Servicios de la web

Hall

Plens

Data:
20-11-2015
Hora:
10:30
Òrgan:
Ple
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 30 d'octubre de 2015.
  Aprovat
 • 0002.-ALCALDIA. Dóna compte de les resolucions de l'Alcaldia-Presidència i de les regidories delegades corresponents al període comprés entre el 16 d'octubre i el 15 de novembre de 2015, a l'efecte del que extablix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
  Quedar assabentat
 • 0003.-ALCALDIA. Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 16, 23 i 30 d'octubre de 2015, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
  Quedar assabentat
 • 0004.-ALCALDIA. Proposta d'acord relativa al tancament del Centre d'Internament d'Estrangers de Sapadors. (Ratificar la inclusió, art. 82.3 ROF)
  Expediente .- O-00201-2015-000055-00 - Aprovat amb esmenes
 • 0005.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar la modificació de l'Estudi de Detall en l'av. de les Gavines, núm. 177, el Perellonet.
  Expediente .- E-03001-2014-000111-00 - Aprovat
 • 0006.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa corregir l'error material en l'Estudi de Detall de l'illa de cases delimitada per l'av. del Mestre Rodrigo i els carrers de Luis Buñuel, Rafael Alberti i Jorge Comín.
  Expediente .- E-03001-2014-000070-00 - Aprovat
 • 0007.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa denegar la sol·licitud de resolució del Programa d'Actuació Integrada Músic Chapí.
  Expediente .- E-03001-2000-000287-00 - Aprovat
 • 0008.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa resoldre l'adjudicació del Programa d'Actuació Integrada Riu Bidasoa-Joan Piñol i acordar-ne la gestió directa.
  Expediente .- E-03003-2015-000012-00 - Aprovat
 • 0009.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar la suspensió temporal de l'execució Programa de Actuació Integrada de la Unitat d'Execució B Benimàmet.
  Expediente .- E-03001-1999-000540-00 - Aprovat
 • 0010.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte dels estats d'execució pressupostària i de situació de tresoreria a 30/09/2015.
  Expediente .- E-04302-2015-000033-00 - Quedar assabentat
 • 0011.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'Informe de compliment dels Principis d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i Regla de Despeses pels Pressupostos inicials consolidats 2016 de l'Ajuntament de València, organismes, entitats i empreses dependents.
  Expediente .- E-05201-2015-000027-00 - Quedar assabentat
 • 0012.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar el Marc Pressupostari 2016-2018, límit de despesa i fons de contingència.
  Expediente .- E-04302-2015-000034-00 - Aprovat
 • 0013.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE I GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposen aprovar inicialment el Pressupost general i consolidat de la corporació, els seus organismes autònoms amb personalitat diferenciada i empreses municipals, i la Plantilla de Personal per a l'exercici 2016.
  Expediente .- E-05501-2015-000049-00 - Aprovat
 • 0014.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar el Pla d'Inversions en la xarxa de distribució d'aigua potable per a l'exercici 2016.
  Expediente .- E-02701-2015-000703-00 - Aprovat
 • 0015.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la tarifa d'aportació, quota de conservació i de manteniment integral de comptadors i quota de connexió per altes en el servici 2016.
  Expediente .- E-02701-2015-000704-00 - Aprovat
 • 0016.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la tarifa de subministrament d'aigua potable per a l'exercici 2016.
  Expediente .- E-02701-2015-000705-00 - Aprovat
 • 0017.-GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar l'estructura dels òrgans directius municipals.
  Expediente .- E-01101-2015-001275-00 - Aprovat
 • 0018.-GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar l'autorització de compatibilitat per a activitat pública de professor associat en el Departament de Dret Mercantil de la Universitat de València.
  Expediente .- E-01002-2015-000333-00 - Aprovat
 • 0019.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa aprovar el canvi de representants en el Consell Escolar Municipal.
  Expediente .- E-02101-2014-000854-00 - Aprovat
 • 0020.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa aprovar la gestió directa del Teatre el Musical.
  Expediente .- E-01905-2015-000150-00 - Aprovat
 • 0021.-MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC. Proposa aprovar la tala de la palmera monumental amb codi municipal 900/1640 situada a l'av. de Blasco Ibáñez, afectada pel morrut roig.
  Expediente .- E-04001-2015-000894-00 - Aprovat
 • MOCIONS
 • 0022.-Moció subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre campanya de sensibilització que contrareste la tolerància cultural respecte al maltractament infantil, en compliment de l'Observació General núm. 8 del Comité de Drets del Xiquet de l'ONU.
  Expediente .- O-89CIU-2015-000042-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0023.-Moció subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre consolidació d'interins i promoció interna dels empleats públics en l'Ajuntament de València.
  Expediente .- O-89CIU-2015-000036-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0024.-Moció subscrita pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre foment de l'ocupació al barri de Natzaret.
  Expediente .- O-89CIU-2015-000042-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0025.-Moció subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre una auditoria de les vivendes de titularitat municipal.
  Expediente .- O-89CIU-2015-000042-00 - Aprovat amb esmenes
 • 0026.-Moció subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre el reforç de la seguretat a la Casa Consistorial.
  Expediente .- O-89POP-2015-000012-00 - Rebutjat
 • 0027.-Moció subscrita pel portaveu del Grup Popular, Sr. Novo, sobre les tarifes de l'EMT per al 2016.
  Expediente .- O-89POP-2015-000012-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0028.-Moció subscrita conjuntament pel Sr. Novo i la Sra. Simón, portaveu i regidor respectivament del Grup Popular,sobre el II Pla d'Ocupació i Emprenedoria 2016-2018.
  Expediente .- O-89POP-2015-000012-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0029.-Moció subscrita pel portaveu del Grup Popular, Sr. Novo, sobre l'ordenació urbanística de l'antic l'Hospital la Fe, de Campanar.
  Expediente .- O-89POP-2015-000012-00 - Rebutjat
 • PREGUNTES
 • 0030.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre els preus de les matrícules a la Universitat Popular.
  Expediente .- O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
 • 0031.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la celebració de la 'Primavera Educativa'.
  Expediente .- O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
 • 0032.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre la plantilla de professors del Servici d'Educació i autoritzacions de reducció de sessions lectives concedides.
  Expediente .- O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
 • 0033.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre la plantilla de Benestar Social i autoritzacions de reducció de jornada.
  Expediente .- O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
 • 0034.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre els agents i oficials de Policia amb dedicació especial i major dedicació.
  Expediente .- O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
 • 0035.-Pregunta subcrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre destinació de la reducció del gasto de la Seguretat Social al personal funcionari integrat en el capítol I del Pressupost 2016.
  Expediente .- O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
 • 0036.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre vacants per a la provisió per mitjà de nomenament interí en el Pressupost municipal 2016.
  Expediente .- O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
 • 0037.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre previsió de futures jubilacions del personal al servici de l'Ajuntament al 2016.
  Expediente .- O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
 • 0038.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre bonificacions a entitats esportives per a la temporada 2015/2016.
  Expediente .- O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
 • 0039.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la gratuïtat en les instal·lacions esportives per a col·lectius.
  Expediente .- O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
 • 0040.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la Unitat Mòbil d'informació nocturna.
  Expediente .- O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
 • 0041.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre l'Oficina Impulsa Jove.
  Expediente .- O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
 • 0042.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el Pla de millora de les Instal·lacions Esportives Elementals.
  Expediente .- O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
 • 0043.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la renúncia del procediment obert per a contractar la gestió del servici públic amb execució d'obres de rehabilitació de la Piscina València.
  Expediente .- O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
 • 0044.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre pavimentació de carrers.
  Expediente .- O-89CIU-2015-000040-00 - Contestada
 • 0045.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciudadanos, sobre el Registre Municipal de Solars.
  Expediente .- O-89CIU-2015-000040-00 - Contestada
 • 0046.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la pròrroga de programes urbanístics.
  Expediente .- O-89CIU-2015-000040-00 - Contestada
 • 0047.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la planificació de la futura societat resultant de les fundacions InnDEA i Crea.
  Expediente .- O-89CIU-2015-000040-00 - Contestada
 • 0048.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el nomenament del nou gerent de la Fundació InnDEA.
  Expediente .- O-89CIU-2015-000040-00 - Contestada
 • 0049.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la reunió entre la Conselleria d'Agricultura i l'Ajuntament en relació amb la redacció d'un nou Pla Rector d'Us i Gestió de l'Albufera.
  Expediente .- O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
 • 0050.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la reunió entre la Conselleria d'Agricultura i l'Ajuntament en relació amb la crema de la palla de l'arròs.
  Expediente .- O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
 • 0051.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el segell de qualitat per als productes de l'horta de València.
  Expediente .- O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
 • 0052.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja de solars.
  Expediente .- O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
 • 0053.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la captura de coloms en la ciutat.
  Expediente .- O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
 • 0054.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el creixent nombre de rates en l'av. d'Aragó.
  Expediente .- O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
 • 0055.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el mercat de Nadal.
  Expediente .- O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
 • 0056.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la deficient neteja en Abastos.
  Expediente .- O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
 • 0057.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre nombroses pintades en Abastos.
  Expediente .- O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
 • 0058.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre un arbre mort en Abastos.
  Expediente .- O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
 • 0059.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la col·locació de plaques de prohibit gossos en jardins.
  Expediente .- O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
 • 0060.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el jardí del carrer de Novetlè.
  Expediente .- O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
 • 0061.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre escocells buits a Marxalenes.
  Expediente .- O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
 • 0062.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la reunió de la regidora de Medi Ambient i el regidor de Conservació d'Àrees Naturals i Devesa-Albufera amb Demarcació de Costes i l'Autoritat Portuària.
  Expediente .- O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
 • 0063.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre reunió de la regidora d'Educació, Vivenda, Patrimoni Municipal, Joventut i Acció Cultural amb representants del Consell Agrari Municipal.
  Expediente .- O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
 • 0064.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre reunió de la regidora d'Agricultura amb el representant de Càtedra Terra Ciutadana.
  Expediente .- O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
 • 0065.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la regeneració del cordó dunar del Parc Natural de l'Albufera.
  Expediente .- O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
 • 0066.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el programa de recollida de vidre Porta a porta.
  Expediente .- O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
 • 0067.-Pregunta subscrita por la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la reunió del Patronat de la Fundació de la CV Observatori del Canvi Climàtic.
  Expediente .- O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
 • 0068.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'extracció d'arena de la Devesa.
  Expediente .- O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
 • 0069.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les emisions de CO2 a l'atmosfera.
  Expediente .- O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
 • 0070.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'edifici Casa de l'Aigua.
  Expediente .- O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
 • 0071.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el Centre de Dia del Menor i la Família d'Aldees Infantils SOS d'Espanya.
  Expediente .- O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
 • 0072.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la celebració del Dia Universal de la Infància.
  Expediente .- O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
 • 0073.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el nou model d'ajudes socials.
  Expediente .- O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
 • 0074.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre una modificació pressupostària.
  Expediente .- O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
 • 0075.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre sol·licitud de contractes firmats.
  Expediente .- O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
 • 0076.-Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre les inversions previstes en el Pressupost de l'Ajuntament de València 2016.
  Expediente .- O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
 • 0077.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el derrocament de l'antiga Fe.
  Expediente .- O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
 • 0078.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el Reglament de Participació.
  Expediente .- O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
 • 0079.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la reactivació econòmica del Cabanyal.
  Expediente .- O-89CIU-2015-000040-00 - Contestada
 • 0080.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les vivendes de propietat municipal.
  Expediente .- O-89CIU-2015-000040-00 - Contestada
 • 0081.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el Museu de la Indumentària.
  Expediente .- O-89CIU-2015-000040-00 - Contestada
 • 0082.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el Pla per a la renovació de voreres al barri de Sant Josep.
  Expediente .- O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
 • 0083.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el Pla per a la renovació de voreres al barri de Sant Isidre.
  Expediente .- O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
 • 0084.-Pregunta suscrita por el Sr. Novo, del Grup Popular, sobre actuacions de millora de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques en diversos carrers.
  Expediente .- O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
 • 0085.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre adaptació d'un parc per a persones amb discapacitat a Nou Moles.
  Expediente .- O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
 • 0086.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la connexió del bulevard de Federico García Lorca amb la V-30.
  Expediente .- O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
 • 0087.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les obres d'urbanització al carrer de Sant Vicent.
  Expediente .- O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
 • 0088.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre els noms dels barris.
  Expediente .- O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
 • 0089.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el solar de Jesuïtes.
  Expediente .- O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
 • 0090.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el Pla de Vivenda Social.
  Expediente .- O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
 • 0091.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre servici de bicicletes en la Policia Local.
  Expediente .- O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
 • 0092.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre el doble sentit de circulació en l'av. del Baró de Càrcer.
  Expediente .- O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
 • 0093.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre els treballs en benefici de la comunitat.
  Expediente .- O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
 • 0094.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre el carril bici en l'av. del Cid / plaça d'Espanya.
  Expediente .- O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
 • 0095.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre l'assentament il·legal de persones al terme municipal.
  Expediente .- O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
 • 0096.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre el carril bici entre Porta de la Mar i Blasco Ibáñez.
  Expediente .- O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
 • 0097.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre el carril bici Ronda Interior.
  Expediente .- O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
 • 0098.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre l'activitat dels gorretes.
  Expediente .- O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
 • 0099.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre el transport escolar en el curs 2015-2016.
  Expediente .- O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
 • 0100.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre molèsties ocasionades pel botellot al carrer del Beat Gálvez.
  Expediente .- O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
 • 0101.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la Setmana de la Mobilitat 2015.
  Expediente .- O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
 • 0102.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la retirada de vehicles abandonats de la via pública.
  Expediente .- O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
 • 0103.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la denúncia de furts a la pedania de la Punta.
  Expediente .- O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
 • PRECS I PREGUNTES
 • 0104.-Pregunta formulada in voce per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la publicació en el BOP del Reglament de Transparència i Participació Ciutadana.
  Contestada
 • 0105.-Prec formulat in voce pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre l'avantprojecte de decret de la Conselleria d'Educació relatiu al programa de gratuïtat dels llibres de text.
  Quedar assabentat
 • 0106.-Prec formulat in voce pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre prevenció d'incendis a la Devesa del Saler.
  Quedar assabentat
 • (E)DESPATX EXTRAORDINARI
 • 0107(E).-Moció subscrita per l'Alcalda-Presidència que proposa el canvi d'hora del ple ordinari de 23 de desembre de 2015, que serà a les 9.30 h.
  Aprovat
 • 0108(E).-Declaració Institucional amb motiu del Dia Mundial de la Lluita contra la SIDA.
  Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI