Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
06-03-2015
Hora:
10:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 20 de febrer de 2015.
  Aprovat
 • 0002.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, del TSJ, estimatòria del recurs PO 396/2013 contra acord del JPEF, dictat en l'expedient 1572/2012, que va fixar el preu just de la finca dels actors, amb imposició de costes a l'Ajuntament.
  Expediente .- E-00501-2013-000400-00 - Aprovat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa- Administrativa núm. 6, estimatòria parcial del recurs PA 502/2013 contra imposició de penalitat a l'adjudicatària del contracte de retirada de vehicles de la via pública, per no ingressar diàriament els imports de setembre del 2009.
  Expediente .- E-00501-2014-000065-00 - Aprovat
 • 0004.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar la convocatòria d'un lloc de treball de cap d'Oficina de Benestar Social. (TD).
  Expediente .- E-01101-2015-000153-00 - Aprovat
 • 0005.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar la convocatòria d'un lloc de treball de cap de secció (TD) (eng. ind.-eng camins).
  Expediente .- E-01101-2015-000148-00 - Aprovat
 • 0006.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar la incorporació en lloc núm. de referència 8144.
  Expediente .- E-01101-2015-000196-00 - Aprovat
 • 0007.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar l'adscripció al Servici d'Educació.
  Expediente .- E-01101-2013-000545-00 - Aprovat
 • 0008.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar la incorporació en lloc núm.de referència 8148.
  Expediente .- E-01101-2015-000207-00 - Aprovat
 • 0009.-MESA DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar la classificació i el requeriment previ a l'adjudicació de les obres de ‘Sistema de videovigilància i comunicació per veu en els jardins del riu Túria (Sistema de seguretat del jardí del Túria)’, finançades amb càrrec al Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E-04101-2014-000062-00 - Aprovat
 • 0010.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa no admetre la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el núm. de registre 00113-2014-015959-01.
  Expediente .- E-01305-2014-000255-00 - Aprovat
 • 0011.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el núm. de registre 00110 2013 138768.
  Expediente .- E-01305-2014-000002-00 - Aprovat
 • 0012.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, de València, en el Procediment Abreujat núm. 712/12, així com aprovar el gasto corresponent.
  Expediente .- E-01305-2012-000209-00 - Aprovat
 • 0013.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, de València, en el Procediment Abreujat núm. 275/13, així com aprovar el gasto corresponent.
  Expediente .- E-01305-2011-000579-00 - Aprovat
 • 0014.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, de València, en el Procediment Abreujat núm. 123/13, així com aprovar el gasto corresponent.
  Expediente .- E-01305-2009-000572-00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa revocar d'ofici la Resolució núm. 551-W, de 20 de febrer del 2008, en matèria d'ocupació de via pública amb contenidor d'obres.
  Expediente .- E-01306-2007-005243-00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 4473-W, de data 25 de novembre de 2014.
  Expediente .- E-01306-2014-002875-00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa no admetre per extemporani el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 4298-W, de data 10 de setembre del 2014.
  Expediente .- E-01306-2014-003300-00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa no admetre el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 4957-W, de data 26 de novembre de 2014.
  Expediente .- E-01306-2014-005046-00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolución núm. 78-W, de data 8 de gener de 2014.
  Expediente .- E-01306-2014-005274-00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI D’INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar l'autorització d'establiment d'activitat com a auditori de la nau sítuada al carrer de Joan de Verdeguer, núm. 24.
  Expediente .- E-01902-2012-000138-00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa aprovar els criteris per determinar els venedors al passeig Marítim 2015.
  Expediente .- E-02901-2014-001898-00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI DE GESTIÓ CENTRE HISTÒRIC.- Proposa aprovar la valoració de sòl inclòs en la Unitat d'Execució B del PEPRI del barri del Mercat.
  Expediente .- E-03502-2011-000153-00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI DE COORDINACIÓ D'OBRES EN VIA PÚBLICA I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar la segona pròrroga de la contracta d'obres de reparació, renovació i manteniment dels carrers i camins de la ciutat de València.
  Expediente .- E-03401-2015-000001-00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI DE COORDINACIÓ D’OBRES EN LA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT D’INFRAESTRUCTURES.- Proposa desestimar un recurs de reposició interposat per una lona publicitària il·legal en camí Nou de Picanya, 1.
  Expediente .- E-03701-2013-001797-00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI DE TRESORERÍA.- Proposa aprovar un reconeiximent d'obligación de la factura sèrie V núm. 1/2015 de Martínez Centro de Gestión, SL, corresponent al mes de desembre del 2014.
  Expediente .- E-04901-2015-000045-00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI DE VICETRESORERIA.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació del gasto generat pels servicis prestats per Gestión Tributaria Territorial, SAU, relatius a la prestació del servici d'Oficina de Coordinació Tributària en el passat mes de gener.
  Expediente .- E-04908-2015-000002-00 - Aprovat
 • 0027.-SERVEI DE PATRIMONI.- Proposa finalitzar l'expedient per impossibilitat material per haver desaparegut el seu objecte.
  Expediente .- E-05303-2014-000015-00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI D’ENLLUMENAT I FONTS ORNAMENTALS.- Proposa aprovar els preus de noves unitats i incorporar-los al quadre de preus del Plec de Condicions del Contracte de Gestió d'Enllumenat Públic.
  Expediente .- E-03303-2015-000081-00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI D’OBRES D’INFRAESTRUCTURA.- Proposa autoritzar, disposar, reconéixer i liquidar obligació correspondient a la certificació de desembre de les obres en els carrers de la Florista i de Salvador Cerveró.
  Expediente .- E-03301-2015-000014-00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI D’OBRES D’INFRAESTRUCTURA.- Proposa autoritzar, disposar, reconéixer i liquidar l'obligació de la certificació de gener 2015 de les obres en carrers de la Florista i de Salvador Cerveró.
  Expediente .- E-03301-2015-000044-00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI D’OBRES D’INFRAESTRUCTURA.- Proposa autoritzar, disposar, reconéixer i liquidar l'obligació corresponent a la certificació final de obres en la pedania de Massarrojos.
  Expediente .- E-03301-2015-000016-00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la justificació del conveni amb la Fundació del Secretariat Gitano per a l'execució del programa pluriregional de lluita contra la discriminació de l'any 2014 i autoritzar, disposar i reconeixer l'obligació de pagament del 15% del mateix any de l'esmentat conveni.
  Expediente .- E-02201-2008-000411-00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el gasto per a fer front a les Prestacions Econòmiques de Protecció de Menors en families en situació de gran precarietat econòmica.
  Expediente .- E-02201-2015-000085-00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa un reconeixement d'obligació de la certificació final dels treballs de reparació de la mitgera en el CMSS Trafalgar.
  Expediente .- E-02201-2014-004438-00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de València i l'Associació Magis Defendere.
  Expediente .- E-02201-2015-000034-00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació a favor de l'Associació Sercoval de la factura de gener 2015 del contracte de gestió del centre de dia per a discapacitats intel·lectuals 'Font de Sant Lluís'.
  Expediente .- E-02201-2015-000074-00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la justificació del conveni de col·laboració amb la Fundació Secretariat Gitano per a execució del programa d'intervenció social amb població gitana immigrant procedent de països de l'est de l'any 2014, i autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de l'últim pagament de l'esmentat conveni.
  Expediente .- E-02201-2014-001609-00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el reconéixer de l'obligació a favor d'Imprenta Romeu, SL, de la factura corresponent al contracte menor d'edició de 1.500 fullets per a donar difusió i informació del Programa preventiu de convivència intergeneracional de vivendes compartides entre persones majors i estudiants universitaris.
  Expediente .- E-02201-2014-007999-00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb l'Associació de Jóvens Empresaris de València.
  Expediente .- E-01902-2014-000359-00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI DE QUALITAT MEDIAMBIENTAL, ENERGIES RENOVABLES I CANVI CLIMÀTIC.- Proposa aprovar el reconeiximent d'obligació de diverses factures contingudes en l'expedient núm. 8001/2015/1.
  Expediente .- E-08001-2015-000001-00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI DE QUALITAT MEDIAMBIENTAL, ENERGIES RENOVABLES I CANVI CLIMÀTIC.- Proposa aprovar un reconeiximent d'obligació corresponent a dos factures.
  Expediente .- E-08001-2015-000002-00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI DE CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I ANÀLISI MEDIAMBIENTAL.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració amb universitats en el marc de la campanya de conscienciació sobre el soroll.
  Expediente .- E-02610-2015-000016-00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI DE CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I ANÁLISI MEDIAMBIENTAL.- Proposa aprovar el Conveni Marc de Col·laboració entre l'Ajuntament de València i l'Associació Valenciana de Diabetis.
  Expediente .- E-02610-2015-000073-00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa no incloure el Club Deportivo Pio XII com a beneficiari d'una ajuda econòmica destinada a sufragar els gastos derivats de la temporada 2013-2014.
  Expediente .- E-01903-2014-000168-00 - Aprovat
 • 0045.-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar la justificació presentada pel Club Esportiu Bàdminton Drop València en relació amb una ajuda econòmica destinada a sufragar els gastos derivats de la temporada 2013-2014.
  Expediente .- E-01903-2014-000225-00 - Aprovat
 • 0046.-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar la subvenció concedida al Club Esportiu Bàdminton Atlètic València.
  Expediente .- E-01903-2014-000226-00 - Aprovat
 • 0047.-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar el reconeixement de l'obligació continguda en l'expedient núm 01201/2015/11.
  Expediente .- E-01201-2015-000011-00 - Aprovat
 • 0048.-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa ajustar el gasto contingut en l'exp. núm. 1201/2012/16.
  Expediente .- E-01201-2012-000016-00 - Aprovat
 • 0049.-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar el reajustament de gasto de l'expedient núm. 1201/2011/175.
  Expediente .- E-01201-2011-000175-00 - Aprovat
 • 0050.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar un reconeixement de obligació de diverses factures de proveïdors.
  Expediente .- E-01905-2015-000030-00 - Aprovat
 • 0051.-SERVICI DE PEDANIES.- Proposa aprovar una Modificació de crèdits generada per ingressos per a l’exercici 2015, en relació amb el Conveni per a la prestació d'assistència sanitària ambulatòria en les pedanies del Saler i Forn d'Alcedo.
  Expediente .- E-02310-2015-000004-00 - Aprovat
 • 0052.-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa aprovar el projecte de la nova Ordenança Municipal de Sanejament.
  Expediente .- E-02701-2011-000657-00 - Aprovat
 • 0053.-SERVICI D'ASSESSORAMENT URBANÍSTIC I PROGRAMACIÓ.- Proposa aprovar el reintegrament d'una subvenció concedida en el Pla de Vivenda Jove en Centres Històrics de València de la XI Campanya Municipal.
  Expediente .- E-03A01-2015-000004-00 - Aprovat
 • 0054.-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la convocatòria d'ajudes a la contractació 2015.
  Expediente .- E-02902-2015-000045-00 - Aprovat
 • 0055.-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la convocatòria d'ajudes a la inserció 2015.
  Expediente .- E-02902-2015-000046-00 - Aprovat
 • 0056.-MOCIÓ del vicealcalde i primer tinent d'alcalde.- Proposa aprovar l'inventari d'unitats orgàniques de l'Ajuntament de València.
  Expediente .- E-00601-2015-000008-00 - Aprovat
 • 0056.-PRECS I PREGUNTES
 • 0057(E).-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa sol·licitar de la Generalitat, Conselleria de Sanitat, la cessió de dos parcel·les de 110,29 m² i de 234,00 m², per a la urbanització i obertura dels carrers del Pintor Genaro Lahuerta i Flora.
  Expediente .- E-05307-2013-000019-00 - Aprovat
 • 0058(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa sol·licitar una subvenció per a la realizació d'accions de formació professional per a l'ocupació, 2015.
  Expediente .- E-02902-2015-000048-00 - Aprovat
 • 0059(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa sol·licitar una subvenció per a Projectes Salari Jove 2015.
  Expediente .- E-02902-2015-000047-00 - Aprovat
 • 0060(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa sol·licitar subvenció relativa a Projectes EMCORP 2015.
  Expediente .- E-02902-2015-000049-00 - Aprovat
 • 0061(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa la modificació de dates del V Pacte per a l'Ocupació en la ciutat de València.
  Expediente .- E-02902-2014-000480-00 - Aprovat
 • 0062(E).-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa contractar per procediment obert l'execució de les obres de reurbanització del carrer de Sant Vicent Màrtir.
  Expediente .- E-04101-2014-000151-00 - Aprovat
 • 0063(E).-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar un reconeixement de l'obligació a favor d'un proveïdor amb motiu dels Balls al Carrer gener 2015.
  Expediente .- E-01904-2015-000011-00 - Aprovat
 • 0064(E).-SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa aprovar la composició i distribució de mitjans per al període de gener a març del 2015.
  Expediente .- E-04001-2014-001227-00 - Aprovat
 • 0065(E).-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa aprovar la gratuïtat de l'entrada als museus i monuments municipals depenents de la Delegació de Cultura durant les festes de Falles i Setmana Santa.
  Expediente .- E-02001-2015-000193-00 - Aprovat amb esmenes
 • 0066(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar la convocatòria de huit llocs de treball de cap de secció (TD) TAG pel sistema de concurs de mèrits.
  Expediente .- E-01101-2015-000254-00 - Aprovat
 • 0067(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar la convocatòria d'un lloc d'Intendència General Cap de Policia Local (TD) pel sistema de lliure designació.
  Expediente .- E-01101-2015-000255-00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI