Servicios de la web

Hall

Plens

Data:
28-07-2016
Hora:
10:00
Òrgan:
Ple
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 30 de juny de 2016.
  Aprovat
 • 0002.-ALCALDIA. Dóna compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 de juny i el 15 de juliol de 2016, a l'efecte del que extablix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  Quedar assabentat
 • 0003.-ALCALDIA. Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 24 de juny i de 1, 8 i 15 de juliol de 2016, i en sessió extraordinària i urgent de 8 de juliol de 2016, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  Quedar assabentat
 • 0004.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar el Conveni de col·laboració entre la Generalitat i l'Ajuntament sobre delegació de la prestació del servici de transport públic terrestre interurbà de viatgers entre el municipi de València i els municipis d'Alboraia, Montcada, Paterna i Vinalesa.
  Expediente .- E-01801-2016-003475-00 - Aprovat
 • 0005.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa iniciar el procés de consulta i sotmetre a informació pública la modificació puntual del PGOU en l'àmbit de la parcel·la situada en la cruïlla dels carrers Muñiz i H. d'Alba i Berenguer Mallol.
  Expediente .- E-03001-2015-000234-00 - Aprovat
 • 0006.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar la retaxació de càrregues del Programa d'Actuació Integrada de la Unitat d'Execució B Benifaraig PN-2.
  Expediente .- E-03001-2012-000041-00 - Aprovat
 • 0007.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte del Decret del Tribunal Superior de Justícia que arxiva el recurs PO 1/263/11 i el seu acumulat PO 1/264/11, interposats contra aprovació de la modificació puntual del Pla Parcial Malilla Nord i el Pla de Reforma Interior de Millora Camí de Montcada, així com l'Estudi d'Integració Paisatgística.
  Expediente .- E-00501-2011-000533-00 - Quedar assabentat
 • 0008.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de la Interlocutòria del Tribunal Suprem que declara la inadmissibilitat del recurs de cassació interposat per este Ajuntament contra Interlocutòria del TSJ, que va ordenar l'Ajuntament que abonara a VALDREYA CB el preu just fixat en la Sentència, més interessos legals, i imposició de costes.
  Expediente .- E-00501-2009-000036-00 - Quedar assabentat
 • 0009.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'Informe de l'interventor general sobre l'execució del Pla d'Ajust corresponent al segon trimestre de 2016.
  Expediente .- E-00407-2016-000008-00 - Quedar assabentat
 • 0010.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'Informe sobre els estats d'execució pressupostària i de situació de tresoreria a 30 de juny del 2016.
  Expediente .- E-04302-2016-000030-00 - Quedar assabentat
 • 0011.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'Informe corresponent al 2n trimestre de 2016 sobre compliment de terminis per al pagament de les obligacions municipals.
  Expediente .- E-04906-2016-000007-00 - Quedar assabentat
 • 0012.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 1a modificació de crèdits del pressupost 2016 del tipus crèdits extraordinaris de l'OAM Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València.
  Expediente .- E-8RE02-2016-000008-00 - Aprovat
 • 0013.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 2a modificació de crèdits del pressupost 2016 del tipus suplements de crèdit de l'OAM Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València.
  Expediente .- E-8RE02-2016-000009-00 - Aprovat
 • 0014.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 2a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost 2016 de l'OAM Parcs i Jardins Singulars i Escola de Jardineria i Paisatge.
  Expediente .- E-70010-2016-000005-00 - Aprovat
 • 0015.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 2a modificació de crèdits extraordinaris al pressupost de la Universitat Popular de l'exercici 2016, finançats amb romanent de tresoreria per a gastos generals.
  Expediente .- E-70008-2016-000008-00 - Aprovat
 • 0016.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 3a modificació de crèdits al pressupost 2016 de la Universitat Popular, per suplementació de crèdits, finançat amb romanent líquid de tresoreria disponible de l'exercici 2015.
  Expediente .- E-70008-2016-000010-00 - Aprovat
 • 0017.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 1a modificació pressupostària del pressupost del Consell Agrari Municipal del tipus crèdits extraordinaris, finançada amb el romanent líquid de tresoreria.
  Expediente .- E-70009-2016-000002-00 - Aprovat
 • 0018.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 3a modificació pressupostària del tipus crèdit extraordinari del pressupost de l'OAM Junta Central Fallera.
  Expediente .- E-70006-2016-000001-00 - Aprovat
 • 0019.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 4a modificació pressupostària del tipus suplement de crèdits del pressupost de l'OAM Junta Central Fallera.
  Expediente .- E-70006-2016-000002-00 - Aprovat
 • 0020.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 2a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost 2016 de l'OAM Fundació Esportiva Municipal.
  Expediente .- E-70002-2016-000252-00 - Aprovat
 • 0021.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de la creació de subconceptes de gasto amb crèdit zero durant el segon trimestre de 2016.
  Expediente .- E-05501-2016-000026-00 - Quedar assabentat
 • 0022.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 6a relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i obligacions de 2016.
  Expediente .- E-05501-2016-000041-00 - Aprovat
 • 0023.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 5a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost de 2016.
  Expediente .- E-05501-2016-000045-00 - Aprovat amb esmenes
 • 0024.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 3a modificació de l'annex d'aplicacions pressupostàries amb subvencions nominatives 2016.
  Expediente .- E-05501-2016-000036-00 - Aprovat
 • 0025.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa concedir a les societats musicals una bonificació en la quota integra de l'impost sobre béns immobles de naturalesa urbana.
  Expediente .- E-H4930-2016-519264-00 - Aprovat
 • 0026.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la modificació de la composició del Consell Local de Comerç.
  Expediente .- E-02901-2015-001314-00 - Aprovat
 • 0027.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar inicialment l'Ordenança General de Subvencions.
  Expediente .- E-00820-2016-000001-00 - Aprovat
 • 0028.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa resoldre les al·legacions presentades en relació amb l'acord del Ple de l'Ajuntament de València, de 31 de març de 2016, per a iniciar les actuacions necessàries per a l'adaptació al valencià del nom oficial del municipi.
  Expediente .- E-01304-2015-000001-00 - Aprovat
 • 0029.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa la retirada d'Honors i Distincions en aplicació de la Llei 52/2007, de 26 de desembre, de Memòria Històrica.
  Expediente .- E-02000-2016-000035-00 - Aprovat
 • 0030.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa aprovar les festes locals per a l'any 2017.
  Expediente .- E-01904-2016-000500-00 - Aprovat
 • 0031.-GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa desestimar una sol·licitud d'autorització de compatibilitat per a l'exercici de l'activitat privada de Psicologia.
  Expediente .- E-01101-2016-001051-00 - Aprovat
 • 0032.-GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar la modificació de la plantilla de l'Ajuntament de València.
  Expediente .- E-01101-2016-001105-00 - Aprovat
 • MOCIONS
 • 0033.-Moció subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la Mesa de Conciliació Veïnal al Barri de Russafa.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000144-00 - Rebutjat
 • 0034.-Moció subscrita pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre informació de l'estat de gastos per districtes en el pressupost municipal.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000144-00 - Aprovat amb esmenes
 • 0035.-Moció subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la instal·lació de DESA en llocs de gran concurrència.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000144-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0036.-Moció subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre l'estratègia d'atracció i gestió del talent.
  Expediente .- O-89POP-2016-000042-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0037.-Moció subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre mesures d'impuls per a la transparència de l'activitat de comisions i Ple.
  Expediente .- O-89POP-2016-000042-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0038.-Moció subscrita pel portaveu del Grup Popular, Sr. Monzó, sobre mesures fiscals per a la ciutat de València.
  Expediente .- O-89POP-2016-000042-00 - Rebutjat
 • PREGUNTES
 • 0039.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre despeses de personal i neteja del Teatre El Musical.
  Expediente .- O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
 • 0040.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre reconeixements d'obligació de pagament del primer semestre de 2016.
  Expediente .- O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
 • 0041.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre encàrrecs a empreses durant el primer semestre de 2016.
  Expediente .- O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
 • 0042.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre adjudicacions de plans de seguretat i salut en obres del primer semestre de 2016.
  Expediente .- O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
 • 0043.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre adjudicacions de direccions d'obres del segon trimestre de 2016.
  Expediente .- O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
 • 0044.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre utilització de les instal·lacions de l'Alcaldia de Pinedo per a menjars i festes pel seu alcalde pedani.
  Expediente .- O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
 • 0045.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el Observatori de la Infància, Adolescència i Joventut.
  Expediente .- O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
 • 0046.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre l'Oficina Impulsa Jove.
  Expediente .- O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
 • 0047.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el poliesportiu de Nou Moles.
  Expediente .- O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
 • 0048.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el Pla de millora de les instal·lacions esportives elementals.
  Expediente .- O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
 • 0049.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre mediadors interculturals i treballadors socials en el Cabanyal.
  Expediente .- O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
 • 0050.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre intervencions de reparació, adequació o reforma en col·legis públics de la ciutat.
  Expediente .- O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
 • 0051.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre l'equip 'volant' de Servicis Socials en les pedanies.
  Expediente .- O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
 • 0052.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre obres d'adequació dels espais exteriors del CEIP 103.
  Expediente .- O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
 • 0053.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre obres d'adequació del solar municipal limítrof amb l'Hospital Dr. Peset.
  Expediente .- O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
 • 0054.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre personal contractat per al desenvolupament del programa Xarxa Llibres.
  Expediente .- O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
 • 0055.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre adequació del local municipal situat al carrer de Torres, 12, per a la Universitat Popular de Nou Moles.
  Expediente .- O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
 • 0056.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el Centre de Dia del Menor i la Família, d'Aldees Infantils SOS d'Espanya.
  Expediente .- O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
 • 0057.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre l'estat de l'Escola Infantil Municipal de Massarrojos.
  Expediente .- O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
 • 0058.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la neteja dels xiclets en la via pública.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000137-00 - Contestada
 • 0059.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de la font de la gran via de Ferran el Catòlic.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000137-00 - Contestada
 • 0060.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de la font de la plaça de l'Ajuntament.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000137-00 - Contestada
 • 0061.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de la font anomenada dels Hams.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000137-00 - Contestada
 • 0062.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de la font de Joaquim Sorolla.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000137-00 - Contestada
 • 0063.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de la font anomenada les Nereides.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000137-00 - Contestada
 • 0064.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de la font del Mestre José Serrano.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000137-00 - Contestada
 • 0065.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de la font anomenada Activitat Marinera.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000137-00 - Contestada
 • 0066.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de la font de Neptú.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000137-00 - Contestada
 • 0067.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de la font anomenada Víctimes de la Riuada de 1957.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000137-00 - Contestada
 • 0068.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de la font anomenada Els Xiquets.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000137-00 - Contestada
 • 0069.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de la font del Marqués de Campo.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000137-00 - Contestada
 • 0070.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de la font anomenada Les Tres Gràcies.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000137-00 - Contestada
 • 0071.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de la font del Tribunal de les Aigües.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000137-00 - Contestada
 • 0072.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de la font del Negret.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000137-00 - Contestada
 • 0073.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de la font del Canonge Liñán.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000137-00 - Contestada
 • 0074.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de la font del Tritó.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000137-00 - Contestada
 • 0075.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de la font de la Societat Econòmica d'Amics del País.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000137-00 - Contestada
 • 0076.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de la font de la plaça de Sant Lluis Bertran.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000137-00 - Contestada
 • 0077.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de la font anomenada els Quatre Elements.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000137-00 - Contestada
 • 0078.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre estat de la font anomenada les Quatre Estacions.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000137-00 - Contestada
 • 0079.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre estat de la font anomenada la Pantera Rosa.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000137-00 - Contestada
 • 0080.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la contracta de calefacció de col·legis municipals.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000140-00 - Contestada
 • 0081.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la contracta de la neteja de la Devesa.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000140-00 - Contestada
 • 0082.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la contracta de manteniment d'equips d'impressió.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000140-00 - Contestada
 • 0083.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la contracta del Parc Gulliver.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000140-00 - Contestada
 • 0084.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la contracta de seguretat en museus i monuments.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000140-00 - Contestada
 • 0085.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la contracta de tallers i cursos per a persones majors.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000140-00 - Contestada
 • 0086.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la contracta de la gestió de places de centres de dia.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000140-00 - Contestada
 • 0087.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la contracta del servici d'urgències socials.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000140-00 - Contestada
 • 0088.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la contracta del Taller d'Autoestima.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000140-00 - Contestada
 • 0089.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la contracta del servici de mesures judicials amb menors.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000140-00 - Contestada
 • 0090.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les zones verdes al barri de Torrefiel.
  Expediente .- O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
 • 0091.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el parc dels Orriols.
  Expediente .- O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
 • 0092.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el jardí del carrer de Catadau.
  Expediente .- O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
 • 0093.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la poda de palmeres al carrer d'Eduard Soler i Pérez.
  Expediente .- O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
 • 0094.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la poda de palmeres al carrer de Catadau.
  Expediente .- O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
 • 0095.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el manteniment dels jardins de la ciutat.
  Expediente .- O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
 • 0096.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el manteniment de l'arbratge de la ciutat.
  Expediente .- O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
 • 0097.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el tractament del morrut roig.
  Expediente .- O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
 • 0098.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre els mesuraments de la contaminació atmosfèrica.
  Expediente .- O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
 • 0099.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre una reunió amb representants d'AENA.
  Expediente .- O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
 • 0100.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el romanent de tresoreria de l'OAM de Parcs i Jardins.
  Expediente .- O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
 • 0101.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els apartaments turístics en la ciutat.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000138-00 - Contestada
 • 0102.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els escocells de Torrefiel.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000138-00 - Contestada
 • 0103.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el projecte de la plaça de l'Almoina.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000138-00 - Contestada
 • 0104.-Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre l'abonament d'expropiacions amb import de superàvit.
  Expediente .- O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
 • 0105.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre el programa La Dipu et beca.
  Expediente .- O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
 • 0106.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la informació de contractes menors en el Portal de Transparència.
  Expediente .- O-89POP-2016-000042-00 - A contestar en pròxima sessió
 • 0107.-Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre la taxa per aprofitament del domini públic local per mitjà de caixers automàtics.
  Expediente .- O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
 • 0108.-Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre la taxa per ocupació de la via pública amb taules i cadires.
  Expediente .- O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
 • 0109.-Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre els impostos municipals.
  Expediente .- O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
 • 0110.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la creació del nou Servici de Promoció Econòmica, Internacionalització i Turisme.
  Expediente .- O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
 • 0111.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el canvi de traçat de la línia 73 de l'EMT.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000138-00 - Contestada
 • 0112.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grupo Popular, sobre l'adhesió de València a l'Aliança de Ciutats pel Desenrotllament Sostenible.
  Expediente .- O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
 • 0113.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les plantes autòctones en la Devesa de l'Albufera.
  Expediente .- O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
 • 0114.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la promoció de la dieta mediterrània.
  Expediente .- O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
 • 0115.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja en el Cabanyal.
  Expediente .- O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
 • 0116.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el camp de futbol del Saler.
  Expediente .- O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
 • 0117.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el Pla d'Eficiència Energètica.
  Expediente .- O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
 • 0118.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre els horts urbans en la Rambleta.
  Expediente .- O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
 • 0119.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre els horts urbans en el parc de Benicalap.
  Expediente .- O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
 • 0120.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre les campanyes de conscienciació a ciclistes.
  Expediente .- O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
 • 0121.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre els terrenys per a horts urbans en Malilla.
  Expediente .- O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
 • 0122.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'execució del pressupost de Mobilitat.
  Expediente .- O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
 • 0123.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la zona 30 en el passeig Marítim.
  Expediente .- O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
 • 0124.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre els terrenys per a horts urbans en Patraix.
  Expediente .- O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
 • 0125.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la modificació de l'Ordenança de Circulació.
  Expediente .- O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
 • 0126.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'accés a expedient de noves estacions de bicicletes.
  Expediente .- O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
 • 0127.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre els apartaments turístics.
  Expediente .- O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
 • 0128.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'ús agrari del Casino de l'Americà.
  Expediente .- O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
 • 0129.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la venda ambulant il·legal.
  Expediente .- O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
 • 0130.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre l'execució del pressupost de Policia Local.
  Expediente .- O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
 • 0131.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la Policia Local en el Saler.
  Expediente .- O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
 • 0132.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el procés participatiu en el projecte d'urbanització de la plaça de la Reina.
  Expediente .- O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
 • 0133.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el procés participatiu en relació amb els terrenys que ocupava l'antic Hospital la Fe.
  Expediente .- O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
 • 0134.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les subvencions a l'entitat Capgirant Orriols.
  Expediente .- O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
 • 0135.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les activitats de l'Associació Cultural el Finestral, de la Saïdia.
  Expediente .- O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
 • 0136.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre l'execució del pressupost de Bombers, Prevenció i Intervenció en Emergències i Protecció Civil.
  Expediente .- O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
 • 0137.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la tala massiva de moreres.
  Expediente .- O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
 • 0138.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les subvencions a entitats o associacions andaluses de València.
  Expediente .- O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
 • 0139.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les reunions mantingudes amb associacions de veïns pel delegat de Participació Ciutadana.
  Expediente .- O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
 • 0140.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les reunions gestionades des de l'Oficina Parla amb Joan Ribó.
  Expediente .- O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
 • 0141.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre les Naus de Ribes.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000141-00 - Contestada
 • 0142.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les campanyes de conscienciació de contaminació acústica.
  Expediente .- O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
 • 0143.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el cementeri britànic.
  Expediente .- O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
 • 0144.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre els treballadors dels cementeris de València.
  Expediente .- O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
 • 0145.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el Quarter d'Enginyers.
  Expediente .- O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
 • 0146.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'ampliació del Col·legi Públic Ballester Fandos i l'execució de l'espai lliure.
  Expediente .- O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
 • 0147.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre els equipaments de l'antic llit del riu Túria, el Grau i Natzaret.
  Expediente .- O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
 • 0148.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el nou Col·legi Públic Malva-rosa.
  Expediente .- O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
 • 0149.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grupo Popular, sobre l'obtenció de sòl per a dotacions públiques en la Malva-rosa.
  Expediente .- O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
 • 0150.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la construcció d'una piscina coberta en la Malva-rosa.
  Expediente .- O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
 • 0151.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la reversió d'expropiacions en el Cabanyal.
  Expediente .- O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
 • 0152.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la Societat Pla Cabanyal.
  Expediente .- O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
 • 0153.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'incompliment de la reversió de la ZAL.
  Expediente .- O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
 • 0154.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la gestió del PAI del Grau.
  Expediente .- O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
 • 0155.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el balneari de l'Alameda.
  Expediente .- O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
 • 0156.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la moratòria en les expropiacions.
  Expediente .- O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
 • 0157.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el Pla d'Acció Territorial de l'Horta.
  Expediente .- O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
 • 0158.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la rehabilitació del cobert núm. 2 de la Marina.
  Expediente .- O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
 • 0159.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'inici de les obres del Parc Lineal de Benimàmet.
  Expediente .- O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
 • 0160.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre les subvencions a clubs esportius.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000141-00 - Contestada
 • 0161.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el tancament de locals d'oci per soroll i altres deficiències.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000142-00 - Contestada
 • 0162.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els cursos de Policia per a inspectors.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000142-00 - Contestada
 • 0163.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'activitat en locals del Cabanyal.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000140-00 - Contestada
 • 0164.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grupo Ciutadans, sobre les ocupacions il·legals en el Cabanyal.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000140-00 - Contestada
 • 0165.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les amenaces a càrrecs públics.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000140-00 - Contestada
 • 0166.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el control de venedors il·legals
  Expediente .- O-89CIU-2016-000142-00 - Contestada
 • 0167.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la coordinació de policies i actuacions que s'ha de seguir després de l'atemptat a França.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000142-00 - Contestada
 • 0168.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre el Teatre El Musical.
  Expediente .- O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
 • 0169.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la cap del Servici d'Acció Cultural.
  Expediente .- O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
 • 0170.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre l'elecció del coordinador artístic del Teatre El Musical.
  Expediente .- O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
 • 0171.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre els assentaments als carrers i solars.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000139-00 - Contestada
 • 0172.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el xabolisme.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000139-00 - Contestada
 • 0173.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'oficina d'ajuda per a impedir desnonaments.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000139-00 - Contestada
 • 0174.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre els estudis de la denominació de diversos carrers de la ciutat que incomplixen la Llei de Memòria Històrica.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000139-00 - Contestada
 • 0175.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les ajudes al comerç.
  Expediente .- O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
 • 0176.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les festes de València.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000139-00 - Contestada
 • 0177.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la Ciutat de l'Artista Faller.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000140-00 - Contestada
 • 0178.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la Confraria de Pescadors.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000140-00 - Contestada
 • 0179.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el conveni de rehabilitació del Cabanyal.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000140-00 - Contestada
 • 0180.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les obres en Sant Vicent de la Roqueta.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000139-00 - Contestada
 • PRECS I PREGUNTES
 • 0181.-Prec formulat in voce per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el manteniment de les platges de València.
  Quedar assabentat
 • 0182.-Prec formulat in voce pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la millora de l'estat del Jardi de Vivers.
  Quedar assabentat
 • 0183.-Pregunta formulada in voce por el Sr. Grau, del Grupo Popular, sobre la Xarxa de Llibres.
  Contestada
 • 0184.-Prec formulat in voce pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la seguretat dels ciclistes i el carril bici.
  Quedar assabentat
 • (E)MOCIÓ URGENT
 • 0185(E).-Moció urgent subscrita pels portaveus dels Grups Compromís, Socialista i València en Comú, Srs. Fuset, Calabuig i Peris, sobre reivindicacions al Govern d'Espanya.
  Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI