10-2016
Hora:
09:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 14 d'octubre de 2016.
  Aprovat
 • 0002.-GABINET D'ALCALDIA. Proposa autoritzar i disposar un gasto i reconéixer l'obligació a favor de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, en concepte d'aportacions corresponents als exercicis 2014, 2015 i 2016.
  Expediente .- E-00201-2016-000045-00 - Aprovat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, desestimatòria dels Recursos PO núm. 32/15 i acumulat PO núm. 71/15, interposats contra la denegació de la certificació d'acte presumpte per a la legalització d'una caseta d'apers i unes obres de reforma.
  Expediente .- E-00501-2016-000251-00 - Quedar assabentat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, que declara acabat el Procediment per a la Protecció dels Drets Fonamentals núm. 165/16, sobre suspensió provisional de funcions.
  Expediente .- E-00501-2016-000256-00 - Quedar assabentat
 • 0005.-INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL. Dóna compte dels informes de fiscalització posterior relatius a les nòmines de juliol a desembre de 2014.
  Expediente .- E-04401-2016-000045-00 - Quedar assabentat
 • 0006.-INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS. Proposa publicar les dades del càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de setembre de 2016.
  Expediente .- E-04302-2016-000039-00 - Aprovat
 • 0007.-INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS. Dóna compte dels estats d'execució pressupostària i de situació de Tresoreria a 30 de setembre de 2016.
  Expediente .- E-04302-2016-000040-00 - Quedar assabentat
 • 0008.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. CF-1440, de 21 de juny de 2016.
  Expediente .- E-01101-2016-000699-00 - Aprovat
 • 0009.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa el reingrés al servici actiu a lloc de treball d'agent de Policia Local (MD-PH-N-F), referència núm. 2439.
  Expediente .- E-01101-2016-001370-00 - Aprovat
 • 0010.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa el reingrés al servici actiu a lloc de treball d'agent de Policia Local (MD-PH-N-F), referència núm. 2339.
  Expediente .- E-01101-2016-001509-00 - Aprovat
 • 0011.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de Coordinació Tècnica Mitjana (TD), referència núm. 8173, en el Servici de Descentralització i Participació Ciutadana.
  Expediente .- E-01101-2016-001402-00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de cap secció (M) (TD), referència núm. 1451, en el Servici de Mobilitat Sostenible, Secció Regulació de la Circulació.
  Expediente .- E-01101-2016-001404-00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament provisional per millora d'ocupació de tres psicòlegs/gues en el Servici de Benestar Social i Integració.
  Expediente .- E-01101-2016-001464-00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una oficiala de servicis per a la Delegació de Mobilitat Sostenible i Espai Públic.
  Expediente .- E-01101-2016-001489-00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'un tècnic mitjà de servicis socials en el Servici de Benestar Social i Integració.
  Expediente .- E-01101-2016-001492-00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa el nomenament de personal eventual.
  Expediente .- E-01101-2016-001559-00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Dóna compte de la Resolució del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals, desestimatòria del recurs especial en matèria de contractació interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local d'1 de juliol de 2016, d'adjudicació del contracte per a la gestió del servici públic amb execució d'obres de rehabilitació de la zona esportiva de Piscina València.
  Expediente .- E-04101-2014-000087-00 - Quedar assabentat
 • 0018.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar la concessió demanial per a l'explotació del bar-cafeteria de la Central de Policia Local de València.
  Expediente .- E-04101-2016-000052-00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa aprovar el 'Projecte modificat d'execució d'infraestructures per al sistema de vídeo vigilància i comunicació per veu en els jardins del Túria'.
  Expediente .- E-04101-2016-000152-00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa adjudicar, mitjançant el procediment de contractació centralitzada de la Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació, a Algoritmos Procesos y Diseños, SA, el subministrament d'equipament hardware divers.
  Expediente .- E-00801-2016-000158-00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa adjudicar, mitjançant el procediment de contractació centralitzada de la Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació, a Informática El Corte Inglés, SA, el subministrament d'equipament hardware divers.
  Expediente .- E-00801-2016-000162-00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor del Banc de Santander, SA, corresponent al lloguer de vehicles i quota finançament prima d'assegurança del proppassat mes de setembre.
  Expediente .- E-01401-2016-006692-00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa autoritzar i disposar un gasto i reconéixer l'obligació a favor de l'Empresa Municipal de Transports (EMT).
  Expediente .- E-01801-2016-004215-00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa convalidar l'acord de la Junta de Govern Local de 23 de setembre de 2016, de concessió dels premis del Concurs de Falles Experimentals Infantils i Falles Experimentals 2016.
  Expediente .- E-01904-2016-000261-00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa concedir una subvenció a favor de la Federació Valenciana de Moros i Cristians.
  Expediente .- E-01904-2016-000328-00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa concedir subvencions a determinades comissions per a la construcció dels monuments de l'exercici faller 2015-2016.
  Expediente .- E-01904-2016-000366-00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa concedir subvencions a determinades comissions per a la construcció dels monuments de l'exercici faller 2015-2016.
  Expediente .- E-01904-2016-000367-00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar el pagament que cal justificar del jurat de la Comissió Tècnica Valoradora en la convocatòria d'ajudes al sector del teatre, circ i dansa 2016.
  Expediente .- E-01905-2016-000188-00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament a favor de Neptuno al Sol, SL.
  Expediente .- E-01905-2016-000198-00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar la convocatòria i bases del Premi Senyera d'Art, modalitat escultura 2016.
  Expediente .- E-02001-2016-000274-00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de diverses factures del proppassat mes de juliol en concepte de seguretat en els museus i monuments.
  Expediente .- E-02001-2016-001085-00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de diverses factures del proppassat mes d'agost en concepte de seguretat en els museus i monuments.
  Expediente .- E-02001-2016-001024-00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Povinet, SCV, de la factura del proppassat mes de setembre del contracte per a la prestació del servici especialitzat d'atenció a la família i infància (SEAFI).
  Expediente .- E-02201-2011-006389-00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per Moviment per la Pau, el Desarmament i la Llibertat relativa a la subvenció concedida en la convocatòria d'acció social de l'any 2015.
  Expediente .- E-02201-2015-000117-00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per la Fundació de la Comunitat Valenciana del Pacte per a l'Ocupació relativa a la subvenció concedida per al desenvolupament d'un programa educatiu d'igualtat, conciliació i prevenció de la violència contra les dones en els centres educatius de la ciutat.
  Expediente .- E-02201-2015-000397-00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament a favor de Secopsa Gesmed Ballestera, UTE, de la factura del proppassat mes de setembre del contracte de gestió integral de la residència i centre de dia de persones amb discapacitat intel·lectual 'La Nostra Casa-Vall de la Ballestera'.
  Expediente .- E-02201-2016-000432-00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament a favor d'Encuentro Urbano, SL, en concepte de gastos de difusió del programa 'València Conviu'.
  Expediente .- E-02224-2016-000142-00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de diverses factures.
  Expediente .- E-02301-2016-000158-00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa alliberar un crèdit autoritzat, disposat i pendent de document d'obligació a favor d'Emivasa.
  Expediente .- E-02701-2014-000005-00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar la concessió d'una pròrroga en el termini d'execució del projecte 'Actuacions en matèria d'infraestructures crítiques. Planta potabilitzadora del Realó d'abastiment d'aigua potable de la ciutat de València'.
  Expediente .- E-02701-2014-000527-00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI DE CEMENTERIS. Proposa exercitar la segona pròrroga del contracte de prestació del servici de les dependències fúnebres i arreplegada de cadàvers judicials.
  Expediente .- E-02802-2016-000370-00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI DE CEMENTERIS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament a favor d'Atroesa, corresponent a la certificació del proppassat mes de setembre del servici de manteniment, conservació i explotació dels forns crematoris.
  Expediente .- E-02802-2016-000375-00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa reconéixer drets i minorar el compromís en el Pressupost d'ingressos-Subvenció Servef Emcorp II 2015 Ajuntament de València.
  Expediente .- E-02902-2015-000213-00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa reconéixer drets i minorar el compromís en el Pressupost d'ingressos-Subvenció Servef Emcorp III 2015 Ajuntament de València.
  Expediente .- E-02902-2015-000215-00 - Aprovat
 • 0045.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa acceptar les renúncies formulades en el programa de beques municipals 'La meua primera experiència laboral' 2016.
  Expediente .- E-02902-2016-000011-00 - Aprovat
 • 0046.-SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa l'admissió a tràmit i consulta del procediment d'avaluació ambiental territorial i estratègica simplificada del PAA als carrers de Rafael Tenes Escrich i del Miniaturista Messeguer.
  Expediente .- E-03001-2009-000157-00 - Aprovat
 • 0047.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de Santa Isabel.
  Expediente .- E-03103-2013-000006-00 - Aprovat
 • 0048.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa iniciar expedient d'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de Betxí.
  Expediente .- E-03103-2014-000009-00 - Aprovat
 • 0049.-SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa aprovar el projecte modificat núm. 1 de les obres d'urbanització al carrer d'Atzeneta.
  Expediente .- E-03301-2016-000109-00 - Aprovat
 • 0050.-SERVICI LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES D'EDIFICACIÓ. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. SM-317, de 16 de juliol de 2015, sobre denegació de llicència de legalització d'obres.
  Expediente .- E-03501-2014-000030-00 - Aprovat
 • 0051.-SERVICI DE JARDINERIA. Proposa aprovar el projecte d'execució de les obres de remodelació del jardí al carrer de Ramón de Castro.
  Expediente .- E-04001-2016-000475-00 - Aprovat
 • 0052.-SERVICI DE JARDINERIA. Proposa aprovar el projecte de les obres d'enjardinament a l'antic camí de Farinós, entre els carrers de Sant Columbà i de Masquefa.
  Expediente .- E-04001-2016-000616-00 - Aprovat
 • 0053.-SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar la 32a modificació per transferència de crèdits per a interessos de demora.
  Expediente .- E-05501-2016-000058-00 - Aprovat
 • 0053.-PRECS I PREGUNTES
 • 0054(E).-ALCALDIA. Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local de 3 de juliol de 2015, sobre delegació de facultats resolutòries d'esta en diferents delegades i delegats.
  Expediente .- E-00601-2015-000056-00 - Aprovat
 • 0055(E).-ALCALDIA. Proposa avocar facultats de resoldre delegades.
  Expediente .- E-00601-2015-000113-00 - Aprovat
 • 0056(E).-COORDINACIÓ GENERAL TÈCNICA D'INNOVACIÓ ORGANITZATIVA I GESTIÓ DE PERSONES. Proposa acceptar la subvenció atorgada per la Direcció General de Funció Pública de la Generalitat Valenciana destinada al finançament del Pla de Formació Contínua 2016 i regularitzar el corresponent projecte de gasto.
  Expediente .- E-00207-2016-000009-00 - Aprovat
 • 0057(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa modificar les bases i convocatòria de les ajudes València Activa Emprén 2016.
  Expediente .- E-02902-2016-000118-00 - Aprovat
 • 0058(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa autoritzar la subcontractació de les activitats subvencionades en l'àmbit del conveni de col·laboració en el marc del V Pacte per l'Ocupació en la ciutat de València.
  Expediente .- E-02902-2016-000183-00 - Aprovat
 • 0059(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari d'Ocupació i Emprenedoria.
  Expediente .- E-02902-2016-000497-00 - Aprovat
 • 0060(E).-SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa autoritzar, disposar, reconéixer i liquidar l'obligació de pagament corresponent a la factura emesa en concepte de treballs de coordinació en seguretat i salut de diverses obres d'infraestructura.
  Expediente .- E-03301-2015-000248-00 - Aprovat
 • 0061(E).-SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa aprovar la certificació final de les obres d'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques a la ciutat de València, finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E-03301-2014-000166-00 - Aprovat
 • 0062(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de quatre auxiliars administratius/ives.
  Expediente .- E-01101-2016-001556-00 - Aprovat
 • 0063(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar un recurs d'alçada.
  Expediente .- E-01101-2016-001605-00 - Aprovat
 • 0064(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de personal tècnic mitjà, referència núm. 8225, en el Servici d'Inspecció de Tributs i Rendes.
  Expediente .- E-01101-2016-001609-00 - Aprovat
 • 0065(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'una auxiliar administrativa, referència núm. 363, en 'No inclosos en unitats orgàniques', Àrea de Desenvolupament Econòmic Sostenible.
  Expediente .- E-01101-2016-001627-00 - Aprovat
 • 0066(E).-SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar el projecte de la sèptima modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost municipal 2016.
  Expediente .- E-05501-2016-000057-00 - Aprovat
 • 0067(E).-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar les bases i la convocatòria del Concurs de Relat Curt de la Junta Municipal d'Abastos i el gasto corresponent.
  Expediente .- E-02301-2016-000260-00 - Aprovat
 • 0068(E).-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la distribució del pressupost de la segona consulta ciutadana d'inversions en barris.
  Expediente .- E-02301-2016-000361-00 - Aprovat
 • 0069(E).-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar i abonar la factura emesa per Fomento Valencia Mantenimiento y Limpieza, SA, corresponent a la certificació del servici de neteja del proppassat mes de setembre.
  Expediente .- E-01201-2016-000614-00 - Aprovat
 • 0070(E).-SERVICI DISCIPLINA URBANÍSTICA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Vareser 96, SL, corresponent a l'execució de mesures precautòries en un immoble situat al carrer de la Reina.
  Expediente .- E-03801-2016-000441-00 - Aprovat
 • 0071(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de personal administratiu, referència núm. 421, en la Secretaria d'Àrea I.
  Expediente .- E-01101-2016-001617-00 - Aprovat
 • 0072(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari de Cultura Festiva.
  Expediente .- E-01904-2016-000568-00 - Aprovat
 • 0073(E).-SERVICI DE VIVENDA. Proposa encarregar a la societat Plan Cabanyal-Canyamelar, SA, la redacció de la documentació de diversos projectes destinats al pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E-03910-2016-000031-00 - Aprovat
 • 0074(E).-SERVICI DE VIVENDA. Proposa publicar en el Butlletí Oficial de la Província la relació de sol·licituds presentades en la segona convocatòria de subvencions per a la rehabilitació d'edificis i vivendes i substitució edificatòria en l'àrea de regeneració i renovació urbana del Cabanyal-el Canyamelar.
  Expediente .- E-03910-2016-000012-00 - Aprovat
 • 0075(E).-MOCIÓ impulsora del tinent d'alcalde delegat de Planificació i Gestió Urbana. Proposa encarregar a la societat Plan Cabanyal-Canyameral, SA, la redacció del projecte bàsic 'Rehabilitació edifici oficina Pla Cabanyal-Canyamelar al carrer d'Empar Guillem, 4'.
  Expediente .- E-C1509-2016-000009-00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI