Servicios de la web

Hall

Plens

Data:
23-02-2017
Hora:
10:00
Òrgan:
Ple
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 26 de gener de 2017.
  Aprovat
 • 0002.-ALCALDIA. Dóna compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 de gener i el 15 de febrer de 2017, a l'efecte del que extablix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  Quedar assabentat
 • 0003.-ALCALDIA. Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions de 20 i 27 de gener i 3 i 10 de febrer de 2017, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  Quedar assabentat
 • 0004.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar provisionalment la correcció d'errors del Pla de Reforma Interior Parc Central en l'àmbit A.4-2 Enginyers, Magatzem d'Intendència i Servei Militar de Construccions.
  Expediente .- E-03001-2016-000224-00 - Aprovat
 • 0005.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar provisionalment la correcció d'errors del Pla de Reforma Interior Parc Central en l'àmbit A.4-3 Parc i Mestrança d'Artilleria.
  Expediente .- E-03001-2016-000225-00 - Aprovat
 • 0006.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa autoritzar les actuacions del projecte de construcció 'Carril bici en ronda interior' en l'entorn d'un ficus monumental situat al jardí de la pl. d'Alfons el Magnànim.
  Expediente .- E-01801-2015-002265-00 - Aprovat
 • 0007.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa autoritzar les actuacions del projecte de construcció 'Ampliació xarxa ciclista 2015' en l'entorn d'un ficus monumental situat al jardí de la Glorieta.
  Expediente .- E-01801-2015-000697-00 - Aprovat
 • 0008.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar les Bases per a l'acord entre l'Ajuntament de València i l'Autoritat Portuària sobre el Pla d'Ordenació Urbana Natzaret Est i encarregar a la Direcció General de Coordinació Urbanística l'elaboració d'un conveni de desenvolupament de les bases aprovades.
  Expediente .- E-03001-2017-000045-00 - Aprovat
 • 0009.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa desestimar les al·legacions i aprovar definitivament la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles per a l'exercici 2017.
  Expediente .- E-H4969-2016-000005-00 - Aprovat
 • 0010.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de la Sentència del TSJ desestimatòria del recurs contenciós administratiu PO1/121/2014, interposat contra aprovació provisional i definitiva del Pla de Reforma Interior del Sector Patraix.
  Expediente .- E-00501-2017-000029-00 - Quedar assabentat
 • 0011.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'Informe de l'interventor general, sobre l'execució del Pla d'ajust previst en l'art. 7 del Reial decret llei 4/2012, de 24 de febrer, corresponent al quart trimestre de 2016.
  Expediente .- E-00407-2016-000008-00 - Quedar assabentat
 • 0012.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 2a relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i obligacions 2017.
  Expediente .- E-05501-2017-000005-00 - Aprovat amb esmenes
 • 0013.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 1a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost 2017.
  Expediente .- E-05501-2017-000003-00 - Aprovat
 • 0014.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la modificació de l'annex d'aplicacions pressupostàries amb subvencions nominatives 2017.
  Expediente .- E-05501-2017-000004-00 - Aprovat
 • 0015.-GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa desestimar les esmenes presentades i aprovar inicialment el Reglament d'Avaluació de l'Exercici i Rendiment i Carrera Professional Horitzontal de l'Ajuntament de València.
  Expediente .- E-00207-2016-000024-00 - Aprovat
 • 0016.-COMISSIÓ ESPECIAL DE SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS. Dóna compte de l'Informe anual de l'exercici 2016 de l'Oficina de Suggeriments, Queixes i Reclamacions i Relació amb el Defensor del Poble i el Síndic de Greuges.
  Expediente .- E-00911-2017-000036-00 - Quedar assabentat
 • MOCIONS
 • 0017.-Moció subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre l'oferta d'ocupació pública de places de Policia Local i Bombers.
  Expediente .- O-89POP-2017-000016-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0018.-Moció subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre mesures contra la pobresa infantil.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000046-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0019.-Moció subscrita pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre impuls de la ciutat de València com a referent econòmic europeu.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000047-00 - Rebutjat
 • 0020.-Moció subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el manteniment dels concerts en batxillerat i formació professional.
  Expediente .- O-89POP-2017-000016-00 - Rebutjat
 • 0021.-Moció subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el Pla d'Acció Territorial de la Infraestructura Verda del Litoral de la Comunitat Valenciana (PATIVEL)
  Expediente .- O-89POP-2017-000016-00 - Rebutjat
 • 0022.-Moció subscrita pel Sr. Fuset, delegat de Cultura Festiva, i la Sra. Gómez, primera tinenta d'alcalde, per a la defensa de les Falles i dels agents sense ànim de lucre davant els efectes de la Llei de propietat intel·lectual.
  Expediente .- O-00401-2017-000001-00 - Retirat
 • PREGUNTES
 • 0023.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre molèsties generades pel carilló del rellotge de la casa consistorial.
  Expediente .- O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
 • 0024.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre els plecs de contractes d'obres que s'han realitzat des de Servicis Centrals Tècnics en el 2016.
  Expediente .- O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
 • 0025.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre la despesa per subministraments postals en novembre i desembre de 2016.
  Expediente .- O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
 • 0026.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre el telèfon d'informació municipal 010.
  Expediente .- O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
 • 0027.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre el pressupost executat del 2016 en Servicis Centrals Tècnics.
  Expediente .- O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
 • 0028.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre els plecs de contractes de subministrament i servicis.
  Expediente .- O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
 • 0029.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre l'escola infantil municipal del carrer del Periodista Ros Belda.
  Expediente .- O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
 • 0030.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre l'escola infantil municipal de Massarrojos.
  Expediente .- O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
 • 0031.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre l'escola infantil municipal del carrer de la Diputada Clara Campoamor.
  Expediente .- O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
 • 0032.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el Conveni subscrit amb la Univesitat de València sobre l'estudi del sistema educatiu en la ciutat.
  Expediente .- O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
 • 0033.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el ban de Falles.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000038-00 - Contestada
 • 0034.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre sol·licitud d'ajudes econòmiques per a rehabilitar les alqueries del Moro i de la Torre.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000038-00 - Contestada
 • 0035.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre els refugis de la Guerra Civil.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000038-00 - Contestada
 • 0036.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el sector de les arts escèniques.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000038-00 - Contestada
 • 0037.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Ciutat de l'Artista Faller.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000038-00 - Contestada
 • 0038.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'assetjament escolar.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000038-00 - Contestada
 • 0039.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les rutes d'elements històrics.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000038-00 - Contestada
 • 0040.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el Centre Unesco de València.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000038-00 - Contestada
 • 0041.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el conveni subscrit entre la JCF i l'SGAE.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000038-00 - Contestada
 • 0042.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la implementació d'un acord de la Comissió d'Hisenda de 25 de gener de 2016 relatiu al fraccionament dels pagaments.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000040-00 - Contestada
 • 0043.-Pregunta subscrita conjuntament pel Sr. Giner i la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el monestir de Sant Vicent de la Roqueta.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000038-00 - Contestada
 • 0044.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre queixes de veïns a la defensora del Poble pels canvis en les línies de l'EMT.
  Expediente .- O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
 • 0045.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre pilons en Russafa.
  Expediente .- O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
 • 0046.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre les obres del Parc Lineal de Benimàmet.
  Expediente .- O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
 • 0047.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els resultats de l'auditoria d'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques en edificis públics municipals.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000041-00 - Contestada
 • 0048.-Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre informació d'un expedient administratiu del Gabinet dAlcaldia.
  Expediente .- O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
 • 0049.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre els contractes menors per a la gestió dels perfils en xarxes socials institucionals de les diferents delegacions i la general de l'Ajuntament.
  Expediente .- O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
 • 0050.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'acord entre l'Ajuntament de València i l'Autoritat Portuària per a redefinir l'espai contigu del port amb Natzaret.
  Expediente .- O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
 • 0051.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'ampliació del parc de Benicalap.
  Expediente .- O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
 • 0052.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el Centre Excursionista.
  Expediente .- O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
 • 0053.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el conveni subscrit amb la Diputació per a la rehabilitació del xalet situat al carrer d'Aben al-Abbar.
  Expediente .- O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
 • 0054.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'edifici de la Conselleria de Medi Ambient.
  Expediente .- O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
 • 0055.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el Monestir de Sant Vicent de la Roqueta.
  Expediente .- O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
 • 0056.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el PAI Av. dels Tarongers i el carrer del Dr. Álvaro López.
  Expediente .- O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
 • 0057.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el projecte de centre de salut per a l'antiga Fe, de Campanar.
  Expediente .- O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
 • 0058.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el projecte Grow Green.
  Expediente .- O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
 • 0059.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la rehabilitació de l'antic varador.
  Expediente .- O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
 • 0060.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la zona de jocs de la plaça del Músic Antoni Eiximeno.
  Expediente .- O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
 • 0061.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la colocació d'un banc al carrer del Transatlàntic.
  Expediente .- O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
 • 0062.-Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre el desglossament del Pressupost 2017 per districtes.
  Expediente .- O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
 • 0063.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el mal estat dels bancs situats al carrer de les Arts Gràfiques.
  Expediente .- O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
 • 0064.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre el Pla Estratègic de Turisme.
  Expediente .- O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
 • 0065.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'estat de les palmeres del carrer de la Motonau.
  Expediente .- O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
 • 0066.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el solar situat al carrer de Sant Vicent Màrtir, 250.
  Expediente .- O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
 • 0067.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'estat de les palmeres del carrer de Ramón Porta Carrasco.
  Expediente .- O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
 • 0068.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'estat de les palmeres del carrer del Creuer.
  Expediente .- O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
 • 0069.-Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre el Fons complementari de finançament local.
  Expediente .- O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
 • 0070.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre denúncies i sancions imposades a terrasses.
  Expediente .- O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
 • 0071.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre denúncies, sancions i import recaptat per incompliment de l'Ordenança de neteja urbana respecte al tancament i manteniment de solars.
  Expediente .- O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
 • 0072.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre denúncies, sancions i import recaptat per incompliment de l'Ordenança de neteja urbana.
  Expediente .- O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
 • 0073.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre denúncies i sancions imposades per contaminació acústica.
  Expediente .- O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
 • 0074.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre denúncies i sancions imposades per venda ambulant il·legal.
  Expediente .- O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
 • 0075.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre denúncies i sancions imposades per incompliment de l'Ordenança de parcs i jardins.
  Expediente .- O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
 • 0076.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre les llicències de gasolineres en parcel·les de titularitat municipal.
  Expediente .- O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
 • 0077.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre les denúncies i sancions imposades per circular, estacionar o realitzar parades indegudes en el carril bus.
  Expediente .- O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
 • 0078.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre expedients i sentències per responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
 • 0079.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre sentències desfavorables a l'Ajuntament.
  Expediente .- O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
 • 0080.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre reclamacions administratives per responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
 • 0081.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre sancions anul·lades per l'Ajuntament.
  Expediente .- O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
 • 0082.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre denúncies i sancions imposades pel consum d'alcohol i estupefaents a la via pública.
  Expediente .- O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
 • 0083.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la senyalització amb pintura verda de les zones de contenidors.
  Expediente .- O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
 • 0084.-Pregunta suscrita por la Sra. Ramón-Llin, del Grupo Popular, sobre la neteja dels voltants del MUVIM a causa de la pràctica del botellot.
  Expediente .- O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
 • 0085.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la instal·lació de plaques solars als edificis municipals.
  Expediente .- O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
 • 0086.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja dels excrements canins.
  Expediente .- O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
 • 0087.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre els cartells informatius instal·lats a l'Albufera.
  Expediente .- O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
 • 0088.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la conservació de les motes de l'Albufera.
  Expediente .- O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
 • 0089.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la freqüència de la neteja als barris.
  Expediente .- O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
 • 0090.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre les bases dels premis de poesia lírica fallera.
  Expediente .- O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
 • 0091.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja del voltant de l'alqueria dels Moros.
  Expediente .- O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
 • 0092.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la recollida de matèria orgànica.
  Expediente .- O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
 • 0093.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre els danys ocasionats pel temporal en la Devesa.
  Expediente .- O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
 • 0094.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja extraordinària amb motiu dels vendavals.
  Expediente .- O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
 • 0095.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el manteniment dels contenidors de residus.
  Expediente .- O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
 • 0096.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'Hotel Sidi Saler.
  Expediente .- O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
 • 0097.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la venda de proximitat al mercat de Mossén Sorell.
  Expediente .- O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
 • 0098.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'informe de SEO/Birdlife respecte de l'Albufera.
  Expediente .- O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
 • 0099.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la convocatòria de llocs de venda vacants en els mercats extraordinaris.
  Expediente .- O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
 • 0100.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el mercat de Sant Pere Nolasco.
  Expediente .- O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
 • 0101.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el personal nou destinat als centres municipals d'activitats per a persones majors.
  Expediente .- O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
 • 0102.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el centre de dia per a majors en les Naus de Ribes.
  Expediente .- O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
 • 0103.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el nou centre municipal d'activitats per a persones majors de Malilla.
  Expediente .- O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
 • 0104.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la campanya de desinfecció i desinsectació per combatre les plagues d'insectes.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000043-00 - Contestada
 • 0105.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de la Comissaria VII de Policia Local.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000043-00 - Contestada
 • 0106.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre els equipaments i el material del parc de Bombers tancat en el port de València.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000043-00 - Contestada
 • 0107.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre una sol·licitud d'audiència a l'Alcaldia en relació amb la depuradora de Pinedo.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000042-00 - Contestada
 • 0108.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre l'estat en què es troben les comissaries de València i les seues necessitats.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000043-00 - Contestada
 • 0109.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre el dispositiu de platges de la Policia Local.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000043-00 - Contestada
 • 0110.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la plantilla i els parcs de Bombers.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000043-00 - Contestada
 • 0111.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la quantitat destinada a les ajudes d'emergència social en el Pressupost municipal de 2017.
  Expediente .- O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
 • 0112.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el coneixement pels servicis municipals dels desnonaments produïts en la ciutat de València.
  Expediente .- O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
 • 0113.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre el personal administratiu incorporat a l'EMT.
  Expediente .- O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
 • 0114.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la sanció al regidor de Mobilitat Sostenible.
  Expediente .- O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
 • 0115.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre els resultats del projecte La nostra ciutat, el teu refugi.
  Expediente .- O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
 • 0116.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el projecte de dinamització d'activitats i obres.
  Expediente .- O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
 • 0117.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la possible compra de l'edifici seu del Centre Excursionista per part de l'Ajuntament.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000041-00 - Contestada
 • 0118.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la futura obertura de la Universitat Europea al Cabanyal.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000041-00 - Contestada
 • 0119.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la partida de mig milió d'euros per a la reforma del xalet situat al carrer d'Aben al-Abbar.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000041-00 - Contestada
 • 0120.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la brutícia del voltant de l'alqueria dels Moros.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000041-00 - Contestada
 • 0121.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'alqueria de Falcó.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000041-00 - Contestada
 • 0122.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el monestir de Sant Vicent de la Roqueta.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000041-00 - Contestada
 • 0123.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els pressupostos participatius i el projecte de l'av. de Pérez Galdós.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000041-00 - Contestada
 • 0124.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el projecte de catalogació de tota l'horta de València.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000041-00 - Contestada
 • 0125.-Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre la informació dels expedients disciplinaris.
  Expediente .- O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
 • 0126.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la retirada de pilons en l'av. del Port, 83.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000039-00 - Contestada
 • 0127.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el simulacre d'evacuació realitzat el proppassat 10 de febrer.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000039-00 - Contestada
 • 0128.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la sepultura dels morts a la Guerra de Cuba de 1898, situada al cementeri del Grau.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000039-00 - Contestada
 • 0129.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el primer baròmetre d'opinió pública i satisfacció de la ciutadania de València amb els servicis municipals.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000039-00 - Contestada
 • 0130.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre les queixes davant el Síndic de Greuges relacionades amb la contaminació acústica.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000039-00 - Contestada
 • 0131.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre els expedients de llicències d'obertura.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000039-00 - Contestada
 • 0132.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el mobiliari urbà.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000039-00 - Contestada
 • 0133.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la retirada d'una moció de suport al poble palestí la proppassada sessió plenària.
  Expediente .- O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
 • 0134.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el sector del taxi.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000041-00 - Contestada
 • 0135.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les peticions de les associacions de veïns.
  Expediente .- O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
 • 0136.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la Marina Reial Joan Carles I.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000041-00 - Contestada
 • 0137.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les solucions urbanístiques per a la integració entre el port i la ciutat.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000041-00 - Contestada
 • 0138.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre noves zones per a gossos.
  Expediente .- O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
 • 0139.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les inversions en jardins durant l'exercici 2016.
  Expediente .- O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
 • 0140.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el procés participatiu en el Cabanyal.
  Expediente .- O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
 • 0141.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre els pressupostos participatius durant l'exercici 2017.
  Expediente .- O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
 • 0142.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el sector hoteler a la ciutat.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000040-00 - Contestada
 • 0143.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'activitat de l'equip de govern en entitats, empreses i organismes públics participats.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000040-00 - Contestada
 • 0144.-Pregunta formulada in voce en la sessió plenària de 26 de gener de 2017 per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre l'organigrama de Bombers.
  Expediente .- O-00606-2017-000001-00 - Contestada
 • 0145.-Pregunta formulada in voce en la sessió plenària de 26 de gener de 2017 per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la convocatòria de la Comissió de Seguiment del V Pacte per l'Ocupació de la Ciutat de València.
  Expediente .- O-00606-2017-000001-00 - Contestada
 • PRECS I PREGUNTES
 • 0146.-Pregunta formulada in voce per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la declaració de l'Albufera com a Reserva de la Biosfera.
  Contestada
 • 0147.-Prec formulat in voce pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre els esports minoritaris.
  Quedar assabentat
 • 0148.-Pregunta formulada in voce pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la Comissió de Seguiment de la Declaració de les Falles com a Patrimoni Immaterial de la Unesco.
  Contestada
 • 0149.-Prec formulat in voce per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Fundació Xarxa de Suport a la Integració Sociolaboral.
  Quedar assabentat
 • MOCIÓ URGENT
 • 0150.-Moció subscrita pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre mesures derivades de les plusvàlues en la transmissió d'immobles.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000048-00 - Rebutjada l'urgència


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI