14/11/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
01-02-2019
Hora:
09:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 1 DE FEBRERO DE 2019

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 25 de gener de 2019.
  Aprovat
 • 0002.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada per la Sala de la Jurisdicció Social del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, desestimatòria del Recurs de Suplicació interposat contra Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Social núm. 4, recaiguda en Interlocutòries núm. 390/17, desestimatòria de demanda interposada en matèria d'acomiadament i cessió il·legal de treballadors.
  Expediente .- E-00501-2019-000019-00 - Quedar assabentat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòria parcial del Recurs PO núm. 2/175/16, sobre responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2019-000036-00 - Quedar assabentat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència i Interlocutòria d'aclariment del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòria parcial del Recurs PO núm. 1/422/16, interposat contra acord del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa que va fixar el preu just per expropiació d'una parcel·la.
  Expediente .- E-00501-2019-000039-00 - Quedar assabentat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència i Interlocutòria d'aclariment del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòria del Recurs PO núm. 4/797/14, interposat contra acord del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa que va fixar el preu just del dret de vol sobre diverses finques.
  Expediente .- E-00501-2019-000038-00 - Quedar assabentat
 • 0006.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, que declara la no admissibilitat del Recurs PO núm. 366/17, interposat contra desestimació de sol·licitud d'indemnització consistent en part del preu just que fixe el Jurat d'Expropiació sobre una reserva d'aprofitament urbanístic.
  Expediente .- E-00501-2019-000011-00 - Quedar assabentat
 • 0007.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, desestimatòria del Recurs PA núm. 458/17, sobre reintegrament d'una ajuda percebuda en concepte d'ajudes a les iniciatives empresarials 'VLC Emprén Jove 2015'.
  Expediente .- E-00501-2019-000022-00 - Quedar assabentat
 • 0008.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, desestimatòria del Recurs PA núm. 821/17, interposat contra desestimació d'una sol·licitud d'abonament de l'increment del factor de perillositat.
  Expediente .- E-00501-2019-000012-00 - Quedar assabentat
 • 0009.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10, desestimatòria del Recurs PA núm. 850/17, interposat contra desestimació d'una sol·licitud d'abonament de l'increment del factor de perillositat.
  Expediente .- E-00501-2019-000013-00 - Quedar assabentat
 • 0010.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòria del Recurs PA núm. 87/18, interposat contra desestimació d'una ajuda sol·licitada dins del programa 'València Activa 2007'.
  Expediente .- E-00501-2019-000028-00 - Quedar assabentat
 • 0011.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, estimatòria del Recurs PA núm. 295/18, interposat contra desestimació d'una sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts pel concepte d'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
  Expediente .- E-00501-2019-000015-00 - Quedar assabentat
 • 0012.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència i Interlocutòria d'Aclariment del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, dictada en el Recurs PA núm. 378/18, que reconeix el dret a disfrutar o al fet que es retribuïsquen les hores per reducció de jornada no disfrutades.
  Expediente .- E-00501-2019-000037-00 - Quedar assabentat
 • 0013.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Social núm. 1 en el Procediment núm. 767/16, que declara improcedent un acomiadament.
  Expediente .- E-00501-2019-000035-00 - Quedar assabentat
 • 0014.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Social núm. 16 en Interlocutòries núm. 342/18, estimatòria parcial d'una demanda interposada en matèria de cessió il·legal de treballadors.
  Expediente .- E-00501-2019-000016-00 - Quedar assabentat
 • 0015.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de Primera Instància núm. 2 en el PO núm. 317/18, que estima parcialment una demanda relativa a la propietat d'una finca.
  Expediente .- E-00501-2019-000032-00 - Quedar assabentat
 • 0016.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, que declara acabat el Recurs PA núm. 372/17, interposat contra imposició de sanció per infracció de l'Ordenança sobre l'exercici de la prostitució a la via pública.
  Expediente .- E-00501-2019-000031-00 - Quedar assabentat
 • 0017.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, que declara acabat el Recurs PO núm. 434/18, interposat contra la denegació d'autorització per a la instal·lació i posada en funcionament d'una fira gastronòmica.
  Expediente .- E-00501-2019-000030-00 - Quedar assabentat
 • 0018.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, que declara acabat el Recurs PA núm. 519/18, sobre devolució d'ingressos indeguts corresponents a l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
  Expediente .- E-00501-2019-000017-00 - Quedar assabentat
 • 0019.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, que declara acabat el Recurs PO núm. 456/17, interposat contra la desestimació d'una reclamació de caducitat de llicència de bar.
  Expediente .- E-00501-2019-000027-00 - Quedar assabentat
 • 0020.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, que declara acabat el Procediment per a la Protecció dels Drets Fonamentals núm. 520/18, sobre extinció d'efectes de la declaració responsable d'obertura d'un local i ordre de cessament d'activitat.
  Expediente .- E-00501-2019-000029-00 - Quedar assabentat
 • 0021.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Resolució definitiva, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, que declara l'arxiu del Recurs PA núm. 403/18, interposat contra ordre de realització de visita higiènic i sanitària per insalubritat en un habitatge per tinença d'animals.
  Expediente .- E-00501-2019-000033-00 - Quedar assabentat
 • 0022.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Social núm. 17 en el Procediment núm. 421/16, que declara desistit al demandant del judici especial en reclamació de quantitat derivada d'incapacitat temporal.
  Expediente .- E-00501-2019-000021-00 - Quedar assabentat
 • 0023.-JURAT TRIBUTARI. Dóna compte de l'informe de la Presidència del Jurat Tributari en relació amb els acords resolutoris de reclamacions economicoadministratives adoptats en el quart trimestre de 2018.
  Expediente .- E-00408-2019-000013-00 - Quedar assabentat
 • 0024.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar una substitució en la contractació laboral del personal amb destinació al programa EMCORD 2018-2019.
  Expediente .- E-01101-2018-004952-00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte per a l'execució de les obres del projecte denominat 'Una València més verda, reposició d'arbrat urbà en escocells buits al terme municipal de la ciutat de València', dividit en cinc lots.
  Expediente .- E-04101-2018-000158-00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa desestimar una sol·licitud de col·locació de reixats en tots dos extrems del carrer de les Reixes.
  Expediente .- E-05304-2017-000120-00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa adscriure a la Delegació d'Igualtat i Polítiques Inclusives un immoble municipal situat a la plaça de Salvador Allende.
  Expediente .- E-05304-2018-000148-00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa adscriure a la Delegació d'Acció Cultural un immoble municipal situat a la plaça de Tavernes de la Valldigna.
  Expediente .- E-05304-2018-000159-00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local de 31 de maig de 2013, en el sentit que la cessió de la parcel·la s'entenga efectuada per a la programació i gestió d'un institut d'educació secundària.
  Expediente .- E-05307-2018-000093-00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI DE PROTOCOL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte d'actuació de timbalers en la proclamació de les falleres majors de València.
  Expediente .- E-8RE05-2018-000049-00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI DE PROTOCOL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al catering per a la recepció dels ambaixadors àrabs.
  Expediente .- E-8RE05-2018-000077-00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI DE PROTOCOL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la compra de vint-i-cinc pals de cinta retràctil.
  Expediente .- E-8RE05-2018-000078-00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI DE PROTOCOL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de compra de pins corporatius.
  Expediente .- E-8RE05-2018-000079-00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI DE PROTOCOL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la impressió de targetes de Nadal.
  Expediente .- E-8RE05-2018-000092-00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI DE PROTOCOL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació relatiu a la festa de Cap d'Any de 2018.
  Expediente .- E-8RE05-2018-000096-00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de planificació, disseny i desenvolupament de la jornada sobre la nova Ordenança de Govern Obert: Transparència.
  Expediente .- E-00703-2018-000017-00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al subministrament de productes per a la cartera d'alts càrrecs.
  Expediente .- E-00703-2018-000055-00 - Aprovat
 • 0038.-OFICINA DE CIUTAT INTEL·LIGENT. Dóna compte de l'aprovació, autorització i disposició del crèdit per a atendre el gasto del contracte de 'Servicis informàtics d'una plataforma de ciutat intel·ligent (Plataforma VLCi) en manera servici, així com la definició i posada en marxa de l'oficina de projectes necessària per a integrar en esta plataforma els indicadors de ciutat i determinats servicis municipals, inclosos els seus indicadors de gestió' i del trasllat del corresponent expedient a l'Oficina de Ciutat Intel·ligent
  Expediente .- E-00805-2019-000001-00 - Quedar assabentat
 • 0039.-OFICINA DE CIUTAT INTEL·LIGENT. Dóna compte de l'aprovació, autorització i disposició del crèdit per a atendre el gasto del contracte de 'Servicis informàtics de suport a l'actuació en camp dels servicis municipals de gestió de residus urbans i neteja' i del trasllat del corresponent expedient a l'Oficina de Ciutat Intel·ligent.
  Expediente .- E-00805-2019-000002-00 - Quedar assabentat
 • 0040.-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar efectes no utilitzables diverses armes de 1ª categoria.
  Expediente .- E-01404-2019-000010-00 - Aprovat
 • 0041.-BANDA MUNICIPAL. Proposa aprovar una transferència de capital a favor de l'organisme autònom municipal Palau de la Música i Congressos de València per a l'any 2019.
  Expediente .- E-01601-2019-000002-00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la realització de l'activitat 'Dones malabaristes' dins del programa de tallers 'Apunta't'.
  Expediente .- E-01902-2018-000106-00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa estimar la sol·licitud d'ampliació del termini per a l'execució de les obres de rehabilitació de la zona esportiva de la Piscina València.
  Expediente .- E-01903-2014-000292-00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a Valencia Bats CFA.
  Expediente .- E-01903-2017-000171-00 - Aprovat
 • 0045.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació de l'ajuda concedida al Capítol Metropolità de la Catedral de València.
  Expediente .- E-01904-2018-001321-00 - Aprovat
 • 0046.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació de l'ajuda concedida a la Federació Valenciana de Moros i Cristians.
  Expediente .- E-01904-2018-001323-00 - Aprovat
 • 0047.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de realització de puzles per a la Cavalcada de Reis 2019.
  Expediente .- E-01904-2018-001801-00 - Aprovat
 • 0048.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar una transferència a favor de l'organisme autònom municipal Junta Central Fallera corresponent a l'exercici 2019.
  Expediente .- E-01904-2019-000259-00 - Aprovat
 • 0049.-SERVICI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, INTERNACIONALITZACIÓ I TURISME. Proposa modificar el Pla Estratègic de Subvencions 2017-2019.
  Expediente .- E-01909-2019-000014-00 - Aprovat
 • 0050.-SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a diverses entitats per a la realització de programacions i projectes culturals al municipi de València en 2018.
  Expediente .- E-02000-2018-000013-00 - Aprovat
 • 0051.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura del servici d'intervenció social, capacitació professional en l'especialitat de mantenidor rehabilitador de vivendes i inserció laboral de persones inserides en programes de servicis socials.
  Expediente .- E-02201-2013-005394-00 - Aprovat
 • 0052.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per l'associació Alanna i per la Fundación APIP-ACAM, en relació amb el conveni 'València Inserix' 2017-2018.
  Expediente .- E-02201-2017-000322-00 - Aprovat
 • 0053.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb Five Guys Spain, SL.
  Expediente .- E-02201-2019-000001-00 - Aprovat
 • 0054.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les ajudes per al Programa d'Atenció a l'Exclusió Social (PAES) 2019.
  Expediente .- E-02201-2019-000009-00 - Aprovat
 • 0055.-SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar la segona pròrroga del contracte de gestió del servici de bar, cafeteria i menjador als centres municipals d'activitats per a persones majors.
  Expediente .- E-02201-2014-000900-00 - Aprovat
 • 0056.-SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la impartició del taller 'Teatre amb perspectiva de gènere'.
  Expediente .- E-02230-2018-000013-00 - Aprovat
 • 0057.-SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte d'elaboració de la creativitat municipal en la qual es basarà el cartell de difusió de la Campanya del 25 de novembre, Dia Internacional per a combatre la violència contra les dones, així com el Festival Igualment Fest.
  Expediente .- E-02230-2018-000048-00 - Aprovat
 • 0058.-SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a l'organització del cinefòrum debat 'Ciberassetjament' en el marc de la campanya 'València Versus Odi'.
  Expediente .- E-02230-2018-000104-00 - Aprovat
 • 0059.-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació relatiu a la 'Xarxa VLC Antirumors'.
  Expediente .- E-02250-2018-000085-00 - Aprovat
 • 0060.-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació pel subministrament de menús al casal d'acolliment de Rocafort.
  Expediente .- E-02250-2019-000021-00 - Aprovat
 • 0061.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa desestimar la sol·licitud presentada per una entitat a la convocatòria de concessió de subvencions per a la realització de projectes de participació ciutadana dirigits al foment de l'associacionisme.
  Expediente .- E-02301-2018-000222-00 - Aprovat
 • 0062.-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa autoritzar i disposar el gasto a favor de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer en concepte de tarifes d'utilització de l'aigua i cànon de regulació de l'exercici 2019.
  Expediente .- E-02701-2018-000659-00 - Aprovat
 • 0063.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-6393, de 31 d'agost de 2018, per la qual es va disposar extingir una autorització municipal per a l'exercici de la venda no sedentària als mercats extraordinaris de València.
  Expediente .- E-02901-2018-002517-00 - Aprovat
 • 0064.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-7175, de 20 de setembre de 2018, per la qual es va disposar extingir una autorització municipal per a l'exercici de la venda no sedentària als mercats extraordinaris de València.
  Expediente .- E-02901-2018-002782-00 - Aprovat
 • 0065.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-9287, de 23 de novembre de 2018, per la qual es va disposar aprovar la ubicació definitiva del mercat periòdic tradicional de Nadal i Reis que se celebra als voltants del Mercat Central.
  Expediente .- E-02901-2018-003161-00 - Aprovat
 • 0066.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar la tercera justificació de subvencions percebudes en concepte d'ajudes municipals 'València Activa Ocupa 2017'.
  Expediente .- E-02902-2017-000091-00 - Aprovat
 • 0067.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa iniciar el procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda en concepte d'ajudes municipals 'València Activa Ocupa 2017'.
  Expediente .- E-02902-2018-002311-00 - Aprovat
 • 0068.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa iniciar el procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda en concepte d'ajudes municipals 'València Activa Ocupa 2017'.
  Expediente .- E-02902-2018-002328-00 - Aprovat
 • 0069.-SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa sotmetre a informació pública la modificació puntual del pla parcial 158 'Polígon Vara de Quart'.
  Expediente .- E-03001-2018-000246-00 - Aprovat
 • 0070.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa no admetre el full d'estimació respecte a l'expropiació d'unes parcel·les situades al carrer de Baix.
  Expediente .- E-03103-2015-000028-00 - Aprovat
 • 0071.-SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar tècnicament el projecte d'execució de les obres de rehabilitació d'un edifici municipal situat al carrer de la Barraca.
  Expediente .- E-03910-2018-000058-00 - Aprovat
 • 0072.-SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar l'adscripció de diverses viviendes municipals a diferents delegacions.
  Expediente .- E-03910-2018-005787-00 - Aprovat
 • 0072.-PRECS I PREGUNTES
 • 0073(E).-SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació relatiu a l'aplicació de lectura fàcil a l'Ajuntament de València.
  Expediente .- E-00703-2018-000054-00 - Aprovat
 • 0074(E).-SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa reconéixer una obligació de pagament a favor de l'Empresa Municipal de Transports SAU, Mitjà Propi, corresponent a l'aportació de l'anualitat de 2019.
  Expediente .- E-01801-2018-004536-00 - Aprovat
 • 0075(E).-SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa autoritzar, disposar un gasto i reconéixer l'obligació de pagament a favor de l'Empresa Municipal de Transports SAU, Mitjà Propi, en concepte d'aportacions al pressupost de l'entitat.
  Expediente .- E-01801-2019-000185-00 - Aprovat
 • 0076(E).-SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici de gestió, informació i animació als centres municipals de Joventut.
  Expediente .- E-01902-2015-000331-00 - Aprovat
 • 0077(E).-SERVICI DE JOVENTUT. Proposa disposar i reconéixer l'obligació del gasto per al pagament de vint-i-cinc beques concedides en virtut del conveni de col·laboració firmat amb la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per al desenvolupament de dos projectes de Formació Professional Dual del Sistema Educatiu a la Comunitat Valenciana, corresponent al mes de gener.
  Expediente .- E-01902-2016-000156-00 - Aprovat
 • 0078(E).-SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la impartició del curs 'Color carn' dins del programa de tallers 'Apunta't'.
  Expediente .- E-01902-2018-000105-00 - Aprovat
 • 0079(E).-SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació derivat de la realització de diverses activitats en diferents centres municipals de joventut.
  Expediente .- E-01902-2018-000142-00 - Aprovat
 • 0080(E).-SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la realització de l'activitat 'Seguretat en internet per a adolescents'.
  Expediente .- E-01902-2018-000178-00 - Aprovat
 • 0081(E).-SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de servici de catering prestat per a la realització de la II Jornada Cultural Inclusiva.
  Expediente .- E-01902-2018-000180-00 - Aprovat
 • 0082(E).-SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici de generació de plataformes i eines virtuals per a la Regidoria de Joventut.
  Expediente .- E-01902-2018-000185-00 - Aprovat
 • 0083(E).-SERVICIO DE JUVENTUD. Proposa donar la conformitat a la proposta de concessió de subvencions a favor de diverses entitats.
  Expediente .- E-01902-2018-000024-00 - Aprovat
 • 0084(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació de servicis de desenvolupament d'estratègies de comunicació en les xarxes socials de les activitats de l'Expojove 2018-2019.
  Expediente .- E-01904-2018-001478-00 - Aprovat
 • 0085(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació relatiu a dues actuacions de contacontes a l'Expojove 2018-2019.
  Expediente .- E-01904-2018-001925-00 - Aprovat
 • 0086(E).-SERVICI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, INTERNACIONALITZACIÓ I TURISME. Proposa aprovar la subscripció del text de les bases de col·laboració elaborades per la Secretaria Autonòmica de Turisme de la Generalitat Valenciana per al desenvolupament d'accions contra l'intrusisme i la competència deslleial en l'allotjament turístic.
  Expediente .- E-01909-2018-000125-00 - Aprovat
 • 0087(E).-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de realització d'una nova website.
  Expediente .- E-02001-2017-001078-00 - Aprovat
 • 0088(E).-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura del contracte de prestació del servici de vigilància i seguretat de les instal·lacions i continguts, inclosos els fons museístics, de museus i monuments.
  Expediente .- E-02001-2018-000073-00 - Aprovat
 • 0089(E).-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la realització de treballs de manteniment i pintura de l'estudi de Benlliure.
  Expediente .- E-02001-2018-001489-00 - Aprovat
 • 0090(E).-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar el projecte bàsic i d'execució de terminació de les obres de construcció d'una escola infantil de primer cicle al carrer de la Diputada Clara Campoamor, finançat amb càrrec al pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E-02101-2019-000016-00 - Aprovat
 • 0091(E).-SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la realització del videofòrum 'Cibermasclisme'.
  Expediente .- E-02230-2018-000089-00 - Aprovat
 • 0092(E).-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud presentada per la Fundació Pau i Solidaritat de reformulació econòmica del projecte subvencionat en la convocatòria de cooperació internacional per al desenvolupament 2017.
  Expediente .- E-02250-2017-000006-00 - Aprovat
 • 0093(E).-SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local de 21 de desembre de 2018, de concessió de subvenció a favor de la Comunidad de Pescadores de El Palmar.
  Expediente .- E-02310-2018-000230-00 - Aprovat
 • 0094(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar la justificació de subvencions percebudes en concepte d'ajudes municipals 'València Activa Crea 2017'.
  Expediente .- E-02902-2017-000946-00 - Aprovat
 • 0095(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa retornar al Servef la quantitat transferida i no gastada i abonar els interessos de demora de la subvenció concedida per al programa d'incentius a la contractació de persones jóvens qualificades (Avalem Joves) en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil (EMCUJU 2018-2019).
  Expediente .- E-02902-2018-002325-00 - Aprovat
 • 0096(E).-SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa l'admissió a tràmit i consulta del procediment d'avaluació ambiental territorial i estratègica simplificada de l'estudi de detall de l'àrea edificable núm. 12 del Campus de Vera (Universitat Politècnica de València).
  Expediente .- E-03001-2019-000026-00 - Aprovat
 • 0097(E).-SERVICI DE JARDINERIA. Proposa aprovar el projecte modificat de les obres de 'Creació del Jardí de la Font al carrer de Juan Reus Parra de la Torre'.
  Expediente .- E-04001-2018-001054-00 - Aprovat
 • 0098(E).-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer de l'Enginyer Joaquim Benlloch.
  Expediente .- E-05307-2018-000120-00 - Aprovat
 • 0099(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases que han de regir la contractació en règim laboral especial d'alta direcció d'un/a coordinador/a artístic/a per a l'Auditori 'la Mutant'.
  Expediente .- E-01101-2018-004475-00 - Aprovat
 • 0100(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la modificació d'un nomenament interí en nomenament per millora d'ocupació en lloc de treball de personal tècnic mitjà, referència núm. 1401.
  Expediente .- E-01101-2019-000351-00 - Aprovat
 • 0101(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal del lloc de cap de secció adjunta a cap de servici (TD), referència núm. 8614, en el Servici de Patrimoni.
  Expediente .- E-01101-2019-000463-00 - Aprovat
 • 0102(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. CF-3046, d'11 de desembre de 2018, de publicació de les llistes definitives del personal aspirant admés i exclòs en la convocatòria de quaranta places d'agent de Policia Local.
  Expediente .- E-01101-2019-000477-00 - Aprovat
 • 0103(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa designar les persones que s'integren com a membres de l'òrgan selectiu que ha de jutjar la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball per a futurs nomenaments interins de subalterns/ernes.
  Expediente .- E-01101-2018-000877-00 - Aprovat
 • 0104(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa deixar sense efecte una sol·licitud de cessament d'arquitecte.
  Expediente .- E-01101-2019-000631-00 - Aprovat
 • 0105(E).-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa determinar, de manera provisional, set solars i un edifici municipal susceptibles de constitució d'un dret de superfície que s'adjudicarà mitjançant concurs públic a favor de cooperatives de vivendes per a la construcció de vivendes de protecció pública.
  Expediente .- E-05305-2018-000074-00 - Aprovat
 • 0106(E).-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer de Sant Joan Bosco.
  Expediente .- E-05307-2018-000121-00 - Aprovat
 • 0107(E).-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer del Serpis.
  Expediente .- E-05307-2018-000123-00 - Aprovat
(Informació publicada: 02/01/2019 01:14:57 PM)


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI