Servicios de la web

Hall

Plens

Data:
26-03-2020
Hora:
09:45
Òrgan:
Ple
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 26 MARZO 2020

Ordre del dia

 • 0001.-SECRETARIA GENERAL I DEL PLE. Proposa autoritzar la participació a distància en la sessió plenària de 26 de març.
  Expediente .- E-00401-2020-000020-00 - Aprovat
 • 0002.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió ordinària de 27 de febrer de 2020.
  Aprovat
 • PART RESOLUTIVA
 • 0003.-ALCALDIA. Dóna compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 de febrer i el 15 de març de 2020, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  Quedar assabentat
 • 0004.-ALCALDIA. Dona compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries 21 i 28 de febrer, i de 6 i 13 de març de 2020, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  Quedar assabentat
 • 0005.-ALCALDIA. Dona compte de les actuacions municipals realitzades amb ocasió del coronavirus COVID-19.
  Quedar assabentat
 • 0006.-SECRETARIA GENERAL I DEL PLE. Dona compte de la modificació de portaveu titular del Grup Municipal Compromís per València.
  Expediente .- E-00401-2020-000014-00 - Quedar assabentat
 • 0007.-SERVICI DE COMPTABILITAT. Dona compte de la Resolució d'Alcaldia núm. 34, de 21 de febrer de 2020, sobre liquidació del Pressupost municipal de l'exercici de 2019.
  Expediente .- E-04301-2020-000008-00 - Quedar assabentat
 • 0008.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de l'Informe anual de l'interventor general municipal sobre de la Resolució adoptada per l'alcalde president de la corporació, contrària als inconvenients formulats, informes d'omissió del tràmit de fiscalització prèvia, i resum de les principals anomalies en matèria d'ingressos, durant l'exercici 2019
  Expediente .- E-00407-2020-000004-00 - Quedar assabentat
 • 0009.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de l'Informe de l'interventor general municipal relatiu al compliment dels principis d'estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i regla de gasto, per la liquidació dels Pressupostos consolidats de 2019.
  Expediente .- E-00407-2020-000005-00 - Quedar assabentat
 • 0010.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la 2a Relació d'expedients de reconeixements extrajudicials de crèdits i obligacions de 2020.
  Expediente .- E-05501-2020-000007-00 - Aprovat amb esmenes
 • 0011.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la 2a Modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del Pressupost de 2020.
  Expediente .- E-05501-2020-000008-00 - Aprovat
 • 0012.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la 3a Modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits Pressupost 2020 (suspensió Falles pel COVID-19).
  Expediente .- E-05501-2020-000010-00 - Aprovat
 • 0013.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la 4a Modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits pressupost 2020.
  Expediente .- E-05501-2020-000011-00 - Aprovat
 • 0014.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la 5a Modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost 2020 - COVID-19.
  Expediente .- E-05501-2020-000012-00 - Aprovat
 • 0015.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de les taxes pels ensenyaments oficials impartits al Conservatori Municipal de Música José Iturbi.
  Expediente .- E-H4969-2020-000005-00 - Aprovat
 • 0016.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar l'exempció de pagament de taxes de mercats a persones venedores en mercats extraordinaris durant la vigència de l'estat d'alarma.
  Expediente .- E-02901-2020-000486-00 - Aprovat
 • PROCEDIMENTS DE CONTROL I INICIATIVES
 • MOCIONS
 • 0017.-Moció subscrita pel Grup Ciutadans sobre solucions per a frenar l'impacte econòmic i social de la crisi provocada pel COVID-19 a la ciutat de València.
  Expediente .- O-00401-2020-000005-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0018.-Moció subscrita pel portaveu del Grup Vox, Sr. Gosálbez, sobre suspensió de subvenciones per destinar-les a auxiliar als nostres conciutadans més desafavorits, als autònoms i a les pimes.
  Expediente .- O-89VOX-2020-000010-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0019.-Moció subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre mesures per a pal·liar els efectes de la crisi Covid-19.
  Expediente .- O-89POP-2020-000034-00 - Aprovada proposta alternativa
 • INTERPEL·LACIONS
 • 0020.-Interpel·lació subscrita per la portaveu del Grup Popular, Sra. Catalá, sobre mesures adoptades per l'Ajuntament de València davant la crisi sanitària del COVID-19.
  Expediente .- O-89POP-2020-000034-00 - Contestada
 • 0020.-PRECS I PREGUNTES
 • 0021.-Prec formulat in voce pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre la protecció dels funcionaris municipals ante la pandèmia.
  Quedar assabentat
 • 0022.-Prec formulat in voce pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la promoció del voluntariat amb motiu de la pandèmia.
  Quedar assabentat
 • 0023(E).-SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar la 6a Modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost municipal de 2020 (COVID Social).
  Expediente .- E-05501-2020-000013-00 - Aprovat
(Informació publicada: 03/27/2020 11:09:51 AM)


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI