Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
06-09-2013
Hora:
10:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 12 de juliol de 2013.
  Aprovat
 • 0002.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 528/06, sobre concessió de llicència per a activitat de sabateria a la plaça d'Alfons el Magnànim.
  Expediente .- E 00501 2006 000458 00 - Quedar assabentat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 539/11, interposat contra resolució del Jurat Tributari relativa a liquidacions de l'impost sobre activitats econòmiques, exercici 2010.
  Expediente .- E 00501 2011 000623 00 - Quedar assabentat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 316/12, interposat contra liquidació de mesures precautòries per amenaça de ruïna imminent al carrer dels Serrans.
  Expediente .- E 00501 2012 000310 00 - Quedar assabentat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, en matèria de responsabilitat patrimonial: Recurs PO núm. 216/09.
  Expediente .- E 00501 2009 000050 00 - Quedar assabentat
 • 0006.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, en matèria de responsabilitat patrimonial: Recurs PO núm. 469/11.
  Expediente .- E 00501 2011 000577 00 - Quedar assabentat
 • 0007.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, estimatòria del Recurs PA núm. 354/12, sobre responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E 00501 2012 000337 00 - Aprovat
 • 0008.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa desestimar una sol·licitud d'adscripció en comissió de servicis.
  Expediente .- E 01002 2013 000253 00 - Aprovat
 • 0009.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció en el lloc de treball referència núm. 1357.
  Expediente .- E 01101 2013 000993 00 - Aprovat
 • 0010.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa regularitzar els llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referència núm. 6610.
  Expediente .- E 01101 2013 001058 00 - Aprovat
 • 0011.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa regularitzar els llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referència núm. 6644.
  Expediente .- E 01101 2013 001059 00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa acceptar la renúncia en el lloc de treball referència núm. 997.
  Expediente .- E 01101 2013 001159 00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament de factures corresponents als contractes següents: Subministrament d'electricitat.
  Expediente .- E 01201 2013 000164 00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament de factures corresponents als contractes següents: Subministrament d'electricitat i gas natural.
  Expediente .- E 01201 2013 000181 00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament de factures corresponents als contractes següents: Manteniment de fotocopiadores.
  Expediente .- E 01201 2013 000186 00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra la Resolució núm. 6570-H, de 27 de setembre de 2012, en la qual es fixa el cànon de l'exercici 2012 de l'aparcament en subsòl públic situat al carrer d'Alfons Verdeguer.
  Expediente .- E 01801 2012 000642 00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar l'ampliació del termini per a justificar l'aplicació de fons d'un manament de pagament destinat a l'atenció de diversos gastos.
  Expediente .- E 01902 2013 000138 00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb l'Institut Valencià de la Joventut.
  Expediente .- E 01902 2013 000179 00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb Porcelanosa, SA, per al patrocini de la XV edició del Concurs Internacional de Piano 'José Roca'.
  Expediente .- E 02101 2013 001327 00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa inscriure provisionalment en el Registre Municipal al centre d'educació infantil Dixie.
  Expediente .- E 02101 2012 000978 00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI DE PLATGES.- Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l'obligació corresponent als drets d'ús de la marca 'Q' de qualitat a la platja de Pinedo.
  Expediente .- E 02410 2013 000056 00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa acceptar l'ampliació de la subvenció concedida per la Diputació Provincial per a l'execució del programa de pràctiques formatives 'La Dipu et Beca'.
  Expediente .- E 02902 2013 000074 00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació una subvenció per a la pròrroga dels contractes laborals de huit agents d'ocupació i desenvolupament local.
  Expediente .- E 02902 2013 000225 00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa aprovar tècnicament els projectes d'obres de renovació de voreres i calçades inclosos en el Pla de Nuclis 2013.
  Expediente .- E 03301 2013 000022 00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D'OBRES D'EDIFICACIÓ.- Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 5-I, de 3 de gener de 2012, relativa a la concessió de renovació de llicència per a estació base de telefonia mòbil en un edifici situat a la plaça del Doctor Berenguer Ferrer.
  Expediente .- E 03501 2004 001042 00 - Aprovat
 • 0026(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa incoar expedient disciplinari a una funcionària i nomenar instructor i secretari.
  Expediente .- E 01002 2013 000338 00 - Aprovat
 • 0027(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa incoar expedient disciplinari a un agent de la Policia Local.
  Expediente .- E 01401 2013 000201 00 - Aprovat
 • 0028(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la continuïtat del servici de gestió integral de trenta-cinc places en centres de dia per a persones majors d'iniciativa privada, dividit en tres lots, fins a la formalització del nou contracte.
  Expediente .- E 02201 2010 005449 00 - Aprovat
 • 0029(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració firmat amb el Banc Solidari d'Aliments per a la dispensació d'aliments a les borses de pobresa de la ciutat.
  Expediente .- E 02201 2012 003111 00 - Aprovat
 • 0030(E).-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOS).- Proposa aprovar les bases i el gasto corresponent dels concursos següents: Concurs de betlems.
  Expediente .- E 02304 2013 000631 00 - Aprovat
 • 0031(E).-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOS).- Proposa aprovar les bases i el gasto corresponent dels concursos següents: Concurs de fotografia.
  Expediente .- E 02304 2013 000632 00 - Aprovat
 • 0032(E).-Concurs d'art floral.
  Expediente .- E 02304 2013 000633 00 - Aprovat
 • 0033(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar el reintegrament d'una ajuda municipal a les iniciatives empresarials 2011.
  Expediente .- E 02902 2012 000358 00 - Aprovat
 • 0034(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar el pla d'ocupació 'Treball Ciutat de València 2013'.
  Expediente .- E 02902 2013 000254 00 - Aprovat
 • 0035(E).-MOCIÓ conjunta de la regidora Delegada de Contaminació Acústica i del regidor delegat d'Urbanisme, Vivenda i Ordenació Urbana.- Proposen impulsar la modificació de les normes urbanístiques del Pla Especial Eixample Russafa-Sud Gran Via (PEP-2).
  Expediente .- E 02610 2013 000573 00 - Aprovat
 • 0036(E).-MOCIÓ conjunta del quint tinent d'alcalde, coordinador de l'Àrea d'Urbanisme, Qualitat Urbana i Vivenda i de la regidora delegada de Benestar Social.- Proposen aprovar la incorporació de la ciutat de València a la Xarxa de Ciutats per l'Accessibilitat.
  Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI