Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
22-09-2017
Hora:
09:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 15 de setembre de 2017.
  Aprovat
 • 0002.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del Recurs PO núm. 291/14, interposat contra l'arxiu d'un expedient de restauració de la legalitat urbanística.
  Expediente .- E-00501-2017-000258-00 - Quedar assabentat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, desestimatòria del Recurs PO núm. 123/16, en matèria de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2017-000250-00 - Quedar assabentat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòria del Recurs PO núm. 305/16, sobre desestimació de sol·licitud de pagament de factures derivades del contracte de gestió del servici públic de retirada de vehicles de la via pública.
  Expediente .- E-00501-2017-000257-00 - Quedar assabentat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòria del Recurs PO núm. 389/16, interposat contra la desestimació de reclamació d'interessos de demora derivats del contracte de senyalització vertical i horitzontal en vies i camins del terme municipal de València.
  Expediente .- E-00501-2017-000252-00 - Quedar assabentat
 • 0006.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, estimatòria parcial del Recurs PA núm. 365/16, d'imposició de penalitats per infraccions previstes en el plec que regix el contracte de gestió del servici públic de retirada de vehicles de la via pública.
  Expediente .- E-00501-2017-000229-00 - Quedar assabentat
 • 0007.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, estimatòria parcial del Recurs PO núm. 381/16, interposat contra la inactivitat municipal en relació a la reclamació d'interessos de demora meritats pel pagament tardà de factures relatives a la concessió de la construcció i explotació del centre cultural de la Rambleta.
  Expediente .- E-00501-2017-000251-00 - Quedar assabentat
 • 0008.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, estimatòria parcial del Recurs PA núm. 388/16, sobre imposició de penalitats per incompliments del contracte de gestió del servici públic de retirada de vehicles de la via pública.
  Expediente .- E-00501-2017-000255-00 - Quedar assabentat
 • 0009.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, que declara la inadmissibilitat del Recurs PO núm. 60/17, interposat contra la devolució d'una factura derivada del contracte de gestió del servici públic de retirada de vehicles de la via pública.
  Expediente .- E-00501-2017-000254-00 - Quedar assabentat
 • 0010.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 8 en el Procediment Abreviat núm. 423/13 i aprovar el gasto corresponent.
  Expediente .- E-01001-2017-000320-00 - Aprovat
 • 0011.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar la sol·licitud formulada per un agent de la Policia Local respecte de l'abonament d'una indemnització per danys patits amb motiu d'intervenció en l'exercici de les seues funcions.
  Expediente .- E-01101-2016-000910-00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar la sol·licitud formulada per un agent de la Policia Local respecte de l'abonament d'una indemnització per danys patits amb motiu d'intervenció en l'exercici de les seues funcions.
  Expediente .- E-01101-2016-001818-00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal del lloc de personal subaltern (PH-F3), referència núm. 793, en el Servici de Patrimoni Històric i Artístic.
  Expediente .- E-01101-2017-000640-00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal del lloc de personal tècnic mitjà, referència núm. 717, al Servici d'Ocupació del Domini Públic Municipal.
  Expediente .- E-01101-2017-001092-00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis al lloc d'encarregat servicis, referència núm. 3201, en el Servici de Comerç i Abastiments.
  Expediente .- E-01101-2017-001269-00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa no accedir a la sol·licitud del Consorci Provincial de Bombers de València d'autorització d'una comissió de servicis.
  Expediente .- E-01101-2017-000986-00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa no accedir a la sol·licitud del Consorci Provincial de Bombers de València d'autorització d'una comissió de servicis.
  Expediente .- E-01101-2017-000989-00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa no accedir a la sol·licitud del Consorci Provincial de Bombers de València d'autorització d'una comissió de servicis.
  Expediente .- E-01101-2017-000990-00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa no accedir a la sol·licitud del Consorci Provincial de Bombers de València d'autorització d'una comissió de servicis.
  Expediente .- E-01101-2017-000991-00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa la reestructuració dels Servicis de Patrimoni i de Vivenda.
  Expediente .- E-01101-2017-001155-00 - Aprovat
 • 0021.-MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar el servici de prevenció, detecció i tractament del programa municipal 'Absentisme escolar' a la ciutat de València, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
  Expediente .- E-04101-2017-000009-00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que regixen la contractació de la prestació del servici de redacció del 'Projecte bàsic del parc de les Coves Carolines a Benimàmet'.
  Expediente .- E-04101-2016-000184-00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra el plec de clàusules administratives particulars que regix la contractació de la prestació del servici de redacció del 'Projecte bàsic del parc de les Coves Carolines a Benimàmet'.
  Expediente .- E-04101-2016-000184-00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa iniciar actuacions amb vista a la resolució del contracte d'execució de les obres d'Ampliació xarxa ciclista 2015'.
  Expediente .- E-04101-2017-000049-00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa cedir gratuïtament a la Generalitat Valenciana una parcel·la afectada al servici públic educatiu situada als carrers de Jeroni de Montsoriu i de la Indústria.
  Expediente .- E-05301-2000-000610-00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa regularitzar a l'Inventari Municipal de Béns el codi 1.S3.17.381, xarxa viària en Massarrojos Sud 'Sector 15', donar de baixa el codi 1.S5.17.198 i donar d'alta els jardins en Massarrojos Sud 'Sector 15' situats al carrer del Castell de la Creu.
  Expediente .- E-05303-2004-000106-00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa donar d'alta a l'Inventari Municipal de Béns l'edifici industrial de cinc naus ubicat al carrer de Sant Vicent Màrtir.
  Expediente .- E-05303-2017-000140-00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa admetre la subrogació en la titularitat de la concessió administrativa de subsòl públic per a aparcament subterrani a l'avinguda del Port.
  Expediente .- E-05304-2009-000114-00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar l'autorització per a transmetre la concessió existent sobre el sòl municipal d'un immoble situat al carrer de Pavia.
  Expediente .- E-05307-2017-000026-00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar l'autorització per a transmetre la concessió existent sobre el sòl municipal d'un immoble situat al carrer de Pavia.
  Expediente .- E-05307-2017-000030-00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar l'autorització per a transmetre la concessió existent sobre el sòl municipal d'un immoble situat al carrer d' Eugènia Viñes.
  Expediente .- E-05307-2017-000035-00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar l'autorització per a transmetre la concessió existent sobre el sòl municipal d'un immoble situat al carrer d' Eugènia Viñes.
  Expediente .- E-05307-2017-000056-00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar l'autorització per a transmetre la concessió existent sobre el sòl municipal d'un immoble situat al carrer d' Eugènia Viñes.
  Expediente .- E-05307-2017-000057-00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de la factura corresponent a l'elaboració del manual de procediments EDUSI.
  Expediente .- E-00202-2017-000044-00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar la quinta revisió de preus del contracte de prestació del servici de manteniment i conservació dels edificis municipals.
  Expediente .- E-01201-2011-000175-00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa declarar béns privatius i efectes no utilitzables deu vehicles municipals.
  Expediente .- E-01201-2017-000465-00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a les obres de reforma d'entresolat a la planta segona de la Casa Consistorial.
  Expediente .- E-01201-2017-000502-00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar diverses factures emeses en concepte de subministrament d'electricitat en baixa tensió en enllumenat públic, dependències i col·legis municipals i per prestació de servicis postals.
  Expediente .- E-01201-2017-000512-00 - Aprovat
 • 0039.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00113 2014 40271.
  Expediente .- E-01305-2014-000507-00 - Aprovat
 • 0040.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4 en el Procediment Abreviat núm. 177/16 i aprovar el gasto corresponent.
  Expediente .- E-01305-2015-000321-00 - Aprovat
 • 0041.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6 en el Procediment Abreviat núm. 369/16 i aprovar el gasto corresponent.
  Expediente .- E-01305-2015-000491-00 - Aprovat
 • 0042.-BANDA MUNICIPAL. Proposa aprovar el conveni de col·laboració amb la Coordinadora de Societats Musicals Federades de la Ciutat de València, exercici 2017, dirigit a fomentar la labor cultural i musical que realitzen.
  Expediente .- E-01601-2017-000032-00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent a la direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut del contracte 'Millora accessibilitat en l'illot de l'encreuament de la carrera de Malilla amb la ronda Sud'.
  Expediente .- E-01801-2017-000806-00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar els projectes d'obra de construcció de 'Carrils bici a l'avinguda de Burjassot, avinguda de la Constitució, avinguda de Suècia, avinguda del Regne de València, carrer de Manuel Candela-de Tomàs Montañana. Consulta ciutadana. Inversions en barris 2016'.
  Expediente .- E-01801-2017-001882-00 - Aprovat
 • 0045.-SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici d'informació, assessorament i orientació juvenil dins del programa d'actuacions de l'Oficina Impulsa Jove.
  Expediente .- E-01902-2017-000106-00 - Aprovat
 • 0046.-SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al disseny i maquetació d'elements 100 % Youth City.
  Expediente .- E-01902-2017-000113-00 - Aprovat
 • 0047.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a l'execució de la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6 en el Procediment Ordinari 390/12.
  Expediente .- E-01903-2010-000042-00 - Aprovat
 • 0048.-SERVICI D'ESPORTS. Dóna compte de la decisió del jurat sobre la concessió dels Premis al Mèrit Esportiu de la Ciutat de València, any 2016.
  Expediente .- E-01903-2017-000284-00 - Quedar assabentat
 • 0049.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la concessió i justificació de subvencions a determinades comissions falleres per a la construcció dels seus monuments amb motiu de les Falles de 2017.
  Expediente .- E-01904-2016-000597-00 - Aprovat
 • 0050.-SERVICI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, INTERNACIONALITZACIÓ I TURISME. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Universitat de València per a la realització d'accions conjuntes d'acostament entre les societats valenciana i xinesa.
  Expediente .- E-01909-2017-000025-00 - Aprovat
 • 0051.-SERVICI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, INTERNACIONALITZACIÓ I TURISME. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació del gasto a favor del Palau de Congressos de València en concepte de transferència de capital.
  Expediente .- E-01909-2017-000036-00 - Aprovat
 • 0052.-SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Universitat Internacional Menéndez Pelayo per a l'any 2017.
  Expediente .- E-02000-2017-000066-00 - Aprovat
 • 0053.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Espirelius, SL.
  Expediente .- E-02001-2017-000240-00 - Aprovat
 • 0054.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Viajes Halcón, SAU.
  Expediente .- E-02001-2017-000807-00 - Aprovat
 • 0055.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la continuïtat de la prestació del servici d'activitats en els centres ocupacionals municipals.
  Expediente .- E-02201-2013-000484-00 - Aprovat
 • 0056.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la continuïtat de la prestació del servici de gestió del centre de dia per a jóvens 'Malva-rosa'.
  Expediente .- E-02201-2013-002131-00 - Aprovat
 • 0057.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa alterar la qualificació jurídica, de bé patrimonial a bé de servici públic, d'un immoble municipal situat al carrer de la Reina.
  Expediente .- E-02201-2017-000225-00 - Aprovat
 • 0058.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa alterar la qualificació jurídica, de bé patrimonial a bé de servici públic, d'un immoble municipal situat a la plaça de Llorenç de la Flor.
  Expediente .- E-02201-2017-000227-00 - Aprovat
 • 0059.-SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar el projecte de Reglament de règim intern dels centres de dia municipals per a persones majors dependents de l'Ajuntament de València.
  Expediente .- E-02224-2017-000295-00 - Aprovat
 • 0060.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al disseny de dos banners per a la pàgina web municipal.
  Expediente .- E-02301-2017-000478-00 - Aprovat
 • 0061.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a l'adquisició de material de difusió per a les activitats organitzades per la Junta Municipal d'Abastos.
  Expediente .- E-02301-2017-000712-00 - Aprovat
 • 0062.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a l'adquisició de material de difusió per a les activitats organitzades per la Junta Municipal de Russafa.
  Expediente .- E-02301-2017-000713-00 - Aprovat
 • 0063.-SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del Servici.
  Expediente .- E-02310-2017-000214-00 - Aprovat
 • 0064.-SERVICI DE QUALITAT I ANÀLISI MEDIAMBIENTAL, CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I PLATGES. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al servici d'arreplegada i incineració d'una tortuga varada a la platja.
  Expediente .- E-02410-2017-000076-00 - Aprovat
 • 0065.-SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa aprovar la conformitat a l'acord de la Comissió de Seguiment del conveni marc firmat entre la Generalitat i Ecoembalajes España que prorroga per a l'any 2017 les condicions econòmiques de les clàusules 2 i 3 de l'annex II.
  Expediente .- E-02801-2014-000076-00 - Aprovat
 • 0066.-SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa aprovar la revisió de preus de la contracta de prestació del servici de manteniment i llavat de papereres.
  Expediente .- E-02801-2017-000769-00 - Aprovat
 • 0067.-SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa autoritzar i disposar un gasto per al 2017 en el contracte de neteja viària, arreplegada i transport de residus urbans, Zona 1.
  Expediente .- E-02801-2017-000864-00 - Aprovat
 • 0068.-SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa autoritzar i disposar un gasto per al 2017 en el contracte de neteja viària, arreplegada i transport de residus urbans, Zona 2.
  Expediente .- E-02801-2017-000836-00 - Aprovat
 • 0069.-SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa autoritzar i disposar un gasto per al 2017 en el contracte de neteja viària, arreplegada i transport de residus urbans, Zona 3.
  Expediente .- E-02801-2017-000850-00 - Aprovat
 • 0070.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar la justificació d'una subvenció concedida en concepte d'ajuda municipal 'València Activa Ocupa 2016' i cancel·lar la garantia establida.
  Expediente .- E-02902-2016-000319-00 - Aprovat
 • 0071.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar la justificació d'una subvenció concedida en concepte d'ajuda municipal 'València Activa Ocupa 2016' i cancel·lar la garantia establida.
  Expediente .- E-02902-2016-000322-00 - Aprovat
 • 0072.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar la justificació d'una subvenció concedida en concepte d'ajuda municipal 'València Activa Ocupa 2016' i cancel·lar la garantia establida.
  Expediente .- E-02902-2016-000329-00 - Aprovat
 • 0073.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar la justificació d'una subvenció concedida en concepte d'ajuda municipal 'València Activa Ocupa 2016' i cancel·lar la garantia establida.
  Expediente .- E-02902-2016-000333-00 - Aprovat
 • 0074.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa acceptar la renúncia de persones beneficiàries del programa de pràctiques formatives 'La Dipu et beca' 2017.
  Expediente .- E-02902-2017-000711-00 - Aprovat
 • 0075.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa iniciar procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes 'València Activa Emprén 2016'.
  Expediente .- E-02902-2017-000982-00 - Aprovat
 • 0076.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa iniciar procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes 'València Activa Emprén 2016'.
  Expediente .- E-02902-2017-000983-00 - Aprovat
 • 0077.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa iniciar procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes 'València Activa Emprén 2016'.
  Expediente .- E-02902-2017-000984-00 - Aprovat
 • 0078.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa iniciar procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes 'València Activa Emprén 2016'.
  Expediente .- E-02902-2017-000985-00 - Aprovat
 • 0079.-SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa aprovar la resolució d'informe ambiental i territorial estratègic de la modificació del PGOU per a centre cívic i cultural al carrer del Pintor Ricard Verde, núm. 9 i 11.
  Expediente .- E-03001-2017-000017-00 - Aprovat
 • 0080.-SERVICI COORDINACIÓ OBRA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES. Proposa autoritzar l'inici de l'expedient de modificació del contracte d'obres de 'Renovació d'infraestructures viàries i millores mediambientals i d'accessibilitat amb paviment fonoabsorbent als carrers de la Barraca, de la Reina i del Doctor Lluch, entre els carrers de Francesc Cubells i d'Empar Guillem', finançades a càrrec del Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E-03401-2017-000174-00 - Aprovat
 • 0081.-SERVICI LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES D'EDIFICACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Arquitectura y Urbanismo Singularq, SLP i Vareser 96, SL.
  Expediente .- E-03501-2017-000905-00 - Aprovat
 • 0082.-SERVICI DE JARDINERIA. Proposa aprovar el projecte d'obres d'enjardinament provisional al costat de la Creu Coberta, entre els carrers de la Torre de la Maçana, de Sant Vicent Màrtir, de Tomàs de Villarroya i Capitular de Gandia.
  Expediente .- E-04001-2017-000033-00 - Aprovat
 • 0082.-PRECS I PREGUNTES
 • 0083(E).-SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 28 de juliol de 2017, d'aprovació de la primera pròrroga del conveni de col·laboració amb la Universitat Politècnica de València per a la creació i funcionament de la Càtedra de Govern Obert.
  Expediente .- E-00702-2016-000020-00 - Aprovat
 • 0084(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari de Policia Local.
  Expediente .- E-01401-2017-004649-00 - Aprovat
 • 0085(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar tràmit d'emergència per a procedir a adquirir material d'autoprotecció amb destí a la Policia Local.
  Expediente .- E-01401-2017-005749-00 - Aprovat
 • 0086(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar la caducitat del procediment disciplinari incoat a una oficiala de la Policia Local i incoar nou expedient disciplinari.
  Expediente .- E-01404-2017-000005-00 - Aprovat
 • 0087(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a un oficial de la Policia Local.
  Expediente .- E-01404-2017-000120-00 - Aprovat
 • 0088(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a determinades comissions falleres per a la construcció dels seus monuments amb motiu de les Falles 2017.
  Expediente .- E-01904-2016-000597-00 - Aprovat
 • 0089(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa donar la conformitat a la concessió de subvencions a determinades comissions falleres.
  Expediente .- E-01904-2016-000597-00 - Aprovat
 • 0090(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa iniciar expedient de reintegrament d'una subvenció concedida en concepte d'ajuda per a la construcció de monuments fallers amb motiu de les Festes Falleres de 2017.
  Expediente .- E-01904-2016-000597-00 - Aprovat
 • 0091(E).-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari d'Educació.
  Expediente .- E-02101-2017-000457-00 - Aprovat
 • 0092(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura del servici d'informació, mediació i assessorament en matèria de vivenda.
  Expediente .- E-02201-2013-003299-00 - Aprovat
 • 0093(E).-SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar el 'Protocol d'intervenció amb víctimes de tracta per a l'explotació sexual a la ciutat de València'.
  Expediente .- E-02230-2017-000014-00 - Aprovat
 • 0094(E).-SERVICI COORDINACIÓ OBRA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES. Proposa aprovar la proposta de gasto relativa al contracte d'execució de les obres de desmuntatge de passarel·les de vianants a l'avinguda del Cid.
  Expediente .- E-04101-2016-000218-00 - Aprovat
 • 0095(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar una sol·licitud de rehabilitació com a funcionari.
  Expediente .- E-01101-2016-001885-00 - Aprovat
 • 0096(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa constituir borsa de treball de professor/a de música, especialitat violí, per a futurs nomenaments per millora d'ocupació i interins.
  Expediente .- E-01101-2017-000162-00 - Aprovat
 • 0097(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de sis subalterns/es per al Servici d'Educació.
  Expediente .- E-01101-2017-001233-00 - Aprovat
 • 0098(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa la finalització de la comissió de servicis del lloc de personal tècnic superior AG (MD), referència núm. 100, en el Servici de Servicis Generals.
  Expediente .- E-01101-2017-001274-00 - Aprovat
 • 0099(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar un nomenament de personal eventual (Secretaria Grup).
  Expediente .- E-01101-2017-001413-00 - Aprovat
 • 0100(E).-SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar el projecte de la sexta modificació de l'annex d'aplicacions pressupostàries amb subvencions nominatives 2017.
  Expediente .- E-05501-2017-000034-00 - Aprovat
 • 0101(E).-SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar les indemnitzacions als nous alcaldes de Benimàmet-Beniferri i Carpesa per al tercer i quart trimestre de 2017.
  Expediente .- E-02310-2017-000062-00 - Aprovat
 • 0102(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar un nomenament interí com a metgessa-analista.
  Expediente .- E-01101-2017-001353-00 - Aprovat
 • 0103(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa designar als components de la Comissió de Valoració per a la provisió d'un lloc de treball de cap de secció mitjana (TD), amb categoria d'enginyer/a tècnic/a agrícola, en el Servici de Pobles de València.
  Expediente .- E-01101-2017-001169-00 - Aprovat
 • 0104(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa designar als components de la Comissió de Valoració per a la provisió d'un lloc de treball de cap de secció mitjana (TD), amb categoria de tècnic/a mitjà/na treball social, en el Servici de Descentralització i Participació Ciutadana.
  Expediente .- E-01101-2017-001212-00 - Aprovat
 • 0105(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa designar als components de la Comissió de Valoració per a la provisió de huit llocs de treball de cap de secció (TD), amb categoria de tècnic/a d'administració general.
  Expediente .- E-01101-2017-001253-00 - Aprovat
 • 0106(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa designar als components de la Comissió de Valoració per a la provisió de quatre llocs de treball de cap de secció adjunta a cap de servici (TD).
  Expediente .- E-01101-2017-001254-00 - Aprovat
 • 0107(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa incoar expedient disciplinari a un funcionari.
  Expediente .- E-01101-2017-000385-00 - Aprovat
 • 0108(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa constituir borsa de treball d'auxiliar administratiu/va.
  Expediente .- E-01101-2016-001929-00 - Aprovat
 • 0109(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases específiques que regiran el concurs de mèrits per a la provisió definitiva de diversos llocs de treball de cap de secció (TD).
  Expediente .- E-01101-2017-001441-00 - Aprovat
 • 0110(E).-SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar el projecte de l'octava modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost 2017.
  Expediente .- E-05501-2017-000033-00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI