Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
16-11-2012
Hora:
10:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 26 d'octubre de 2012.
  Aprovat
 • 0002.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòria del recurs d'apel·lació interposat contra la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5 en el Recurs PO núm. 208/09, que la revoca i desestima el recurs sobre prescripció del dret al reconeixement de l'obligació de pagament d'una quantitat per treballs executats al carrer de Nicasi Benlloch.
  Expediente .- E 00501 2009 000534 00 - Quedar assabentat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5, desestimatòria del Recurs PO núm. 620/07, sobre reclamació de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E 00501 2008 000214 00 - Quedar assabentat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, interposats contra resolucions del Jurat Tributari desestimatòries de les reclamacions seguides contra diverses liquidacions de l'impost sobre activitats econòmiques, exercici 2009: Recurs PO núm. 372/10.
  Expediente .- E 00501 2010 000399 00 - Quedar assabentat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, interposats contra resolucions del Jurat Tributari desestimatòries de les reclamacions seguides contra diverses liquidacions de l'impost sobre activitats econòmiques, exercici 2009: Recurs PA núm. 915/10.
  Expediente .- E 00501 2011 000242 00 - Quedar assabentat
 • 0006.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 741/11, interposat contra desestimació de la reposició seguida contra multa per infracció de l'Ordenança de venda ambulant en via pública.
  Expediente .- E 00501 2012 000245 00 - Quedar assabentat
 • 0007.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 135/12, interposat contra multa per la comissió d'una infracció lleu per col·locació de suport publicitari de beguda alcohòlica.
  Expediente .- E 00501 2012 000251 00 - Quedar assabentat
 • 0008.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de l'Acte, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, que declara acabat el procediment del Recurs PA núm. 509/11, contra liquidació en via de constrenyiment de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
  Expediente .- E 00501 2012 000199 00 - Quedar assabentat
 • 0009.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de l'Acte, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 8, que declara caducat el Recurs PO núm. 221/12, en matèria de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E 00501 2012 000300 00 - Quedar assabentat
 • 0010.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòria parcial del recurs contenciós administratiu núm. 4/305/10, interposat contra acord del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa sobre preu just de dos finques ubicades entre els carrers del Doctor Olóriz i de Faustí Barberá.
  Expediente .- E 00501 2010 000569 00 - Aprovat
 • 0011.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, estimatòria del Recurs PO núm. 541/10, interposat contra l'acord del Jurat Tributari que va desestimar una reclamació contra liquidacions en concepte d'impost sobre béns immobles, exercicis 2000 al 2005.
  Expediente .- E 00501 2010 000650 00 - Aprovat
 • 0012.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, estimatòria del Recurs PO núm. 741/10, interposat contra liquidacions del tercer i quart trimestre de 2009, en concepte de taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per empreses explotadores de servicis de telefonia mòbil.
  Expediente .- E 00501 2011 000045 00 - Aprovat
 • 0013.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, estimatòria del Recurs PA núm. 774/11, interposat contra l'acord del Jurat Tributari que va desestimar una reclamació contra liquidació per concepte d'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
  Expediente .- E 00501 2012 000113 00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar la regularització horària del lloc de treball referència núm. 3535.
  Expediente .- E 01101 2012 001577 00 - Aprovat
 • 0015.-MESA DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar el requeriment previ a l'adjudicació de les obres de 'Millora del consum hídric al jardí de la Gran Via de Ramón i Cajal', finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E 04101 2011 000148 00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa convocar procediment obert per a contractar el projecte bàsic d'obres de 'Consolidació i rehabilitació estructural de l'antiga Farinera per a infraestructura sociocultural', finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E 04101 2012 000047 00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns tres parcel·les situades als carrers de Campoamor i del Músic Ginés.
  Expediente .- E 05301 1987 000034 00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 27 de juliol de 2012, pel qual es van donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns uns immobles situats al carrer d'Antoni Suárez.
  Expediente .- E 05303 2009 000021 00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI DE RELACIONS INTERNACIONALS.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor de determinats proveïdors per diversos conceptes.
  Expediente .- E 00203 2012 000025 00 - Aprovat
 • 0020.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2010 140875.
  Expediente .- E 01305 2010 000502 00 - Aprovat
 • 0021.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00115 2010 1299.
  Expediente .- E 01305 2010 000551 00 - Aprovat
 • 0022.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2011 43961.
  Expediente .- E 01305 2011 000195 00 - Aprovat
 • 0023.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2011 62298.
  Expediente .- E 01305 2011 000277 00 - Aprovat
 • 0024.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2011 120123.
  Expediente .- E 01305 2011 000518 00 - Aprovat
 • 0025.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2011 135264.
  Expediente .- E 01305 2012 000011 00 - Aprovat
 • 0026.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00115 2012 106.
  Expediente .- E 01305 2012 000122 00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2012 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 3071-W, de 25 de maig.
  Expediente .- E 01306 2012 002093 00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2012 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 5089-W, de 13 de setembre.
  Expediente .- E 01306 2012 004180 00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2012 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 5172-W, de 13 de setembre.
  Expediente .- E 01306 2012 004436 00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2012 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 5040-W, de 15 de setembre.
  Expediente .- E 01306 2012 004265 00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Ferroser Infraestructuras, SA.
  Expediente .- E 01801 2012 003723 00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa reajustar el crèdit pressupostari del contracte per a la prestació del servici de gestió, informació i animació juvenil en els centres municipals de joventut.
  Expediente .- E 04101 2012 000008 00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar la Carta de Servicis de la xarxa de biblioteques públiques municipals.
  Expediente .- E 01905 2012 000166 00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa reconéixer l'obligació d'un gasto per a l'abonament de part del xec Univex.
  Expediente .- E 02101 2011 000888 00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa prorrogar el conveni firmat amb Creu Roja Espanyola per al finançament del seu centre de paràlisi infantil a València.
  Expediente .- E 02101 2012 001445 00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa desestimar, per extemporània, una sol·licitud de xec Univex per al curs 2012/2013.
  Expediente .- E 02101 2012 001471 00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa resoldre els recursos de reposició interposats contra l'acord de la Junta de Govern Local de 22 de juny de 2012, relatiu al xec escolar.
  Expediente .- E 02101 2012 001765 00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a part de l'aportació al conveni firmat amb la Fundació del Secretariat Gitano, per al desenvolupament del programa pluriregional de lluita contra la discriminació.
  Expediente .- E 02201 2008 000411 00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOS).- Proposa disposar el gasto i reconéixer l'obligació respecte als guanyadors del concurs d'art floral organitzat per la Junta.
  Expediente .- E 02304 2012 000488 00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITS).- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de diversos proveïdors, derivat dels gastos originats amb motiu de la realització de diverses activitats culturals.
  Expediente .- E 02305 2012 001365 00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI DE PEDANIES.- Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l'obligació corresponent a un gasto derivat de la realització de les festes patronals a la pedania de Carpesa.
  Expediente .- E 02310 2012 000192 00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats que s'indiquen a continuació, per servicis prestats en els cementeris General i perifèrics: Secopsa Servicios, SA.
  Expediente .- E 02802 2012 000480 00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats que s'indiquen a continuació, per servicis prestats en els cementeris General i perifèrics: UTE-FCC/Secopsa.
  Expediente .- E 02802 2012 000481 00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa autoritzar l'Associació de Venedors del Mercat Central la instal·lació de torn en els lavabos per a clients.
  Expediente .- E 02901 2012 000735 00 - Aprovat
 • 0045.-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats que s'indiquen a continuació, per diversos conceptes: Saneamientos Orts, SL.
  Expediente .- E 02902 2011 000200 00 - Aprovat
 • 0046.-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats que s'indiquen a continuació, per diversos conceptes: Creu Roja Espanyola.
  Expediente .- E 02902 2012 000082 00 - Aprovat
 • 0047.-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats que s'indiquen a continuació, per diversos conceptes: El Corte Inglés, SL.
  Expediente .- E 02902 2012 000302 00 - Aprovat
 • 0048.-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats que s'indiquen a continuació, per diversos conceptes: Algoritmos, Procesos y Diseños, SA.
  Expediente .- E 02902 2012 000401 00 - Aprovat
 • 0049.-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats que s'indiquen a continuació, per diversos conceptes: Autocares José Puerto, SL.
  Expediente .- E 02902 2012 000430 00 - Aprovat
 • 0050.-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa disposar el gasto i reconéixer l'obligació en concepte d'ajudas municipals a la contractació 2012. (3r termini).
  Expediente .- E 02902 2012 000418 00 - Aprovat
 • 0051.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa estimar parcialment un recurs de reposició interposat contra liquidacions per quotes d'urbanització en el projecte de reparcel·lació econòmica del carrer d'Alboraia i altres.
  Expediente .- E 03107 2011 000013 00 - Aprovat
 • 0052.-SERVICI DE PROJECTES SINGULARS.- Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública el reajustament de les anualitats del projecte d'Infraestructura d'urbanització d'equipament sociocultural a la plaça del Pilar, connexió amb Guillem de Castro, núm. 38', finançat amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E 03202 2009 000005 00 - Aprovat
 • 0053.-SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa aprovar l'acta de cessió de les obres de 'Reurbanització de l'eix Puerto Rico i adjacents (Barri de Russafa-València)', executades per la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient.
  Expediente .- E 03301 2008 000134 00 - Aprovat
 • 0054.-SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa aprovar tècnicament el projecte d'obres denominat 'Condicionament d'itineraris paisatgístics en l'entorn de l'Horta de Sant Miquel dels Reis'.
  Expediente .- E 03301 2012 000044 00 - Aprovat
 • 0055.-SERVICI D'ENLLUMENAT.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor d'Imesapi, SA, corresponents a les certificacions dels mesos de 2012 que s'indiquen a continuació, del contracte de conservació de fonts ornamentals: Agost.
  Expediente .- E 03303 2012 000179 00 - Aprovat
 • 0056.-SERVICI D'ENLLUMENAT.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor d'Imesapi, SA, corresponents a les certificacions dels mesos de 2012 que s'indiquen a continuació, del contracte de conservació de fonts ornamentals: Setembre.
  Expediente .- E 03303 2012 000180 00 - Aprovat
 • 0057(E).-BANDA MUNICIPAL.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb Adagio, SA, dirigit a regular la seua col·laboració en l'àmbit de l'activitat de gestió i producció del Certamen Internacional de Bandes de Música 'Ciutat de València'.
  Expediente .- E 01601 2012 000038 00 - Aprovat
 • 0058(E).-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar el text de la novació del conveni de col·laboració firmat amb Gas Natural Cegas, SA i la Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Promoció Estratègica, el Desenvolupament i la Innovació Urbana.
  Expediente .- E 01902 2012 000082 00 - Aprovat
 • 0059(E).-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa concedir al Club de Gimnasia Rítmico Deportiva Atzar una ajuda econòmica destinada a sufragar els gastos derivats de la temporada 2011-2012.
  Expediente .- E 01903 2012 000261 00 - Aprovat
 • 0060(E).-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació d'una transferència corrent a favor de la Fundació Esportiva Municipal.
  Expediente .- E 01903 2012 000400 00 - Aprovat
 • 0061(E).-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de factures de diferents proveïdors.
  Expediente .- E 01905 2012 000171 00 - Aprovat
 • 0062(E).-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa declarar exclòs a un participant en la convocatòria del Premi Senyera d'Art modalitat escultura 2012.
  Expediente .- E 02001 2012 000186 00 - Aprovat
 • 0063(E).-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa designar la tinent d'alcalde delegada de Cultura com a representant de l'Ajuntament a efectes de sol·licitar les ajudes econòmiques pertinents convocades per la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport.
  Expediente .- E 02001 2012 000292 00 - Aprovat
 • 0064(E).-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa el dia 21 de gener de 2013 com a dia festiu de caràcter local a l'efecte escolar en la ciutat de València per al curs acadèmic 2012/2013.
  Expediente .- E 02101 2012 001288 00 - Aprovat
 • 0065(E).-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa actualitzar l'import de l'IVA al legalment aplicable al pressupost d'adjudicació dels contractes per a l'execució de les obres que s'indiquen a continuació, finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana: 'Construcció d'escola infantil de primer cicle a la plaça del Periodista Vicente Ros Belda'.
  Expediente .- E 02101 2011 000317 01 - Aprovat
 • 0066(E).-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa actualitzar l'import de l'IVA al legalment aplicable al pressupost d'adjudicació dels contractes per a l'execució de les obres que s'indiquen a continuació, finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana: 'Construcció d'escola infantil de primer cicle al barri de Massarrojos'.
  Expediente .- E 02101 2011 000318 01 - Aprovat
 • 0067(E).-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa aprovar la inclusió de dos noves unitats d'obra en el quadre de preus del projecte '2a fase rehabilitació dels prefiltres ràpids de la Presa. Instal·lació de CAP al Realó i altres millores en plantes potabilitzadores'.
  Expediente .- E 02701 2010 000174 00 - Aprovat
 • 0068(E).-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l'obligació a favor de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, en concepte de cànon de regulació i tarifes d'utilització de l'aigua.
  Expediente .- E 02701 2011 000518 00 - Aprovat
 • 0069(E).-SERVICI DE COORDINACIÓ D'OBRES EN LA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURES.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 193-O, de 30 de març de 2012, sobre denegació de llicència d'instal·lació d'un suport publicitari.
  Expediente .- E 03701 2012 000049 00 - Aprovat
 • 0070(E).-SERVICI DE PROJECTES URBANS.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer unes obligacions de pagament a favor d'Aumsa, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 25/12.
  Expediente .- E 03201 2012 000025 00 - Aprovat
 • 0071(E).-SERVICI DE PROJECTES URBANS.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer unes obligacions de pagament a favor d'Aumsa, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 26/12.
  Expediente .- E 03201 2012 000026 00 - Aprovat
 • 0072(E).-SERVICI DE PROJECTES URBANS.- Proposa aprovar la segona addenda al conveni firmat amb Iberdrola Distribució Elèctrica, SA Societat Unipersonal, per a l'electrificació de les dependències municipals i aparcament subterrani de l'antic edifici de la Tabaquera.
  Expediente .- E 03201 2009 000055 00 - Aprovat
 • 0073(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar la declaració de l'excepcionalitat i urgent necessitat d'un nomenament interí.
  Expediente .- E 01101 2012 001740 00 - Aprovat
 • 0074(E).-MOCIÓ conjunta del vicealcalde i del quint tinent d'alcalde coordinador de l'Àrea d'Urbanisme, Qualitat Urbana i Vivenda.- Proposen extingir el Servici de Projectes Singulars, assumint el Servici de Projectes Urbans la totalitat de les seues competències i funcions.
  Aprovat
 • 0075(E).-ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.- Proposa aprovar el projecte de marc pressupostari 2012-2015, el límit de gasto no financer i el fons de contingència (Llei Orgànica 2/12).
  Expediente .- E 04302 2012 000008 00 - Aprovat
 • 0076(E).-ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.- Proposa aprovar el projecte de Pressupost de la corporació per a l'exercici 2013.
  Expediente .- E 05501 2012 000073 00 - Aprovat
 • 0077(E).-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa reajustar el gasto del contracte d'electricitat en alta tensió.
  Expediente .- E 01201 2011 000069 00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI