Servicios de la web

Hall

Plens

Data:
23-12-2015
Hora:
09:30
Òrgan:
Ple
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de les Actes de les sessions ordinària de 20 de novembre i extraordinària de 23 de novembre de 2015.
  Aprovat
 • 0002.-ALCALDIA. Dóna compte de les resoluciones de l'Alcaldia-Presidència i de les regidories delegades corresponents al període comprés entre el 16 de novembre i el 15 de desembre de 2015, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
  Quedar assabentat
 • 0003.-ALCALDIA. Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions de 6, 13, 20 i 27 de novembre i 4 de desembre de 2015, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
  Quedar assabentat
 • 0004.-SECRETARIA GENERAL I DEL PLE. Dóna compte de la modificació en la composició de la Comissió de Medi Ambient i Canvi Climàtic.
  Expediente .- E-00401-2015-000027-00 - Quedar assabentat
 • 0005.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa desestimar les reclamacions formulades contra l'Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica i aprovar definitivament el text de la dita ordenança per a l'exercici 2016.
  Expediente .- E-H4969-2015-000004-00 - Aprovat
 • 0006.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa desestimar la reclamació formulada contra l'Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost sobre Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana i aprovar definitivament el text de la dita ordenança per a l'exercici 2016.
  Expediente .- E-H4969-2015-000011-00 - Aprovat
 • 0007.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa desestimar la reclamació formulada contra l'Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost sobre Activitats Econòmiques i aprovar definitivament el text de la dita ordenança per a l'exercici 2016.
  Expediente .- E-H4969-2015-000005-00 - Aprovat
 • 0008.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa estimar parcialment les reclamacions presentades contra la modificació de l'Ordenança Reguladora de la Taxa per Ocupació de Terrenys d'Ús Públic per Taules i Cadires amb Finalitat Lucrativa, i aprovar definitivament el text de la dita ordenança per a l'exercici 2016.
  Expediente .- E-H4969-2015-000006-00 - Aprovat
 • 0009.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa resoldre les reclamacions presentades contra l'Ordenança Reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles i aprovar definitivament el text de la dita ordenança per a l'exercici 2016.
  Expediente .- E-H4969-2015-000003-00 - Aprovat
 • 0010.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa estimar la reclamació presentada contra la modificació de l'Ordenança Reguladora de les Taxes per Utilització Privativa o Aprofitament Especial de Béns de Domini Públic Municipal amb Mercaderies, Materials de Construcció, Llocs, Barracons, Espectacles i altres instal·lacions anàlogues, i aprovar definitivament el text de la dita ordenança per a l'exercici 2016.
  Expediente .- E-H4969-2015-000030-00 - Aprovat
 • 0011.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar definitivament l'Ordenança Reguladora de la Taxa per Ús Privatiu o Aprofitament Especial d'Instal·lacions i Edificis Municipals per a l'exercici 2016, amb l'esmena presentada per l'Alcaldia.
  Expediente .- E-H4969-2015-000036-00 - Aprovat
 • 0012.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar definitivament la modificació de l'Ordenança Reguladora de la Taxa per Prestació del Servici de Cementeris Municipals, Conducció de Cadàvers i altres servicis funeraris de caràcter municipal, amb l'esmena presentada pel regidor d'Hisenda.
  Expediente .- E-H4969-2015-000015-00 - Aprovat
 • 0013.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa resoldre els escrits i reclamacions presentats i aprovar definitivament el Presupost general i consolidat de la corporació per a l'any 2016, els seus organismes autònoms amb personalitat diferenciada i empreses municipals, així com les bases d'execució, els seus annexos i la plantilla de personal.
  Expediente .- E-05501-2015-000049-00 - Aprovat
 • 0014.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'Informe de la Intervenció General Municipal relatiu als estats comptables anuals i justificació de les aportacions efectuades als grups polítics municipals a càrrec del Pressupost municipal de 2015, fins al 12 de juny del 2015, fi del mandat 2011-2015.
  Expediente .- E-00407-2015-000021-00 - Quedar assabentat
 • 0015.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la proposta de tarifes de l'Empresa Municipal de Transports de València, EMT, per al 2016.
  Expediente .- E-01801-2015-003238-00 - Aprovat
 • 0016.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 8a relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i obligacions 2015.
  Expediente .- E-05501-2015-000050-00 - Aprovat amb esmenes
 • 0017.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa autoritzar la concertació d'una operació de crèdit a llarg termini del Palau de Congressos de València.
  Expediente .- E-05201-2015-000031-00 - Aprovat
 • 0018.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa l'aprovació definitiva de la modificació puntual del Pla Especial de la Malva-rosa "Quioscos Restaurants Passeig Marítim".
  Expediente .- E-03001-2013-000188-00 - Aprovat
 • 0019.-MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC. Proposa aprovar definitivament l'Ordenança Municipal de Sanejament.
  Expediente .- E-02701-2011-000657-00 - Aprovat
 • 0020.-PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I SEGURETAT CIUTADANA, BOMBERS I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES. Proposa aprovar l'estratègia DUSI denominada 'VA Cabanyal - Canyamelar - Cap de França' i sol·licitar el corresponent cofinançament per mitjà d'una subvenció de fons FEDER.
  Expediente .- E-00202-2015-000440-00 - Aprovat
 • 0021.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa cessar i nomenar nous representants al Consell Escolar Municipal.
  Expediente .- E-02101-2014-000854-00 - Aprovat
 • 0022.-GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa l'autorització de compatibilitat per a activitat pública de professor associat en la Universitat de València.
  Expediente .- E-01002-2015-000341-00 - Aprovat
 • MOCIONS
 • 0023.-Moció subscrita pel Sr. Jaramillo, regidor delegat de Transparència, Govern Obert i Auditoria Ciutadana, contra la corrupció.
  Expediente .- O-C1517-2015-000024-00 - Aprovat amb esmenes
 • 0024.-Moció subscrita pels Srs. Ribó, Fuset, Calabuig i Peris, en representació del govern municipal, sobre els compromisos de l'Ajuntament de València en matèria de canvi climàtic.
  Expediente .- O-C1503-2015-000007-00 - Aprovat
 • 0025.-Moció subcrita conjuntament pels Srs. Novo i Crespo, portaveu i regidor respectivament del Grup Popular, sobre la defensa de la tradició valenciana "Bous al carrer".
  Expediente .- O-89POP-2015-000026-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0026.-Moció subcrita conjuntament pels Srs. Novo i Crespo, portaveu i regidor respectivament del Grup Popular, sobre les places de Policia Local i Bombers.
  Expediente .- O-89POP-2015-000026-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0027.-Moció subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el reconeixement dels drets de les persones en situació de dependència i les seues famílies.
  Expediente .- O-89CIU-2015-000058-00 - Rebutjat
 • 0028.-Moció subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre promoció de les festes menors de la Ciutat de València.
  Expediente .- O-89CIU-2015-000058-00 - Rebutjat
 • 0029.-Moció subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'el·laboració d'una auditoria en matèria d'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques en edificis públics municipals.
  Expediente .- O-89CIU-2015-000060-00 - Aprovat
 • 0030.-Moció subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre València com a ciutat gastronòmica.
  Expediente .- O-89CIU-2015-000059-00 - Aprovat
 • PREGUNTES
 • 0031.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre ajuda al club esportiu 'Sala d'Armes'.
  Expediente .- O-89CIU-2015-000035-00 - Contestada
 • 0032.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre ajuda al club esportiu Handbol Marítim.
  Expediente .- O-89CIU-2015-000035-00 - Contestada
 • 0033.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre ajuda al València Club d'Halterofília.
  Expediente .- O-89CIU-2015-000035-00 - Contestada
 • 0034.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la constitució d'una comissió en relació amb el poliesportiu ubicat al carrer de l'Arxiprest en Vicent Gallart.
  Expediente .- O-89CIU-2015-000035-00 - Contestada
 • 0035.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la decoració del carrer del Poeta Querol i adjacents.
  Expediente .- O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
 • 0036.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el pressupost destinat a residus i neteja.
  Expediente .- O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
 • 0037.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja de l'horta al Forn d'Alcedo.
  Expediente .- O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
 • 0038.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja en el centre de la ciutat en la Nit de Cap d'Any.
  Expediente .- O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
 • 0039.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el Pla Integral per a la Promoció de l'Espai Agrícola Municipal.
  Expediente .- O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
 • 0040.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el Banc de Terres.
  Expediente .- O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
 • 0041.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el projecte de la Casa de l'Aigua.
  Expediente .- O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
 • 0042.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les accions del Consell Agrari en relació amb el fong dels arrossars.
  Expediente .- O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
 • 0043.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el conveni subscrit amb Ecoembes.
  Expediente .- O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
 • 0044.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les rases per als contenidors de residus soterrats al voltant de la Llotja i del Mercat Central.
  Expediente .- O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
 • 0045.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la reunió del regidor de Devesa-Albufera amb els pescadors del Palmar.
  Expediente .- O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
 • 0046.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les necessitats de neteja als barris.
  Expediente .- O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
 • 0047.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'addenda al conveni amb Ecovidre.
  Expediente .- O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
 • 0048.-Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre l'estat d'execució del Pressupost 2015.
  Expediente .- O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
 • 0049.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la rehabilitació d'alqueries del parc de Benicalap.
  Expediente .- O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
 • 0050.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la rehabilitació d'alqueries al cami històric de Ricós, a Campanar.
  Expediente .- O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
 • 0051.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les obres d'urbanització del PAI de Guillem d'Anglesola.
  Expediente .- O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
 • 0052.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el trasllat de les gasolineres de la ronda interior.
  Expediente .- O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
 • 0053.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el tancament al trànsit de la plaça de l'Ajuntament el diumenge 27 de desembre.
  Expediente .- O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
 • 0054.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la urbanització del carrer Berenguer Mallol.
  Expediente .- O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
 • 0055.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre els funcionaris d'altres administracions adscrits en comissió de servici.
  Expediente .- O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
 • 0056.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre el pressupost executat del capítol I de personal 2015.
  Expediente .- O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
 • 0057.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre permisos de reducció de jornada sense reducció d'havers.
  Expediente .- O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
 • 0058.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre els gastos per subministrament de combustible.
  Expediente .- O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
 • 0059.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre els gastos de telefonia.
  Expediente .- O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
 • 0060.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre els gastos de subministraments postals.
  Expediente .- O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
 • 0061.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el PAI del Grau.
  Expediente .- O-89CIU-2015-000054-00 - Contestada
 • 0062.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la revisió del PGOU.
  Expediente .- O-89CIU-2015-000054-00 - Contestada
 • 0063.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciudatadans, sobre l'IBI de propietats de la Generalitat Valenciana.
  Expediente .- O-89CIU-2015-000054-00 - Contestada
 • 0064.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el pressupost de 2016 per a supressió de barreres arquitectòniques.
  Expediente .- O-89CIU-2015-000054-00 - Contestada
 • 0065.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la Mesa de la Mobilitat.
  Expediente .- O-89CIU-2015-000054-00 - Contestada
 • 0066.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el Parc Central.
  Expediente .- O-89CIU-2015-000054-00 - Contestada
 • 0067.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les subvencions nominatives sense assignar.
  Expediente .- O-89CIU-2015-000055-00 - Contestada
 • 0068.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les subvencions nominatives a fundacions del mateix Ajuntament.
  Expediente .- O-89CIU-2015-000055-00 - Contestada
 • 0069.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el Fons de Contingència.
  Expediente .- O-89CIU-2015-000055-00 - Contestada
 • 0070.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les fitxes de gastos.
  Expediente .- O-89CIU-2015-000055-00 - Contestada
 • 0071.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la construcció d'escoles.
  Expediente .- O-89CIU-2015-000055-00 - Contestada
 • 0072.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la construcció de vivendes.
  Expediente .- O-89CIU-2015-000055-00 - Contestada
 • 0073.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el fòrum universitari Joan Lluís Vives.
  Expediente .- O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
 • 0074.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre subvencions nominatives a Esports del Pressupost de 2016.
  Expediente .- O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
 • 0075.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la inversió en instal·lacions esportives.
  Expediente .- O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
 • 0076.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre l'ampliació del poliesportiu de Benimàmet.
  Expediente .- O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
 • 0077.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre les sales d'exposició del Palau de la Música.
  Expediente .- O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
 • 0078.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'accés al carrer de Martí Grajales des del carrer de la Serradora.
  Expediente .- O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
 • 0079.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'accés d'animals als autobusos de l'EMT.
  Expediente .- O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
 • 0080.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'aparcament de la plaça Ciutat de Bruges.
  Expediente .- O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
 • 0081.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la neteja del carril bici.
  Expediente .- O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
 • 0082.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre les denúncies per ús del carril bus.
  Expediente .- O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
 • 0083.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la inseguretat al barri de la Fontsanta.
  Expediente .- O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
 • 0084.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la Patrulla Verda.
  Expediente .- O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
 • 0085.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el conveni entre el Col·legi d'Economistes i la Junta Central Fallera.
  Expediente .- O-89CIU-2015-000056-00 - Contestada
 • 0086.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la situació del Banc d'Aliments.
  Expediente .- O-89CIU-2015-000056-00 - Contestada
 • 0087.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el cartell de felicitació de l'Ajuntament de València.
  Expediente .- O-89CIU-2015-000056-00 - Contestada
 • 0088.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la Fundació COTEC.
  Expediente .- O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
 • 0089.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el jardí de Benimarfull.
  Expediente .- O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
 • 0090.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el jardí de Félix del Río.
  Expediente .- O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
 • 0091.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la campanya de Nadal en relació amb els animals de companyia.
  Expediente .- O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
 • 0092.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el jardí de Manuel Granero.
  Expediente .- O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
 • 0093.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la recollida de taronges dels arbres de la ciutat.
  Expediente .- O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
 • 0094.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'Associació Valenciana de Trastorns de Personalitat.
  Expediente .- O-89CIU-2015-000056-00 - Contestada
 • PRECS I PREGUNTES
 • 0095.-Pregunta formulada in voce pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, en relació a les pintures que decoren el despatx del regidor delegat de Comerç.
  Contestada
 • 0096.-Pregunta formulada in voce pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el poliesportiu de Nou Moles.
  Contestada
 • 0097.-Prec formulat in voce per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre arreplega de llenya de la poda per a fins solidaris.
  Quedar assabentat
 • 0098.-Prec formulat per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre declaracions de la delegada de Policia Local en la sessió.
  Quedar assabentat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI