21/11/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
29-07-2016
Hora:
09:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 22 de juliol de 2016.
  Aprovat
 • 0002.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa accedir a la sol·licitud d'obertura pública dels Jardins de Monforte (21-07-2016).
  Expediente .- E-02001-2016-000345-00 - Aprovat
 • 0003.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa iniciar el procés de consultes i sotmetre a informació pública l'estudi de detall de la unitat urbana M-12.3 del sector R-6 del pla parcial 'Malilla Nord' (25-7-2016).
  Expediente .- E-03001-2012-000110-00 - Aprovat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòria del Recurs PO núm. 430/15, interposat contra resolució per la qual es comunicava a l'actora que no era procedent donar-li trasllat d'un expedient l'accés al qual sol·licitava.
  Expediente .- E-00501-2016-000191-00 - Quedar assabentat
 • 0005.-INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL. Proposa designar suplent de l'interventor general en les meses de contractació que se celebren entre el 16 i el 19 d'agost de 2016.
  Expediente .- E-00407-2016-000011-00 - Aprovat
 • 0006.-JURAT TRIBUTARI. Dóna compte de l'informe de la Presidència del Jurat Tributari en relació amb els acords resolutoris de reclamacions econòmicoadministratives adoptats en el segon trimestre de 2016.
  Expediente .- E-00408-2016-000506-00 - Quedar assabentat
 • 0007.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar la indemnització per finalització de contracte al personal del taller d'ocupació 'Conservación de la Devesa-Albufera 2015'.
  Expediente .- E-01101-2015-001217-00 - Aprovat
 • 0008.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar la indemnització per finalització de contracte al personal del taller d'ocupació 'Promoció turística 2015'.
  Expediente .- E-01101-2015-001218-00 - Aprovat
 • 0009.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar la indemnització per finalització de contracte al personal del taller d'ocupació 'Adaptació de peces de roba tradicionals i recuperació del patrimoni 2015'.
  Expediente .- E-01101-2015-001220-00 - Aprovat
 • 0010.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa una regularització econòmica.
  Expediente .- E-01101-2016-000588-00 - Aprovat
 • 0011.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa la contractació del personal amb destinació al pla d'ocupació 'Treball ciutat de València Activa Ocupa 2016'.
  Expediente .- E-01101-2016-000758-00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa prorrogar l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball de cap de secció mitjana (TD) en el Servici de Cultura Festiva, referència núm. 1479.
  Expediente .- E-01101-2016-001076-00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una auxiliar administrativa.
  Expediente .- E-01101-2016-001106-00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa declarar la disponibilitat de crèdits derivats de les economies d'abril de 2016.
  Expediente .- E-01101-2016-001129-00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases que han de regir la contractació en règim laboral especial d'alta direcció d'un/a coordinador/a artístic/a per al Teatre El Musical.
  Expediente .- E-01101-2016-001136-00 - Aprovat
 • 0016.-MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar la prestació del servici de vint places en vivendes semitutelades per a immigrants, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
  Expediente .- E-04101-2015-000154-00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar el subministrament de gasolines i gasoil A per al Parc Mòbil, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
  Expediente .- E-04101-2016-000051-00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar el lloguer de vehicles en sistema de renting operatiu amb destinació a la Policia Local, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
  Expediente .- E-04101-2016-000086-00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar la quota anual per a l'exercici 2016 de l'Ajuntament com a patró de la Fundació COTEC per a la Innovació Tecnològica.
  Expediente .- E-00202-2016-000001-00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar la modificació del conveni de col·laboració firmat amb la Fundació Premis 'Rei Jaume I'.
  Expediente .- E-00202-2016-000004-00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa adjudicar, mitjançant el procediment de contractació centralitzada de la Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació, a Hewlett Packard Española, SL, el subministrament d'equipament hardware divers.
  Expediente .- E-00801-2016-000131-00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa alliberar part de la reserva de crèdit del contracte de prestació de servicis postals.
  Expediente .- E-01201-2013-000166-00 - Aprovat
 • 0023.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6 en el Procediment Abreviat núm. 137/15 i aprovar el gasto corresponent.
  Expediente .- E-01305-2014-000092-00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa alterar la qualificació jurídica de sis vehicles municipals.
  Expediente .- E-01404-2016-000075-00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar incompliments d'obligacions contractuals de la UTE Pavapark-Auplasa Grúa de Valencia i establir penalitats econòmiques.
  Expediente .- E-01404-2016-000115-00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa desestimar la sol·licitud del pagament de tres factures reclamades per la UTE Pavapark-Auplasa Grúa de Valencia.
  Expediente .- E-01404-2016-000171-00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa declarar la procedència del reintegrament de part de la subvenció concedida al Club de Patinatge Ciutat del Túria.
  Expediente .- E-01903-2015-000205-00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del servici.
  Expediente .- E-01903-2016-000165-00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació a favor d'Imesapi, SA, corresponent a la factura del proppassat mes de juny del contracte de manteniment integral d'edificis i instal·lacions de la Fundació Esportiva Municipal.
  Expediente .- E-01903-2016-000191-00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar l'addenda per a l'any 2016 al conveni de col·laboració firmat amb Lo Rat Penat.
  Expediente .- E-01904-2016-000472-00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de diverses factures de gastos corrents.
  Expediente .- E-02001-2016-000826-00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la continuïtat del contracte de prestació del servici de reparacions en vivendes adscrites a servicis socials.
  Expediente .- E-02201-2011-000424-00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de la factura del proppassat mes de juny del contracte de prestació del servici d'urgències socials en la ciutat de València.
  Expediente .- E-02201-2013-001391-00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de la factura del proppassat mes de juny del servici d'atenció i suport al Punt de Trobada Familiar en la ciutat de València.
  Expediente .- E-02201-2013-002143-00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa prorrogar el conveni de col·laboració amb la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives per al servici de 'Menjar a casa' a la ciutat de València.
  Expediente .- E-02201-2013-007460-00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de subvencions a entitats pertanyents a les meses de solidaritat.
  Expediente .- E-02201-2013-008636-00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la modificació de diversos projectes de meses de solidaritat.
  Expediente .- E-02201-2013-008636-00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la segona pròrroga del conveni de col·laboració firmat amb l'Associació Valenciana de la Caritat.
  Expediente .- E-02201-2014-000823-00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les justificacions presentades per Musol i per la Universitat Catòlica de València relatives a les ajudes per a la realització de projectes de cooperació internacional per al desenvolupament de la convocatòria 2014.
  Expediente .- E-02201-2014-003873-00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per l'Obra Mercedària de València de la subvenció concedida per al desenvolupament del programa d'acollida de baixa exigència.
  Expediente .- E-02201-2015-000033-00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la paralització temporal de les obres d'habilitació del Palau d'Aiora per a nova seu de la Universitat Popular.
  Expediente .- E-02101-2015-000130-00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la reformulació del projecte 'Pla d'acció Un-i-Món: observatori del refugi', subvencionat per acord de la Junta de Govern Local de 29 de maig de 2015.
  Expediente .- E-02201-2015-000182-00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa donar per finalitzat el conveni d'intermediació hipotecària.
  Expediente .- E-02201-2015-000327-00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa deixar sense efecte l'acord de la Junta de Govern Local pel qual es va aprovar el conveni per a la prestació del servici d'orientació jurídica en els centres municipals de servicis socials i en el Centre Municipal d'Informació a la Dona.
  Expediente .- E-02201-2015-000442-00 - Aprovat
 • 0045.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el conveni de col·laboració amb la Generalitat Valenciana per al desenvolupament d'un programa d'acollida i atenció a persones immigrants.
  Expediente .- E-02201-2016-000209-00 - Aprovat
 • 0046.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el conveni de col·laboració amb la Fundació Secretariat Gitano per a l'execució del programa de promoció social i laboral de la dona gitana 'Opre Romnia'.
  Expediente .- E-02201-2016-000222-00 - Aprovat
 • 0047.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les bases reguladores i les convocatòries de subvencions per a la realització de projectes de sensibilització social i d'educació per al desenvolupament 2016.
  Expediente .- E-02201-2016-000283-00 - Aprovat
 • 0048.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari de Benestar Social i Integració.
  Expediente .- E-02201-2016-000300-00 - Aprovat
 • 0049.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament a favor de Secopsa Gesmed Ballestera, UTE, de la factura del proppassat mes de juny del contracte de gestió integral de la residència i centre de dia de persones amb discapacitat intel·lectual 'La nostra casa-Vall de la Ballestera'.
  Expediente .- E-02201-2016-000311-00 - Aprovat
 • 0050.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa modificar les bases i la convocatòria del I Concurs de Còmic que s'ha de realitzar en la Junta Municipal de Russafa.
  Expediente .- E-02301-2016-000154-00 - Aprovat
 • 0051.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa modificar les bases i la convocatòria del IV Concurs de Fotografia que s'ha de realitzar en la Junta Municipal de Russafa.
  Expediente .- E-02301-2016-000157-00 - Aprovat
 • 0052.-SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIES. Proposa aprovar una modificació de crèdits per generació de nous ingressos.
  Expediente .- E-02501-2016-000011-00 - Aprovat
 • 0053.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació per a l'abonament del deute a favor de l'Associació de Venedors del Mercat del Cabanyal després de la subhasta de diverses parades.
  Expediente .- E-02901-2016-001054-00 - Aprovat
 • 0054.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa la resolució del procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda en concepte d'ajuda municipal a la contractació 2014.
  Expediente .- E-02902-2015-000469-00 - Aprovat
 • 0055.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa la resolució del procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda en concepte d'ajuda municipal a la contractació 2015.
  Expediente .- E-02902-2016-000038-00 - Aprovat
 • 0056.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa acceptar una renúncia formulada en el programa de pràctiques formatives 'La Dipu et beca' 2016 i nomenar nova persona beneficiària.
  Expediente .- E-02902-2016-000134-00 - Aprovat
 • 0057.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa concedir les subvencions en concepte d'ajudes municipals a la consolidació empresarial VLC Emprén 2015.
  Expediente .- E-00202-2015-000082-00 - Aprovat
 • 0058.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa desestimar la sol·licitud d'expropiació d'una parcel·la situada al carrer del Penyagolosa.
  Expediente .- E-03103-2016-000058-00 - Aprovat
 • 0059.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa desestimar la sol·licitud d'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de Dolores Marqués.
  Expediente .- E-03103-2016-000073-00 - Aprovat
 • 0060.-SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament a favor de Firmus, SL, corresponent a la factura emesa en concepte d'adquisició i col·locació de jocs infantils accessibles per a xiquets amb la mobilitat greument reduïda.
  Expediente .- E-03301-2015-000111-00 - Aprovat
 • 0061.-SERVICI DEVESA-ALBUFERA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de SA Agricultors de la Vega de València per l'execució de les obres d'ampliació de la capacitat i adequació del depòsit de magatzematge estanc per a aigües residuals al Centre de Visitants del Racó de l'Olla.
  Expediente .- E-03602-2015-000178-00 - Aprovat
 • 0062.-SERVICI DE JARDINERIA. Proposa sol·licitar a la Intervenció Delegada de la Generalitat Valenciana que nomene interventor per a la recepció dels servicis de redacció del projecte i direcció facultativa de les obres d'infraestructures per a la conservació, protecció i millora dels espais mediambientals al jardí del passeig de Neptú-Marítim, finançades amb càrrec al pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E-04001-2012-000592-00 - Aprovat
 • 0063.-SERVICI DE JARDINERIA. Proposa sol·licitar a la Intervenció General de la Generalitat Valenciana la designació d'interventor per a la verificació de les obres d'infraestructures per a la conservació, protecció i millora dels espais mediambientals al jardí del passeig de Neptú-Marítim, finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E-04001-2012-000712-00 - Aprovat
 • 0064.-SERVICI DE JARDINERIA. Proposa sol·licitar a la Intervenció Delegada de la Generalitat Valenciana que nomene interventor per a la recepció dels servicis de redacció del projecte i direcció facultativa de les obres d'infraestructures per a la conservació, protecció i millora dels espais mediambientals de l'espai enjardinat al carrer de Miguel Servet-General Avilés, finançades amb càrrec al pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E-04001-2014-000988-00 - Aprovat
 • 0065.-GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Zenith Media, SA, corresponent a la publicació d'anuncis oficials en premsa.
  Expediente .- E-04103-2013-000052-00 - Aprovat
 • 0066.-SERVICI DE COMPTABILITAT. Proposa aprovar les instruccions que han de seguir pels diferents servicis administratius amb vista al càlcul del cost efectiu dels servicis prestats per l'Ajuntament de València l'any 2015.
  Expediente .- E-04301-2016-000287-00 - Aprovat
 • 0066.-PRECS I PREGUNTES
 • 0067(E).-GABINET D'ALCALDIA. Proposa concedir una subvenció al Gremi de Llibrers de València.
  Expediente .- E-00201-2016-000011-00 - Aprovat
 • 0068(E).-SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. Proposa aprovar el conveni de col·laboració amb la Universitat Politècnica de València per a la creació de la Càtedra de Govern Obert.
  Expediente .- E-00702-2016-000020-00 - Aprovat
 • 0069(E).-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures d'electricitat, gas i telèfon 010.
  Expediente .- E-01201-2016-000485-00 - Aprovat
 • 0070(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar la tercera pròrroga del termini d'execució de les obres de sistema de videovigilància i comunicació per veu en els jardins del riu Túria (sistema de seguretat del jardí del Túria), finançades amb càrrec al Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E-01401-2016-005227-00 - Aprovat
 • 0071(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar un agent de la Policia Local responsable en concepte d'autor d'una infracció disciplinària greu.
  Expediente .- E-01404-2016-000069-00 - Aprovat
 • 0072(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a un agent de la Policia Local.
  Expediente .- E-01404-2016-000180-00 - Aprovat
 • 0073(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar incompliments d'obligacions contractuals de la UTE Pavapark-Auplasa Grúa de Valencia i establir penalitats econòmiques.
  Expediente .- E-01404-2016-000134-00 - Aprovat
 • 0074(E).-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de gastos del Teatre El Musical.
  Expediente .- E-01905-2016-000162-00 - Aprovat
 • 0075(E).-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar el conveni de col·laboració amb l'Associació Cultural Coordinadora de Salas Alternatives-Xarxa de Teatres Alternatius per a la realització de la Trobada Internacional d'Arts Escèniques IETM València.
  Expediente .- E-01905-2016-000164-00 - Aprovat
 • 0076(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la segona pròrroga del contracte per a la prestació del servici de teleassistència de l'Ajuntament de València.
  Expediente .- E-02201-2012-008513-00 - Aprovat
 • 0077(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les justificacions presentades per la Fundació RECI i per Acolvalle relatives a les ajudes per a la realització de projectes de cooperació internacional per al desenvolupament de la convocatòria 2014.
  Expediente .- E-02201-2014-003873-00 - Aprovat
 • 0078(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor dels Col·legis Professionals de Psicòlegs, de Treballadors Socials i d'Educadors Socials de l'aportació municipal per a l'activitat exercida durant 2015 en virtut del conveni per a la continuïtat i desenvolupament del Punt de Trobada Familiar de València.
  Expediente .- E-02201-2015-000119-00 - Aprovat
 • 0079(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reajustament provisional del gasto del contracte de prestació del servici d'ajuda a domicili.
  Expediente .- E-02201-2015-000471-00 - Aprovat
 • 0080(E).-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa donar la conformitat a la proposta de concessió d'una subvenció al Centre de Recursos Just Ramírez-Ca Revolta.
  Expediente .- E-02301-2016-000200-00 - Aprovat
 • 0081(E).-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar diverses campanyes publicitàries.
  Expediente .- E-02301-2016-000274-00 - Aprovat
 • 0082(E).-SERVICI DE SANITAT. Proposa comunicar a Modeprán l'extinció del conveni de gestió del nucli zoològic de Benimàmet.
  Expediente .- E-02401-2011-001816-00 - Aprovat
 • 0083(E).-SERVICI DE SANITAT. Proposa aprovar la realització d'una campanya de comunicació i conscienciació ciutadana en els mercats de la ciutat de València sobre el mosquit tigre.
  Expediente .- E-02401-2016-001826-00 - Aprovat
 • 0084(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa acceptar una renúncia formulada en el programa de beques municipals 'La meua primera experiència laboral' 2016.
  Expediente .- E-02902-2016-000011-00 - Aprovat
 • 0085(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa declarar cessaments per pèrdua del dret a beca municipal.
  Expediente .- E-02902-2016-000011-00 - Aprovat
 • 0086(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar les bases i convocatòria de les ajudes València Activa Emprén 2016.
  Expediente .- E-02902-2016-000118-00 - Aprovat
 • 0087(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar les bases i convocatòria de l'autorització d'ús temporal dels despatxos/locals ubicats en el Centre de Recursos Empresarials i d'Emprenedoria 'Petxina'.
  Expediente .- E-02902-2016-000175-00 - Aprovat
 • 0088(E).-SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa aprovar el text de l'acord de compravenda amb l'Institut de Vivenda, Infraestructura i Equipament de la Defensa (INVIED) per a l'alienació directa d'una finca situada al carrer de Guillem de Castro.
  Expediente .- E-03202-2009-000016-00 - Aprovat
 • 0089(E).-SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa aprovar la 'Memòria de substitució de fustam en el col·legi Santiago Apòstol, en la façana recaient al carrer de l'Arquebisbe Company'.
  Expediente .- E-03201-2009-000063-00 - Aprovat
 • 0090(E).-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa desestimar la sol·licitud d'iniciar expedient d'expropiació per ocupació d'una parcel·la situada al carrer de Dolores Marqués.
  Expediente .- E-03103-2016-000072-00 - Aprovat
 • 0091(E).-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa contractar l'adquisició de vivendes amb destinació a lloguer social, convocar concurs i aprovar el plec de condicions i el gasto corresponent.
  Expediente .- E-05302-2016-000355-00 - Aprovat
 • 0092(E).-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar el subministrament de diverses peces de roba d'uniformitat per al personal de la Policia Local, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
  Expediente .- E-04101-2016-000095-00 - Aprovat
 • 0093(E).-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa aprovar el projecte de 'Sectorització de la xarxa de distribució d'aigua potable de la ciutat de València, exercicis 2016-2017' i encarregar-ne l'execució a l'Empresa Mixta Valenciana d'Aigües (Emivasa).
  Expediente .- E-04101-2016-000150-00 - Aprovat
 • 0094(E).-SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar la renúncia al contracte per a la concessió de l'estacionament regulat en les vies de la ciutat de València.
  Expediente .- E-04101-2013-000102-00 - Aprovat
 • 0095(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa no admetre, per extemporani, el recurs de reposició interposat contra les bases de la convocatòria per a proveir huit places d'intendent/a principal Policia Local.
  Expediente .- E-01101-2016-001070-00 - Aprovat
 • 0096(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa no admetre el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 22 de març de 2016.
  Expediente .- E-01101-2015-000760-00 - Aprovat
 • 0097(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa el reingrés al servici actiu amb adscripció al lloc de treball d'inspector de Policia Local (DE1-PH-N-F), referència núm. 7230.
  Expediente .- E-01101-2016-001046-00 - Aprovat
 • 0098(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de cap de secció (TD), referència núm. 25, en el Servici de Gestió de Residus Sòlids Urbans i Neteja, Secció Administrativa de Residus Urbans i Neteja.
  Expediente .- E-01101-2016-000939-00 - Aprovat
 • 0099(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa incoar expedient disciplinari a un funcionari.
  Expediente .- E-01101-2016-001194-00 - Aprovat
 • 0100(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local d'11 de desembre de 2015.
  Expediente .- E-01002-2015-000433-00 - Aprovat
 • 0101(E).-MOCIÓ impulsora de la regidora delegada de Gestió de Patrimoni Municipal. Proposa que el Servici de Patrimoni inicie les actuacions necessàries per a declarar la caducitat de les concessions atorgades respecte dels immobles 'Llotja de pescadors' i 'Casa dels bous'.
  Expediente .- E-05307-2016-000061-00 - Aprovat
 • 0102(E).-GABINET D'ALCALDIA. Proposa concedir una subvenció a l'Associació Cultural Intramurs.
  Expediente .- E-00201-2016-000024-00 - Aprovat
 • 0103(E).-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de diverses factures.
  Expediente .- E-02001-2016-000857-00 - Aprovat
 • 0104(E).-SERVICI DE JARDINERIA. Proposa aprovar una transferència de crèdit a favor de l'organisme autònom municipal Parcs i Jardins Singulars i Escola Municipal de Jardineria i Paisatge.
  Expediente .- E-04001-2016-000688-00 - Aprovat
 • 0105(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de quatre auxiliars de servicis.
  Expediente .- E-01101-2016-001049-00 - Aprovat
 • 0106(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa declarar la disponibilitat de crèdits d'economies vacants.
  Expediente .- E-01101-2016-001128-00 - Aprovat
 • 0107(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra les bases de la convocatòria per a constituir una borsa de treball de técnic/a participació ciutadana i transparència.
  Expediente .- E-01101-2016-001203-00 - Aprovat
 • 0108(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra les bases de la convocatòria per a constituir una borsa de treball de técnic/a participació ciutadana i transparència.
  Expediente .- E-01101-2016-001204-00 - Aprovat
 • 0109(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa la reincorporació al lloc de treball de personal tècnic superior AE (JP1) en el Servici de Benestar Social i Integració, Secció Atenció a la Diversitat Funcional, COM Gravador Planes.
  Expediente .- E-01101-2016-000592-00 - Aprovat
 • 0110(E).-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar la prestació del servici de protecció del medi natural de la Devesa de l'Albufera de València, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
  Expediente .- E-04101-2016-000093-00 - Aprovat
 • 0111(E).-SERVICI GESTIÓ DEL CENTRE HISTÒRIC. Proposa admetre a tràmit la documentació presentada relativa al procediment d'avaluació ambiental i territorial estratègica simplificada corresponent a la modificació puntual del PEPRI del Carme.
  Expediente .- E-03502-2016-000007-00 - Aprovat
 • 0112(E).-SERVICI GESTIÓ DEL CENTRE HISTÒRIC. Proposa aprovar el gasto plurianual corresponent a la redacció del text refós del planejament del centre històric de Ciutat Vella.
  Expediente .- E-03502-2016-000017-00 - Aprovat
 • 0113(E).-SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar les normes i terminis d'elaboració del Pressupost de 2017.
  Expediente .- E-05501-2016-000047-00 - Aprovat
 • 0114(E).-SERVICI DE VIVENDA. Proposa encarregar a la Sociedad Plan Cabanyal-Canyamelar, SA, la rehabilitació de vivendes municipals a l'àmbit de l'àrea de regeneració i renovació urbana del barri del Cabanyal-el Canyamelar.
  Expediente .- E-03910-2016-000022-00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI