Servicios de la web

Hall

Plens

Data:
22-02-2018
Hora:
10:00
Òrgan:
Ple
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 22 FEBRERO 2018

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió ordinària de 25 de gener de 2018.
  Aprovat
 • 0002.-ALCALDIA. Dóna compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 de gener i el 15 de febrer de 2018, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  Quedar assabentat
 • 0003.-ALCALDIA. Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 19 i 26 de gener i 2 i 9 de febrer de 2018, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  Quedar assabentat
 • 0004.-SECRETARIA GENERAL I DEL PLE. Dóna compte de la renúncia al càrrec de regidor presentada pel Sr. Santiago Benlliure Moreno.
  Expediente .- E-00401-2018-000012-00 - Quedar assabentat
 • 0005.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa crear la Comissió Municipal Tècnica d'Habitatge i determinar les seues funcions, composició i règim de funcionament.
  Expediente .- E-00406-2018-000003-00 - Aprovat
 • 0006.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Dóna compte de la Resolució de la consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori per la qual s'aprova definitivament la Correcció d'Errors del Pla de Reforma Interior Parc Central en l'àmbit A.4-3 Parc i Mestrança d'Artilleria.
  Expediente .- E-03001-2016-000225-00 - Quedar assabentat
 • 0007.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament la Modificació Puntual del Pla Parcial Benicalap Nord, Illa de Cases 13.
  Expediente .- E-03001-2017-000037-00 - Aprovat
 • 0008.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament la Modificació del Pla de Reforma Interior Modificatiu del Sector Camí Fondo del Grau.
  Expediente .- E-03001-2016-000281-00 - Aprovat
 • 0009.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa suspendre l'atorgament de llicències per a la implantació de nous usos terciari hoteler en l'àmbit del Pla Especial de Protecció de Ciutat Vella.
  Expediente .- E-03502-2017-000028-00 - Aprovat
 • 0010.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa atribuir a l'EMT la condició de mitjà propi de l'Ajuntament de València.
  Expediente .- E-01801-2018-000589-00 - Aprovat
 • 0011.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'Informe de l'interventor general sobre l'execució del Pla d'Ajust previst en l'art. 7 del Reial decret-llei 4/2012 de 24 de febrer, corresponent al quart trimestre de 2017.
  Expediente .- E-00407-2017-000011-00 - Quedar assabentat
 • 0012.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 1a relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i obligacions de 2018.
  Expediente .- E-05501-2018-000002-00 - Aprovat
 • 0013.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 1a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del Pressupost de 2018.
  Expediente .- E-05501-2018-000003-00 - Aprovat
 • 0014.-MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC. Proposa autoritzar la tala d'una palmera monumental al jardí del bulevard Sud (Phoenix dactylifera, codi municipal 99111012/116).
  Expediente .- E-04001-2018-000020-00 - Aprovat
 • 0015.-MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC. Proposa aprovar la modificació d'un dels condicionants establits en l'autorització atorgada mitjançant l'acord plenari núm. 17, de 25/05/2017, per a l'execució de les obres corresponents al Projecte Renovació canonada DN 350 des del carrer de les Blanqueríes fins a plaça de Tetuan per canonada FD DN 600. València, en els àmbits que afecten l'entorn d'arbres monumentals.
  Expediente .- E-02701-2015-000773-00 - Aprovat
 • 0016.-MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC. Proposa aprovar els Estatuts de la Red de Ciudades por la Agroecología.
  Expediente .- E-C1504-2018-000002-00 - Aprovat
 • 0017.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa aprovar l'adhesió al Consens de Shanghai sobre ciutats saludables.
  Expediente .- E-02401-2018-000289-00 - Aprovat
 • 0018.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa aprovar el canvi d'un representant al Consell Escolar Municipal.
  Expediente .- E-02101-2014-000854-00 - Aprovat
 • 0019.-GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa autoritzar la compatibilitat per a activitat pública de professor especialista per a la impartició del mòdul formatiu d'Intervenció operativa en incendis urbans, en el CIP FP Xest.
  Expediente .- E-01101-2017-001955-00 - Aprovat
 • 0020.-COMISSIÓ ESPECIAL DE SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS. Dóna compte de l'Informe anual de l'exercici 2017 de l'Oficina de Suggeriments, Queixes i Reclamacions i Relació amb el Defensor del Poble i el Síndic de Greuges.
  Expediente .- E-00911-2018-000069-00 - Quedar assabentat
 • MOCIONS
 • 0021.-Moció subscrita per la delegada de Persones Majors, Sra. Gómez, sobre mesures de suport a la revalorització de les pensions i de sostenibilitat del Sistema Públic de Pensions.
  Expediente .- O-C1502-2018-000074-00 - Aprovat
 • 0022.-Moció subscrita conjuntament pel delegat d'Energies Renovables i Canvi Climàtic, el portaveu del grup municipal Compromís i les portaveus dels grups municipals Socialista i València en Comú sobre el control i gestió pública de l'energia elèctrica.
  Expediente .- O-C1518-2018-000025-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0023.-Moció subscrita pel Sr. Mendoza, del grup Popular, sobre la CV-500 i la línia 25 de l'EMT.
  Expediente .- O-89POP-2018-000017-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0024.-Moció subscrita per la delegada de Cooperació al Desenvolupament i Migració, el portaveu del grup municipal Compromís i les portaveus dels grups municipals Socialista i València en Comú, de solidaritat amb el poble saharauí.
  Expediente .- O-C1517-2018-000063-00 - Aprovat
 • 0025.-Moció subscrita per la Sra. Picó, del grup Ciutadans, sobre la presència d'intèrprets per a persones amb discapacitat auditiva en els actes festius.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000042-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0026.-Moció subscrita per la Sra. Jiménez, del grup Ciutadans, sobre l'adscripció en comissió de servicis d'agents de policia.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000040-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0027.-Moció subscrita per la Sra. Puchalt, del grup Popular, sobre el compromís per la igualtat d'oportunitats entre dones i hòmens.
  Expediente .- O-89POP-2018-000017-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0028.-Moció subscrita pel Sr. Novo, del grup Popular, sobre el Monestir de Sant Vicent de la Roqueta.
  Expediente .- O-89POP-2018-000017-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0029.-Moció subscrita pel portaveu del grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre mesures i solucions per a pal·liar l'ocupació ilegal.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000043-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0030.-Moció subscrita conjuntament per la Sra. Jiménez i el Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'increment d'embossos i problemes de seguretat vial per als vianants derivats del desmuntatge de les passarel·les de l'avinguda del Cid.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000044-00 - Rebutjat
 • INTERPEL·LACIONS
 • 0031.-Interpel·lació subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del grup Popular, sobre les mesures del Govern municipal per a millorar la neteja de la ciutat l'any 2018.
  Expediente .- O-89POP-2018-000017-00 - Contestada
 • PREGUNTES
 • 0032.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el centre de majors de Benimàmet.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000019-00 - Contestada
 • 0033.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el compliment de normes, legalitat i ordenances municipals.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000020-00 - Contestada
 • 0034.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el compliment de les ordenances municipals.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000020-00 - Contestada
 • 0035.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les actuacions realitzades per la Policia Local en la Malva-rosa i platja del Saler amb els estacionaments de caravanes.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000020-00 - Contestada
 • 0036.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el compliment de les ordenances en matèria de seguretat viària i ocupació ciutadana.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000020-00 - Contestada
 • 0037.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la necessitat que als policies locals que actuen amb persones indigents els acompanyen altres professionals.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000020-00 - Contestada
 • 0038.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el perfil i tipus de professionals que atenen junt amb Policia Local a les persones indigents.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000020-00 - Contestada
 • 0039.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el vehicle utilitzat per a atendre a les persones indigents.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000020-00 - Contestada
 • 0040.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les recents defuncions d'indigents al carrer.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000020-00 - Contestada
 • 0041.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre l'atenció que dispensa la Policia Local a les persones indigents.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000020-00 - Contestada
 • 0042.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el nombre d'indigents.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000020-00 - Contestada
 • 0043.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les actuacions realitzades pels agents que s'encarreguen de la mendicitat.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000020-00 - Contestada
 • 0044.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els agents destinats a la mendicitat.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000020-00 - Contestada
 • 0045.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les actuacions realitzades per la Policia Local de València amb indigents en els carrers.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000020-00 - Contestada
 • 0046.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la situació del Parc de Bombers de l'Oest.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000020-00 - Contestada
 • 0047.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els agents que presten servici en l'Ajuntament de València.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000020-00 - Contestada
 • 0048.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre mesures a adoptar per incompliments de normativa i ordenances municipals.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000020-00 - Contestada
 • 0049.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la subvenció de l'Ajuntament a la CAPPEPV per a la XXXI Trobada d'Escoles en Valencià.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000019-00 - Contestada
 • 0050.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la subvenció de l'Ajuntament a la Fundació Sambori per a la XXXI Trobada d'Escoles en Valencià.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000019-00 - Contestada
 • 0051.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el baròmetre municipal d'opinió ciutadana de desembre de 2017.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000019-00 - Contestada
 • 0052.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la col·laboració de l'Ajuntament amb la CAPPEPV en la XXXI Trobada de d'Escoles en Valencià.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000019-00 - Contestada
 • 0053.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la subvenció de l'Ajuntament a la Fundació Escola Valenciana per a la XXXI Trobada de d'Escoles en Valencià.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000019-00 - Contestada
 • 0054.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre deficiències en el tanatori municipal.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000033-00 - Contestada
 • 0055.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la situació laboral del cap de la Comissió de la Capitalitat Mundial de l'Alimentació.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000033-00 - Contestada
 • 0056.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el robatori de cablejat.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000033-00 - Contestada
 • 0057.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre els columbaris del Cementeri General de València.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000033-00 - Contestada
 • 0058.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'accessibilitat al Cementeri de Massarojos.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000033-00 - Contestada
 • 0059.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'accessibilitat al Cementeri del Grau.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000033-00 - Contestada
 • 0060.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'accessibilitat al Cementeri de Benimàmet.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000033-00 - Contestada
 • 0061.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre convenis dels poliesportius municipals.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000033-00 - Contestada
 • 0062.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'accessibilitat al Cementeri General.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000033-00 - Contestada
 • 0063.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'ús i manteniment del poliesportiu de Benimàmet.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000033-00 - Contestada
 • 0064.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre l'abonament dels interessos de demora corresponent al quart trimestre de 2017.
  Expediente .- O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
 • 0065.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les queixes respecte de les deficiències en la neteja del col·legi Mare Nostrum.
  Expediente .- O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
 • 0066.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les despeses dels subministraments postals corresponents al quart trimestre 2017.
  Expediente .- O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
 • 0067.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les despeses del servici alié de prevenció de riscos laborals corresponents al quart trimestre de 2017.
  Expediente .- O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
 • 0068.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les primes per a la jubilació anticipada.
  Expediente .- O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
 • 0069.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les noves ajudes al sector teatral.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000024-00 - Contestada
 • 0070.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'Escola d'Acollida.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000024-00 - Contestada
 • 0071.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'atenció a la dona en els barris.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000024-00 - Contestada
 • 0072.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el concurs de Benestar Social de suport a l'autonomia personal.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000024-00 - Contestada
 • 0073.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre estudis en els barris.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000024-00 - Contestada
 • 0074.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre un incendi al barri de la Malva-rosa.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000024-00 - Contestada
 • 0075.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la defunció de dos persones sense sostre en la ciutat.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000024-00 - Contestada
 • 0076.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'atenció en el Centre de Servicis Socials de Trafalgar.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000024-00 - Contestada
 • 0077.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'atenció en el Centre de Servicis Socials de Sant Marcel·lí.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000024-00 - Contestada
 • 0078.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'atenció en el Centre de Servicis Socials de Salvador Allende.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000024-00 - Contestada
 • 0079.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'atenció en el Centre de Servicis Socials de Quatre Carreres.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000024-00 - Contestada
 • 0080.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'atenció en el Centre de Servicis Socials de Patraix.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000024-00 - Contestada
 • 0081.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'atenció en el Centre de Servicis Socials de l'Olivereta.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000024-00 - Contestada
 • 0082.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'atenció en el Centre de Servicis Socials de Natzaret.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000024-00 - Contestada
 • 0083.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'atenció en el Centre de Servicis Socials de la Malva-rosa.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000024-00 - Contestada
 • 0084.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'atenció en el Centre de Servicis Socials de Ciutat Vella.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000024-00 - Contestada
 • 0085.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'atenció en el Centre de Servicis Socials de Campanar.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000024-00 - Contestada
 • 0086.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'atenció en el Centre de Servicis Socials de Benimaclet.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000024-00 - Contestada
 • 0087.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els informes de la Policia Local respecte de la retirada de les passarel·les en l'av. del Cid.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000020-00 - Contestada
 • 0088.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la situació del trànsit en l'av. del Cid.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000020-00 - Contestada
 • 0089.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre l'increment de la presència policial en l'avinguda del Cid.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000020-00 - Contestada
 • 0090.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre l'afluència de ciutadans a les unitats de districte de la Policia Local.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000020-00 - Contestada
 • 0091.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els policies destinats a escortes.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000020-00 - Contestada
 • 0092.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la situació econòmica i laboral dels policies destinats en servici d'escortes.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000020-00 - Contestada
 • 0093.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les plagues de rates.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000020-00 - Contestada
 • 0094.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre l'augment de la població de coloms.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000020-00 - Contestada
 • 0095.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les zones on més s'ha detectat augment de rates i coloms.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000020-00 - Contestada
 • 0096.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les mesures a adoptar a causa de la plaga de rates i coloms.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000020-00 - Contestada
 • 0097.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la climatització del Mercat de Castella.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000020-00 - Contestada
 • 0098.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'edifici del Temple.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000027-00 - Contestada
 • 0099.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'acord de permuta en el Cabanyal.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000027-00 - Contestada
 • 0100.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els blocs portuaris del Cabanyal.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000027-00 - Contestada
 • 0101.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els concursos paralitzats per canvi de normativa.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000027-00 - Contestada
 • 0102.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els projectes de mobilitat i urbanisme de les propostes d'inversió.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000027-00 - Contestada
 • 0103.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el PAI Benimaclet Est.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000027-00 - Contestada
 • 0104.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els pressupostos participatius.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000027-00 - Contestada
 • 0105.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els usos de les alqueries de propietat municipal.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000027-00 - Contestada
 • 0106.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els accidents ocorreguts en l'avinguda del Cid.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000027-00 - Contestada
 • 0107.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la regulació dels apartaments turístics.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000027-00 - Contestada
 • 0108.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la concessió de llicències d'activitat.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000027-00 - Contestada
 • 0109.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la intensitat del trànsit en l'avinguda del Cid.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000027-00 - Contestada
 • 0110.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el baròmetre municipal d'opinió ciutadana de desembre 2017 i la seua comparativa amb el de març de 2017.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000027-00 - Contestada
 • 0111.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les propostes de connexió de la T2.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000027-00 - Contestada
 • 0112.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els tallers provisionals de la T2.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000027-00 - Contestada
 • 0113.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la sanció de Protecció de Dades per l'enquesta fallera.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000027-00 - Contestada
 • 0114.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el projecte Grow Green de Benicalap.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000027-00 - Contestada
 • 0115.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'execució de la sentència de Tabacalera.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000027-00 - Contestada
 • 0116.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els carrils bici inacabats.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000027-00 - Contestada
 • 0117.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els carrils bici de Mestre Rodrigo i Joan XXIII.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000027-00 - Contestada
 • 0118.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la situació d'operativitat de l'Agència de la Bicicleta.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000027-00 - Contestada
 • 0119.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les velocitats mitjanes i els vehicles censats.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000027-00 - Contestada
 • 0120.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre habitatge.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000019-00 - Contestada
 • 0121.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'actual oferta d'habitatge social.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000019-00 - Contestada
 • 0122.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la futura oferta d'habitatge social.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000019-00 - Contestada
 • 0123.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les partides pressupostàries de l'habitatge social.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000019-00 - Contestada
 • 0124.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les contractes vençudes.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000019-00 - Contestada
 • 0125.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre indemnitzacions per expropiacions forçoses.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000019-00 - Contestada
 • 0126.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre reconeixements extrajudicials de crèdit.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000019-00 - Contestada
 • 0127.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el conveni subscrit amb la Generalitat per a cobrar multes.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000019-00 - Contestada
 • 0128.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la modificació de l'Ordenança de l'IBI.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000019-00 - Contestada
 • 0129.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el superàvit en el Pressupost del 2017.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000019-00 - Contestada
 • 0130.-Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre el Fons Complementari de Finançament.
  Expediente .- O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
 • 0131.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els impagaments i morositats de l'ICIO.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000019-00 - Contestada
 • 0132.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la reclamació de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000019-00 - Contestada
 • 0133.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa d'ocupació Club d'idiomes Guiriguai grups conversa.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000019-00 - Contestada
 • 0134.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa d'ocupació València ja 2017.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000019-00 - Contestada
 • 0135.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa d'ocupació Cuina 2017.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000019-00 - Contestada
 • 0136.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa d'ocupació Consum energètic i economia domèstica.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000019-00 - Contestada
 • 0137.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa d'ocupació Carreter 2017.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000019-00 - Contestada
 • 0138.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa d'ocupació Competències clau i informàtica.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000019-00 - Contestada
 • 0139.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa d'ocupació Taller de mecànica de bicicletes.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000019-00 - Contestada
 • 0140.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa d'ocupació Manteniment bàsic i responsable d'habitatge.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000019-00 - Contestada
 • 0141.-Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre recaptació per sancions de trànsit el 2017.
  Expediente .- O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
 • 0142.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa d'ocupació València Inserix 2017.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000019-00 - Contestada
 • 0143.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa d'ocupació Mantenidor rehabilitació habitatges 2017.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000019-00 - Contestada
 • 0144.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa d'ocupació Projectes d'emprenedoria social-Iniciatives locals d'ocupació.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000019-00 - Contestada
 • 0145.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa d'ocupació Costura bàsica 2017.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000025-00 - Contestada
 • 0146.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa d'ocupació Obra de paleta 2017.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000019-00 - Contestada
 • 0147.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa d'ocupació Ocupació en activitats econòmiques d'impacte social.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000019-00 - Contestada
 • 0148.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa d'ocupació Reciclatge i transformació de peces.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000019-00 - Contestada
 • 0149.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa d'ocupació Neteja i organització domèstica.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000019-00 - Contestada
 • 0150.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa d'ocupació Ocupació de qualitat en sectors econòmics.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000019-00 - Contestada
 • 0151.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'abonament Or de l'EMT.
  Expediente .- O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
 • 0152.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'abonament Amb Tu de l'EMT.
  Expediente .- O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
 • 0153.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'abonament Jove de l'EMT.
  Expediente .- O-89POP-2018-000017-00 - Contestada
 • 0154.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'abonament Infantil de l'EMT.
  Expediente .- O-89POP-2018-000017-00 - Contestada
 • 0155.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre els carrils bici.
  Expediente .- O-89POP-2018-000017-00 - Contestada
 • 0156.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre les campanyes de seguretat viària.
  Expediente .- O-89POP-2018-000017-00 - Contestada
 • 0157.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre els cotxes elèctrics.
  Expediente .- O-89POP-2018-000017-00 - Contestada
 • 0158.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre les passarel·les de l'avinguda del Cid.
  Expediente .- O-89POP-2018-000017-00 - Contestada
 • 0159.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre les obres de la plaça de la Reina.
  Expediente .- O-89POP-2018-000017-00 - Contestada
 • 0160.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'Agència de la Bici.
  Expediente .- O-89POP-2018-000017-00 - Contestada
 • 0161.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa d'ocupació Projecte de foment d'ocupació LAMBDA.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000019-00 - Contestada
 • 0162.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les agressions contra el patrimoni històric i monumental.
  Expediente .- O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
 • 0163.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa d'ocupació Pla d'Ocupació dones víctimes de violència gènere.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000019-00 - Contestada
 • 0164.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa d'ocupació Pla d'ocupació persones amb discapacitat.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000019-00 - Contestada
 • 0165.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa d'ocupació Pla d'ocupació per a joves aturats.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000019-00 - Contestada
 • 0166.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la compensació de la permuta del solar de Tabacalera.
  Expediente .- O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
 • 0167.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa d'ocupació Pla d'ocupació per a persones immigrants, refugiades i sol·licitants.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000019-00 - Contestada
 • 0168.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la diversitat tipològica de vivendes.
  Expediente .- O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
 • 0169.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa d'ocupació Activitat clau 1 Erasmus Plus.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000019-00 - Contestada
 • 0170.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa d'ocupació Projecte reactiva.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000019-00 - Contestada
 • 0171.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les Expressions d'Interés de l'Estratègia EDUSI.
  Expediente .- O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
 • 0172.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa d'ocupació PEU Discapacitat sever SERVEF.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000019-00 - Contestada
 • 0173.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la gentrificació en el Cabanyal.
  Expediente .- O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
 • 0174.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'Informe de la Sindicatura de Comptes respecte d'AUMSA.
  Expediente .- O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
 • 0175.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre mesures per a contindre el preu de la vivenda nova.
  Expediente .- O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
 • 0176.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre els pagaments realitzats als redactors de l'EDUSI Va-Cabanyal.
  Expediente .- O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
 • 0177.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la paralització de les obres d'execució dels horts urbans en la Rambleta.
  Expediente .- O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
 • 0178.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el pàrquing per a autocaravanes.
  Expediente .- O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
 • 0179.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la regulació del percentatge mínim de vivenda protegida.
  Expediente .- O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
 • 0180.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el trasllat de la gasolinera ubicada al costat de l'Institut Lluís Vives (2).
  Expediente .- O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
 • 0181.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'ús públic dels patis interiors en illa de cases.
  Expediente .- O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
 • 0182.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el pavelló nou del València Bàsquet.
  Expediente .- O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
 • 0183.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre els vehicles en la parcel·la del camí de Montcada, 320.
  Expediente .- O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
 • 0184.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el Centre de Baixa Exigència en el carrer de María Llácer.
  Expediente .- O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
 • 0185.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre les persones empadronades el 2017 amb el procediment d'empadronament nou.
  Expediente .- O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
 • 0186.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre les persones sense sostre mortes en la ciutat.
  Expediente .- O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
 • 0187.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les queixes veïnals en la zona de l'Albereda-Arts Gràfiques.
  Expediente .- O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
 • 0188.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'acumulació de residus i efectes al costat dels contenidors en el carrer d'Almassora.
  Expediente .- O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
 • 0189.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la cessió d'un ninot a CACSA.
  Expediente .- O-89POP-2018-000017-00 - Contestada
 • 0190.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre les factures de Cap d'Any.
  Expediente .- O-89POP-2018-000017-00 - Contestada
 • 0191.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el projecte de bales de palla d'arròs.
  Expediente .- O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
 • 0192.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la campanya de conscienciació de neteja en Falles.
  Expediente .- O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
 • 0193.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el dispositiu de neteja en Falles.
  Expediente .- O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
 • 0194.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la renovació de la xarxa d'aigua potable a Benifaraig.
  Expediente .- O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
 • 0195.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre l'incompliment del Codi de Bon Govern per part del delegat de Cultura Festiva.
  Expediente .- O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
 • 0196.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la geolocalització dels mitjans de neteja.
  Expediente .- O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
 • 0197.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre els contractes menors del Servici de Cultura Festiva durant l'exercici 2016.
  Expediente .- O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
 • 0198.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre els ninots de falla fets amb palla d'arròs.
  Expediente .- O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
 • 0199.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre Mercavalència.
  Expediente .- O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
 • 0200.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre mesures adoptades per la Junta de Desaigüe de l'Albufera.
  Expediente .- O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
 • 0201.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la poda insuficient de l'arbratge de la Devesa del Saler.
  Expediente .- O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
 • 0202.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la plaga de la clòtxina zebrada.
  Expediente .- O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
 • 0203.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre mobiliari fet amb palla d'arròs i restes de xufa.
  Expediente .- O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
 • 0204.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja en dies festius.
  Expediente .- O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
 • 0205.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la reducció de contenidors de RSU.
  Expediente .- O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
 • 0206.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la utilització de drons per vigilar els camps.
  Expediente .- O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
 • 0207.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el Pla d'Acció Integral per a la promoció de l'activitat i el territori agrícola.
  Expediente .- O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
 • 0208.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la campanya Ens estem quedant sense mans.
  Expediente .- O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
 • 0209.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja dels màrgens del carril-bici del Saler.
  Expediente .- O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
 • 0210.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre el recurs de reposició contra la Resolució GG-540 (marquesines de Tetuan).
  Expediente .- O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
 • 0211.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la licitació del contracte d'energia de la Fundació InnDEA (Las Naves).
  Expediente .- O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
 • 0212.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre les greus irregularitats en la prestació del servici d'assessorament, mediació i intermediació hipotecària.
  Expediente .- O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
 • 0213.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el cartell de presentació dels servicis de neteja 2018.
  Expediente .- O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
 • 0214.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la pintura verda de la calçada al carrer d'Emili Baró.
  Expediente .- O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
 • 0215.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre l'ús d'aplicacions informàtiques per a la prevenció del fraccionament de contractes.
  Expediente .- O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
 • 0216.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre l'evolució del turisme de reunions.
  Expediente .- O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
 • 0217.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre l'impacte econòmic del turisme en 2017.
  Expediente .- O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
 • 0218.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa d'ocupació Itineraris personalitzats d'inserció per a col·lectius de risc o en situació d'exclusió social.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000019-00 - Contestada
 • 0219.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la proliferació de coloms en Tres Forques.
  Expediente .- O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
 • 0220.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la contaminació atmosfèrica durant el 2017.
  Expediente .- O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
 • 0221.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les jubilacions en l'OAM Parcs i Jardins.
  Expediente .- O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
 • 0222.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa d'ocupació Programa de recol·locació 2017.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000019-00 - Contestada
 • 0223.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'increment de plagues en Tres Forques.
  Expediente .- O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
 • 0224.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa d'ocupació Itineraris d'orientació laboral per a PLD.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000019-00 - Contestada
 • 0225.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa d'ocupació Projecte de foment d'ocupació de dones d'ètnia gitana.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000019-00 - Contestada
 • 0226.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre els arbres talats en 2017.
  Expediente .- O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
 • 0227.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les polítiques i programes per al 2018 en el programa d'ocupació.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000019-00 - Contestada
 • 0228.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la campanya de neteja de jardins en Falles.
  Expediente .- O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
 • 0229.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les campanyes d'adopció d'animals.
  Expediente .- O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
 • 0230.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la Xarxa de Ciutats AVE.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000019-00 - Contestada
 • 0231.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre els projectes d'enjardinament per al 2018.
  Expediente .- O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
 • 0232.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la vorera del Sant Àngel de la Guarda.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000019-00 - Contestada
 • 0233.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els apartaments turístics.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000019-00 - Contestada
 • 0234.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la tala de palmeres en l'av. de Blasco Ibáñez, amb Cardenal Benlloch.
  Expediente .- O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
 • 0235.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre els reconeixements d'obligació de pagament en el Servici de Cementeris.
  Expediente .- O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
 • 0236.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el tendal del Sant Àngel de la Guarda.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000019-00 - Contestada
 • 0237.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre els tractaments per al control del morrut roig.
  Expediente .- O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
 • 0238.-Pregunta subscrita pel la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre els reconeixements d'obligació de pagament en el Servici de Parcs i Jardins.
  Expediente .- O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
 • 0239.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la retirada de l'amiant als centres educatius.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000019-00 - Contestada
 • 0240.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'increment de la població de coloms.
  Expediente .- O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
 • 0241.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les peticions de manteniment dels centres educatius d'infantil i primària en 2015.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000019-00 - Contestada
 • 0242.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre els contractes menors en el Servici de Cementeris.
  Expediente .- O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
 • 0243.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les peticions de manteniment dels centres educatius d'infaltil i primària en 2016.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000019-00 - Contestada
 • 0244.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les peticions de manteniment dels centres educatius d'infantil i primària en 2017.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000019-00 - Contestada
 • 0245.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'anul·lació d'escocells al barri de Marxalenes.
  Expediente .- O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
 • 0246.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre contractes menors en el Servici de Parcs i Jardins.
  Expediente .- O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
 • 0247.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les peticions de manteniment dels centres educatius d'infantil i primària en 2018.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000019-00 - Contestada
 • 0248.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les subvencions amb concurrència competitiva de projectes de participació ciutadana.
  Expediente .- O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
 • 0249.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el contracte menor Jornada d'usos de centres cívics.
  Expediente .- O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
 • 0250.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la tramitació del PAI d'Enginyers.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000019-00 - Contestada
 • 0251.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la reforma del CEIP Teodor Llorente per mitjà del Pla Edificant.
  Expediente .- O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
 • 0252.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la reforma del CEIP Salvador Tuset per mitjà del Pla Edificant.
  Expediente .- O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
 • 0253.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la construcció del CEIP Sant Àngel de la Guarda per mitjà del Pla Edificant.
  Expediente .- O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
 • 0254.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre els cursos d'idiomes de la Delegació de Joventut.
  Expediente .- O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
 • 0255.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la contractació del manteniment d'edificis i instal·lacions de la Fundació Esportiva Municipal.
  Expediente .- O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
 • 0256.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre els tallers per a l'ocupació del temps lliure.
  Expediente .- O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
 • 0257.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la construcció de l'IES núm. 41 de Patraix per mitjà del Pla Edificant.
  Expediente .- O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
 • 0258.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les escoles infantils municipals públiques.
  Expediente .- O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
 • 0259.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la pròrroga de la contracta de neteja i les seues conseqüències en el districte de Poblats Maritims.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000037-00 - Contestada
 • 0260.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el nou conveni col·lectiu de la Fundació Esportiva Municipal.
  Expediente .- O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
 • 0261.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la pròrroga de la contracta de neteja i les seues conseqüències en el districte de Patraix.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000037-00 - Contestada
 • 0262.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el projecte Interactuem: defenent els drets de l'infància.
  Expediente .- O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
 • 0263.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la pròrroga de la contracta de neteja i les seues conseqüències en el districte de la Saïdia.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000037-00 - Contestada
 • 0264.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la construcció del CEIP Fernando de los Ríos per mitjà del Pla Edificant.
  Expediente .- O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
 • 0265.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la pròrroga de la contracta de neteja i les seues conseqüència en el districte de l'Olivereta.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000037-00 - Contestada
 • 0266.-Pregunta suscrita por el Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la reforma del CEIP Sant Josep de Calassanç per mitjà del Pla Edificant.
  Expediente .- O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
 • 0267.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la pròrroga de la contracta de neteja i les seues conseqüències en el districte de l'Eixample.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000037-00 - Contestada
 • 0268.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la pròrroga de la contracta de neteja i les seues conseqüències en el districte de Jesús.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000037-00 - Contestada
 • 0269.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les inversions municipals en els col·legis públics.
  Expediente .- O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
 • 0270.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la pròrroga de la contracta de neteja i les seues conseqüències en el districte del Pla del Real.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000037-00 - Contestada
 • 0271.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la pròrroga de la contracta de neteja i les seues conseqüències en el districte d'Extramurs.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000037-00 - Contestada
 • 0272.-Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre la reforma del CEIP Raquel Payá per mitjà del Pla Edificant.
  Expediente .- O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
 • 0273.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la pròrroga de la contracta de neteja i les seues conseqüències en el districte de Ciutat Vella.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000037-00 - Contestada
 • 0274.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la pròrroga de la contracta de neteja i les seues conseqüències en el districte de Campanar.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000037-00 - Contestada
 • 0275.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la reforma del CEIP Carles Salvador per mitjà del Pla Edificant.
  Expediente .- O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
 • 0276.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la pròrroga de la contracta de neteja i les seues conseqüències en el districte de Camins al Grau.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000037-00 - Contestada
 • 0277.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la pròrroga de la contracta de neteja i les seues conseqüències en el districte de Benimaclet.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000037-00 - Contestada
 • 0278.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre noves aules públiques de 2 a 3 anys.
  Expediente .- O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
 • 0279.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la pròrroga de la contracta de neteja i les seues conseqüències en el districte de Benicalap.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000037-00 - Contestada
 • 0280.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la pròrroga de la contracta de neteja i les seues conseqüències en el districte d'Algirós.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000037-00 - Contestada
 • 0281.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre mobiliari urbà fabricat amb palla d'arròs.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000037-00 - Contestada
 • 0282.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la seguretat ciutadana al barri del Cabanyal.
  Expediente .- O-89POP-2018-000017-00 - Contestada
 • 0283.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la Patrulla Verda.
  Expediente .- O-89POP-2018-000017-00 - Contestada
 • 0284.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la pròrroga de la contracta de neteja i les seues conseqüències en el districte de Pobles de l'Oest.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000037-00 - Contestada
 • 0285.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la pròrroga de la contracta de neteja i les seues conseqüències en el districte de Pobles del Nord.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000037-00 - Contestada
 • 0286.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre el Grup Gama.
  Expediente .- O-89POP-2018-000017-00 - Contestada
 • 0287.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la pròrroga de la contracta de neteja i les seues conseqüències en el districte de Pobles del Sud.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000037-00 - Contestada
 • 0288.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre denúncies de la PLV per mitjà del radar.
  Expediente .- O-89POP-2018-000017-00 - Contestada
 • 0289.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la pròrroga de la contracta de neteja i les seues conseqüències en el districte de Quatre Carreres.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000037-00 - Contestada
 • 0290.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la pròrroga de la contracta de neteja i les seues conseqüències en el districte de Rascanya.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000037-00 - Contestada
 • 0291.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la pròrroga de la contracta de neteja.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000037-00 - Contestada
 • 0292.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la presència de la Policia Local en Carpesa.
  Expediente .- O-89POP-2018-000017-00 - Contestada
 • 0293.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre el sistema de geolocalització per a la neteja i recollida de RSU.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000037-00 - Contestada
 • 0294.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'Estratègia Integral Participativa al barri de Natzaret.
  Expediente .- O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
 • 0295.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'Estratègia Integral Participativa al barri de Benimaclet.
  Expediente .- O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
 • 0296.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'Estratègia Integral Participativa al barri dels Orriols.
  Expediente .- O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
 • DECLARACIÓ INSTITUCIONAL.
 • 0297.-Declaració Institucional de suport al sector del taxi per evitar situacions d'instrusisme.
  Aprovat
 • MOCIÓ URGENT
 • 0298.-Moció urgent subscrita pel portaveu del grup Popular, Sr. Monzó, sobre autorització a l'Assessoria Jurídica Municipal perquè actuien en nom i representació d'este Ajuntament en les Diligències Prèvies 1243/2017 del Jutjat d'Instrucció núm. 18 de València.
  Expediente .- O-89POP-2018-000017-00 - Aprovada proposta alternativa
 • PRECS I PREGUNTES
 • 0299.-Pregunta formulada in voce pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de les instal·lacions esportives on entrena el Club Antares.
  Contestada
 • 0300.-Prec formulat per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre regulació del toc de campanes.
  Quedar assabentat
 • 0301.-Pregunta formulada in voce pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la Xarxa Llibres.
  A contestar en pròxima sessió
(Informació publicada: 02/26/2018 10:57:47 AM)


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI