15/11/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
23-03-2016
Hora:
08:00
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 23 DE MARZO DE 2016

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 11 de març de 2016.
  Aprovat
 • 0002.-MOCIÓ d'Alcaldia-Presidència. Proposa felicitar i agrair els servicis prestats les darreres festes falleres al personal integrant de distints servicis municipals, així com a les contractes dels servicis de neteja pública, EMT i a la Junta Central Fallera.
  Expediente .- E-00601-2016-000013-00 - Aprovat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, desestimatòria del Recurs PO núm. 148/12, contra aprovació d'un programa d'actuació aïllada per a l'edificació d'unes parcel·les situades al carrer de Ripalda.
  Expediente .- E-00501-2012-000187-00 - Quedar assabentat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, desestimatòria del Recurs PO núm. 463/14, interposat contra la desconsignació i el pagament de sumes en el projecte de reparcel·lació forçosa de la unitat d'execució del pla de reforma interior i millora “Camí de Montcada, Germans Machado, Joan XXIII i Riu Segre”.
  Expediente .- E-00501-2016-000061-00 - Quedar assabentat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, desestimatòria del Recurs PA núm. 86/15, sobre desestimació d'una sol·licitud d'ajuda municipal a la iniciativa empresarial “València Emprén 2013”.
  Expediente .- E-00501-2016-000060-00 - Quedar assabentat
 • 0006.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòria del Recurs PA núm. 209/15, interposat contra denegació de la sol·licitud de pagament del lloguer i manutenció d'abril de 2014.
  Expediente .- E-00501-2016-000054-00 - Quedar assabentat
 • 0007.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòria del Recurs PA núm. 458/15, interposat contra la imposició d'una sanció prevista en l'Ordenança de protecció contra la contaminació acústica.
  Expediente .- E-00501-2016-000053-00 - Quedar assabentat
 • 0008.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòria del Recurs PA núm. 478/15, en matèria de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2016-000055-00 - Quedar assabentat
 • 0009.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Social núm. 13, desestimatòria de la demanda sobre acció impugnatoria d'alta mèdica, Procediment núm. 650/15.
  Expediente .- E-00501-2016-000057-00 - Quedar assabentat
 • 0010.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, estimatòria parcial del Recurs PA núm. 71/15, de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2016-000064-00 - Quedar assabentat
 • 0011.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, estimatòria parcial del Recurs PO núm. 141/15, interposat contra denegació d'interessos de demora per retard en el pagament de factures corresponents al contracte d'obres de restauració del Mercat Central.
  Expediente .- E-00501-2016-000058-00 - Quedar assabentat
 • 0012.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòria parcial dels recursos d'apel·lació seguits contra Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, dictada en el Recurs PO núm. 75/11 sobre responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2011-000178-00 - Quedar assabentat
 • 0013.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que estima el recurs d'apel·lació, revoca la sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6 i desestima el Recurs PO núm. 672/11, interposat contra el concurs per a la contractació del servici de redacció del projecte de càlcul de reforç i fonamentació i estructura de la casa consistorial.
  Expediente .- E-00501-2011-000694-00 - Quedar assabentat
 • 0014.-INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS. Proposa publicar les dades del càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de febrer de 2016.
  Expediente .- E-04302-2016-000005-00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa la regularització dels subfactors específics N i F (nocturnitat i festivitat) de gener de 2016.
  Expediente .- E-01002-2016-000045-00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació del lloc de treball referència núm. 6982, en lloc de professorat conservatori (secretaria) (MD), en el Servici d'Educació, Secció Centres Educatius.
  Expediente .- E-01101-2015-001329-00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació del lloc de treball referència núm. 6629, en lloc de personal tècnic mitjà (secretaria) (JP1), en el Servici d'Educació, Secció Centres Educatius.
  Expediente .- E-01101-2015-001331-00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació del lloc de treball referència núm. 7558 en el Servici d'Educació, Secció Centres Educatius, a lloc de personal tècnic mitjà (cap estudis) (JP1).
  Expediente .- E-01101-2015-001332-00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball de cap de secció mitjana (TD), referència núm. 1537, en el Servici d'Acció Cultural, Secció Col·lecció.
  Expediente .- E-01101-2016-000202-00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa adscriure a la Delegació de Formació i Ocupació unes parcel•les municipals situades al carrer de l'Arquebisbe Fabián y Fuero.
  Expediente .- E-05304-2015-000108-00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de diverses factures de 2015.
  Expediente .- E-00801-2016-000015-00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i aprovar el reconeixement de l'obligació de dos factures emeses per CA IT Management Solutions Spain, SA.
  Expediente .- E-00801-2016-000035-00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de diverses factures corresponents al subministrament d'electricitat i combustible, a servicis i subministraments postals i al servici de telefonia fixa de l'Ajuntament.
  Expediente .- E-01201-2016-000155-00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura emesa per Servicio Técnico Carlet, SL.
  Expediente .- E-01201-2016-000156-00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar les factures corresponents a les obres provinents de l'ajuda econòmica de la Diputació de València.
  Expediente .- E-01201-2016-000174-00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar la sexta pròrroga del contracte de lloguer d'un terrat per a la instal·lació de l'equip tècnic per a la xarxa de comunicacions de la Policia Local.
  Expediente .- E-01401-2005-000025-00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor del Banc de Santander, SA, corresponent al lloguer de vehicles durant el proppassat mes de gener.
  Expediente .- E-01401-2016-000976-00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Residevale, SL, corresponent al lloguer durant els mesos de novembre i desembre de 2015 del terrat de l'immoble en què es troben instal·lats els equips tècnics i sistemes radiants de la Xarxa de Comunicació Via Ràdio de la Policia Local.
  Expediente .- E-01401-2016-001247-00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES. Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de 5 de febrer de 2016, relatiu a les actes de recepció i devolució de garantia definitiva de l'aparcament públic situat al subsòl de la plaça de la Reina.
  Expediente .- E-01801-1994-005725-01 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES. Proposa aprovar la segona revisió de preus del contracte de gestió intel·ligent del trànsit de la ciutat de València.
  Expediente .- E-01801-2013-001595-00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES. Proposa estimar parcialment el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. VZ-2301, de 2 de novembre de 2015, en la qual es fixa amb caràcter provisional el cànon de l'exercici 2015 per les places de tipus A i B de l'aparcament públic situat en el subsòl del carrer d'Alfons Verdeguer.
  Expediente .- E-01801-2014-003752-00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES. Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor de l'Empresa Municipal de Transports (EMT), corresponent als gastos ocasionats per servicis prestats pel personal de la dita empresa en les dependències municipals durant el quart trimestre de 2015.
  Expediente .- E-01801-2015-001545-00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar la justificació de l'aportació econòmica realitzada a favor de la Universitat Europea de València, en virtut del conveni de col·laboració firmat amb l'esmentada entitat.
  Expediente .- E-01902-2015-000041-00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar la realització de les activitats per a xiquets, xiquetes i jóvens durant l'estiu de 2016 i el gasto corresponent.
  Expediente .- E-01902-2016-000055-00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Diputació Provincial de València per al “Pla d'equipament esportiu, any 2014” i reconéixer el dret de cobrament.
  Expediente .- E-01903-2014-000359-00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació a favor d'Imesapi, SA, corresponent a la factura del proppassat mes de gener del contracte de manteniment integral d'edificis i instal·lacions de la Fundació Esportiva Municipal.
  Expediente .- E-01903-2016-000059-00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar, disposar i reconéixer les obligacions derivades de factures relacionades amb la Fira d'Expojove 2015-2016.
  Expediente .- E-01903-2016-000061-00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació de les subvencions a les comissions falleres per a la construcció dels seus monuments amb motiu de les Falles 2015, 4a part.
  Expediente .- E-01904-2014-000652-00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de diversos proveïdors amb motiu de la festa de Sant Antoni Abat 2016.
  Expediente .- E-01904-2015-000686-00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar les bases que regiran la convocatòria de subvencions per a la realització de programacions i projectes culturals al municipi de València l'any 2016.
  Expediente .- E-02000-2016-000019-00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa reconéixer l'obligació d'un gasto a favor de Transportes y Mudanzas Grande, SL, pel servici d'arreplegada de documentació del programa Xarxa de Llibres.
  Expediente .- E-02101-2015-000657-00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar les bases de participació en el III Concurs on-line: "¿Consum? Sostenible sí, gràcies".
  Expediente .- E-02101-2016-000090-00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar, reconéixer l'obligació i abonar la factura del proppassat mes de gener del contracte de prestació del servici d'urgències socials.
  Expediente .- E-02201-2013-001391-00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de subvencions a entitats pertanyents a les Meses de Solidaritat.
  Expediente .- E-02201-2013-008636-00 - Aprovat
 • 0045.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa acceptar l'aportació de la Generalitat Valenciana per al manteniment del Punt de Trobada Familiar en la ciutat de València.
  Expediente .- E-02201-2015-000118-00 - Aprovat
 • 0046.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local de 21 de gener de 2016, relatiu a l'adjudicació i permuta de vivendes en règim de lloguer del programa d'accés a la vivenda municipal.
  Expediente .- E-02201-2015-000552-00 - Aprovat
 • 0047.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari KJ000.
  Expediente .- E-02201-2016-000083-00 - Aprovat
 • 0048.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la factura del proppassat mes de febrer del servici de tallers d'autoestima i desenvolupament personal.
  Expediente .- E-02201-2016-000097-00 - Aprovat
 • 0049.-SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa sol·licitar assistència de la Intervenció de la Generalitat Valenciana en la recepció de les obres de construcció del centre municipal d'activitats per a persones majors Montolivet, finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E-02201-2011-001753-00 - Aprovat
 • 0050.-SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar la tercera pròrroga del conveni de col·laboració subscrit amb Transvía Tours, SL, per al concurs de pintura ciutat de València per a persones majors.
  Expediente .- E-02201-2013-003508-00 - Aprovat
 • 0051.-SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament a favor de Secopsa Servicios, SA, corresponent a diverses obres efectuades en el CMAPM La Llum.
  Expediente .- E-02201-2015-000317-00 - Aprovat
 • 0052.-SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament a favor de Secopsa Servicios, SA, corresponent a diverses obres efectuades en el CDM Tres Forques.
  Expediente .- E-02201-2015-000454-00 - Aprovat
 • 0053.-SERVICI DE PEDANIES. Proposa aprovar i abonar les indemnitzacions als alcaldes pedanis corresponents al primer trimestre de 2016.
  Expediente .- E-02310-2016-000013-00 - Aprovat
 • 0054.-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa estimar el recurs de reposició interposat per Emivasa i deixar sense efecte la Resolució núm. SM-2087, de 12 de novembre de 2015, sobre pagament de factures per subministrament d'aigua.
  Expediente .- E-02701-2015-000095-00 - Aprovat
 • 0055.-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar la programació anual per al 2016 del servici de neteja i conservació del sistema municipal de sanejament.
  Expediente .- E-02701-2015-000530-00 - Aprovat
 • 0056.-SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa aprovar un nou preu contradictori a incloure en el contracte de prestació del servici de manteniment i llavat de les papereres de la ciutat.
  Expediente .- E-02801-2016-000116-00 - Aprovat
 • 0057.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 502-X, de 21 de maig de 2015, per la qual es va resoldre extingir una autorització municipal per a l'exercici de la venda no sedentària en els mercats extraordinaris.
  Expediente .- E-02901-2015-000509-00 - Aprovat
 • 0058.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar la justificació de les ajudes municipals a la consolidació empresarial 2014, primer procediment.
  Expediente .- E-02902-2014-000121-00 - Aprovat
 • 0059.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa deixar sense efecte i declarar la pèrdua del dret al cobrament d'una ajuda concedida pel concepte d'ajudes municipals a la inserció 2015.
  Expediente .- E-02902-2015-000390-00 - Aprovat
 • 0060.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa efectuar una segona convocatòria per a participar en l'itinerari de creació i consolidació d'empreses.
  Expediente .- E-02902-2015-000492-00 - Aprovat
 • 0061.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa iniciar el procediment de reintegrament parcial d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals a la contractació 2014.
  Expediente .- E-02902-2015-000534-00 - Aprovat
 • 0062.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa iniciar el procediment de reintegrament parcial d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals a la contractació 2014.
  Expediente .- E-02902-2015-000580-00 - Aprovat
 • 0063.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa iniciar el procediment de reintegrament total d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals a la contractació 2015.
  Expediente .- E-02902-2016-000038-00 - Aprovat
 • 0064.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa iniciar el procediment de reintegrament total d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals a la contractació 2015.
  Expediente .- E-02902-2016-000044-00 - Aprovat
 • 0065.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb l'Associació de Treballadors Autònoms de la Comunitat Valenciana (ATA CV).
  Expediente .- E-02902-2016-000047-00 - Aprovat
 • 0066.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb Sèniors Espanyols per a la Cooperació Tècnica (SECOT).
  Expediente .- E-02902-2016-000051-00 - Aprovat
 • 0067.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació d'una parcel·la situada al pati interior d'illa de cases delimitat pels carrers de Joan XXIII, del Doctor Marco Merenciano, de Doménec Gómez i de Gayano Lluch.
  Expediente .- E-03103-2009-000057-00 - Aprovat
 • 0068.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació d'una parcel·la situada a la plaça del Músic López Chavarri.
  Expediente .- E-03103-2012-000014-00 - Aprovat
 • 0069.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació d'una parcel·la situada a la plaça del Músic López Chavarri.
  Expediente .- E-03103-2012-000017-00 - Aprovat
 • 0070.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació d'una parcel·la situada a l'avinguda del Doctor Tomàs Sala.
  Expediente .- E-03103-2012-000027-00 - Aprovat
 • 0071.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació d'una parcel·la situada en la confluència dels carrers del Nou d'Octubre i de Castán Tobeñas.
  Expediente .- E-03103-2012-000032-00 - Aprovat
 • 0072.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació d'una parcel·la situada a la partida del Polvorí de Benimàmet.
  Expediente .- E-03103-2013-000037-00 - Aprovat
 • 0073.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació de part d'un immoble situat al carrer del Doctor Olóriz.
  Expediente .- E-03103-2014-000057-00 - Aprovat
 • 0074.-SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció a usuaris del Bioparc València i el reconeixement de l'obligació econòmica a favor de Rain Forest València, SA, corresponent al quart trimestre de l'any 2015.
  Expediente .- E-03201-2014-000003-00 - Aprovat
 • 0075.-SERVICI DEVESA-ALBUFERA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de SA Agricultors de la Vega de València corresponent a la certificació del proppassat mes de gener del servici de protecció del medi natural de la Devesa de l'Albufera.
  Expediente .- E-03602-2016-000063-00 - Aprovat
 • 0076.-SERVICI DE GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Editorial Digital 2014, SL.
  Expediente .- E-04103-2015-000043-00 - Aprovat
 • 0077.-SERVICI DE GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de diversos mitjans de comunicació.
  Expediente .- E-04103-2016-000005-00 - Aprovat
 • 0078.-SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar el projecte de la segona modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost municipal 2016.
  Expediente .- E-05501-2016-000020-00 - Aprovat
 • 0078.-PRECS I PREGUNTES
 • 0079(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a un agent de la Policia Local.
  Expediente .- E-01404-2016-000069-00 - Aprovat
 • 0080(E).-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport l'emissió d'un informe en què s'acredite la no existència de duplicitats en la prestació dels servicis de programes, campanyes i concursos, inclosos en l'oferta educativa municipal.
  Expediente .- E-02101-2014-001172-00 - Aprovat
 • 0081(E).-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA). Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de determinats proveïdors per la prestació de diversos servicis.
  Expediente .- E-02303-2015-000318-00 - Aprovat
 • 0082(E).-SERVICI DE PEDANIES. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Secopsa Servicios, SA, corresponent a diversos treballs efectuats a l'Alcaldia de Carpesa.
  Expediente .- E-02310-2015-000054-00 - Aprovat
 • 0083(E).-SERVICI DE PEDANIES. Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l'obligació corresponent a un gasto derivat de la realització de les festes a les pedanies.
  Expediente .- E-02310-2016-000025-00 - Aprovat
 • 0084(E).-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar el reconeixement de drets en la subvenció concedida a l'Ajuntament en matèria de comerç i artesania 2015.
  Expediente .- E-02901-2015-000284-00 - Aprovat
 • 0085(E).-SERVICI DE JARDINERIA. Proposa sol·licitar a la Intervenció General de la Generalitat Valenciana la designació de representant per a la verificació de les obres d'infraestructures per a la conservació, protecció i millora dels espais mediambientals de jocs infantils al DM 1, 2 i 9 de la ciutat de València, finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E-04001-2012-000258-00 - Aprovat
 • 0086(E).-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa adjudicar la concessió administrativa de subsòl públic per a aparcament complementari del que es construïx en subsòl privat situat al carrer de Bèrnia.
  Expediente .- E-05304-2015-000058-00 - Aprovat
 • 0087(E).-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa no exercitar el dret d'adquisició preferent de tanteig i retracte respecte a l'immoble situat al carrer de la Mar, conegut com el palau de Valeriola, i l'immoble situat al carrer de Sant Cristòfol.
  Expediente .- E-05305-2016-000036-00 - Aprovat
 • 0088(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la finalització de la comissió de servicis en l'Ajuntament de Gandia i la reincorporació al lloc reservat d'agent de Policia Local, referència núm. 7842.
  Expediente .- E-01002-2016-000017-00 - Aprovat
 • 0089(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa el reingrés al servici actiu amb adscripció al lloc de treball referència núm. 5779.
  Expediente .- E-01101-2012-000271-00 - Aprovat
 • 0090(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa el reingrés al servici actiu amb adscripció al lloc de treball referència núm. 7498.
  Expediente .- E-01101-2015-000029-00 - Aprovat
 • 0091(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa la contractació laboral temporal d'una professora d'anglés amb destinació al taller d'ocupació Promoció turística VCL 2015.
  Expediente .- E-01101-2015-001218-00 - Aprovat
 • 0092(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació del lloc de treball de personal tècnic mitjà (secretaria) (JP1), referència núm. 1348, en el Servici d'Educació, Secció Centres Educatius.
  Expediente .- E-01101-2015-001330-00 - Aprovat
 • 0093(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de cap de secció mitjana (TD), referència núm. 1336, en el Servici d'Acció Cultural, Secció Activitats.
  Expediente .- E-01101-2016-000203-00 - Aprovat
 • 0094(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de cap de secció (TD), referència núm. 7730, en el Servici Economicopressupostari.
  Expediente .- E-01101-2016-000285-00 - Aprovat
 • 0095(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'arquitecte, referència núm. 7553, en el Servici de Benestar Social i Integració.
  Expediente .- E-01101-2016-000386-00 - Aprovat
 • 0096(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa modificar l'acord relatiu a l'adscripció definitiva en el concurs de cap de secció (arquitectes).
  Expediente .- E-01101-2014-001311-00 - Aprovat
 • 0097(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa la modificació d'un nomenament interí.
  Expediente .- E-01101-2016-000199-00 - Aprovat
 • 0098(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa modificar les bases de la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball d'economistes.
  Expediente .- E-01101-2016-000322-00 - Aprovat
 • 0099(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de lloc de treball de cos oficial servicis genèrics, referència núm. 6547, en No inclosos en unitats orgàniques, Àrea Cultura.
  Expediente .- E-01101-2016-000415-00 - Aprovat
 • 0100(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa una baixa de personal eventual.
  Expediente .- E-01101-2016-000435-00 - Aprovat
 • 0101(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa declarar la disponibilitat de crèdits del capítol I.
  Expediente .- E-01101-2016-000333-00 - Aprovat
 • 0102(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis en lloc de treball de cap de servici (TD), referència núm. 914, en el Servici Economicopressupostari.
  Expediente .- E-01101-2016-000356-00 - Aprovat
 • 0103(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa prorrogar una adscripció temporal en el Servici d'Activitats.
  Expediente .- E-01002-2014-000608-00 - Aprovat
 • 0104(E).-SERVICI FINANCER. Proposa aprovar l'estalvi net i el percentatge legal de deute de l'Ajuntament de València per a l'exercici 2016.
  Expediente .- E-05201-2016-000011-00 - Aprovat
 • 0105(E).-MOCIÓ del delegat d'Innovació i Gestió del Coneixement. Proposa aprovar la participació de l'Ajuntament en la Iniciativa UIA (Accions Urbanes Innovadores).
  Expediente .- E-00202-2016-000023-00 - Aprovat
 • 0106(E).-SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa aprovar l'aportació de fons a la Societat València Parc Central Alta Velocitat 2003.
  Expediente .- E-03201-2016-000016-00 - Aprovat
 • 0107(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de cap de secció adjunta a cap servici (TD), referència núm. 923, en el Servici Economicopressupostari.
  Expediente .- E-01101-2016-000357-00 - Aprovat
 • 0108(E).-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de la certificació de neteja de febrer de 2016.
  Expediente .- E-01201-2016-000176-00 - Aprovat
 • 0109(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor de Selec Global Security, SAU, corresponent als servicis de vigilància realitzats des del dia 3 fins al 31 de desembre de 2015 en diverses places de la ciutat.
  Expediente .- E-01904-2015-000625-00 - Aprovat
 • 0110(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de la UTE Pavapark-Auplasa Grúa de Valencia, corresponent a l'eliminació de vehicles durant el mes de desembre de 2015.
  Expediente .- E-01401-2016-000770-00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI