Servicios de la web

Hall

Plens

Data:
30-05-2014
Hora:
10:45
Òrgan:
Ple
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
Sesión ordinaria mayo (Exp 17/2014)

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 25 d'abril i sessió extraordinària de 29 d'abril de 2014.
  Aprovat
 • 0002.-ALCALDIA.- Dóna compte de les resolucions núm. 13 al 16, 292-X al 399-X, 2006-W al 2496-W, 12-V al 25-V, 281-U al 378-U, 174-T al 288-T, 143-S al 185-S, 96-R al 133-R, 728-Q al 757-Q, 392-P al 483-P, 256-O al 326-O, 115-N al 147-N, 22-M i 23-M, 478-L al 582-L, 34-K al 39-K, 120-J al 137-J, 438-I al 543-I, 2492-H al 3179-H, 490-G al 612-G, 15-F al 18-F, 52-E al 67-E, 37-D al 56-D, 320-C al 425-C, 63-B al 77-B, 66-A al 89-A y 1275-Ñ al 1652-Ñ, corresponents al període comprés entre el 16 d'abril i el 15 de maig de 2014, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
  Quedar assabentat
 • 0003.-ALCALDIA.- Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions de 28 de març, 4, 11 i 25 d'abril i 9 de maig de 2014, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
  Quedar assabentat
 • 0004.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Dóna compte de la Resolució de la Consellera d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, de data 2 d'abril de 2014, d'aprovació definitiva de la Homologació Sectorial Declarativa i el Pla de Reforma Interior de Millora de la 'Unitat d'Execució A de Benimàmet'. (26/05/2014)
  Expediente .- E 03001 2003 000322 00 - Quedar assabentat
 • 0005.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa estimar parcialment el recurs de reposició interposat per Expocasa, SA, contra l'acord plenari de data 27 de desembre de 2013, pel qual es va acordar aprovar la retaxació de càrregues del PAI 'Camí de Montcada'. (26/05/2014)
  Expediente .- E 03001 2009 000278 00 - Aprovat
 • 0006.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa sotmetre a informació pública la modificació puntual de les Ordenances del PEP-2 (Russafa-Sud), sobre regulació de la implantació de noves activitats recreatives i establiments públics en eixe àmbit. (26/05/2014)
  Expediente .- E 03001 2014 000043 00 - Aprovat
 • 0007.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÓMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte de la Sentència, dictada per la Sala de València, que estimant el recurs d'apel·lació seguit per este Ajuntament revoca la Sentència del Jutjat del Contenciós núm. 7, i desestima el PA 282/2011 interposat contra denegació de compatibilitat per a l'exercici de la funció d'odontòleg. (27/05/2014)
  Expediente .- E 00501 2011 000645 00 - Quedar assabentat
 • 0008.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÓMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte dels estats de situació de tresoreria i d'execució pressupostària a 31 de març de 2014. (27/05/2014)
  Expediente .- E 04302 2014 000004 00 - Quedar assabentat
 • 0009.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÓMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la 3a modificació de Crèdits Extraordinaris i Suplements de Crèdit del Pressupost 2014. (27/05/2014)
  Expediente .- E 05501 2014 000018 00 - Aprovat
 • 0010.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÓMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la 3a relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdit 2014. (27/05/2014)
  Expediente .- E 05501 2014 000019 00 - Aprovat
 • 0011.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÓMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la correcció d'errades materials contingudes en la proposta del Pla EconomicoFinancer 2014-2015, aprovat per Acord Plenari de 25 d'abril de 2014. (27/05/2014)
  Expediente .- E 05201 2014 000018 00 - Aprovat
 • 0012.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÓMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la constitució de l'Associació Xarxa Innpulso - Xarxa de Ciutats de la Ciència i la Innovació - ARINN, de la qual forma part l'Ajuntament de València. (27/05/2014)
  Expediente .- E 00202 2014 000035 00 - Aprovat
 • 0013.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÓMICA I OCUPACIÓ.- Proposa autoritzar l'EMT per a la concertació de dos préstecs de refinançament del seu deute a curt termini. (27/05/2014)
  Expediente .- E 05201 2014 000021 00 - Aprovat
 • MOCIONS.-
 • 0014.-Moció subscrita pel Sr. Calabuig y el Sr. Broseta, portaveu i regidor del Grup Socialista, sobre signatura del V Pacte per a l'ocupació en la ciutat de València.
  Rebutjat
 • 0015.-Moció subscrita pel Sr. Calabuig i el Sr. Sarrià, portaveu i regidor del Grup Socialista, sobre el Pla de Renovació Urbana per als barris d'Orriols i Torrefiel.
  Rebutjat
 • 0016.-Moció subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre fiscalització de la Fundació Turisme Valencia Convention Bureau.
  Rebutjat
 • 0017.-Moció subscrita pel Sr. Sanchis, portaveu del Grup EUPV, sobre dissolució de la Fundació Turisme València Convention Bureau.
  Rebutjat
 • 0018.-Moció subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre ús del valencià i les noves tecnologies a la Fira de Juliol.
  Rebutjat
 • INTERPEL·LACIONS.-
 • 0019.-Interpel·lació subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre el cas Nóos.
  Contestada
 • PREGUNTES.-
 • 0020.-Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre millora d'accessos al centre municipal i centre de salut La Creu del Grau.
  Contestada
 • 0021.-Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre retirada de l'escut franquista de la Comandància de la Guàrdia Civil de Patraix.
  Contestada
 • 0022.-Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre les dependències de la 5a unitat de Policia Local.
  Contestada
 • 0023.-Pregunta subscrita per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre l'Hotel d'Associacions.
  Contestada
 • 0024.-Pregunta subscrita per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre contractes d'arrendament per a famílies en situació d'exclusió social.
  Contestada
 • 0025.-Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre subvenció per a la realització d'activitats relacionades amb el consum.
  Contestada
 • 0026.-Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre menjador en les activitats de la Fundació Esportiva Municipal.
  Contestada
 • 0027.-Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre pressupost per a la realització d'activitats formatives.
  Contestada
 • 0028.-Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre ajudes d'emergència per a manutenció.
  Contestada
 • 0029.-Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre gual en les dependències de la 5a unitat de Policia.
  Contestada
 • 0030.-Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre millora d'ocupació de Policia Local.
  Contestada
 • 0031.-Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre protecció del carril-bus.
  Contestada
 • 0032.-Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre reforma de la Llei de Trànsit.
  Contestada
 • 0033.-Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre sistema informàtic de la Policia Local.
  Contestada
 • 0034.-Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre queixes en matèria de contaminació acústica.
  Contestada
 • 0035.-Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre compliment d'obligacions amb la Seguretat Social.
  Contestada
 • 0036.-Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre ocupació de la via pública amb taules i cadires.
  Contestada
 • 0037.-Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre caducitat de llicència de magatzem agrícola.
  Contestada
 • 0038.-Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, portaveu del Grup EUPV, sobre València a la Ruta Europea del Modernisme.
  Contestada
 • 0039.-Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, portaveu del Grup EUPV, sobre el Museu Ignacio Sala.
  Contestada
 • 0040.-Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, portaveu del Grup EUPV, sobre el solar de Jesuïtes i l'Alqueria del Botànic.
  Contestada
 • 0041.-Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre obligacions tributàries de l'Autoritat Portuària amb l'Ajuntament.
  Contestada
 • 0042.-Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre preacord de permuta del solar de Jesuïtes per parcel·la de l'avinguda d'Aragó.
  Contestada
 • 0043.-Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre avaluació de vendes en el xicotet comerç.
  Contestada
 • 0044.-Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre conservació de fonts ornamentals.
  Contestada
 • 0045.-Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, portaveu del Grup EUPV, sobre tancament del Teatre El Carmen.
  Contestada
 • 0046.-Pregunta subscrita por el Sr. Sanchis, portaveu del Grupo EUPV, sobre cessament del programador del centre cultural La Rambleta.
  Contestada
 • 0047.-Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre campanya especial de control de motos.
  Contestada
 • 0048.-Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre precarietat de l'habitatge al barri de Malilla.
  Contestada
 • 0049.-Pregunta subscrita per la Sra. Dolz i el Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre la contracta de sanejament.
  Contestada
 • 0050.-Pregunta subscrita per la Sra. Dolz i el Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre control de costes de las noves instal·lacions electromecàniques.
  Contestada
 • 0051.-Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre permuta de terrenys del València CF.
  Contestada
 • 0052.-Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el complex Les Naus de Ribes.
  Contestada
 • 0053.-Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre instal·lacions de la policia local i bombers al barri del Carme.
  Contestada
 • 0054.-Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre restauració de l'edifici de l'Almodí.
  Contestada
 • 0055.-Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre la Fundació Turisme València Convention Bureau.
  Contestada
 • 0056.-Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre fanals encesos tota la nit.
  Contestada
 • 0057.-Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre cablejat a les façanes dels edificis.
  Contestada
 • 0058.-Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre pas de zebra perillós al carrer d'Àngel Tomàs.
  Contestada
 • 0059.-Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre concessió de llicència d'obres al PAI del carrer de Pere Cabanes anul·lat per sentència.
  Contestada
 • 0060.-Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre campanyes de fumigació.
  Contestada
 • 0061.-Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre producte que rebutja l'aigua en la Llotja.
  Contestada
 • 0062.-Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre obres pendents en la Llotja.
  Contestada
 • 0063.-Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre obertura de les naus de Joan Verdeguer.
  Contestada
 • 0064.-Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre espai de lectura de la Trinitat.
  Contestada
 • 0065.-Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre visites al Monestir de la Trinitat i resposta de la Direcció General de Patrimoni.
  Contestada
 • 0066.-Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre gestió del Teatre El Musical.
  Contestada
 • 0067.-Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre reivindicacions de l'Associació Professional d'Informadors Turístics.
  Contestada
 • 0068(E).-ALCALDIA.- Proposa addicionar a la relació continguda en la clàusula segona de l'acord de delegació de competències subscrit el dia 26 d'octubre del 2009, els projectes relacionats el finançament dels quals ha sigut autoritzat amb càrrec al Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E 00413 2009 000007 00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI