15/11/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
04-05-2018
Hora:
09:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 4 DE MAYO DE 2018

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 27 d'abril de 2018.
  Aprovat
 • 0002.-SERVICI DE PROTOCOL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la festa de Cap d'Any de 2017.
  Expediente .- E-8RE05-2018-000014-00 - Aprovat
 • 0003.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la desestimació presumpta d'una sol·licitud relativa a l'abonament del concepte retributiu de productivitat per antiguitat superior a sis anys.
  Expediente .- E-01101-2018-000798-00 - Aprovat
 • 0004.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de personal subaltern, referència núm. 877, al Servici de Salut Laboral i Prevenció de Riscos Laborals.
  Expediente .- E-01101-2018-001079-00 - Aprovat
 • 0005.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí com a tècnica mitjana de treball social al lloc de treball referència núm. 8822.
  Expediente .- E-01101-2018-001274-00 - Aprovat
 • 0006.-MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar el subministrament i instal·lació de lluminàries i làmpares per a la renovació i millora energètiques en la instal·lació d'enllumenat públic de la zona Nord de la ciutat de València (dividit en 5 lots), classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
  Expediente .- E-04101-2017-000142-00 - Aprovat
 • 0007.-MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte d'execució de les obres de reparació de patologies a la nau 3 del mercat de Castella.
  Expediente .- E-04101-2017-000139-00 - Aprovat
 • 0008.-MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte d'alienació per subhasta de sis motocicletes de propietat municipal, dividit en sis lots.
  Expediente .- E-04101-2018-000014-00 - Aprovat
 • 0009.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer de l'Antiga Senda d'en Senent.
  Expediente .- E-05302-2018-000100-00 - Aprovat
 • 0010.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns un edifici situat al carrer de la Pianista Empar Iturbi.
  Expediente .- E-05303-2018-000023-00 - Aprovat
 • 0011.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns una parcel·la per a horts urbans situada a Benimaclet.
  Expediente .- E-05303-2018-000047-00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar l'autorització per a transmetre la concessió existent sobre el sòl municipal d'un immoble situat al carrer de Pavia.
  Expediente .- E-05307-2018-000030-00 - Aprovat
 • 0013.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9 en el Procediment Abreviat núm. 338/16 i aprovar el gasto corresponent.
  Expediente .- E-01305-2014-000307-00 - Aprovat
 • 0014.-DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura del servici de manteniment de vehicles del Parc de Bombers.
  Expediente .- E-01501-2018-000184-00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la suspensió temporal de l'execució de les obres de rehabilitació de la nova agència de lectura al barri de la Trinitat.
  Expediente .- E-01905-2015-000125-00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures corresponents a treballs realitzats en 2017.
  Expediente .- E-01905-2018-000136-00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa concedir una subvenció a favor de l'associació Espai de no Ficció Nofic Docs València.
  Expediente .- E-02000-2018-000009-00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte d'aplicació informàtica per al Museu d'Història.
  Expediente .- E-02001-2018-000308-00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura del servici d'activitats en els centres ocupacionals municipals.
  Expediente .- E-02201-2013-000484-00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les justificacions presentades per diverses entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'acció social de l'any 2016.
  Expediente .- E-02201-2016-000362-00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les modificacions sol·licitades per dos entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'acció social de l'any 2017.
  Expediente .- E-02201-2017-000196-00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura del servici de suport a la intervenció integral amb famílies del cens de vivenda precària a la ciutat de València.
  Expediente .- E-02201-2017-000305-00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici de teleassistència de l'Ajuntament.
  Expediente .- E-02201-2018-000076-00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació corresponent a una factura del servici de reparacions menors en vivendes adscrites al Programa d'Accés a la Vivenda.
  Expediente .- E-02201-2018-000150-00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar la quinta revisió de preus del contracte de servici per a la gestió integral del centre de dia per a persones majors 'Tres Forques'.
  Expediente .- E-02201-2011-004933-00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud de Farmacèutics Mundi València d'ampliació del termini d'execució del projecte subvencionat en la convocatòria d'educació per al desenvolupament 2016.
  Expediente .- E-02201-2016-000430-00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar el règim jurídic específic aplicable a la concessió directa de subvencions dirigides a organitzacions no governamentals de desenvolupament.
  Expediente .- E-02250-2018-000042-00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Comunitat de Pescadors del Palmar.
  Expediente .- E-02310-2017-000255-00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local de 20 d'abril de 2018.
  Expediente .- E-02310-2018-000095-00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI DE SANITAT. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de factures presentades per diversos proveïdors.
  Expediente .- E-02401-2018-000135-00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-396, de 18 de gener de 2018, per la qual es va resoldre extingir una autorització municipal per a l'exercici de la venda no sedentària als mercats extraordinaris fixos de València.
  Expediente .- E-02901-2015-000880-00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa la resolució del procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals 'València Activa Emprén 2016'.
  Expediente .- E-02902-2017-000985-00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar el conveni de col·laboració amb la Fundació Santa Maria la Reial del Patrimoni Històric per a la implantació d'una Llançadora d'Ocupació en el marc del programa 'Llançadores d'Ocupació' de l'esmentada fundació.
  Expediente .- E-02902-2018-000354-00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa l'admissió a tràmit i consulta del procediment d'avaluació ambiental i territorial estratègica simplificada corresponent a la modificació puntual del PGOU al 'Carrer del Doctor Buen de Benimàmet'.
  Expediente .- E-03001-2018-000068-00 - Aprovat
 • 0034.-PRECS I PREGUNTES
 • 0035(E).-GABINET D'ALCALDIA. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 22 de desembre de 2017.
  Expediente .- E-00201-2017-000027-00 - Aprovat
 • 0036(E).-GABINET D'ALCALDIA. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 5 de gener de 2018.
  Expediente .- E-00201-2017-000042-00 - Aprovat
 • 0037(E).-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9 en el Procediment Abreviat núm. 273/17 i aprovar el gasto corresponent.
  Expediente .- E-01305-2015-000345-00 - Aprovat
 • 0038(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a una agent de la Policia Local.
  Expediente .- E-01404-2018-000059-00 - Aprovat
 • 0039(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la concessió d'ajudes a comissions falleres per a la construcció dels seus monuments amb motiu de les festes falleres de 2018.
  Expediente .- E-01904-2017-000541-00 - Aprovat
 • 0040(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari de Cultura Festiva.
  Expediente .- E-01904-2018-001284-00 - Aprovat
 • 0041(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reajustament del gasto plurianual del contracte per a la prestació del programa d'intervenció familiar en el marc del servici especialitzat d'atenció a la família i a la infància (SEAFI).
  Expediente .- E-02201-2016-000377-00 - Aprovat
 • 0042(E).-SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar un conveni de col·laboració per a dur a terme un programa integral d'atenció a les persones en situació de prostitució i víctimes de tracta als carrers de la ciutat de València (Jere-Jere).
  Expediente .- E-02230-2018-000007-00 - Aprovat
 • 0043(E).-SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a la Universitat Politècnica de València.
  Expediente .- E-02310-2018-000078-00 - Aprovat
 • 0044(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar una modificació de crèdits generats per ingressos.
  Expediente .- E-02902-2017-000914-00 - Aprovat
 • 0045(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar la convocatòria de l'Itinerari per a la creació i consolidació d'empreses 2018'.
  Expediente .- E-02902-2018-000444-00 - Aprovat
 • 0046(E).-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa cedir gratuïtament a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública una parcel·la situada al carrer d'Antoni Suárez per a la construcció d'un centre de salut.
  Expediente .- E-05307-2018-000024-00 - Aprovat
 • 0047(E).-UNIVERSITAT POPULAR. Proposa el cessament de la directora de l'organisme autònom municipal Universitat Popular per renúncia de la interessada.
  Expediente .- E-70008-2016-000032-00 - Aprovat
 • 0048(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa el reconeixement d'una quantitat econòmica per diferència de funcions.
  Expediente .- E-01101-2017-001286-00 - Aprovat
 • 0049(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa el reconeixement d'una quantitat econòmica per diferència de funcions.
  Expediente .- E-01101-2017-001940-00 - Aprovat
 • 0050(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa el reconeixement d'una quantitat econòmica per diferència de funcions.
  Expediente .- E-01101-2017-001941-00 - Aprovat
 • 0051(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació del lloc d'auxiliar administratiu/iva mobilitat/disponibilitat, referència núm. 495, en el Servici de Personal.
  Expediente .- E-01101-2018-000131-00 - Aprovat
 • 0052(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament de coordinador general de Projectes Europeus.
  Expediente .- E-01101-2018-001430-00 - Aprovat
 • 0053(E).-SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa aprovar tècnicament el 'Projecte parcial de demolició, fitació i conservació de façana i estabilització parcial d'estructura dels edificis protegits Entorn Llotja de la Seda, plaça del Doctor Collado, 2 i 3, barri del Mercat', finançat amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E-03201-2017-000055-00 - Aprovat
 • 0054(E).-SERVICI D'AVALUACIÓ DE SERVICIS I GESTIÓ DE LA QUALITAT. Proposa aprovar la creació i determinació de competències del lloc de persona delegada de Protecció de Dades Personals.
  Expediente .- E-00209-2018-000009-00 - Aprovat
(Informació publicada: 05/04/2018 12:35:48 PM)


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI