13/11/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
23-03-2018
Hora:
09:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA GOBIERNO LOCAL DE 23 DE MARZO DE 2018

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 15 de març de 2018.
  Aprovat
 • 0002.-GABINET D'ALCALDIA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Fundació Escola Valenciana.
  Expediente .- E-00201-2017-000010-00 - Aprovat
 • 0003.-GABINET D'ALCALDIA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Junta Major de la Setmana Santa Marinera.
  Expediente .- E-00201-2017-000018-00 - Aprovat
 • 0004.-SERVICI DE PROTOCOL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al subministrament dels discos 'Cant Espiritual d'Ausiàs March'.
  Expediente .- E-8RE05-2017-000064-00 - Aprovat
 • 0005.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5 en el Procediment Abreviat núm. 464/16.
  Expediente .- E-01101-2015-001205-00 - Aprovat
 • 0006.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa la regularització de retribucions del lloc de treball referència núm. 361 en el Servici de Formació, Avaluació i Carrera.
  Expediente .- E-01101-2017-001974-00 - Aprovat
 • 0007.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa la regularització de retribucions del lloc de treball referència núm. 386 en el Servici de Comerç i Abastiment.
  Expediente .- E-01101-2017-001976-00 - Aprovat
 • 0008.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa la contractació laboral de personal amb destinació al programa EMCORD.
  Expediente .- E-01101-2017-002080-00 - Aprovat
 • 0009.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar una substitució en la contractació laboral de personal amb destinació al programa EMCORP 2017-2018.
  Expediente .- E-01101-2017-002081-00 - Aprovat
 • 0010.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar el desistiment a una renúncia de nomenament interí.
  Expediente .- E-01101-2018-000942-00 - Aprovat
 • 0011.-MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte per a la prestació del servici de disseny i adaptació dels programes educatius, campanyes i concursos de les propostes educatives de la Regidoria d'Educació, dividit en dos lots.
  Expediente .- E-04101-2016-000172-00 - Aprovat
 • 0012.-MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa desestimar el recurs potestatiu de reposició interposat pel Col·legi Oficial d'Enginyers de Camins, Canals i Ports.
  Expediente .- E-04101-2017-000112-00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per la Federació d'Associacions de Veïns de València relativa a la subvenció concedida per a l'exercici 2017.
  Expediente .- E-00202-2017-000010-00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local de 19 de gener de 2018, de concessió de subvencions per a la realització de projectes d'innovació social.
  Expediente .- E-00202-2017-000039-00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI D'AVALUACIÓ DE SERVICIS I GESTIÓ DE LA QUALITAT. Proposa aprovar la Carta de Servicis del Servici de Qualitat i Anàlisi Mediambiental, Contaminació Acústica i Platges.
  Expediente .- E-00209-2018-000006-00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa aprovar la pròrroga del contracte de servicis informàtics d'una plataforma de ciutat intel·ligent (Plataforma VLCi).
  Expediente .- E-00801-2013-000074-00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa declarar béns privatius i efectes no utilitzables diversos vehicles municipals.
  Expediente .- E-01201-2017-000636-00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de diverses empreses per obres i subministraments efectuats en 2017.
  Expediente .- E-01201-2018-000139-00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar i abonar diverses factures emeses en concepte de subministrament d'electricitat de l'enllumenat públic, dependències i col·legis municipals.
  Expediente .- E-01201-2018-000179-00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de subministrament de material d'oficina.
  Expediente .- E-01201-2018-000219-00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de factures de l'exercici 2017 derivades de diversos contractes.
  Expediente .- E-01903-2018-000001-00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació de l'ajuda concedida a la Junta Major de la Setmana Santa Marinera de València.
  Expediente .- E-01904-2017-000378-00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació de l'ajuda concedida a la Junta Central Vicentina.
  Expediente .- E-01904-2017-000488-00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, INTERNACIONALITZACIÓ I TURISME. Proposa aprovar el Protocol de Bones Pràctiques per al Turisme al Mercat Central.
  Expediente .- E-01909-2017-000023-00 - Sobre la mesa
 • 0025.-SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Ateneu Mercantil de València.
  Expediente .- E-02000-2017-000040-00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar la concessió del xec escolar per al curs 2017/2018 fora de termini.
  Expediente .- E-02101-2017-000129-00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura del servici d'activitats en els centres ocupacionals municipals.
  Expediente .- E-02201-2013-000484-00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per la Fundació Secretariat Gitano relativa a la segona anualitat del conveni de col·laboració per a la complementarietat del programa operatiu d'inclusió social i economia social del fons social europeu POISES 2016-2019.
  Expediente .- E-02201-2016-000019-00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les modificacions sol·licitades per diverses entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'acció social de l'any 2016.
  Expediente .- E-02201-2016-000362-00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la modificació sol·licitada per Asperger Valencia-TEA del projecte subvencionat en la convocatòria d'acció social de l'any 2017.
  Expediente .- E-02201-2017-000196-00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a reparacions menors en vivendes adscrites al Programa d'Accés a la Vivenda.
  Expediente .- E-02201-2018-000106-00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a favor de l'Associació Democràtica de Jubilats i Pensionistes de València.
  Expediente .- E-02224-2017-000202-00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Universitat Politècnica de València per al desenvolupament de les beques 'València Coopera'.
  Expediente .- E-02201-2016-000446-00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent als gastos d'utilització del Saló de Graus de la Fundació Universitat Empresa de la Universitat de València.
  Expediente .- E-02250-2017-000156-00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI DE CEMENTERIS. Proposa aprovar la continuïtat en la prestació del servici d'explotació del bar cafeteria del Cementeri General de València.
  Expediente .- E-02802-2017-000047-00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar la justificació de la subvenció anual concedida a l'Associació de Venedors del Mercat del Cabanyal per ocupació de parades, corresponent a l'exercici 2017.
  Expediente .- E-02901-2017-000073-00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa retornar al Servef la quantitat transferida i no gastada i els interessos de demora de la subvenció concedida per al projecte EMCUJU 2017-2018.
  Expediente .- E-02902-2017-000123-00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa sotmetre a informació pública el pla especial de 'Directrius per a la millora de la qualitat urbana dels barris'.
  Expediente .- E-03001-2016-000029-00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI COORDINACIÓ OBRA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES. Proposa aprovar, reconéixer l'obligació i abonar la certificació de desembre de 2017 de les obres de reparació, renovació i manteniment dels carrers i camins de la ciutat.
  Expediente .- E-03401-2018-000001-00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI DE JARDINERIA. Proposa aprovar el projecte d'obres de remodelació del parc dels carrers de Mossén Conca-del Marí Villamil i instal·lació de fanal a la plaça Major de Pinedo, 1a fase.
  Expediente .- E-04001-2018-000180-00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI DE VIVENDA. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'una vivenda municipal situada a la plaça del Marqués de Busianos.
  Expediente .- E-05302-2018-000018-00 - Aprovat
 • 0042.-MOCIÓ de la regidora delegada d'Acció Cultural. Proposa aprovar la programació de l'Auditori 'la Mutant' per al segon trimestre de 2018.
  Expediente .- E-01905-2018-000128-00 - Aprovat
 • 0043.-MOCIÓ impulsora de la regidora delegada de Patrimoni i Recursos Culturals. Proposa restablir relacions entre l'Ajuntament de València, a través de la Casa Museu Blasco Ibáñez, i l'Associació de Cases Museu i Fundacions d'Escriptors (ACAMFE).
  Expediente .- E-02001-2018-000299-00 - Aprovat
 • 0043.-PRECS I PREGUNTES
 • 0044(E).-SERVICI DE SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al servici d'impressió, acabat i trasllat a Correus de documentació de Padró relativa a cartes ordinàries i notificacions administratives dirigides a estrangers.
  Expediente .- E-00910-2018-000005-00 - Aprovat
 • 0045(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de subministrament d'uniformitat amb destinació a la Policia Local.
  Expediente .- E-01401-2018-001365-00 - Aprovat
 • 0046(E).-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació d'un gasto corresponent a una factura del servici de monitors de menjador escolar en els col·legis municipals.
  Expediente .- E-02101-2016-000548-00 - Aprovat
 • 0047(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reajustament del gasto plurianual del contracte de gestió integral de la residència i centre de dia de persones amb discapacitat intel·lectual 'La Nostra Casa-Vall de la Ballestera'.
  Expediente .- E-02201-2015-000532-00 - Aprovat
 • 0048(E).-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa deixar sense efecte l'acord de la Junta de Govern Local de 26 de gener de 2018 i aprovar la concessió dels premis del Concurs de Relat Curt de la Junta Municipal de Marítim 2017.
  Expediente .- E-02301-2017-000554-00 - Aprovat
 • 0049(E).-SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local de 19 de gener de 2018.
  Expediente .- E-02310-2017-000355-00 - Aprovat
 • 0050(E).-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-7585, de 20 de desembre de 2017, per la qual es va disposar extingir la llicència d'explotació de diverses parades del mercat de Russafa.
  Expediente .- E-02901-2016-000288-00 - Aprovat
 • 0051(E).-MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar la prestació dels servicis postals de l'Ajuntament de València, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
  Expediente .- E-04101-2017-000070-00 - Aprovat
 • 0052(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la productivitat de març 2018.
  Expediente .- E-01101-2018-000799-00 - Aprovat
 • 0053(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament provisional com a tècnic d'administració general per millora d'ocupació i aprovar la reincorporació com a oficial de servicis en el Servici d'Acció Cultural.
  Expediente .- E-01101-2018-000840-00 - Aprovat
 • 0054(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal a lloc de treball de Secretaria Junta Municipal Districte (TD), referència núm. 156, en el Servici de Descentralització i Participació Ciutadana, Junta Municipal Pobles del Nord.
  Expediente .- E-01101-2018-000947-00 - Aprovat
 • 0055(E).-MOCIÓ de la regidora delegada de Turisme. Proposa reafirmar el suport de l'Ajuntament de València a la celebració de la Copa Davis per a albergar l'eliminatòria de 2a ronda/quarts de final i participar a través de la Fundació Turisme València.
  Expediente .- E-01909-2018-000040-00 - Aprovat
 • 0056(E).-ALCALDIA. Proposa el nomenament de vocal en el Consell Rector de l'organisme autònom municipal Parcs i Jardins Singulars i Escola Municipal de Jardineria i Paisatge.
  Expediente .- E-00601-2015-000071-00 - Aprovat
 • 0057(E).-ALCALDIA. Proposa a Emivasa el nomenament de membre del Consell d'Administració.
  Expediente .- E-00601-2017-000015-00 - Aprovat
 • 0058(E).-ALCALDIA. Proposa felicitar i agrair els servicis prestats les darreres festes falleres al personal integrant de distints servicis municipals, així com a les contractes dels servicis de neteja pública, EMT, Fundació Turisme València i a la Junta Central Fallera.
  Expediente .- E-00601-2018-000013-00 - Aprovat
 • 0059(E).-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa modificar el plec de clàusules administratives del contracte de prestació del servici de manteniment integral d'infraestructures, edificis i instal·lacions adscrits a la Fundació Esportiva Municipal de València (FDM).
  Expediente .- E-04101-2017-000036-00 - Aprovat
 • 0060(E).-SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa reconéixer l'obligació de pagament corresponent a una certificació del servici de gestió del servici públic d'estacionament de vehicles en la via pública davall control horari a la ciutat de València (ORA).
  Expediente .- E-01801-2018-000626-00 - Aprovat
 • 0061(E).-SERVICI DE JARDINERIA. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de diverses factures.
  Expediente .- E-04001-2018-000117-00 - Aprovat
(Informació publicada: 03/23/2018 01:24:41 PM)


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI