Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
27-07-2012
Hora:
10:00
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 6 de juliol de 2012.
  Aprovat
 • 0002.-CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa acceptar la donació dels elements escultòrics de bronze del panteó de la família Moróder realitzat per Marià Benlliure, per a la seua incorporació als fons de la casa museu Benlliure. (23-7-2012).
  Expediente .- E 02001 2012 000141 00 - Aprovat
 • 0003.-CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa acceptar la donació de les obres pictòriques relacionades en els expedients que s'indica, per a la seua incorporació als fons artístics municipals: Expedient núm. 74/12.
  Expediente .- E 02001 2012 000074 00 - Aprovat
 • 0004.-CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa acceptar la donació de les obres pictòriques relacionades en els expedients que s'indica, per a la seua incorporació als fons artístics municipals: Expedient núm. 175/12. (23-7-2012).
  Expediente .- E 02001 2012 000175 00 - Aprovat
 • 0005.-GABINET D'ALCALDIA.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació a favor de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, en concepte d'aportació de la quota corresponent a l'exercici 2012.
  Expediente .- E 00201 2012 000005 00 - Aprovat
 • 0006.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 314/08, interposat contra orde de continuació de via de constrenyiment per a l'exacció d'unes liquidacions.
  Expediente .- E 00501 2008 000272 00 - Quedar assabentat
 • 0007.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 474/10, sobre denegació de legalització d'obres.
  Expediente .- E 00501 2010 000498 00 - Quedar assabentat
 • 0008.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 313/11, interposat contra una resolució del Jurat Tributari relativa a l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
  Expediente .- E 00501 2011 000594 00 - Quedar assabentat
 • 0009.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 729/11, interposat contra denegació de la llicència de derrocament d'un edifici.
  Expediente .- E 00501 2012 000138 00 - Quedar assabentat
 • 0010.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, que declara la inadmissibilitat del Recurs PO núm. 580/06, interposat contra aprovació del projecte de reparcel·lació forçosa de la unitat d'execució única del PP sector de sòl urbanitzable no programable, sector 5, camí de les Moreres II.
  Expediente .- E 00501 2006 000387 00 - Quedar assabentat
 • 0011.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de l'Acte, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, que acorda la pèrdua sobrevinguda i l'arxiu del Recurs PO núm. 864/07, relatiu al tancament de la subestació elèctrica de Patraix.
  Expediente .- E 00501 2007 000425 00 - Quedar assabentat
 • 0012.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de l'Acte, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, que no admet el Recurs PO núm. 472/11, sobre declaració de no titularitat municipal del tram de la séquia que confronta amb el molí de la Gàbia.
  Expediente .- E 00501 2011 000593 00 - Quedar assabentat
 • 0013.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, que considera com a desistit del recurs l'actor i declara acabat el Recurs PA núm. 242/12, promogut contra les providències d'apremi corresponents a diverses liquidacions de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
  Expediente .- E 00501 2012 000201 00 - Quedar assabentat
 • 0014.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana que, estimant el recurs d'apel·lació interposat, revoca parcialment la sentència dictada pel Jutjat núm. 2 en el Recurs PO núm. 276/07 i acumulat núm. 823/07 i desestima els recursos interposats per l'Ajuntament contra resolucions de l'Ajuntament de Manises aprovatòries del projecte de reparcel·lació forçosa del PAI sector 3, plaça de la Llenya.
  Expediente .- E 00501 2007 000642 00 - Aprovat
 • 0015.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, per la qual s'estima parcialment el recurs d'apel·lació i es revoca la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 desestimatòria del recurs PO núm. 572/08, en matèria de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E 00501 2009 000003 00 - Aprovat
 • 0016.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, per la qual s'estima parcialment el recurs d'apel·lació, es revoca la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 i s'estima parcialment el Recurs PO núm. 697/08, sobre reclamació de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E 00501 2008 000575 00 - Aprovat
 • 0017.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5, estimatòria parcial del recurs PO núm. 224/09, sobre reclamació de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E 00501 2009 000310 00 - Aprovat
 • 0018.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, estimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 873/10, sobre requeriment d'abonament de gastos d'un edifici en ruïnes.
  Expediente .- E 00501 2011 000050 00 - Aprovat
 • 0019.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, estimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 177/12, interposat contra aprovació del reintegrament d'una subvenció.
  Expediente .- E 00501 2012 000241 00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa executar l'acord de la Junta de Govern Local de 4 de novembre de 2011.
  Expediente .- E 00615 2011 000050 00 - Aprovat
 • 0021.-MESA DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar el requeriment previ a l'adjudicació del servici de gestió integral del centre de dia municipal 'Tres Forques'.
  Expediente .- E 04101 2012 000054 00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa adjudicar les obres de 'Construcció d'infraestructura esportiva de camp de rugbi en el tram V de l'antic llit del riu Túria', finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E 04101 2011 000093 00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa adjudicar el servici de gestió, informació i animació juvenil en els centres municipals de Joventut.
  Expediente .- E 04101 2012 000008 00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa resoldre el contracte per a la gestió del servici públic de la piscina municipal de Torrefiel.
  Expediente .- E 04101 2012 000041 00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa admetre a tràmit la petició formulada per Anida Operaciones Singulares, SL, amb vista a la concessió administrativa per a aparcament d'ús privat en subsòl públic amb la finalitat de vincular-lo a un edifici a construir.
  Expediente .- E 05304 2012 000081 00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa desestimar la sol·licitud de compra per contigüitat d'una parcel·la municipal situada al carrer de la Felicitat.
  Expediente .- E 05305 2008 000016 00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa regularitzar en l'Inventari Municipal de Béns els codis següents: Codi 1.S1.10.165.
  Expediente .- E 05303 2011 000140 00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa regularitzar en l'Inventari Municipal de Béns els codis següents: Codi 1.S5.06.271.
  Expediente .- E 05303 2009 000021 00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa regularitzar en l'Inventari Municipal de Béns els codis següents: Codi 1.E3.06.075.
  Expediente .- E 05303 2009 000022 00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa regularitzar en l'Inventari Municipal de Béns els codis següents: Codis de l'1.E10.001 a l'1.E10.009.
  Expediente .- E 05303 2012 000097 00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns les parcel·les i immobles que s'indiquen a continuació: Xarxa viària i plaça enjardinada situades a la plaça del Bisbe Laguarda i als carrers d'Alcanyís i de Pere Cabanes.
  Expediente .- E 05301 1996 001020 00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns les parcel·les i immobles que s'indiquen a continuació: Parcel·les per a jardí i xarxa viària situades als carrers de Guillem de Castro, de Quevedo i d'Osca.
  Expediente .- E 05303 2003 000088 00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns les parcel·les i immobles que s'indiquen a continuació: Immobles situats al carrer de Campillo de Altobuey.
  Expediente .- E 05303 2004 000069 00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa autoritzar i disposar un gasto a favor de la Fundació de la Comunitat Valenciana per a la promoció estratègica, el desenvolupament i la innovació urbana.
  Expediente .- E 00202 2012 000003 00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar la modificació del conveni de col·laboració a subscriure amb la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de València.
  Expediente .- E 00202 2012 000014 00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa declarar béns privatius i efectes no utilitzables els relacionats en l'expedient núm. 182/11.
  Expediente .- E 01201 2011 000182 00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar i abonar factures del contracte del servici de prevenció.
  Expediente .- E 01201 2008 000160 00 - Aprovat
 • 0038.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2009 96265.
  Expediente .- E 01305 2009 000356 00 - Aprovat
 • 0039.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2009 152823.
  Expediente .- E 01305 2009 000662 00 - Aprovat
 • 0040.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2010 149910.
  Expediente .- E 01305 2010 000543 00 - Aprovat
 • 0041.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2011 135048.
  Expediente .- E 01305 2012 000012 00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa no admetre el recurs de reposició interposat contra un acord de la Junta de Govern Local, de 15 de juny de 2012.
  Expediente .- E 01306 2012 000733 00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2012 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 2882-W, de 18 de maig.
  Expediente .- E 01306 2012 003048 00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2012 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 3116-W, de 29 de maig.
  Expediente .- E 01306 2012 000233 00 - Aprovat
 • 0045.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2012 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 3628-W, de 18 de juny.
  Expediente .- E 01307 2012 000513 00 - Aprovat
 • 0046.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 646-W, d'1 de febrer de 2012, d'imposició de sanció.
  Expediente .- E 01306 2011 006211 00 - Aprovat
 • 0047.-SERVICI DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES.- Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del Servici.
  Expediente .- E 01501 2012 000283 00 - Aprovat
 • 0048.-SERVICI DE CIRCULACIÓ I TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa rectificar un acord de Junta de Govern Local de 29 de juny de 2012, per a esmenar els errors materials detectats en el text aprovat.
  Expediente .- E 01801 2012 002673 00 - Aprovat
 • 0049.-SERVICI DE CIRCULACIÓ I TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa imposar penalitat en relació amb el contracte del servici de retirada de vehicles de la via pública.
  Expediente .- E 01801 2012 002747 00 - Aprovat
 • 0050.-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor de determinats proveïdors, corresponent als treballs realitzats amb ocasió de les Falles, Mare de Déu dels Desemparats i Corpus Christi 2012.
  Expediente .- E 01904 2012 000481 00 - Aprovat
 • 0051.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar una modificació pressupostària per transferència de crèdits de la Delegació de Cultura.
  Expediente .- E 01905 2012 000118 00 - Aprovat
 • 0052.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Quavitae Servicios Asistenciales, SAU.
  Expediente .- E 02201 2012 005650 00 - Aprovat
 • 0053.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la pròrroga del contracte de servici d'atenció a les urgències socials i col·laboració en emergències.
  Expediente .- E 02201 2010 005959 00 - Aprovat
 • 0054.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa declarar resolt el conveni de col·laboració firmat amb l'Obra Social Caixa Madrid, per a la constitució d''un dret de superfície i la construcció d'un centre de dia per a persones majors.
  Expediente .- E 02201 2008 008540 00 - Aprovat
 • 0055.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del Servici.
  Expediente .- E 02301 2012 000561 00 - Aprovat
 • 0056.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa iniciar accions penals com a conseqüència dels danys ocasionats en diverses parades del mercat del Cabanyal.
  Expediente .- E 02901 2011 000965 00 - Aprovat
 • 0057.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació d'un gasto a favor de l'Associació de Venedors del Mercat del Cabanyal, en concepte de subvenció anual per ocupació de parades corresponent a l'exercici 2012.
  Expediente .- E 02901 2011 001595 00 - Aprovat
 • 0058.-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa deixar sense efecte les actuacions d'un expedient de reintegrament total d'una subvenció concedida.
  Expediente .- E 02902 2012 000111 00 - Aprovat
 • 0059.-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer obligació de pagament i abonar una factura emesa per Suministros Hoteleros Reig, SLU.
  Expediente .- E 02902 2012 000135 00 - Aprovat
 • 0060.-SERVICI DE PLANEJAMENT.- Proposa sotmetre a informació pública l'estudi de detall delimitat pels carrers de Jaume Roig, de Menéndez Pelayo, de Gómez Ferrer i l'avinguda de Blasco Ibáñez (Hospital Clínic).
  Expediente .- E 03001 2012 000112 00 - Aprovat
 • 0061.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern de 6 de juliol del 2012, referit a l'expropiació d'una parcel·la de terreny situada a la plaça del Músic Moreno Gans.
  Expediente .- E 03103 2008 000049 00 - Aprovat
 • 0062.-SERVICI DE PROJECTES URBANS.- Proposa aprovar tècnicament el 'Projecte d'execució de les obres d'una línia subterrània trifàsica a 20 KV, tipus SS-400, des de LSMT existent L-20 de la ST Grau fins al centre de repartiment telecomandament (CR Antiga Fàbrica de Tabacs) en projecte i realitzar entrada i eixida en CT Illes Canàries, núm. 106'.
  Expediente .- E 03201 2009 000055 00 - Aprovat
 • 0063.-SERVICI DE VIVENDES.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra un acord de la Junta de Govern Local, d'11 de maig de 2012, de denegació de subvenció.
  Expediente .- E 03910 2011 000136 00 - Aprovat
 • 0064(E).-SERVICI DE CIRCULACIÓ I TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa autoritzar una proposta de gasto de gestió anticipada per al contracte de gestió del trànsit.
  Expediente .- E 01801 2012 002989 00 - Aprovat
 • 0065(E).-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa aprovar les bases que han de regir la convocatòria del Premi Senyera d'Art, modalitat escultura 2012.
  Expediente .- E 02001 2012 000186 00 - Aprovat
 • 0066(E).-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del Servici.
  Expediente .- E 02101 2012 001343 00 - Aprovat
 • 0067(E).-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa acceptar les ajudes de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació per al desenvolupament de la segona fase dels programes de qualificació professional inicial, curs 2011/2012.
  Expediente .- E 02101 2012 001140 00 - Aprovat
 • 0068(E).-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa encarregar a les actuals adjudicatàries la continuació de la prestació dels servicis següents: Gestió de l'escola infantil 'Gent menuda'.
  Expediente .- E 02101 2012 001229 00 - Aprovat
 • 0069(E).-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa encarregar a les actuals adjudicatàries la continuació de la prestació dels servicis següents: Bar-cafeteria ubicat en el Conservatori Municipal de Música 'José Iturbi'.
  Expediente .- E 02101 2012 001314 00 - Aprovat
 • 0070(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa autoritzar i disposar el gasto per a atendre el pagament del segon quadrimestre de les prestacions econòmiques individualitzades 2012.
  Expediente .- E 02201 2012 000953 00 - Aprovat
 • 0071(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la continuïtat del contracte de prestació del servici de gestió integral del centre de dia 'L'Amistat'.
  Expediente .- E 02201 2006 005113 00 - Aprovat
 • 0072(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Dóna compte del canvi de denominació de l'Associació per a la Promoció i Inserció Professional (APIP), que crea la Fundació APIP-ACAM i se subroga en els convenis de col·laboració relacionats en els expedients següents: Expedient núm. 7912/10.
  Expediente .- E 02201 2010 007912 00 - Quedar assabentat
 • 0073(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Dóna compte del canvi de denominació de l'Associació per a la Promoció i Inserció Professional (APIP), que crea la Fundació APIP-ACAM i se subroga en els convenis de col·laboració relacionats en els expedients següents: Expedient núm. 908/11.
  Expediente .- E 02201 2011 000908 00 - Quedar assabentat
 • 0074(E).-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa aprovar el coeficient de revisió de preus de les contractes següents: Neteja del sanejament municipal.
  Expediente .- E 02701 2012 000186 00 - Aprovat
 • 0075(E).-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa aprovar el coeficient de revisió de preus de les contractes següents: Conservació del sanejament municipal.
  Expediente .- E 02701 2012 000299 00 - Aprovat
 • 0076(E).-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del Servici.
  Expediente .- E 02701 2012 000322 00 - Aprovat
 • 0077(E).-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa aprovar la memòria d'inversions ordinàries per a l'exercici 2013.
  Expediente .- E 02701 2012 000386 00 - Aprovat
 • 0078(E).-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa ampliar el termini d'execució de les obres d'infraestructura i equipament de fred industrial en el mercat d'Algirós, finançades amb càrrec al pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E 02901 2010 000216 00 - Aprovat
 • 0079(E).-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa aprovar la campanya de promoció del xicotet i mitjà comerç 'Compra qualitat. Viu València de compres', les bases reguladores del sorteig i el gasto corresponent.
  Expediente .- E 02901 2012 000823 00 - Aprovat
 • 0080(E).-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa aprovar el projecte de reparcel·lació forçosa corresponent al PAI de la unitat d'execució única del sector de sòl urbanitzable no programat 'Font de Sant Lluís'.
  Expediente .- E 03102 2008 000010 00 - Aprovat
 • 0081(E).-SERVICI DE PROJECTES URBANS.- Proposa aprovar la documentació relativa al projecte final d'obres i instal·lació d'activitat del 'Projecte de la plaça pública, edificacions i aparcament del sector 4 del Parc de Capçalera (fases 2 i 5)'.
  Expediente .- E 01201 2005 000041 00 - Aprovat
 • 0082(E).-SERVICI DE PROJECTES URBANS.- Proposa aprovar el projecte d'obres d'emergència per a la consolidació de la torre en el Monestir de Sant Vicent de la Roqueta, presentat per Aumsa.
  Expediente .- E 03201 2010 000009 00 - Aprovat
 • 0083(E).-SERVICI DE PROJECTES URBANS.- Proposa desestimar el recurs de reposició presentat contra l'acord d'aprovació del 'Projecte bàsic i d'execució de reposició de l'envelat de cobriment de la plaça de la Mare de Déu'.
  Expediente .- E 03201 2011 000036 00 - Aprovat
 • 0084(E).-SERVICI DE PROJECTES SINGULARS.- Proposa aprovar tècnicament el projecte d'obres d'Infraestructures per a ús sociocultural en l'àmbit de la UE 7 PEPRI entorn de la muralla musulmana del barri del Carme', finançat amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E 03202 2010 000003 00 - Aprovat
 • 0085(E).-SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa aprovar tècnicament els projectes següents: Renovació de voreres i calçades inclosos en el Pla de Nuclis 2012.
  Expediente .- E 03301 2012 000005 00 - Aprovat
 • 0086(E).-SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa aprovar tècnicament els projectes següents: Reurbanització de l'àmbit de l'edifici destinat a dependències de Bombers i Policia Local ubicat als carrers de Dalt, de Sant Miquel i de la Baixada de Sant Miquel.
  Expediente .- E 03301 2012 000024 00 - Aprovat
 • 0087(E).-SERVICI DE QUALITAT MEDIAMBIENTAL, ENERGIES RENOVABLES I CANVI CLIMÀTIC.- Proposa aprovar la participació de l'Ajuntament en el 11é Congrés Nacional del Medi Ambient (Conama 2012).
  Expediente .- E 08001 2012 000006 00 - Aprovat
 • 0088(E).-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa no admetre la sol·licitud de retroacció de l'expedient de recuperació d'ofici d'una vivenda municipal situada a la plaça de la Santa Creu.
  Expediente .- E 05302 2012 000153 00 - Aprovat
 • 0089(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa contractar el personal amb destinació als següents plans de formació i ocupació local VCL 2012: 'Tens fusta'.
  Expediente .- E 01101 2012 001089 00 - Aprovat
 • 0090(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa contractar el personal amb destinació als següents plans de formació i ocupació local VCL 2012: 'Treball ciutat de València'.
  Expediente .- E 01101 2012 001170 00 - Aprovat
 • 0091(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar la reincorporació en el lloc de treball referència núm. 1681.
  Expediente .- E 01101 1998 001045 00 - Aprovat
 • 0092(E).-SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI.- Proposa aprovar les normes i terminis d'elaboració del Pressupost de 2013.
  Expediente .- E 05501 2012 000055 00 - Aprovat
 • 0093(E).-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar les bases del concurs de cartells anunciadors de les Falles de València 2013.
  Expediente .- E 01904 2012 000519 00 - Aprovat
 • 0094(E).-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa concedir una subvenció a favor del Rat Penat, per a sufragar els gastos del concurs de les Creus de Maig 2012.
  Expediente .- E 01904 2012 000394 00 - Aprovat
 • 0095(E).-SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa aprovar els desglossaments de pressupost proposats per Fomento de Construcciones y Contratas, SA.
  Expediente .- E 04001 2012 000129 00 - Aprovat
 • 0096(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa acceptar l'ingrés del reintegrament total d'una subvenció concedida.
  Expediente .- E 02902 2012 000106 00 - Aprovat
 • 0097(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del Servici.
  Expediente .- E 02902 2012 000225 00 - Aprovat
 • 0098(E).-MOCIÓ de la regidora delegada d'Ocupació.- Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del Servici d'Ocupació.
  Expediente .- E 02902 2012 000229 00 - Aprovat
 • 0099(E).-SERVICI DE RELACIONS INTERNACIONALS.- Proposa concedir una subvenció a favor de Canales Corporativos, SL, per a la realització de la trobada internacional de videojocs Dreamhack-Valencia 2012.
  Expediente .- E 00203 2012 000013 00 - Aprovat
 • 0100(E).-SERVICI DE CIRCULACIÓ I TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa acceptar la subvenció concedida per l'Agència Valenciana de l'Energia (AVEN), per a la redacció del Pla de Mobilitat de València, I fase, i aprovar el conveni a subscriure amb l'esmentada entitat.
  Expediente .- E 01801 2012 001884 00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI