Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
22-06-2018
Hora:
09:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 22 DE JUNIO DE 2018

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 15 de juny de 2018.
  Aprovat
 • 0002.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa no admetre el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm CF-2513, de 17 de novembre de 2016.
  Expediente .- E-01002-2016-000038-00 - Aprovat
 • 0003.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa esmenar una omissió involuntària i reconéixer triennis a la interessada.
  Expediente .- E-01101-2018-001552-00 - Aprovat
 • 0004.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis al lloc de cap de secció (TD), referència núm. 6359, en el Servici d'Arquitectura i de Servicis Centrals Tècnics.
  Expediente .- E-01101-2018-002120-00 - Aprovat
 • 0005.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'una auxiliar administrativa, referència núm. 3032, en el Servici Fiscal de Gastos.
  Expediente .- E-01101-2018-002075-00 - Aprovat
 • 0006.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'una auxiliar administrativa, referència núm. 383, en el Servici de Descentralització i Participació Ciutadana.
  Expediente .- E-01101-2018-002077-00 - Aprovat
 • 0007.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'una auxiliar administrativa, referència núm. 8527, en el Servici de Gestió Tributària Específica-Activitats Econòmiques.
  Expediente .- E-01101-2018-002078-00 - Aprovat
 • 0008.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'una auxiliar administrativa, referència núm. 660, en el Jurat Tributari.
  Expediente .- E-01101-2018-002080-00 - Aprovat
 • 0009.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'una auxiliar administrativa, referència núm. 3656, en el Servici de Patrimoni.
  Expediente .- E-01101-2018-002084-00 - Aprovat
 • 0010.-SERVICIO DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de nou auxiliars administratius/ives amb destinació en diversos servicis municipals.
  Expediente .- E-01101-2018-002103-00 - Aprovat
 • 0011.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa la declaració d'excepcionalitat per a nomenaments interins de personal de centres docents.
  Expediente .- E-01101-2018-002189-00 - Aprovat
 • 0012.-MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment obert per a contractar l'execució de les obres de construcció dels carrils bici, dividit en 5 lots, seleccionats a través de la consulta ciutadana d'inversions en barri 2016, en relació al lot núm. 1 (carril bici a l'avinguda de Burjassot, tram Sant Pancraç-Ronda Nord), classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
  Expediente .- E-04101-2017-000128-00 - Aprovat
 • 0013.-MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment obert per a contractar l'execució de les obres de construcció dels carrils bici, dividit en 3 lots, seleccionats a través de la consulta ciutadana d'inversions en barri 2017, en relació al lot núm. 2 (carril bici a l'eix Sancho Tello-Jeroni de Montsoriu) i al lot núm. 3 (carril bici a l'avinguda del Mestre Rodrigo. Tram Miquel Navarro (escultor)-Pío Baroja), classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
  Expediente .- E-04101-2017-000167-00 - Aprovat
 • 0014.-MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar l'execució de les obres de rehabilitació i ampliació de l'edifici denominat 'l'Escorxador' situat al barri del Cabanyal, finançades amb càrrec al Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
  Expediente .- E-04101-2017-000180-00 - Aprovat
 • 0015.-MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment obert per a contractar l'execució de les obres de camp de futbol i edifici de vestidors a Malilla, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
  Expediente .- E-04101-2018-000006-00 - Aprovat
 • 0016.-MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment obert per a contractar el servici de menjador i monitors a les escoles infantils 'Gent Menuda', 'Quatre Carreres' i 'Solc', classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
  Expediente .- E-04101-2018-000012-00 - Aprovat
 • 0017.-MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte per a l'alienació de catorze immobles de propietat municipal i naturalesa jurídica patrimonial (dividit en 14 lots).
  Expediente .- E-04101-2018-000017-00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa aprovar la modificació del contracte d'execució de les obres de renovació d'infraestructures viàries i millores mediambientals i d'accessibilitat amb paviment fonoabsorbent als carrers de la Barraca, de la Reina i del Doctor Lluch (entre el carrer dels Pescadors i l'avinguda dels Tarongers), finançades a càrrec del Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E-04101-2018-000035-00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa acceptar la posada a la disposició de diversos immobles a favor de l'Ajuntament per part de l'empresa pública Pla Cabanyal-Canyamelar, SA, amb la finalitat de poder desenvolupar les actuacions previstes tant en el marc de l'estratègia EDUSI com del Pla d'inversió productiva de la Generalitat Valenciana (PIP).
  Expediente .- E-05301-2018-000005-00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa adscriure a la Delegació d'Esports una parcel·la municipal situada a la pedania de Massarrojos, junt al carrer de les Llometes.
  Expediente .- E-05304-2018-000045-00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa adscriure a la Delegació de Benestar Animal una parcel·la situada al límit del terme municipal de Tavernes Blanques amb la finalitat d'adequar-la i utilitzar-la per a ubicar i acollir animals.
  Expediente .- E-05304-2018-000080-00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar la justificació i la devolució de l'aval de les persones i empreses beneficiàries de les ajudes d'innovació social 2016.
  Expediente .- E-00202-2016-000033-00 - Aprovat
 • 0023.-OFICINA DE CIUTAT INTEL·LIGENT. Proposa aprovar el projecte pilot 'Connecta VLCi' per a participar en la 'Convocatòria del Pla nacional de territoris intel·ligents de l'Agenda Digital per a Espanya, pilots d'edificis intel·ligents'.
  Expediente .- E-00805-2018-000001-00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI DE SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al servici d'impressió, acabat i trasllat a Correus de documentació de Padró relativa a cartes ordinàries i notificacions administratives dirigides a estrangers.
  Expediente .- E-00910-2018-000008-00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a diverses factures de subministrament d'electricitat.
  Expediente .- E-01201-2018-000329-00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al manteniment d'impressores OKI i HP i d'equips multifunció.
  Expediente .- E-01201-2018-000341-00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al subministrament de material fungible d'informàtica.
  Expediente .- E-01201-2018-000376-00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura del servici de missatgeria tradicional mòbil (sms).
  Expediente .- E-01201-2018-000378-00 - Aprovat
 • 0029.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10 en el Procediment Ordinari núm. 330/16 i aprovar el gasto corresponent.
  Expediente .- E-01305-2014-000121-00 - Aprovat
 • 0030.-BANDA MUNICIPAL. Proposa aprovar pagaments a justificar del Certamen Internacional de Bandes de Música 'Ciutat de València' 2018.
  Expediente .- E-01601-2018-000018-00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Club de Béisbol y Sóftbol Piratas Valencia.
  Expediente .- E-01903-2017-000215-00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la liquidació del reintegrament de la subvenció concedida al Club Deportivo Waterpolo Turia.
  Expediente .- E-01903-2017-000241-00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la composició de la Comissió Avaluadora que ha d'intervindre en la concessió de les ajudes a les Arts Escèniques 2018.
  Expediente .- E-01905-2018-000276-00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la realització del catàleg de l'exposició 'Infirmes'.
  Expediente .- E-02001-2018-000418-00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura corresponent a la prestació del servici de gestió del centre de dia per a jóvens 'Malva-rosa'.
  Expediente .- E-02201-2013-002131-00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura del servici d'atenció i suport al Punt de Trobada Familiar a la ciutat de València.
  Expediente .- E-02201-2013-002143-00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura en concepte d'indemnització substitutiva relativa al servici d'atenció i suport al Punt de Trobada Familiar a la ciutat de València.
  Expediente .- E-02201-2013-002143-00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura del servici de suport a la intervenció integral amb famílies del cens de vivenda precària a la ciutat de València.
  Expediente .- E-02201-2017-000305-00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura en concepte d'indemnització substitutiva relativa a servicis prestats en el Punt de Trobada Familiar el proppassat mes d'abril.
  Expediente .- E-02201-2018-000064-00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura en concepte d'indemnització substitutiva relativa a servicis prestats en el Punt de Trobada Familiar el proppassat mes de maig.
  Expediente .- E-02201-2018-000064-00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura del servici de teleassistència de l'Ajuntament.
  Expediente .- E-02201-2018-000076-00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les modificacions sol·licitades per diverses entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'acció social de l'any 2017.
  Expediente .- E-02201-2017-000196-00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb Limpiezas Amparo Cifuentes, SA, en matèria d'inserció laboral.
  Expediente .- E-02201-2018-000185-00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar la quarta revisió de preus del contracte de gestió i execució d'activitats físiques per a persones majors de la ciutat de València.
  Expediente .- E-02201-2013-003291-00 - Aprovat
 • 0045.-SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'associació Hogares Compartidos.
  Expediente .- E-02224-2017-000490-00 - Aprovat
 • 0046.-SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici de gestió i execució d'activitats físiques per a persones majors de la ciutat de València.
  Expediente .- E-02224-2018-000273-00 - Aprovat
 • 0047.-SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió integral del centre de dia per a persones majors dependents 'la Puríssima'.
  Expediente .- E-02224-2018-000274-00 - Aprovat
 • 0048.-SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió integral del centre de dia per a persones majors dependents 'Arniches'.
  Expediente .- E-02224-2018-000275-00 - Aprovat
 • 0049.-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la concessió d'una subvenció a favor de Fundación por la Justicia per al desenvolupament de distintes activitats relacionades amb la realització del IX Festival Internacional de Cine i Drets Humans.
  Expediente .- E-02250-2018-000037-00 - Aprovat
 • 0050.-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Residència Religiosa Esclavas de María Inmaculada.
  Expediente .- E-02250-2018-000059-00 - Aprovat
 • 0051.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a favor de diverses entitats de la Junta Municipal de Russafa per al desenvolupament de projectes de participació ciutadana dirigida al foment de l'associacionisme al municipi de València.
  Expediente .- E-02301-2017-000334-00 - Aprovat
 • 0052.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a favor de diverses entitats de la Junta Municipal de Trànsits per al desenvolupament de projectes de participació ciutadana dirigida al foment de l'associacionisme al municipi de València.
  Expediente .- E-02301-2017-000335-00 - Aprovat
 • 0053.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Federació d'Associacions de Veïns de València.
  Expediente .- E-02301-2018-000078-00 - Aprovat
 • 0054.-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa alliberar crèdits autoritzats i disposats a favor d'Emivasa corresponents a inversions finalitzades i recepcionades.
  Expediente .- E-02701-2018-000213-00 - Aprovat
 • 0055.-SERVICI DE CEMENTERIS. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació corresponent a una certificació del servici de manteniment, conservació i explotació dels forns crematoris.
  Expediente .- E-02802-2018-000216-00 - Aprovat
 • 0056.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa reconéixer drets i minorar el compromís d'ingrés en l'estat d'ingressos del vigent Pressupost corresponents a la subvenció de l'acció formativa 'Control fitosanitari I'.
  Expediente .- E-02902-2016-000982-00 - Aprovat
 • 0057.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa reconéixer drets i minorar el compromís d'ingrés en l'estat d'ingressos del vigent Pressupost corresponents a la subvenció de l'acció formativa 'Seguretat, higiene i protecció ambiental en hoteleria I'.
  Expediente .- E-02902-2016-000986-00 - Aprovat
 • 0058.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa reconéixer drets i minorar el compromís d'ingrés en l'estat d'ingressos del vigent Pressupost corresponents a la subvenció de l'acció formativa 'Seguretat, higiene i protecció ambiental en hoteleria II'.
  Expediente .- E-02902-2016-000987-00 - Aprovat
 • 0059.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa retornar al Servef la quantitat transferida i no gastada i abonar els interessos de demora de la subvenció concedida per al programa d'incentius a la contractació de persones jóvens qualificades per entitats locals en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil (EMCUJU 2017-2018).
  Expediente .- E-02902-2017-000123-00 - Aprovat
 • 0060.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar la convocatòria de les ajudes 'València Activa Jove: formació anglés 2018'.
  Expediente .- E-02902-2018-000466-00 - Aprovat
 • 0061.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de la factura corresponent a un servici prestat com a docent del taller d'ocupació 'Adaptació de peces de roba tradicionals'.
  Expediente .- E-02902-2018-000473-00 - Aprovat
 • 0062.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura emesa en concepte d'impartició de formació en competències digitals dels quatre grups del projecte 'Itineraris d'emprenedoria juvenil 2017 Ciutat de València'.
  Expediente .- E-02902-2018-000479-00 - Aprovat
 • 0063.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de diverses factures corresponents al projecte 'Itinerari d'emprenedoria juvenil 2017 Ciutat de València'.
  Expediente .- E-02902-2018-000488-00 - Aprovat
 • 0064.-SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa aprovar la memòria justificativa relativa a la revisió detallada del PGOU de la ciutat de València.
  Expediente .- E-03001-2016-000011-00 - Aprovat
 • 0065.-SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa aprovar la resolució d'informe ambiental i territorial estratègic de la modificació puntual de l'illa de cases 1 del PRIM 'Camí de Montcada, Germans Machado, Joan XXIII i Riu Segre'.
  Expediente .- E-03001-2018-000045-00 - Aprovat
 • 0066.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. VZ-2893, de 13 d'abril de 2018, en relació amb l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de Louis Braille.
  Expediente .- E-03103-2014-000005-00 - Aprovat
 • 0067.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. VZ-3587, de 15 de maig de 2018, en relació amb l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de Louis Braille.
  Expediente .- E-03103-2014-000006-00 - Aprovat
 • 0068.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa estimar parcialment el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. VZ-2084, de 7 de març de 2018, en relació amb l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de l'Aurora.
  Expediente .- E-03103-2014-000039-00 - Aprovat
 • 0069.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa estimar parcialment el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. VZ-2086, de 7 de març de 2018, en relació amb l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de l'Aurora.
  Expediente .- E-03103-2014-000037-00 - Aprovat
 • 0070.-SERVICI DEVESA-ALBUFERA. Proposa aprovar i reconéixer l'obligació de pagament de la quota de soci de l'Associació Valenciana d'Aficionats a la Meteorologia 'Josep Peinado' (AVAMET) corresponent a l'exercici 2018.
  Expediente .- E-03602-2017-000038-00 - Aprovat
 • 0071.-SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar els abonaments a compte de la subvenció per a rehabilitació en l'àrea de regeneració i renovació urbana del Cabanyal-el Canyamelar per la rehabilitació duta a terme en un edifici del carrer dels Àngels.
  Expediente .- E-03910-2017-000746-00 - Aprovat
 • 0072.-SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar els abonaments a compte de la subvenció per a rehabilitació en l'àrea de regeneració i renovació urbana del Cabanyal-el Canyamelar per la rehabilitació duta a terme en un edifici dels carrers d'Eugenia Viñes-de Pavia.
  Expediente .- E-03910-2018-000033-00 - Aprovat
 • 0073.-SERVICI DE VIVENDA. Proposa renovar el contracte d'arrendament d'una vivenda municipal situada al carrer del Portal de la Valldigna.
  Expediente .- E-05302-2018-000219-00 - Aprovat
 • 0073.-PRECS I PREGUNTES
 • 0074(E).-TRESORERIA GENERAL. Proposa publicar les dades del càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors d'abril i maig de 2018.
  Expediente .- E-04906-2018-000008-00 - Aprovat
 • 0075(E).-SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per la Fundació Premis 'Rei Jaume I' relativa a l'aportació de l'exercici 2017.
  Expediente .- E-00202-2017-000009-00 - Aprovat
 • 0076(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar un agent de la Policia Local responsable en concepte d'autor de dos infraccions disciplinàries.
  Expediente .- E-01404-2018-000020-00 - Aprovat
 • 0077(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a un agent de la Policia Local.
  Expediente .- E-01404-2018-000108-00 - Aprovat
 • 0078(E).-SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa reconéixer l'obligació de pagament corresponent a una certificació del servici de gestió del servici públic d'estacionament de vehicles en la via pública davall control horari a la ciutat de València (ORA).
  Expediente .- E-01801-2018-002308-00 - Aprovat
 • 0079(E).-SERVICI D'ESPORTS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació d'una transferència de capital a l'organisme autònom municipal Fundació Esportiva Municipal.
  Expediente .- E-01903-2018-000139-00 - Aprovat
 • 0080(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a l'adquisició i instal·lació d'un monòlit per a la Ciutat Fallera.
  Expediente .- E-01904-2017-000606-00 - Aprovat
 • 0081(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb l'associació Iniciatives Solidàries.
  Expediente .- E-02201-2018-000048-00 - Aprovat
 • 0082(E).-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació pel subministrament de menús al casal d'acolliment de Rocafort.
  Expediente .- E-02250-2017-000200-00 - Aprovat
 • 0083(E).-SERVICI DE QUALITAT I ANÀLISI MEDIAMBIENTAL, CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I PLATGES. Proposa acceptar el donatiu de l'Obra Social 'la Caixa' per a finançar les activitats del projecte 'El sentir del sol'.
  Expediente .- E-02410-2018-000052-00 - Aprovat
 • 0084(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar la justificació d'una subvenció concedida en concepte d'ajuda municipal 'València Activa Ocupa 2016' i cancel·lar la garantia presentada.
  Expediente .- E-02902-2018-000398-00 - Aprovat
 • 0085(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de diverses factures corresponents al projecte 'Itinerari d'emprenedoria juvenil 2017 Ciutat de València'.
  Expediente .- E-02902-2018-000480-00 - Aprovat
 • 0086(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de diverses factures corresponents al projecte 'Itinerari d'emprenedoria juvenil 2017 Ciutat de València'.
  Expediente .- E-02902-2018-000515-00 - Aprovat
 • 0087(E).-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa aprovar els aclariments i l'adaptació del Projecte de Reparcel·lació Forçosa Fase 1A-Àmbit A.4-1 'Actuació urbanística Parc Central'.
  Expediente .- E-03102-2016-000001-00 - Aprovat
 • 0088(E).-SERVICI DISCIPLINA URBANÍSTICA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a l'actuació d'emergència realitzada a l'immoble conegut com a 'Alqueria de Carlos'.
  Expediente .- E-03801-2018-000243-00 - Aprovat
 • 0089(E).-SERVICI DE PROTOCOL. Proposa encarregar a l'Empresa Municipal de Transport de València, SAU (EMT), el transport dels qui participen en la XXIX Olimpíada Matemàtica Espanyola 2018.
  Expediente .- E-8RE05-2018-000037-00 - Aprovat
 • 0090(E).-SERVICI FINANCER. Proposa aprovar el procediment per a la contractació d'operacions de crèdit a llarg termini destinades al refinançament de préstecs vigents i/o per a la seua modificació.
  Expediente .- E-05201-2018-000014-00 - Aprovat
 • 0091(E).-SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar el projecte de la 5a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost 2018.
  Expediente .- E-05501-2018-000016-00 - Aprovat
 • 0092(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa el reingrés al servici actiu a lloc de treball d'agent de Policia Local.
  Expediente .- E-01101-2018-001889-00 - Aprovat
 • 0093(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases específiques que regiran el concurs de mèrits per a la provisió definitiva de quatre llocs de cap de secció (TD) i dos llocs de cap de secció adjunta a cap de servici (TD) amb categoria d'economistes.
  Expediente .- E-01101-2018-001898-00 - Aprovat
 • 0094(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases específiques de la convocatòria d'onze llocs de cap de servici (TD) pel procediment de lliure designació.
  Expediente .- E-01101-2018-002247-00 - Aprovat
 • 0095(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar un nomenament de personal eventual per al Grup Municipal Popular.
  Expediente .- E-01101-2018-002176-00 - Aprovat
 • 0096(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar un nomenament de personal eventual per al Grup Municipal Popular.
  Expediente .- E-01101-2018-002178-00 - Aprovat
 • 0097(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura emesa per la Universitat de València.
  Expediente .- E-01101-2018-001932-00 - Aprovat
 • 0098(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal del lloc de personal subaltern (JP1), referència núm. 2566, al Servici de Cultura Festiva.
  Expediente .- E-01101-2018-002118-00 - Aprovat
 • 0099(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de cap de secció adjunta a cap servici (TD), referència núm. 1092, en el Servici de Sanitat.
  Expediente .- E-01101-2018-002119-00 - Aprovat
 • 0100(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa modificar un nomenament interí.
  Expediente .- E-01101-2018-002192-00 - Aprovat
 • 0101(E).-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa acceptar les renúncies de la titular i primera suplent de la beca de catalogació i informatització dels fons de la Biblioteca Històrica Municipal i Hemeroteca Municipal, XV edició, i designar-ne una nova beneficiària.
  Expediente .- E-01905-2017-000098-00 - Aprovat
 • 0102(E).-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa declarar actuacions d'emergència amb l'arribada de l'Aquarius'.
  Expediente .- E-02250-2018-000209-00 - Aprovat
 • 0103(E).-SERVICI DE SECRETARIA GENERAL. Proposa aprovar la Instrucció sobre la posada en funcionament de l'aplicació informàtica per a la tramitació dels contractes menors, així com normes per a la gestió de determinats tipus de contractes menors.
  Expediente .- E-00601-2018-000011-00 - Aprovat
(Informació publicada: 06/22/2018 02:24:20 PM)


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI