Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
20-04-2012
Hora:
10:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-JURAT TRIBUTARI.- Proposa aprovar el projecte de modificació de diversos preceptes del Reglament Orgànic del Jurat Tributari i de nomenament d'òrgans unipersonals per a la resolució de procediments abreviats.
  Expediente .- E 00408 2012 000158 00 - Aprovat
 • 0002.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, en matèria de responsabilitat patrimonial: Recurs PA núm 80/11.
  Expediente .- E 00501 2011 000293 00 - Quedar assabentat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, en matèria de responsabilitat patrimonial: Recurs PA núm 226/11.
  Expediente .- E 00501 2011 000319 00 - Quedar assabentat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa complir la Sentència, dictada pel Jutjat núm. 7, estimatòria del recurs contenciós administratiu núm. 164/09, sobre jubilació parcial, que ha esdevingut ferm al desestimar-se el recurs d'apel·lació interposat per la corporació, en virtut de Sentència dictada per la Sala de València.
  Expediente .- E 00501 2009 000274 00 - Aprovat
 • 0005.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa no admetre, per extemporanis, els recursos de reposició interposats contra les resolucions que s'indiquen a continuació: Resolució núm. 2168-P, de 7 d'octubre de 2010.
  Expediente .- E 01001 2010 000308 00 - Aprovat
 • 0006.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa no admetre, per extemporanis, els recursos de reposició interposats contra les resolucions que s'indiquen a continuació: Resolució núm. 463-P, de 8 de març de 2011.
  Expediente .- E 01001 2010 000899 00 - Aprovat
 • 0007.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa no admetre, per extemporanis, els recursos de reposició interposats contra les resolucions que s'indiquen a continuació: Resolució núm. 532-P, d'11 de març de 2011.
  Expediente .- E 01001 2010 000900 00 - Aprovat
 • 0008.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2011 que s'indiquen a continuació: Resolució núm. 131-P, de 20 de juliol.
  Expediente .- E 01001 2011 000099 00 - Aprovat
 • 0009.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2011 que s'indiquen a continuació: Resolució núm. 149-P, de 20 de juliol.
  Expediente .- E 01001 2010 000892 00 - Aprovat
 • 0010.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2011 que s'indiquen a continuació: Resolució núm. 150-P, de 20 de juliol.
  Expediente .- E 01001 2011 000094 00 - Aprovat
 • 0011.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2011 que s'indiquen a continuació: Resolució núm. 155-P, de 20 de juliol.
  Expediente .- E 01001 2011 000145 00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2011 que s'indiquen a continuació: Resolució núm. 532-P, de 18 d'octubre.
  Expediente .- E 01001 2011 000412 00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2011 que s'indiquen a continuació: Resolució núm. 591-P, de 27 d'octubre.
  Expediente .- E 01001 2011 000455 00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar la regularització de l'adscripció dels llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referència núm. 5897.
  Expediente .- E 01101 2012 000095 00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar la regularització de l'adscripció dels llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referència núm. 3586.
  Expediente .- E 01101 2012 000533 00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar la regularització de l'adscripció dels llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referència núm. 462.
  Expediente .- E 01101 2012 000534 00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar la regularització de l'adscripció dels llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referència núm. 180.
  Expediente .- E 01101 2012 000535 00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa desestimar una sol·licitud de trasllat.
  Expediente .- E 01101 2012 000193 00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa desestimar una permuta.
  Expediente .- E 01101 2011 001914 00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa desestimar una petició de reconeixement d'obligació de pagament.
  Expediente .- E 01101 2012 000579 00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions, de 14 de desembre de 2011, que s'indiquen a continuació: Resolució núm. 786-P.
  Expediente .- E 01101 2011 001294 00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions, de 14 de desembre de 2011, que s'indiquen a continuació: Resolució núm. 787-P.
  Expediente .- E 01101 2011 001316 00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions, de 14 de desembre de 2011, que s'indiquen a continuació: Resolució núm. 789-P.
  Expediente .- E 01101 2011 001327 00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions, de 14 de desembre de 2011, que s'indiquen a continuació: Resolució núm. 792-P.
  Expediente .- E 01101 2011 001497 00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament al personal que figura en els expedients següents: Expedient núm. 2226/11.
  Expediente .- E 01101 2011 002226 00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament al personal que figura en els expedients següents: Expedient núm. 279/12.
  Expediente .- E 01101 2012 000279 00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa autoritzar i disposar el gasto derivat de la reincorporació al lloc de treball referència núm. 3294.
  Expediente .- E 01101 2011 001621 00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa abonar la indemnització corresponent per finalització de contracte dels següents programes Emcorp 2011 València I: 'Servicis d'utilitat col·lectiva'.
  Expediente .- E 01101 2011 001564 00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa abonar la indemnització corresponent per finalització de contracte dels següents programes Emcorp 2011 València I: 'Servicis personalitzats de caràcter quotidià'.
  Expediente .- E 01101 2011 001565 00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa declarar desert el procediment obert per a contractar les obres de rehabilitació integral del mercat del Grau, finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E 04101 2011 000107 00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa adjudicar el projecte d'obres de 'Connexió de l'avinguda de Portugal i carrers adjacents a la ciutat de València', finançat amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E 04101 2011 000110 00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa arrendar quatre locals ubicats en la planta baixa d'un edifici situat al carrer de Berenguer de Montoliu, amb la finalitat que continuen estant destinats a centre de dia municipal de jóvens 'Malva-rosa'.
  Expediente .- E 05302 2011 000513 00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa prorrogar els contractes d'arrendament dels locals situats en els emplaçaments que s'indiquen a continuació, destinats a centres municipals d'activitats per a persones majors: Carrer d'Ador.
  Expediente .- E 05302 2012 000099 00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa prorrogar els contractes d'arrendament dels locals situats en els emplaçaments que s'indiquen a continuació, destinats a centres municipals d'activitats per a persones majors: Avinguda de Portugal.
  Expediente .- E 05302 2012 000101 00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa resoldre els contractes d'arrendament dels locals situats en els emplaçaments següents: Carrer de les Illes Canàries, amb destinació al club de jubilats Al Grau.
  Expediente .- E 05302 2012 000129 00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa resoldre els contractes d'arrendament dels locals situats en els emplaçaments següents: Carrer de la Torreta de Miramar, destinat a centre municipal d'activitats per a persones majors del districte XIV.
  Expediente .- E 05302 2012 000130 00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns, a l'Epígraf I-Béns immobles, en la Relació E4-Edificis i instal·lacions d'infraestructures, l'estació de bombament d'aigües negres del carrer d'Eivissa.
  Expediente .- E 05303 2012 000024 00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar i abonar factures per manteniment de col·legis públics i recanvis del Parc Mòbil.
  Expediente .- E 01201 2012 000043 00 - Aprovat
 • 0039.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00111 2009 012456.
  Expediente .- E 01305 2009 000352 00 - Aprovat
 • 0040.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2009 102458.
  Expediente .- E 01305 2009 000369 00 - Aprovat
 • 0041.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2011 11170.
  Expediente .- E 01305 2011 000053 00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa no admetre, per extemporanis, els recursos de reposició interposats contra les resolucions de 30 de desembre de 2011 que s'indiquen a continuació, d'imposició de sancions: Resolució núm. 3719-W.
  Expediente .- E 01306 2011 006243 00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa no admetre, per extemporanis, els recursos de reposició interposats contra les resolucions de 30 de desembre de 2011 que s'indiquen a continuació, d'imposició de sancions: Resolució núm. 3720-W.
  Expediente .- E 01306 2011 006245 00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar la segona pròrroga del contracte de gestió del servici de regulació de l'estacionament horari en les vies de la ciutat de València, adjudicat a Dornier, SA.
  Expediente .- E 01801 2005 002177 00 - Aprovat
 • 0045.-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar tres preus contradictoris per al contracte de manteniment d'edificis i instal·lacions esportives de la Fundació Esportiva Municipal.
  Expediente .- E 01903 2012 000101 00 - Aprovat
 • 0046.-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar la disposició i reconeixement de l'obligació de pagament dels premis del XIV Concurs de Falles Innovadores i Experimentals 2012.
  Expediente .- E 01904 2012 000200 00 - Aprovat
 • 0047.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb l'Associació de Voluntaris d'Acolliment Familiar (AVAF), per a la difusió del programa de famílies educadores.
  Expediente .- E 02201 2012 000965 00 - Aprovat
 • 0048.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la modificació de diversos projectes de les convocatòries de Cooperació al Desenvolupament Internacional, Exclusió Social i Meses de Solidaritat.
  Expediente .- E 02201 2012 003230 00 - Aprovat
 • 0049.-SERVICI DE PLATGES.- Proposa acceptar l'aportació concedida per 'La Caixa' per al desenvolupament del projecte 'Una platja per a tots: el sentir del sol'.
  Expediente .- E 02410 2012 000012 00 - Aprovat
 • 0050.-SERVICI DE PROJECTES URBANS.- Proposa acceptar el reajustament d'anualitats relatiu a l'àrea de rehabilitació integral de la plaça Redona i reclamar el pagament a la Generalitat Valenciana de les anualitats dels exercicis 2007, 2008 i 2010.
  Expediente .- E 03201 2008 000021 00 - Aprovat
 • 0051.-SERVICI DE VIVENDES.- Proposa denegar les subvencions sol·licitades a càrrec de la XIV Campanya municipal del pla de rehabilitació de façana, coberta i unificació d'antenes televisives en conjunts històrics protegits i àrees de rehabilitació, per les actuacions dutes a terme en edificis situats als emplaçaments següents: Carrer del Doctor Beltrán Bigorra.
  Expediente .- E 03910 2011 000120 00 - Aprovat
 • 0052.-SERVICI DE VIVENDES.- Proposa denegar les subvencions sol·licitades a càrrec de la XIV Campanya municipal del pla de rehabilitació de façana, coberta i unificació d'antenes televisives en conjunts històrics protegits i àrees de rehabilitació, per les actuacions dutes a terme en edificis situats als emplaçaments següents: Carrer d'en Gordo.
  Expediente .- E 03910 2011 000133 00 - Aprovat
 • 0053(E).-ÒRGAN DE GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA I COMPTABLE.- Dóna compte dels estats de situació de Tresoreria i d'execució pressupostària a 31 de març de 2012.
  Expediente .- E 04301 2012 000011 00 - Quedar assabentat
 • 0054(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar l'adscripció al lloc de treball referència núm. 8756.
  Expediente .- E 01101 2012 000483 00 - Aprovat
 • 0055(E).-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar i abonar factures per subministrament d'energia elèctrica.
  Expediente .- E 01201 2012 000066 00 - Aprovat
 • 0056(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa incoar expedient disciplinari a diversos agents de la Policia Local, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 96/12.
  Expediente .- E 01401 2012 000096 00 - Aprovat
 • 0057(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa incoar expedient disciplinari a diversos agents de la Policia Local, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 97/12.
  Expediente .- E 01401 2012 000097 00 - Aprovat
 • 0058(E).-BANDA MUNICIPAL.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Viajes Levante Tour, SAU.
  Expediente .- E 01601 2012 000018 00 - Aprovat
 • 0059(E).-BANDA MUNICIPAL.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb la Coordinadora de Societats Musicals Federades de la Ciutat de València, amb vigència per al present exercici de 2012.
  Expediente .- E 01601 2012 000013 00 - Aprovat
 • 0060(E).-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar la realització de la Guia d'activitats d'estiu 2012 per a jóvens i xiquets i el gasto derivat d'esta.
  Expediente .- E 01902 2012 000072 00 - Aprovat
 • 0061(E).-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb la Societat Esportiva Correcamins, l'objecte del qual serà recolzar la referida societat esportiva en l'organització de la XXXII edició de la Marató de València.
  Expediente .- E 01903 2012 000050 00 - Aprovat
 • 0062(E).-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament pel subministrament de material de papereria.
  Expediente .- E 01904 2012 000269 00 - Aprovat
 • 0063(E).-SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIA.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb la Universitat de València, Estudi General i la Universitat Federal de Santa Caterina (el Brasil).
  Expediente .- E 02501 2012 000014 00 - Aprovat
 • 0064(E).-SERVICI DE CONTAMINACIÓ ACÚSTICA.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb la Generalitat Valenciana, en matèria de protecció del medi ambient atmosfèric.
  Expediente .- E 02610 2011 000465 00 - Aprovat
 • 0065(E).-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer una obligació a favor de la Junta de Desaigüe de l'Albufera.
  Expediente .- E 02701 1998 000660 00 - Aprovat
 • 0066(E).-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa interposar recurs de reposició davant de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, contra la liquidació del cànon de control d'abocaments de la pedania de Pinedo de l'exercici 2011.
  Expediente .- E 02701 2012 000157 00 - Aprovat
 • 0067(E).-SERVICI D'ACTIVITATS.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 825-P, de 14 d'abril del 2011, per la qual es va concedir llicència d'obertura de l'activitat de restaurant sense ambientació musical amb emplaçament al carrer d'Èol.
  Expediente .- E 03901 2002 002091 00 - Aprovat
 • 0068(E).-OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa aprovar la realització d'una campanya de publicitat sobre el període en voluntària de tributs posats al cobrament el primer semestre de 2012.
  Expediente .- E 04103 2012 000034 00 - Aprovat
 • 0069(E).-MOCIÓ del regidor delegat d'Hisenda, Pressupostos i Política Tributària i Fiscal.- Proposa aprovar l'atorgament d'un aval municipal a l'EMT en un contracte de pòlissa de crèdit amb el Banc de Santander.
  Expediente .- E 05201 2012 000009 00 - Aprovat
 • 0070(E).-MOCIÓ del regidor delegat d'Hisenda, Pressupostos i Política Tributària i Fiscal.- Proposa aprovar l'atorgament d'un aval municipal a l'EMT en un contracte de pòlissa de crèdit amb el Banc Espanyol de Crèdit (Banesto).
  Expediente .- E 05201 2012 000011 00 - Aprovat
 • 0071(E).-MOCIÓ conjunta del vicealcalde i primer tinent d'alcalde i de la regidora delegada d'Innovació, Societat de la Informació i Tecnologia de la Innovació.- Proposen aprovar el Catàleg de Procediments de l'Ajuntament de València i la resta de punts continguts en la moció.
  Expediente .- O 00910 2012 000120 00 - Aprovat
 • 0072(E).-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa reajustar el gasto del contracte de subministrament d'energia elèctrica en alta tensió.
  Expediente .- E 04101 2012 000021 00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI