18/11/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
17-09-2015
Hora:
09:00
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Extraordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-AE.- Proposa aprovar el projecte de modificació de l'Ordenança Fiscal General per a l'exercici 2016.
  Expediente .- E-H4969-2015-000009-00 - Aprovat
 • 0002.-SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-AE.- Proposa aprovar el projecte de modificació de l'Ordenança reguladora de l'impost sobre béns immobles per a l'exercici 2016.
  Expediente .- E-H4969-2015-000003-00 - Aprovat
 • 0003.-SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-AE.- Proposa aprovar el projecte de modificació de l'Ordenança reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica per a l'exercici 2016.
  Expediente .- E-H4969-2015-000004-00 - Aprovat
 • 0004.-SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-AE.- Proposa aprovar el projecte de modificació de l'Ordenança reguladora de de l'impost sobre activitats econòmiques per a l'exercici 2016.
  Expediente .- E-H4969-2015-000005-00 - Aprovat
 • 0005.-SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-AE.- Proposa aprovar el projecte de modificació de l'Ordenança reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana per a l'exercici 2016.
  Expediente .- E-H4969-2015-000011-00 - Aprovat
 • 0006.-SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-AE.- Proposa aprovar el projecte de modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d'ús públic per taules i cadires amb finalitat lucrativa per a l'exercici 2016.
  Expediente .- E-H4969-2015-000006-00 - Aprovat
 • 0007.-SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-AE.- Proposa aprovar el projecte de modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per aprofitament del domini públic municipal per mitjà de caixers automàtics d'entitats financeres instal·lats en la façana d'establiments i manipulables des de la via pública per a l'exercici 2016.
  Expediente .- E-H4969-2015-000008-00 - Aprovat
 • 0008.-SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-AE.- Proposa aprovar el projecte de modificació de l'Ordenança reguladora de les taxes per realització d'actuacions singulars de regulació del trànsit per a l'exercici 2016.
  Expediente .- E-H4969-2015-000012-00 - Aprovat
 • 0009.-SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-AE.- Proposa aprovar el projecte de modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per la prestació del servici de retirada de vehicles de la via pública i subsegüent custòdia d'estos per a l'exercici 2016.
  Expediente .- E-H4969-2015-000013-00 - Aprovat
 • 0010.-SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-AE.- Proposa aprovar el projecte de modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per prestació del servici d'extinció d'incendis, prevenció de ruïnes, socors, salvament i altres d'anàlegs per a l'exercici 2016.
  Expediente .- E-H4969-2015-000014-00 - Aprovat
 • 0011.-SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-AE.- Proposa aprovar el projecte de modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per la prestació del servici de cementeris municipals, conducció de cadàvers i altres servicis funeraris de caràcter municipal per a l'exercici 2016.
  Expediente .- E-H4969-2015-000015-00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-AE.- Proposa aprovar el projecte de modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per prestació de servicis de sanitat per a l'exercici 2016.
  Expediente .- E-H4969-2015-000016-00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-AE.- Proposa aprovar el projecte de modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per prestació dels servicis administratius en proves i expedients de selecció de personal per a l'exercici 2016.
  Expediente .- E-H4969-2015-000017-00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-AE.- Proposa aprovar el projecte de modificació de l'Ordenança reguladora de les taxes pel depòsit de mobles i altres objectes en els magatzems municipals per a l'exercici 2016.
  Expediente .- E-H4969-2015-000018-00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-AE.- Proposa aprovar el projecte de modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per la prestació del servici d'estadística municipal per a l'exercici 2016.
  Expediente .- E-H4969-2015-000019-00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-AE.- Proposa aprovar el projecte de modificació de l'Ordenança reguladora de les taxes per les ensenyances oficials impartides en el Conservatori Municipal de Música 'José Iturbi' per a l'exercici 2016.
  Expediente .- E-H4969-2015-000020-00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-AE.- Proposa aprovar el projecte de modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per servicis motivats per espectacles pirotècnics per a l'exercici 2016.
  Expediente .- E-H4969-2015-000021-00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-AE.- Proposa aprovar el projecte de modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per prestació del servici de celebració de bodes civils per a l'exercici 2016.
  Expediente .- E-H4969-2015-000022-00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-AE.- Proposa aprovar el projecte de modificació de l'Ordenança reguladora de les taxes per la prestació dels servicis relatius a les actuacions urbanístiques per a l'exercici 2016.
  Expediente .- E-H4969-2015-000023-00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-AE.- Proposa aprovar el projecte de modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per prestació del servici de mercats per a l'exercici 2016.
  Expediente .- E-H4969-2015-000024-00 - Aprovat amb esmenes
 • 0021.-SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-AE.- Proposa aprovar el projecte de modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per prestació del servici de clavegueram, col·lectors i estacions de bombament per a l'exercici 2016.
  Expediente .- E-H4969-2015-000025-00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-AE.- Proposa aprovar el projecte de modificació de l'Ordenança reguladora de les taxes per la reproducció de documents i llibres de biblioteques, arxius històrics i hemeroteques per a l'exercici 2016.
  Expediente .- E-H4969-2015-000026-00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-AE.- Proposa aprovar el projecte de modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per la prestació de servicis en el centre residencial municipal per a persones amb discapacitat intel·lectual per a l'exercici 2016.
  Expediente .- E-H4969-2015-000027-00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-AE.- Proposa aprovar el projecte de modificació de l'Ordenança reguladora de les taxes per expedició de documents administratius per a l'exercici 2016.
  Expediente .- E-H4969-2015-000028-00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-AE.- Proposa aprovar el projecte de modificació de l'Ordenança reguladora de les taxes per utilització privativa o aprofitament especial de béns de domini públic municipal amb mercaderies, materials de construcció, parades, barracons, espectacles i altres instal·lacions anàlogues per a l'exercici 2016.
  Expediente .- E-H4969-2015-000030-00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-AE.- Proposa aprovar el projecte de modificació de l'Ordenança reguladora de les taxes per instal·lació de quioscos a la via pública per a l'exercici 2016.
  Expediente .- E-H4969-2015-000031-00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-AE.- Proposa aprovar el projecte de modificació de l'Ordenança reguladora de les taxes aplicables en mercats extraordinaris, mercats ambulants, mercats de vell i qualsevol altre tipus de venda no sedentària en la ciutat de València per a l'exercici 2016.
  Expediente .- E-H4969-2015-000032-00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-AE.- Proposa aprovar el projecte de modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per la prestació del servici de retirada de vehicles de la via pública i subsegüent custòdia d'estos per a l'exercici 2016.
  Expediente .- E-H4969-2015-000033-00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-AE.- Proposa aprovar el projecte de modificació de l'Ordenança reguladora de les taxes per obertura de sondatges i rases en terrenys d'ús públic i qualsevol remoció de paviment o voreres en la via pública per a l'exercici 2016.
  Expediente .- E-H4969-2015-000034-00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-AE.- Proposa aprovar el projecte de modificació de l'Ordenança reguladora de les taxes per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, vol i subsòl de terrenys d'ús públic municipal per a l'exercici 2016.
  Expediente .- E-H4969-2015-000035-00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-AE.- Proposa aprovar el projecte de modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per ús privatiu o aprofitament especial d'instal·lacions i edificis municipals per a l'exercici 2016.
  Expediente .- E-H4969-2015-000036-00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-AE.- Proposa aprovar el projecte de modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per instal·lació d'anuncis que ocupen terrenys d'ús públic local per a l'exercici 2016.
  Expediente .- E-H4969-2015-000037-00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI