Servicios de la web

Hall

Plens

Data:
27-10-2016
Hora:
10:00
Òrgan:
Ple
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de les actes de les sessions extraordinàries de 20 i 29 de setembre de 2016, i ordinària de 29 de setembre de 2016.
  Aprovat
 • 0002.-ALCALDIA. Dóna compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 de setembre i el 15 d'octubre de 2016, a l'efecte del que extablix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  Quedar assabentat
 • 0003.-ALCALDIA. Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions de 23 i 30 de setembre i 7 i 14 d'octubre de 2016, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  Quedar assabentat
 • 0004.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Dóna compte de la Resolució del regidor delegat de Planificació i Gestió Urbana de 19 de octubre de 2016 relativa a l'Estudi de Detall de la parcel·la 12.3 de la Unitat d'Execució núm. 1 del PP Sector núm. 6 Malilla Nord.
  Expediente .- E-03001-2012-000110-00 - Aprovat
 • 0005.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar provisionalment la Modificació Puntual de caràcter estructural de les Normes Urbanístiques del PGOU Aparcaments privats en subsòl de terrenys de domini públic.
  Expediente .- E-03001-2015-000159-00 - Aprovat
 • 0006.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa declarar la caducitat i resoldre l'adjudicació del Programa d'Actuació Integrada per al desenvolupament de la Unitat d'Execució 7 del CHP de Patraix.
  Expediente .- E-03003-2016-000007-00 - Aprovat
 • 0007.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT, Proposa aprovar la suspensió temporal de l'execució del Programa d'Actuació Integrada Benifaraig A.
  Expediente .- E-03001-2001-000487-00 - Aprovat
 • 0008.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar inicialment la modificació puntual de l'Ordenança de Telecomunicacions.
  Expediente .- E-03501-2016-000772-00 - Aprovat
 • 0009.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Conteciosa Administrativa núm. 2, estimatòria del PO 24/2015 interposat per Urbanizadora Quatre Carreres SL contra Acord plenari que va resoldre l'adjudicació del PAI de la UE núm. 1 del Sector NPR-7 Quatre Carreres, amb imposició de costes a l'Ajuntament.
  Expediente .- E-00501-2016-000248-00 - Quedar assabentat
 • 0010.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte dels estats d'execució pressupostària i de situació de tresoreria a 30 de setembre del 2016.
  Expediente .- E-04302-2016-000040-00 - Quedar assabentat
 • 0011.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'Informe de l'interventor general sobre l'execució del Pla d'Ajust corresponent al tercer trimestre de 2016.
  Expediente .- E-00407-2016-000008-00 - Quedar assabentat
 • 0012.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'Informe corresponent al tercer trimestre de 2016 sobre compliment de terminis per al pagament de les obligacions municipals.
  Expediente .- E-04906-2016-000008-00 - Quedar assabentat
 • 0013.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de la creació de conceptes i subconceptes de gasto amb crèdit zero durant el tercer trimestre de 2016.
  Expediente .- E-05501-2016-000043-00 - Quedar assabentat
 • 0014.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 7a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del Pressupost de 2016.
  Expediente .- E-05501-2016-000057-00 - Aprovat
 • 0015.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÓMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar provisionalment l'Ordenança Reguladora de les Contribucions Especials pel Servici d'Extinció d'Incendis.
  Expediente .- E-H4969-2016-000019-00 - Aprovat
 • 0016.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT I ESPORTS, I CULTURA. Proposa atendre el requeriment de la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat Valenciana i remetre l'informe del Gabinet de Normalització Lingüística sobre adaptació al valencià de la denominació de la ciutat.
  Expediente .- E-01304-2015-000001-00 - Aprovat
 • MOCIONS
 • 0017.-Moció conjunta del delegat de Govern Interior, Sr. Campillo, del delegat de Cooperació al Desenvolupament i Migració, Sr. Jaramillo i de la Portaveu del Grup Socialista, Sra. Gómez, per declarar la ciutat de València com a Zona Lliure de Paradisos Fiscals.
  Expediente .- O-C1517-2016-000045-00 - Aprovat amb esmenes
 • 0018.-Moció de la delegada d'Agricultura, Horta i Pobles de València, Sra. Castillo, en defensa dels cítrics valencians.
  Expediente .- O-C1504-2016-000145-00 - Retirat
 • 0019.-Moció subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les millores en la neteja de la ciutat.
  Expediente .- O-89POP-2016-000058-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0020.-Moció subscrita pel portaveu del Grup Popular, Sr. Monzó, sobre la implantació del sistema de 'pagament a la carta' dels impostos municipals a la ciutat de València.
  Expediente .- O-89POP-2016-000058-00 - Rebutjat
 • 0021.-Moció subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la instal·lació de terrasses al domini públic.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000191-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0022.-Moció subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'ampliació del Jardí Botànic.
  Expediente .- O-89POP-2016-000058-00 - Rebutjat
 • 0023.-Moció subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la implantació de l'Administració electrònica en el sector públic empresarial, organismes autònoms i fundacions de l'Ajuntament de València.
  Expediente .- O-89POP-2016-000058-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0024.-Moció subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'adopció de mesures per a unes Falles i festes més integradores i accessibles per a totes les persones.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000190-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0025.-Moció subscrita pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre promoció de l'ocupació juvenil.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000188-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0026.-Moció subscrita pel Sr. Benlliure i el Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, per a potenciar l'ús de vehicles lliures d'emissions a la ciutat de València.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000192-00 - Aprovada proposta alternativa
 • PREGUNTES
 • 0027.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre denúncias per circular en zona de vianants a la pedania del Forn d'Alcedo.
  Expediente .- O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
 • 0028.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la convivència al barri del Cabanyal.
  Expediente .- O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
 • 0029.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre els efectius de Policia Local al barri del Cabanyal.
  Expediente .- O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
 • 0030.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre el sistema de detecció d'incendis Dister.
  Expediente .- O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
 • 0031.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre botellot als exteriors de la Facultat de Medicina.
  Expediente .- O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
 • 0032.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre avaria en la Sala del 092.
  Expediente .- O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
 • 0033.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre delinqüència al barri de Torrefiel.
  Expediente .- O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
 • 0034.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la possibilitat que els animals puguen viatjar als autobusos de l'EMT.
  Expediente .- O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
 • 0035.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre el doble sentit de circulació a l'av. del Baró de Càrcer.
  Expediente .- O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
 • 0036.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre Valenbisi.
  Expediente .- O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
 • 0037.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre conversió en zona de vianants dels ponts de la Trinitat i de Sant Josep.
  Expediente .- O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
 • 0038.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'accés al garatge de veïns residents al carrer de la Mare Sacrament.
  Expediente .- O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
 • 0039.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre motocicletes i contenidors al carrer de Ruiz de Lihory.
  Expediente .- O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
 • 0040.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre processos participatius en l'entorn de Ciutat Vella.
  Expediente .- O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
 • 0041.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre les protestes dels venedors del Mercat Central.
  Expediente .- O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
 • 0042.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre una reunió de Medi Ambient amb veïns de la ciutat.
  Expediente .- O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
 • 0043.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre obres en les seus de les juntes municipals de districte.
  Expediente .- O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
 • 0044.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre horts urbans en Jesuïtes.
  Expediente .- O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
 • 0045.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre reparació de l'estació de bombeig de Gascó Oliag.
  Expediente .- O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
 • 0046.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre reunió de Medi Ambient amb el Grup Educatiu 4.
  Expediente .- O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
 • 0047.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja en la Devesa de l'Albufera.
  Expediente .- O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
 • 0048.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja del llit del riu a Natzaret.
  Expediente .- O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
 • 0049.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la reunió mantinguda amb la Comunitat de Pescadors del Palmar.
  Expediente .- O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
 • 0050.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre una reunió de Medi Ambient amb la Interagrupació de Falles.
  Expediente .- O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
 • 0051.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja de séquies.
  Expediente .- O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
 • 0052.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les emissions de CO2 per reducció de línies d'autobusos.
  Expediente .- O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
 • 0053.-Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre el Pla Estratègic de Subvencions 2016.
  Expediente .- O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
 • 0054.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre presentació del Projecte Life Bar.
  Expediente .- O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
 • 0055.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre construcció d'un nou Col·legi Municipal Fernando de los Ríos.
  Expediente .- O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
 • 0056.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la prestació del servici d'orientació jurídica en els centres municipals de servicis socials.
  Expediente .- O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
 • 0057.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la situació de l'adjudicació de la gestió i rehabilitació de la Piscina València.
  Expediente .- O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
 • 0058.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre les places d'allotjament i acollida per a persones immigrants.
  Expediente .- O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
 • 0059.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la contracta de manteniment del Gulliver.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000184-00 - Contestada
 • 0060.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el balneari de l'Albereda.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000184-00 - Contestada
 • 0061.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la determinació d'usos per a les Naus de Ribes.
  Expediente .- O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
 • 0062.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la campanya Cultura als barris.
  Expediente .- O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
 • 0063.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el Centre de Recursos i Consum de l'Ajuntament.
  Expediente .- O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
 • 0064.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les inspeccions sanitàries.
  Expediente .- O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
 • 0065.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'increment de pressupost en matèria de plagues.
  Expediente .- O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
 • 0066.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'Hospital la Fe, de Campanar.
  Expediente .- O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
 • 0067.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les queixes per soroll.
  Expediente .- O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
 • 0068.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el Centre de Salut de Malilla.
  Expediente .- O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
 • 0069.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'1 de novembre, Dia de Tots Sants.
  Expediente .- O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
 • 0070.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la campanya de conscienciació ciutadana d'Ortifus.
  Expediente .- O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
 • 0071.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre participació de l'Ajuntament en les activitats extraescolars dels col·legis amb jornada contínua.
  Expediente .- O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
 • 0072.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la situació del CEIP 103.
  Expediente .- O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
 • 0073.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la prestació del servici d'intermediació hipotecària.
  Expediente .- O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
 • 0074.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre l'Escola Infantil Municipal de Pinedo.
  Expediente .- O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
 • 0075.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el Roserar de Vivers.
  Expediente .- O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
 • 0076.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre contaminació acústica a la gran via de les Germanies.
  Expediente .- O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
 • 0077.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la poda d'una palmera al carrer del Metge Balmis.
  Expediente .- O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
 • 0078.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el poliesportiu de Nou Moles.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000184-00 - Contestada
 • 0079.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el camp de futbol de l'Sporting Club Benimaclet.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000184-00 - Contestada
 • 0080.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la pàgina web de l'Ajuntament.
  Expediente .- O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
 • 0081.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la plaga de mosquits.
  Expediente .- O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
 • 0082.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la 2a convocatòria de subvencions per a la rehabilitació i reedificació de vivendes en l'ARRU del Cabanyal-el Canyamelar
  Expediente .- O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
 • 0083.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'acord de suspensió del PEPRI del Cabanyal.
  Expediente .- O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
 • 0084.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'adjudicació de l'elaboració del Pla Estratègic de Vivenda.
  Expediente .- O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
 • 0085.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el desenvolupament de l'àmbit av. dels Tarongers - Enginyer Fausto Elio - Dr. Álvaro López.
  Expediente .- O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
 • 0086.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre ParticipaReina!
  Expediente .- O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
 • 0087.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el procés de participació #elbotanicesmou.
  Expediente .- O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
 • 0088.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el projecte de recuperació de l'antiga Llotja de Pescadors.
  Expediente .- O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
 • 0089.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el Balneari de l'Albereda.
  Expediente .- O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
 • 0090.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el concurs públic d'adjudicació de l'edifici del Varador del port.
  Expediente .- O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
 • 0091.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre pròrroga del termini de sol·licitud de subvencions en l'ARRU del Cabanyal-el Canyamelar.
  Expediente .- O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
 • 0092.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre correcció d'errors en el BOP en relació amb la 2a convocatòria de subvencions per a la rehabilitació i reedificació de vivendes en l'ARRU del Cabanyal-el Canyamelar.
  Expediente .- O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
 • 0093.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'increment del pressupost per a desodoració.
  Expediente .- O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
 • 0094.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les meses de treball de contaminació acústica.
  Expediente .- O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
 • 0095.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'increment d'inversió en jardins.
  Expediente .- O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
 • 0096.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la tala de pins al carrer de Sinarques, de Benimàmet.
  Expediente .- O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
 • 0097.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre el pressupost de l'EMT per al 2017.
  Expediente .- O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
 • 0098.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la font situada a la pl. del Rosari.
  Expediente .- O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
 • 0099.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el procés participatiu El Botànic es mou.
  Expediente .- O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
 • 0100.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre informació oferida pel Servici de Patrimoni Històric i Artístic.
  Expediente .- O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
 • 0101.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre el Portal de Participació Ciutadana.
  Expediente .- O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
 • 0102.-Preguna subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la modificació del Reglament de Transparència.
  Expediente .- O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
 • 0103.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre el Pla d'Ocupació i Emprenedoria.
  Expediente .- O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
 • 0104.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre les xarxes socials de l'Ajuntament.
  Expediente .- O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
 • 0105.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la inclusió de la programació del Teatre Escalante en el Teatre El Musical.
  Expediente .- O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
 • 0106.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la programació del Teatre El Musical.
  Expediente .- O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
 • 0107.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre l'elaboració de cinc informes estratègics mensuals i un butlletí trimestral de la conjuntura laboral a València en 2016.
  Expediente .- O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
 • 0108.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre el seguiment dels acords de les comissions i del Ple.
  Expediente .- O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
 • 0109.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la regulació dels casals fallers.
  Expediente .- O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
 • 0110.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre el cens d'apartaments turístics.
  Expediente .- O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
 • 0111.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre el Pla d'Ocupació de la Diputació de València.
  Expediente .- O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
 • 0112.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la modificació de l'Ordenança de Via Pública.
  Expediente .- O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
 • 0113.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre el procés d'elecció de les corts d'honor i falleres majors de València de 2017.
  Expediente .- O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
 • 0114.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el robatori de peces dels albellons al centre històric.
  Expediente .- O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
 • 0115.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre el turisme de creuers.
  Expediente .- O-89POP-2016-000058-00 - Contestada
 • 0116.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre ExpoJove.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000187-00 - Contestada
 • 0117.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els viatges d'InnDEA.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000188-00 - Contestada
 • 0118.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre determinades subvencions.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000188-00 - Contestada
 • 0119.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre Hàbitat III.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000188-00 - Contestada
 • 0120.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre polítiques que cal aplicar en la Policia Local de València fins al final de la legislatura.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000185-00 - Contestada
 • 0121.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre polítiques que cal aplicar en el Departament de Bombers de València fins al final de la legislatura.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000185-00 - Contestada
 • 0122.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la restauració de les roques del Corpus.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000187-00 - Contestada
 • 0123.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'increment de passatge a l'EMT.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000186-00 - Contestada
 • 0124.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre prevenció d'inundacions a Natzaret.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000186-00 - Contestada
 • 0125.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el concurs d'idees en l'entorn de la Llotja.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000186-00 - Contestada
 • 0126.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les queixes dels venedors del Mercat Central.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000186-00 - Contestada
 • 0127.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la ciutat esportiva del Llevant UD.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000184-00 - Contestada
 • 0128.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les bases reguladores de la segona consulta ciutadana d'inversions en barris.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000186-00 - Contestada
 • 0129.-Pregunta subsrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de Quart.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000186-00 - Contestada
 • 0130.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el túnel de l'av. de Pérez Galdós.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000186-00 - Contestada
 • 0131.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'ampliació de la V-30 pel Ministeri de Foment.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000186-00 - Contestada
 • 0132.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les dades actualitzades del servici de Valenbisi.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000186-00 - Contestada
 • 0133.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la superfície agrícola de la ciutat.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000186-00 - Contestada
 • 0134.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el V Congrés de Ciutats i Governs Locals Units.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000188-00 - Contestada
 • 0135.-Pregunta subcrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'IBI rústic.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000186-00 - Contestada
 • PRECS I PREGUNTES
 • 0136.-Prec formulat in voce pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre el contingut de les fitxes de gasto per al Pressupost 2017.
  Quedar assabentat
 • 0137.-Prec formulat in voce pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre la seguretat del Col·legi 103.
  Quedar assabentat
 • 0138.-Prec formulat in voce per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la situació laboral d'una treballadora de la contracta de jardineria.
  Quedar assabentat
 • 0139.-Pregunta formulada in voce pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre les obres que s'han realitzat en la V-500.
  Contestada


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI