Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
07-04-2017
Hora:
09:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 31 de març de 2017.
  Aprovat
 • 0002.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en execució de Sentència recaiguda en el Recurs PO núm. 3/1608/03, que fixa el valor d'una parcel·la expropiada.
  Expediente .- E-00501-2005-000042-00 - Quedar assabentat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, que no admet el Recurs PA núm. 439/16, interposat contra la inactivitat de l'Ajuntament davant de la reposició plantejada enfront del requeriment per a una designació de béns i una liquidació en apremi.
  Expediente .- E-00501-2017-000115-00 - Quedar assabentat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, desestimatòria del Recurs PA núm. 60/16, en matèria de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2017-000111-00 - Quedar assabentat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, desestimatòria del Recurs PO núm. 219/16, sobre imposició de sanció per exercir una activitat sense llicència ambiental.
  Expediente .- E-00501-2017-000106-00 - Quedar assabentat
 • 0006.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòria del Recurs PO núm. 281/16, interposat contra la desestimació d'una reclamació d'interessos de demora.
  Expediente .- E-00501-2017-000092-00 - Quedar assabentat
 • 0007.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del Recurs PA núm. 432/16, interposat contra la imposició d'una multa per consum de begudes alcohòliques a la via pública.
  Expediente .- E-00501-2017-000114-00 - Quedar assabentat
 • 0008.-JURAT TRIBUTARI. Dóna compte de la Memòria d'Activitats corresponent a l'exercici 2016.
  Expediente .- E-00408-2017-000114-00 - Quedar assabentat
 • 0009.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa el reingrés al servici actiu a plaça d'auxiliar de servicis.
  Expediente .- E-01101-2016-001461-00 - Aprovat
 • 0010.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa el reingrés al servici actiu a lloc vacant de 'Cos d'oficials de servicis genèrics (JP3)' en el Servici d'Acció Cultural.
  Expediente .- E-01101-2017-000017-00 - Aprovat
 • 0011.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa el reingrés al servici actiu amb adscripció a lloc de treball d'agent de Policia Local (MD-PH-N-F).
  Expediente .- E-01101-2017-000189-00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis en lloc de treball d'encarregat servicis (DE-PH-N1-F2) en el Servici de Protocol.
  Expediente .- E-01101-2017-000223-00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis en lloc de treball de cap de secció (TD) en el Servici del Cicle Integral de l'Aigua.
  Expediente .- E-01101-2017-000381-00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis en lloc de treball de personal tècnic mitjà (Direcció centre social) (MD), referència núm. 7487, en el Servici de Cooperació al Desenvolupament i Migració.
  Expediente .- E-01101-2017-000390-00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa la regularització dels subfactors específics N i FS de març de 2017.
  Expediente .- E-01101-2017-000423-00 - Aprovat
 • 0016.-MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte per a la prestació del servici d'atenció a urgències socials i col·laboració en emergències en la ciutat de València.
  Expediente .- E-04101-2016-000024-00 - Aprovat
 • 0017.-MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar el subministrament i instal·lació de lluminàries i làmpares en l'enllumenat públic de la ciutat de València, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
  Expediente .- E-04101-2016-000121-00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar la prestació del servici de gestió i execució de celebracions en el marc del programa d'animació sociocultural per a persones majors.
  Expediente .- E-04101-2016-000124-00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'una vivenda municipal situada a la plaça de la Santa Creu.
  Expediente .- E-05302-2017-000125-00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per la Federació d'Associacions de Veïns de València, relativa a la subvenció concedida per a l'exercici 2016.
  Expediente .- E-00202-2016-000003-00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures de 2016.
  Expediente .- E-00801-2017-000042-00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI DE SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Meydis, SL, en concepte de subministrament i servici d'entrega de notificacions administratives.
  Expediente .- O-00901-2017-000004-00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI DE SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Meydis, SL, en concepte de cartes ordinàries.
  Expediente .- O-00901-2017-000005-00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar la primera pròrroga de l'acord marc de subministrament d'impresos i formularis.
  Expediente .- E-01201-2014-000078-00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa la baixa en l'Inventari d'efectes no utilitzables-Vehicles.
  Expediente .- E-01201-2017-000204-00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar la continuïtat de la prestació del contracte de servicis postals.
  Expediente .- E-01201-2017-000269-00 - Aprovat
 • 0027.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2014 12575.
  Expediente .- E-01305-2014-000060-00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Geocivil, SA, corresponent a diverses certificacions d'obra de carril bici.
  Expediente .- E-01801-2016-005437-00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a factures/certificacions de gener de 2017.
  Expediente .- E-01801-2017-000813-00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI DE JOVENTUT. Proposa convocar la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva a l'empara del programa de suport a entitats que realitzen activitats dirigides a la infància i la joventut de la ciutat de València i aprovar el gasto corresponent.
  Expediente .- E-01902-2017-000040-00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació presentada per la Societat Esportiva Correcaminos corresponent a l'aportació del conveni firmat amb l'esmentada entitat per a l'organització de la XXXVI Marató de València Trinidad Alfonso 2016.
  Expediente .- E-01903-2016-000164-00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació i el pagament de la resta de la subvenció concedida al Club Esportiu Futsal València per al desenvolupament de projectes esportius de la temporada 2015-2016.
  Expediente .- E-01903-2016-000306-00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar les bases reguladores del règim jurídic aplicable a la concessió directa de subvencions a entitats sense ànim de lucre per a recolzar activitats esportives i esdeveniments d'especial rellevància en l'exercici pressupostari 2017.
  Expediente .- E-01903-2017-000059-00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació d'una transferència corrent a favor de la Fundació Esportiva Municipal.
  Expediente .- E-01903-2017-000098-00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació i el pagament de la resta de diverses subvencions concedides per al desenvolupament de projectes esportius de la temporada 2015-2016.
  Expediente .- E-01903-2017-000099-00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació i el pagament de la resta de diverses subvencions concedides per al desenvolupament de projectes esportius de la temporada 2015-2016.
  Expediente .- E-01903-2017-000109-00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Ateneu Mercantil de València.
  Expediente .- E-02000-2016-000038-00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Associació Amical Mauthausen.
  Expediente .- E-02000-2016-000060-00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar la realització d'unes campanyes de comunicació per a les programacions 'Cultura als pobles de València' i 'Cultura als barris'.
  Expediente .- E-02000-2017-000041-00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura de gastos d'inversió.
  Expediente .- E-02001-2016-000801-00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació a favor de Prosegur Soluciones Integrales de Seguridad España, SL, corresponent a factures del proppassat mes de gener emeses en concepte de seguretat en museus.
  Expediente .- E-02001-2017-000274-00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de subvencions a entitats pertanyents a les meses de solidaritat corresponents a l'any 2015.
  Expediente .- E-02201-2015-000122-00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la modificació de diversos projectes de meses de solidaritat de l'any 2015.
  Expediente .- E-02201-2015-000122-00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar i disposar el gasto del primer trimestre de 2017 de l'arrendament d'un local situat al carrer de Gravador Manuel Peleguer.
  Expediente .- E-02201-2017-000130-00 - Aprovat
 • 0045.-SERVICI DE SANITAT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Secanim Bio Industries, SAU, pel servici de retirada i destrucció de restes biològiques de la via pública.
  Expediente .- E-02401-2017-000614-00 - Aprovat
 • 0046.-SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIES. Proposa aprovar l'addenda al conveni de col·laboració amb la Universitat CEU Cardenal Herrera per a la realització de pràctiques formatives de l'alumnat de la Facultat de Ciències de la Salut.
  Expediente .- E-02501-2017-000011-00 - Aprovat
 • 0047.-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa concedir una pròrroga en el termini d'execució del projecte de renovació i millora de la xarxa de distribució d'aigua potable i baixa pressió. Exercici 2016.
  Expediente .- E-02701-2016-000145-00 - Aprovat
 • 0048.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa justificar una subvenció concedida en concepte d'ajuda municipal 'València Activa Ocupa 2016' i cancel·lar la garantia establida a este efecte.
  Expediente .- E-02902-2016-000274-00 - Aprovat
 • 0049.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa tindre per efectuat l'ingrés d'una quantitat corresponent al reintegrament d'una subvenció concedida en concepte d'ajudes municipals a les iniciatives empresarials 'VLC Emprén 2015'.
  Expediente .- E-02902-2017-000029-00 - Aprovat
 • 0050.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa iniciar procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals a les iniciatives empresarials 'VLC Emprén Jove 2015'.
  Expediente .- E-02902-2017-000077-00 - Aprovat
 • 0051.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa iniciar procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals a les iniciatives empresarials 'VLC Emprén Jove 2015'.
  Expediente .- E-02902-2017-000078-00 - Aprovat
 • 0052.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa iniciar procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals a les iniciatives empresarials 'VLC Emprén Jove 2015'.
  Expediente .- E-02902-2017-000079-00 - Aprovat
 • 0053.-SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa aprovar l'admissió a tràmit i consulta del procediment d'avaluació ambiental de la 'Modificació del PGOU en la parcel·la delimitada pels carrers de Jaume Roig, d'Álvaro de Bazán i d'Alemanya (Col·legi Alemany)'.
  Expediente .- E-03001-2017-000079-00 - Aprovat
 • 0053.-PRECS I PREGUNTES
 • 0054(E).-OFICINA COORDINADORA DE SUBVENCIONS. Proposa aprovar el Pla Estratègic de Subvencions 2017-2019.
  Expediente .- E-00820-2016-000002-00 - Aprovat
 • 0055(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar l'arxiu de l'expedient disciplinari incoat a un agent de la Policia Local.
  Expediente .- E-01404-2016-000227-00 - Aprovat
 • 0056(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar un agent de la Policia Local responsable en concepte d'autor d'una infracció disciplinària de caràcter lleu.
  Expediente .- E-01404-2017-000006-00 - Aprovat
 • 0057(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a un oficial de la Policia Local.
  Expediente .- E-01404-2017-000039-00 - Aprovat
 • 0058(E).-SERVICI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, INTERNACIONALITZACIÓ I TURISME. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb el Palau de Congressos de València per a la regularització de la utilització dels seus espais per part de l'Ajuntament.
  Expediente .- E-01909-2017-000010-00 - Aprovat
 • 0059(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprobar la modificació del conveni de col·laboració amb Divalterra, SA, i la Mancomunitat de l'Horta Sud per a la contractació del servici d'acompanyament en itineraris d'inserció laboral de majors de 30 anys en situació d'exclusió social.
  Expediente .- E-02201-2016-000534-00 - Aprovat
 • 0060(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa la col·laboració de l'Ajuntament en l'organització de la Fira Activa't, dirigida a les persones amb diversitat funcional.
  Expediente .- E-02201-2017-000144-00 - Aprovat
 • 0061(E).-SERVICI DE SANITAT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de l'Associació Modepran, corresponent a la factura del proppassat mes de març per la prestació de servicis de gestió del centre d'acollida d'animals de Benimàmet.
  Expediente .- E-02401-2016-002746-00 - Aprovat
 • 0062(E).-SERVICI DE QUALITAT I ANÀLISI MEDIAMBIENTAL, CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I PLATGES. Proposa sol·licitar una subvenció a la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives destinada a l'adquisició de l'equipament necessari per a desenvolupar el programa d'ajuda al bany dels discapacitats en les platges de València.
  Expediente .- E-02410-2017-000038-00 - Aprovat
 • 0063(E).-SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa la resolució de l'informe ambiental i territorial estratègic simplificat de la modificació del pla parcial del sector PRR-6 de Malilla Nord-'Centre sociocultural a la parcel·la M-14.2'.
  Expediente .- E-03001-2017-000016-00 - Aprovat
 • 0064(E).-SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa donar audiència per la no admissió a tràmit de la proposta de modificació puntual del PGOU al barri de la Torre, a l'illa de cases delimitada per la carretera d'Alba i pels carrers del Castell de Cullera, de Benidoleig i d'Álvarez de Sotomayor.
  Expediente .- E-03001-2017-000049-00 - Aprovat
 • 0065(E).-SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa l'admissió a tràmit i consulta del procediment d'avaluació ambiental i territorial estratègica simplificada corresponent a la 'Modificació puntual detallada de les Normes Urbanístiques del PGOU de València relativa a la regularització de l'ús terciari Tho.1 en plantes no residencials'.
  Expediente .- E-03001-2017-000082-00 - Aprovat
 • 0066(E).-MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte per a la prestació del servici de gestió, informació i animació en els centres municipals de Joventut.
  Expediente .- E-04101-2016-000025-00 - Aprovat
 • 0067(E).-SERVICI FINANCER. Proposa aprovar l'atorgament d'un aval de l'Ajuntament a un préstec de Bankia a l'Empresa Municipal de Transports (EMT) i aprovar la carta de conformitat municipal a un préstec d'Ibercaja.
  Expediente .- E-05201-2017-000008-00 - Aprovat
 • 0068(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra les bases de la convocatòria per a constituir una borsa de treball d'enginyer/a industrial.
  Expediente .- E-01101-2017-000276-00 - Aprovat
 • 0069(E).-SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar la redistribució del gasto plurianual de l'aportació de capital a l'Empresa Municipal de Transports (EMT).
  Expediente .- E-01801-2017-001318-00 - Aprovat
 • 0070(E).-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits per a atendre el gasto de la consulta ciutadana d'inversions en barris.
  Expediente .- E-02301-2017-000210-00 - Aprovat
 • 0071(E).-MOCIÓ conjunta dels regidors delegats de Comerç i d'Innovació i Gestió del Coneixement i de la regidora delegada d'Agricultura, Horta i Pobles de València. Proposen aprovar la participació de l'Ajuntament en el projecte europeu 'Urbanic Food'.
  Expediente .- E-00202-2017-000031-00 - Aprovat
 • 0072(E).-MOCIÓ del regidor delegat d'Hisenda. Proposa instar el Govern d'Espanya que adopte iniciatives legislatives relatives a la reinversió del superàvit de les entitats locals.
  Expediente .- E-C1512-2017-000002-00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI