14/11/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
19-12-2014
Hora:
10:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 5 de desembre de 2014.
  Aprovat
 • 0002.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, desestimatòria del Recurs PO núm. 229/12, interposat contra la denegació d'una autorització per a l'ocupació de via pública amb taules i cadires.
  Expediente .- E-00501-2012-000244-00 - Quedar assabentat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, desestimatòria del Recurs PO núm. 688/12, interposat contra resolució del Jurat Tributari que no va admetre la reposició contra una liquidació de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
  Expediente .- E-00501-2013-000006-00 - Quedar assabentat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del Recurs PA núm. 66/14, interposat contra el reintegrament d'una subvenció concedida per a l'adquisició de vivenda.
  Expediente .- E-00501-2014-000123-00 - Quedar assabentat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de l’Acte, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, que declara acabat el Recurs PA núm. 463/13, interposat contra una liquidació de l'impost sobre béns immobles, exercici 2013.
  Expediente .- E-00501-2013-000389-00 - Quedar assabentat
 • 0006.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, estimatòria del Recurs PA núm. 123/13, sobre responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2013-000171-00 - Aprovat
 • 0007.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar l'adscripció temporal en el Servici d'Auditories i Intervencions Delegades del lloc de treball referència núm. 284.
  Expediente .- E-01101-2014-001505-00 - Aprovat
 • 0008.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar l'adscripció temporal en el Servici d'Auditories i Intervencions Delegades del lloc de treball referència núm. 644.
  Expediente .- E-01101-2014-001506-00 - Aprovat
 • 0009.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar l'adscripció temporal en el Servici d'Auditories i Intervencions Delegades del lloc de treball referència núm. 236.
  Expediente .- E-01101-2014-001507-00 - Aprovat
 • 0010.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa designar la Comissió de Valoració per a la provisió d'un lloc de treball de direcció de Secció (TD) Tècnica Telecomunicacions.
  Expediente .- E-01101-2014-000345-00 - Aprovat
 • 0011.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa designar la Comissió de Valoració per a la provisió de huit llocs de treball d'analista cap projectes TIC (TD) i un lloc d'analista cap sistemes TIC (TD).
  Expediente .- E-01101-2014-000919-00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa acceptar el desistiment d'una sol·licitud de trasllat.
  Expediente .- E-01101-2014-000573-00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l’acord de la Junta de Govern Local de 26 de setembre de 2014.
  Expediente .- E-01101-2014-001071-00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la regularització horària del lloc de treball referència núm. 3126.
  Expediente .- E-01101-2014-001144-00 - Aprovat
 • 0015.-MESA DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar la classificació i el requeriment previ a l'adjudicació de l'acord marc per al subministrament d'uniformitat del Servici de Bombers per a l'any 2014.
  Expediente .- E-04101-2013-000139-00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns diversos immobles.
  Expediente .- E-05303-2014-000084-00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa desestimar la petició formulada en data 14 de maig de 2014, amb núm. registre d'entrada 00110 2014 049005.
  Expediente .- E-05305-2014-000040-00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa desestimar la petició relativa a la compra per contigüitat d'una parcel·la municipal situada al carrer EP, perpendicular a l'avinguda d'Ausiàs March.
  Expediente .- E-05305-2006-000076-00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar les ajudes VLC Emprén Jove 2014.
  Expediente .- E-00202-2014-000028-00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI D’INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb la Federació d'Associacions de Veïns de València.
  Expediente .- E-00202-2014-000463-00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ.- Proposa aprovar la vigència del conveni amb l'Agencia de Tecnologia i Certificació electrònica per a la prestació de servicis de certificació electrònica.
  Expediente .- E-00801-2012-000012-00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ.- Proposa aprovar un reconeixement d’obligació a favor de diversos proveïdors per diversos conceptes.
  Expediente .- E-00801-2014-000159-00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa el reajustament de crèdit de l'expedient 01201/2014/223.
  Expediente .- E-01201-2014-000223-00 - Aprovat
 • 0024.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9 en el Procediment Abreviat núm. 444/13 i aprovar el gasto corresponent.
  Expediente .- E-01305-2011-000485-00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa no admetre el recurs extraordinari de revisió interposat contra la Resolució sancionadora núm. 2890-W, de 6 de juny de 2014.
  Expediente .- E-01306-2014-000588-00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa aprovar un reconeixement d’obligació a favor de Fila Cero Producciones, SL.
  Expediente .- E-01401-2014-000204-00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar un reconeixement d’obligació a favor de CPS Ingenieros, Obra Civil y Medio Ambiente, SL.
  Expediente .- E-01801-2014-003694-00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar el projecte de carril bici en la ronda interior.
  Expediente .- E-01801-2014-003317-00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar el conveni singular a subscriure amb la Penya Ciclista Campanar per a l'organització del XIX Ciclocròs Internacional Ciutat de València.
  Expediente .- E-01903-2014-000299-00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar la sol·licitud de subvenció per l'esdeveniment 1a Jornada Solidària FEAFV de la temporada 2014/2015 en la ciutat de València.
  Expediente .- E-01903-2014-000355-00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar els expedients de justificació de les subvencions dels clubs esportius.
  Expediente .- E-01903-2014-000379-00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar els expedients de justificació de les subvencions dels clubs esportius.
  Expediente .- E-01903-2014-000390-00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar la concessió i simultani reconeixement de l'obligació de pagament de la subvenció per il·luminació Falles 2014 a favor de vint-i-sis comissions.
  Expediente .- E-01904-2014-000354-00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb l’Ateneu Marítim de València.
  Expediente .- E-01905-2014-000062-00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb la Reial Societat Valenciana d'Agricultura i Esports.
  Expediente .- E-01905-2014-000094-00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa declarar exclosos de la convocatoria i aprovar l' acta del Jurat del Premi Senyera d' Art, modalitat escultura 2014.
  Expediente .- E-02001-2014-000091-00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació d'abonar una factura presentada en concepte de restauració del llenç i marc del quadre de Muñoz Degrain.
  Expediente .- E-02001-2014-000396-00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI D’EDUCACIÓ.- Proposa resoldre la convocatòria del xec Univex 2014/2015.
  Expediente .- E-02101-2014-000584-00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar les adjudicacions i diverses regularitzacions de contractes d'arrendament de vivendes municipals adscrites al programa d'accés a la vivenda municipal.
  Expediente .- E-02201-2014-007968-00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la modificació de les bases reguladores i la disposició de gasto i el reconeixement de l'obligació en concepte d'ajudes municipals a la consolidació empresarial 2014.
  Expediente .- E-02902-2014-000422-00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa acceptar la subvenció destinada a prorrogar el contracte de huit tècnics agents d'ocupació i desenvolupament local.
  Expediente .- E-02902-2014-000458-00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa acceptar la subvenció per a la contractació de dos persones desocupades dins del programa 'Salari jove corporacions'.
  Expediente .- E-02902-2014-000474-00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI DE PLANEJAMENT.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament d'una factura en concepte de part del pagament dels honoraris de redacció del projecte de rehabilitació del Casinet.
  Expediente .- E-03001-2014-000109-00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI DE PLANEJAMENT.- Proposa la liquidació del contracte de consultoria i assistència tècnica per a l'homologació del PGOU.
  Expediente .- E-03001-2005-000481-00 - Aprovat
 • 0045.-SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D'OBRES D'EDIFICACIÓ.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor del Col·legi Oficial d'Enginyers de Telecomunicacions.
  Expediente .- E-03501-2014-000974-00 - Aprovat
 • 0046.-OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Radio Popular, SA.
  Expediente .- E-04103-2014-000076-00 - Aprovat
 • 0046.-PRECS I PREGUNTES
 • 0047(E).-SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar la selecció dels beneficiaris de les ajudes municipals ‘SEED VLCemprén 2014’.
  Expediente .- E-00202-2014-000249-00 - Aprovat
 • 0048(E).-SERVICI DE RELACIONS INTERNACIONALS.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb Casa Àsia.
  Expediente .- E-00203-2014-000025-00 - Aprovat
 • 0049(E).-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ.- Proposa aprovar un reconeixement d’obligació a favor de Gestión Tributaria Territorial, SA, pels servicis informàtics de manteniment del programa SIGT durant el passat mes d'octubre.
  Expediente .- E-00801-2014-000150-00 - Aprovat
 • 0050(E).-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ.- Proposa aprovar un reconeixement d’obligació a favor de Gestión Tributaria Territorial, SA, pels servicis informàtics de manteniment del programa SIGT durant el proppassat mes de novembre.
  Expediente .- E-00801-2014-000156-00 - Aprovat
 • 0051(E).-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ.- Proposa aprovar un reconeixement d’obligació a favor de diversos proveïdors per diversos conceptes.
  Expediente .- E-00801-2014-000157-00 - Aprovat
 • 0052(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa donar per finalitzada l'adscripció en comissió de servicis al lloc de treball referència núm. 2346.
  Expediente .- E-01002-2014-000704-00 - Aprovat
 • 0053(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'aportació al Pla de Pensions 2014.
  Expediente .- E-01101-2014-000280-00 - Aprovat
 • 0054(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la desestimació d'una reclamació prèvia.
  Expediente .- E-01101-2014-001020-00 - Aprovat
 • 0055(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció temporal en el Servici del Cicle Integral de l'Aigua.
  Expediente .- E-01101-2014-001548-00 - Aprovat
 • 0056(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció temporal en el Servici de Llicències Urbanístiques d'Obres d'Edificació.
  Expediente .- E-01101-2014-001550-00 - Aprovat
 • 0057(E).-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar el reconeixement de l'obligació continguda en l'expedient 01201/2009/149.
  Expediente .- E-01201-2009-000149-00 - Aprovat
 • 0058(E).-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 12 de desembre de 2014.
  Expediente .- E-01201-2014-000210-00 - Aprovat
 • 0059(E).-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar el reconeixement de l'obligació continguda en l'expedient 01201/2014/235.
  Expediente .- E-01201-2014-000235-00 - Aprovat
 • 0060(E).-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar el reconeixement de l'obligació continguda en l'expedient 01201/2014/246.
  Expediente .- E-01201-2014-000246-00 - Aprovat
 • 0061(E).-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa aprovar el reajustament d'anualitats del projecte ‘Construcció d'escola infantil de primer cicle al carrer de la Diputada Clara Campoamor’.
  Expediente .- E-02101-2011-000316-00 - Aprovat
 • 0062(E).-SERVICI D’EDUCACIÓ.- Proposa concedir el premi extraordinari del Conservatori ‘José Iturbi’ al millor expedient acadèmic de fi de grau professional, curs 2013/2014.
  Expediente .- E-02101-2014-001637-00 - Aprovat
 • 0063(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la concessió d’ajudes de la convocatòria 2014 per a la realització de projectes de cooperació internacional al desenvolupament.
  Expediente .- E-02201-2014-003873-00 - Aprovat
 • 0064(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar una orde de pagament a justificar per a atendre el pagament de les prestacions econòmiques individualitzades de gener i febrer de 2015.
  Expediente .- E-02201-2014-008051-00 - Aprovat
 • 0065(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament a favor de Geroresidencias, SL.
  Expediente .- E-02201-2014-008059-00 - Aprovat
 • 0066(E).-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA).- Proposa aprovar les bases del II Concurs de Cartells Nadalencs i el gasto corresponent.
  Expediente .- E-02303-2014-001253-00 - Aprovat
 • 0067(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa autoritzar, disposar, reconéixer l'obligació de pagament i abonar una factura a favor de Turismo, Ocio y Rutas Tor, SL.
  Expediente .- E-02902-2014-000454-00 - Aprovat
 • 0068(E).-SERVICI DE PROJECTES URBANS.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament a favor d'Aumsa.
  Expediente .- E-03201-2014-000037-00 - Aprovat
 • 0069(E).-SERVICI DE PROJECTES URBANS.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament a favor d'Aumsa.
  Expediente .- E-03201-2014-000038-00 - Aprovat
 • 0070(E).-SERVICI D’OBRES D’INFRAESTRUCTURA.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament a favor de Binaria Compañía General de Construcciones, SL.
  Expediente .- E-03301-2014-000167-00 - Aprovat
 • 0071(E).-SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa aprovar tècnicament el projecte d’obres d’infraestructures per a la conservació, protecció i millora dels espais mediambientals al jardí de la plaça de Miquel Adlert Noguerol.
  Expediente .- E-04001-2013-000304-00 - Aprovat
 • 0072(E).-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar la rectificació d'errors en el plec de clàusules administratives per a contractar les obres de construcció de dos naus auxiliars en el recinte de l'actual Parc Central de Bombers.
  Expediente .- E-04101-2014-000092-00 - Aprovat
 • 0073(E).-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa entendre que Unipost, SA, ha retirat la seua oferta i requerir al següent licitador classificat en el procediment obert per a contractar els servicis postals de l'Ajuntament de València.
  Expediente .- E-04101-2013-000124-00 - Aprovat
 • 0074(E).-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa autoritzar la cessió del contracte d'obres de construcció del centre municipal de majors de Montolivet.
  Expediente .- E-04101-2014-000158-00 - Aprovat
 • 0075(E).-INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS.- Proposa modificar les normes i terminis del tancament comptable del Pressupost 2014.
  Expediente .- E-04301-2014-000024-00 - Aprovat
 • 0076(E).-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa aprovar el coeficient de revisió de l'any 2013 per a la gestió del servici de neteja i conservació del sistema municipal de sanejament.
  Expediente .- E-02701-2013-000475-00 - Aprovat
 • 0077(E).-SERVICI DEVESA-ALBUFERA.- Proposa aprovar les al·legacions de l'Ajuntament de València al projecte de Decret de Revisió del Pla Rector d'Ús i Gestió (PRUG) del Parc Natural de l'Albufera.
  Expediente .- E-03602-2014-000261-00 - Aprovat
 • 0078(E).-SERVICI DE TURISME.- Proposa acceptar la renúncia a part de l'aportació reconeguda per al 2014.
  Expediente .- E-01909-2014-000022-00 - Aprovat
 • 0079(E).-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar un lliurament per a finançar la situació de tresoreria.
  Expediente .- E-01801-2014-003953-00 - Aprovat
 • 0080(E).-MOCIÓ del tinent d'alcalde, regidor delegat de Patrimoni i Gestió Patrimonial.- Proposa renunciar a la sol·licitud d'ajuda econòmica formulada a la Diputació Provincial de València amb destinació a la realització d'obres de consolidació estructural de l'immoble propietat municipal conegut com ‘La aceitera’.
  Expediente .- E-05302-2014-000330-00 - Aprovat
 • 0081(E).-MOCIÓ impulsora del regidor delegat d'Esports i Gestió Delegada Marina Reial Joan Carles I.- Proposa iniciar les actuacions oportunes per a col·laborar amb Unipublic, SA, perquè la ciutat de València siga ciutat seu d'eixida d'una etapa de la Volta Ciclista a Espanya 2015.
  Expediente .- E-01903-2014-000410-00 - Aprovat
 • 0082(E).-MOCIÓ del tercer tinent d'alcalde, delegat d'Hisenda, Pressuposts i Política Tributària i Fiscal.- Proposa estimar la petició formulada per l'EMT.
  Expediente .- E-01801-2013-003815-00 - Aprovat
 • 0083(E).-GABINET D'ALCALDIA.- Proposa concedir una subvenció a favor del Cotolengo del Pare Alegre.
  Expediente .- E-00201-2014-000014-00 - Aprovat
 • 0084(E).-GABINET D'ALCALDIA.- Proposa concedir una subvenció a favor de l’Asil Germanetes dels Ancians Desemparats.
  Expediente .- E-00201-2014-000017-00 - Aprovat
 • 0085(E).-ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.- Proposa no realitzar la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 2 de gener de 2015.
  Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI