18/11/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
26-04-2019
Hora:
09:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 26 DE ABRIL DE 2019

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 18 d'abril de 2019.
  Aprovat
 • 0002.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Dóna compte del dictamen emés per la Comissió Municipal d'Unificació de Criteris Tècnics en sessió extraordinària de 14 de febrer de 2019.
  Expediente .- E-05692-2019-000001-00 - Quedar assabentat
 • 0003.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa substituir el nom del carrer de Pavia pel de 'Carrer de José Ballester Gozalvo' (Polític).
  Expediente .- E-01905-2013-000004-00 - Aprovat
 • 0004.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa denominar la via pública EP Sector Malilla A com 'Carrer de Vicent Miguel Carceller' (Periodista).
  Expediente .- E-01905-2015-000111-00 - Aprovat
 • 0005.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa denominar la via pública EP Sector Malilla B com 'Carrer de Vicent Marco Miranda' (Polític).
  Expediente .- E-02000-2017-000006-00 - Aprovat
 • 0006.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa denominar la via pública EP Sector Malilla C com 'Carrer d'Aarón Vidal López' (Soldat).
  Expediente .- E-02000-2016-000159-00 - Aprovat
 • 0007.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa denominar la via pública EP Sector Malilla E com 'Carrer de Lluís Alcanyís' (Metge).
  Expediente .- E-02000-2016-000015-00 - Aprovat
 • 0008.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa denominar la via pública EP Sector Barraques de Lluna C com 'Carrer de Manuel Peris Gómez' (Jurista).
  Expediente .- E-02000-2016-000017-00 - Aprovat
 • 0009.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa denominar la via pública EP Sector Santa Bárbara A com 'Carrer del Mas del Cansalader'.
  Expediente .- E-02000-2019-000062-00 - Aprovat
 • 0010.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa denominar una via pública com 'Carrer de la Séquia dels Diables'.
  Expediente .- E-02000-2018-000101-00 - Aprovat
 • 0011.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa denominar una via pública com 'Plaça de la Marató'.
  Expediente .- E-02000-2019-000038-00 - Aprovat
 • 0012.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa denominar quatre carrers en projecte de la ciutat de València.
  Expediente .- E-02000-2019-000040-00 - Aprovat
 • 0013.-GABINET D'ALCALDIA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Associació d'Empreses d'Arts Escèniques del País Valencià corresponent a l'exercici 2018.
  Expediente .- E-00201-2018-000028-00 - Aprovat
 • 0014.-GABINET D'ALCALDIA. Proposa concedir una subvenció a l'Associació Valenciana d'Empreses Productores de Teatre, Dansa i Circ per a l'exercici 2019.
  Expediente .- E-00201-2019-000008-00 - Aprovat
 • 0015.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, desestimatòria del Recurs PO núm. 228/15, interposat contra la no acceptació d'una declaració responsable d'obres.
  Expediente .- E-00501-2019-000128-00 - Quedar assabentat
 • 0016.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòria del Recurs PA núm. 608/18, en matèria de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2019-000106-00 - Quedar assabentat
 • 0017.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència i Interlocutòria d'Aclariment del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 8, estimatòria de la demanda interposada en el procediment de Protecció de Drets Fonamentals núm. 365/16, seguit contra desestimació presumpta de reclamació per molèsties per soroll causades per pub.
  Expediente .- E-00501-2019-000130-00 - Quedar assabentat
 • 0018.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar les sol·licituds d'abonament de dietes i gastos de desplaçament per la participació en el 'XLII Curs d'Accés a l'Escala Superior' impartit per l'IVASPE.
  Expediente .- E-01101-2018-003567-00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar les sol·licituds d'abonament de dietes i gastos de desplaçament per la participació en un curs de capacitació teòric pràctic impartit per l'IVASPE.
  Expediente .- E-01101-2018-003571-00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa declarar la disponibilitat de crèdits d'economies de IT de gener de 2019.
  Expediente .- E-01101-2019-001954-00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte d'execució de les obres del projecte bàsic i d'execució d'obra completa a la Universitat Popular de Benicalap de València.
  Expediente .- E-04101-2018-000076-00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte de subministrament i instal·lació del sistema de climatització de les naus del Complex Esportiu-Cultural la Petxina.
  Expediente .- E-04101-2018-000107-00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI D'AVALUACIÓ DE SERVICIS I GESTIÓ DE LA QUALITAT. Proposa aprovar la Carta de Servicis del Servici de Sanitat i Consum.
  Expediente .- E-00209-2019-000003-00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICIO DE JUVENTUD. Proposa donar la conformitat a la proposta de concessió d'una subvenció a favor de la Universitat Politècnica de València.
  Expediente .- E-01902-2019-000018-00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la certificació núm. 5 i última del contracte per a la redacció del projecte i execució de les obres de construcció d'una IDE al barri de Jesús.
  Expediente .- E-01903-2017-000102-00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de diversos proveïdors amb motiu de les Falles de València.
  Expediente .- E-01904-2018-000810-00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa donar la conformitat a diverses comissions falleres per a ser beneficiàries de qualsevol de les subvencions de la Regidoria de Cultura Festiva durant l'any 2019.
  Expediente .- O-01904-2019-000014-00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reajustar el gasto plurianual del contracte de servicis per a l'organització, obertura al públic, gestió cultural, didàctica, difusió i manteniment de les instal·lacions del Museu de l'Arròs.
  Expediente .- E-02001-2017-000593-00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de servicis d'organització, obertura i didàctica i de manteniment del Museu de l'Arròs.
  Expediente .- E-02001-2017-000593-00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a factures de subministrament de gasoil C per a calefacció en els col·legis públics i centres educatius de València.
  Expediente .- E-02101-2015-000564-00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa autoritzar al CEIP Pare Català el canvi d'ús de la vivenda de conserge a cuina per al centre escolar.
  Expediente .- E-02101-2018-000471-00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les justificacions presentades per diverses entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'acció social de l'any 2017.
  Expediente .- E-02201-2017-000196-00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura del servici de suport a la intervenció integral amb famílies del cens de vivenda precària a la ciutat de València.
  Expediente .- E-02201-2017-000305-00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a servicis prestats en el Punt de Trobada Familiar.
  Expediente .- E-02201-2019-000020-00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la creació del Comité d'Ètica i Bones Pràctiques del Servici de Benestar Social i Integració i les seues normes de funcionament intern.
  Expediente .- E-02201-2019-000082-00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici de gestió i execució d'activitats físiques per a persones majors de la ciutat de València.
  Expediente .- E-02224-2019-000215-00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió integral del centre de dia per a persones majors dependents 'Arniches'.
  Expediente .- E-02224-2019-000219-00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a favor de diverses entitats de la Junta Municipal de Trànsits per al desenvolupament de projectes de participació ciutadana dirigits al foment de l'associacionisme.
  Expediente .- E-02301-2018-000223-00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIES. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de disseny, elaboració i edició de materials de prevenció comunitària.
  Expediente .- E-02501-2019-000018-00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa acceptar la proposta de resolució dictada per l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals per la qual s'aprova la pròrroga de finançament ordinari per a l'exercici 2019.
  Expediente .- E-02701-2018-000209-00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa anul·lar drets reconeguts corresponents a la subvenció per al taller d'ocupació 'Adequació del mercat de Castella'.
  Expediente .- E-02902-2010-000100-00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa retornar al Servef la quantitat transferida i no gastada i abonar els interessos de demora de la subvenció concedida per al programa d'incentius a la contractació de persones jóvens qualificades (Avalem Joves) en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil (EMCUJU 2018-2019).
  Expediente .- E-02902-2018-002325-00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar la selecció dels projectes participants en l'Itinerari per a la Creació i Consolidació d'Empreses 2019.
  Expediente .- E-02902-2019-000036-00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa modificar la convocatòria de les ajudes municipals 'València Activa Formació Idiomes: Anglés, Francés, Italià, Alemany, Portugués i Xinés 2019'.
  Expediente .- E-02902-2019-000089-00 - Aprovat
 • 0045.-SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar la subvenció i reconèixer l'obligació de l'últim abonament a compte per rehabilitació a l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana el Cabanyal-el Canyamelar d'un edifici situat al carrer de Josep Benlliure.
  Expediente .- E-03910-2017-000669-00 - Aprovat
 • 0046.-SERVICI DE VIVENDA. Proposa renovar el contracte d'arrendament d'una vivenda municipal situada a la plaça del Dramaturg Faust Hernández Casajuana.
  Expediente .- E-05302-2019-000058-00 - Aprovat
 • 0047.-SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar la convocatòria per a la concessió de les ajudes municipals al lloguer 2019.
  Expediente .- E-03910-2019-000166-00 - Aprovat
 • 0048.-MOCIÓ del regidor delegat de Mobilitat Sostenible. Proposa aprovar l'execució del 'Projecte tècnic de depòsit provisional EMT Safranar'.
  Expediente .- O-C1507-2019-000165-00 - Retirat
 • 0048.-PRECS I PREGUNTES
 • 0049(E).-SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa sol·licitar una ampliació del termini de presentació de la documentació addicional relativa a l'ajuda concedida per l'Institut per a la Diversificació i l'Estalvi d'Energia.
  Expediente .- E-01201-2017-000327-00 - Aprovat
 • 0050(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a un agent de la Policia Local.
  Expediente .- E-01404-2019-000048-00 - Aprovat
 • 0051(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a un agent de la Policia Local.
  Expediente .- E-01404-2019-000054-00 - Aprovat
 • 0052(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a una agent de la Policia Local.
  Expediente .- E-01404-2019-000055-00 - Aprovat
 • 0053(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a un agent de la Policia Local.
  Expediente .- E-01404-2019-000056-00 - Aprovat
 • 0054(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de 'Traca correguda i cremà de la falla segon aniversari de les Falles com a patrimoni immaterial de la UNESCO'.
  Expediente .- E-01904-2018-001456-00 - Aprovat
 • 0055(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Dóna compte de la decisió dels Comités de Selecció de projectes per a la realització i muntatge de les falles gran i infantil de l'Ajuntament per a l'any 2020.
  Expediente .- E-01904-2019-000470-00 - Quedar assabentat
 • 0056(E).-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de prestació de servicis de vigilància de les obres de construcció d'una escola infantil al carrer de la Diputada Clara Campoamor.
  Expediente .- E-02101-2016-000344-00 - Aprovat
 • 0057(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la aprovació de la pròrroga del conveni de col·laboració amb l'associació Iniciatives Solidàries.
  Expediente .- E-02201-2018-000048-00 - Aprovat
 • 0058(E).-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la modificació sol·licitada per INTERED i la sol·licitud d'ampliació del termini de justificació presentada per Oxfam Intermon dels projectes subvencionats en la convocatòria d'educació per al desenvolupament i la ciutadania global 2017.
  Expediente .- E-02250-2017-000004-00 - Aprovat
 • 0059(E).-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud presentada per Veterinarios sin Fronteras-VETERMON d'ampliació del termini d'execució del projecte subvencionat en la convocatòria d'educació per al desenvolupament i la ciutadania global 2018.
  Expediente .- E-02250-2018-000039-00 - Aprovat
 • 0060(E).-SERVICI D'INSPECCIÓ DE TRIBUTS I RENDES. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Martínez Centro de Gestión, SL.
  Expediente .- E-H4970-2019-000001-00 - Aprovat
 • 0061(E).-SERVICI FINANCER. Proposa aprovar la carta de conformitat per a la concertació per l'EMT del préstec del Banco Europeo de Inversiones destinat al projecte 'València clean urban transport fleet renewal'.
  Expediente .- E-05201-2019-000013-00 - Aprovat
 • 0062(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa designar les persones que s'integren com a membres del tribunal que ha de jutjar la convocatòria per a proveir en propietat una plaça de tècnic/a de cooperació.
  Expediente .- E-01101-2018-000136-00 - Aprovat
 • 0063(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar una modificació de crèdits del Capítol I.
  Expediente .- E-01101-2019-002135-00 - Aprovat
 • 0064(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa la declaració d'excepcionalitat per a nomenaments interins de personal de centres docents.
  Expediente .- E-01101-2019-002199-00 - Aprovat
 • 0065(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa revocar l'adscripció en comissió de servicis en el lloc de treball d'intendent principal de la Policia Local (DE1-PH-N-F) en el Servici de Policia Local, referència núm. 8038.
  Expediente .- E-01101-2017-001914-00 - Aprovat
 • 0066(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'execució de la Sentència núm. 389/18 del Jutjat de la Jurisdicció Social núm. 16.
  Expediente .- E-01101-2018-002093-00 - Aprovat
 • 0067(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'execució de la Sentència núm. 2/19 del Jutjat de la Jurisdicció Social núm. 16.
  Expediente .- E-01101-2018-000938-00 - Aprovat
 • 0068(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local d'1 de març de 2019.
  Expediente .- E-01101-2018-001898-00 - Aprovat
 • 0069(E).-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar el conveni de col·laboració amb la Fundación Centro de Estudios Vicente Blasco Ibáñez per a la difusió de l'obra i figura del Sr. Vicente Blasco Ibáñez.
  Expediente .- E-02001-2019-000658-00 - Aprovat
(Informació publicada: 04/26/2019 01:45:10 PM)


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI