Servicios de la web

Hall

Plens

Data:
27-01-2012
Hora:
10:45
Òrgan:
Ple
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
Sesión ordinaria enero (Exp 1/2012)

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 30 de desembre de 2011.
  Aprovat
 • 0002.-ALCALDIA.- Dóna compte de les resolucions núm. 1157 a 1162, 591-G a 906-G, 167-S a 200-S, 2987-H a 4843-H, 746-P a 907-P, 405-U a 498-U, 488-C a 588-C, 186-M a 257-M, 434 -T a 505-T, 52-K a 63-K, 402-X a 504-X, 303-O a 375-O, 71-B a 101-B, 3013-W a 3732-W, 63-R a 89-R, 71-A a 79-A, 64-J a 75-J, 69-D a 79-D, 18-F al 21-F, 545-L a 616-L, 27-E a 31-E, 111-Q a 125-Q, 2530-Ñ a 3014-Ñ i 679-I a 828-I, corresponents al mes de desembre de 2011, a l'efecte del que estableix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
  Quedar assabentat
 • 0003.-ALCALDIA.- Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions de 2, 9 i 16 de desembre de 2011, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
  Quedar assabentat
 • 0004.-ALCALDIA.- Dóna compte de la designació dels membres del Patronat de la Fundació de la Comunitat Valenciana Observatori Valencià del Canvi Climàtic per cada un dels grups polítics municipals.
  Quedar assabentat
 • 0005.-ALCALDÍA.- Dóna compte de l'acord de la Junta de Govern Local de 20 de gener de 2012 pel qual es designen les persones que integren el Consell Rector de l'Organisme Autònom Municipal Parcs i Jardins Singulars i Escola Municipal de Jardineria i Paisatge, a proposta dels grups polítics.
  Quedar assabentat
 • 0006.-URBANISME, QUALITAT URBANA I HABITATGE.- Proposa aprovar definitivament la Modificació puntual del Pla Especial d'Ordenació del Passeig Marítim en l'àmbit de la M-1. (23/01/2012)
  Expediente .- E-03001-2007-000406-00 - Aprovat
 • 0007.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte del Decret, dictat per la Sala de València, que declara conclòs el PO 1/245/2010 interposat per l'Agrupació d'Interés Urbanístic Camí Fondo del Grau de València contra Resolució de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge que va aprovar definitivament la Modificació del POGU en l'àmbit el Grau-Cocoters i PP Sector Grau. (24/01/2012)
  Expediente .- E-00501-2011-000039-00 - Quedar assabentat
 • 0008.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa desestimar la sol.licitud relativa al reconeixement de la bonificació del 95% sobre la quota de l'impost sobre construccions, instal.lacions i obres corresponent a l'obra de construcció d'edifici en l'Hospital General Universitari de València, situat a l'av. de les Tres Creus, 2. (24/01/2012)
  Expediente .- E-H4963-2011-500750-00 - Aprovat
 • 0009.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte de l'informe corresponent al quart trimestre de 2011, sobre compliment de terminis, per al pagament de les obligacions municipals, previst als art. 4 i 5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol. (24/01/2012)
  Expediente .- E-04906-2012-000002-00 - Quedar assabentat
 • 0010.-ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL, DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ.- Proposa aprovar el text de l'Acord Laboral del Personal Funcionari al Servici de l'Ajuntament de València per als anys 2012-2015. (26/01/2011) Pendent dictamen.
  Expediente .- E-01101-2012-000087-00 - Aprovat
 • 0011.-ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL, DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ.- Proposa aprovar el text del Conveni Col.lectiu de Treball del Personal Laboral al Servici de l'Ajuntament de València per als anys 2012-2015. (26/01/2012) Pendent dictamen.
  Expediente .- E-01101-2012-000088-00 - Aprovat
 • 0012.-CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa iniciar actuacions adreçades a concedir la Medalla d'Or de la Ciutat, a favor de l'Institut de les Germanes del Sagrat Cor de Jesús i dels Àngels. (23/01/2012)
  Expediente .- E-01905-2012-000010-00 - Aprovat
 • 0013.-CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa iniciar actuacions adreçades a concedir la Medalla d'Or de la Ciutat a favor de la Junta Provincial de València de l'Associació Espanyola Contra el Càncer. (23/01/2012)
  Expediente .- E-01905-2012-000011-00 - Aprovat
 • MOCIONS.-
 • 0014.-Moció subscrita pel portaveu del Grup Compromís, sobre cancel·lació del Gran Premi de Fórmula 1al circuït urbà de València.
  Rebutjat
 • 0015.-Moció subscrita pel portaveu del Grup Compromís, sobre creació d'un registre de regals a càrrecs electes.
  Rebutjat
 • 0016.-Moció subscrita pel portaveu del Grup Compromís, sobre abonament jove (infantil i escolar) en l'EMT.
  Retirat
 • 0017.-Moció subscrita pels Srs. Calabuig i Sarrià, del Grup Socialista, sobre un pla d'actuació per a la rehabilitació del Cabanyal.
  Rebutjat
 • 0018.-Moció subscrita pel portaveu del Grup EUPV sobre el Pla de la Muralla.
  Rebutjat
 • 0019.-Moció subscrita pels portaveus dels Grups Socialista, Compromís i EUPV sobre el manteniment i neteja dels centres educatius d'infantil i primària del barri de Benimaclet.
  Rebutjat
 • 0020.-Moció subscrita pel portaveu del Grup EUPV sobre manteniment de les emissions de la Televisió Municipal de València.
  Rebutjat
 • 0021.-Moció subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre eliminació del privilegi del cotxe oficial.
  Rebutjat
 • 0022.-Moció subscrita pel portaveu del Grup Compromís sobre retirada immediata del Decret Llei 1/2012, de 5 de gener, del Consell.
  Retirat
 • 0023.-Moció subscrita conjuntament pel Sr. Calabuig i la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre adhesió al sistema arbitral de consum.
  Expediente .- E-00606-2012-000003-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0024.-Moció subscrita conjuntament pels senyors Calabuig i Sánchez, del Grup Socialista, sobre l'impost sobre els béns immobles i la participació dels governs locals en els ingressos de l'Estat.
  Rebutjat
 • 0025.-Moció subscrita conjuntament pels senyors Calabuig i Broseta perquè es destine el pressupost aprovat per a la Televisió Municipal de València a polítiques actives d'ocupació.
  Rebutjat
 • 0026.-Moció subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre creació d'un protocol especial de neteja davant situacions especials.
  Retirat
 • PREGUNTES.-
 • 0027.-Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre instal·lació d'estacions de Valenbisi al barri de Sant Marcel·lí.
  Contestada
 • 0028.-Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre alteració de l'ordre públic la nit de Reis.
  Contestada
 • 0029.-Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, del Grup Esquerra Unida, sobre les gestions entre l'Ajuntament i BBVA en relació amb els horts urbans de Benimaclet.
  Contestada
 • 0030.-Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre problemes d'accessibilitat a l'EMT.
  Contestada
 • 0031.-Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup Esquerra Unida, sobre el projecte modificat del poliesportiu de Benimaclet.
  Contestada
 • 0032.-Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup Esquerra Unida, sobre els centres d'activitats de Nou Moles, Benicalap i Patraix.
  Contestada
 • 0033.-Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup Esquerra Unida, sobre el Pla d'Inclusió Social 2006-2010.
  Contestada
 • 0034.-Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup Esquerra Unida, sobre situació d'obres finançades a càrrec del Pla E.
  Contestada
 • 0035.-Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup Esquerra Unida, sobre execució de les obres aprovades a càrrec del Pla Confiança.
  Contestada
 • 0036.-Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup Esquerra Unida, sobre neteja dels carrers l'any 2012.
  Contestada
 • 0037.-Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup Esquerra Unida, sobre situació de la contracta de neteja dels col·legis municipals.
  Contestada
 • 0038.-Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup Esquerra Unida, sobre el manteniment de parcs i jardins.
  Contestada
 • 0039.-Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup Esquerra Unida, sobre habitatges de propietat municipal que es troben buits.
  Contestada
 • 0040.-Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup Esquerra Unida, sobre el projecte modificat dels jardins de Montfort.
  Contestada
 • 0041.-Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, del Grup Esquerra Unida, sobre l'Agència Municipal de la Bici.
  Contestada
 • 0042.-Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, del Grup Esquerra Unida, sobre ubicació de solars per a centres educatius d'iniciativa social (CIS).
  Contestada
 • 0043.-Pregunta subscrita per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre la Hipoteca Jove.
  Contestada
 • 0044.-Pregunta subscrita per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre la construcció d'una residència per part de la Fundació Ajuda al Desvalgut, que presideix la Sra. Esther Koplowitz.
  Contestada
 • 0045.-Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, en relació amb el Centre Cultural la Rambleta.
  Contestada
 • 0046.-Pregunta subscrita pel Sr. Estrela, del Grup Socialista, sobre punts hidrants propers al CEIP Teodor Llorente.
  Contestada
 • 0047.-Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre els expedients de responsabilitat patrimonial.
  Contestada
 • 0048.-Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, en relació amb la Cavalcada de Reis.
  Contestada
 • 0049.-Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, en relació amb el Pacte per l'Ocupació de la Ciutat de València.
  Contestada
 • 0050.-Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre els accessos a Benimàmet.
  Contestada
 • 0051.-Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre les acciones realitzades en Innovació i Societat de la Informació.
  Contestada
 • 0052.-Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre les accions realitzades per la Delegació de Turisme.
  Contestada
 • 0053.-Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre el Viver Municipal d'Empreses.
  Contestada
 • 0054.-Pregunta subscrita per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre aplicació de la Llei d'Autonomia Personal i Atenció a les Persones en situació de Dependència l'any 2011.
  Contestada
 • 0055.-Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre equipament esportiu recreatiu del Pla de Reforma Interior de l'entorn de la Piscina Olímpica.
  Contestada
 • 0056.-Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre les instal·lacions reductores d'olors a la depuradora de Pinedo i molèsties als veïns.
  Contestada
 • 0057.-Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre poda d'arbres al carrer del Dr. Modesto Cogollos.
  Contestada
 • 0058.-Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre presumptes regals a l'alcaldessa.
  Contestada
 • 0059.-Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre la façana de la Llotja.
  Contestada
 • 0060.-Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre control en el seguiment de la finalització i lliurament dels centres socials.
  Contestada
 • 0061.-Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el conveni de col·laboració subscrit entre la Fundació VEO i la Regidoria de Joventut.
  Contestada
 • 0062.-Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el pagament de les despeses del Gran Premi de Fórmula 1.
  Contestada
 • 0063.-Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre la presentació del Pla Estratègic 2012-2015 de Turisme València.
  Contestada
 • PRECS I PREGUNTES.-
 • 0064.-Pregunta formulada per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre el motiu pel qual no ha estat convocada la Comissió de Progrés Humà i Desenrotllament Sostenible.
  Contestada
 • 0065.-Prec formulat pel Sr. Estrela, del Grup Socialista, sobre la convocatòria del Consell Social de la Ciutat.
  Quedar assabentat
 • 0066.-Pregunta formulada per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre la constitució de la Comissió per a l'elaboració d'una Ordenança sobre seguretat ciutadana.
  A contestar en pròxima sessió
 • (E)DESPATX EXTRAORDINARI.-
 • 0067(E).-VICEALCALDIA.- Proposa designar consellers generals titular i suplent representants de l'Ajuntament de València a l'Assemblea General de la Caja de Ahorros de Badajoz.
  Expediente .- E-00401-2011-000033-00 - Aprovat
(Informació publicada: 06/08/2018 01:29:53 PM)


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI